X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29693

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Wilk
Stanowisko: wychowawca zespołu edukacyjno – terapeutycznego
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Specjalnych
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015r.

Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu.

Cele podejmowania stażu

1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki
3. Aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
• Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
• Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
- plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Zbieranie informacji o realizacji zadań, gromadzenie dokumentów, zaświadczeń o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, opracowań, kserokopii i innych materiałów.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
3. Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Przygotowanie projektu sprawozdania z zatwierdzonego planu rozwoju.
• Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.


§ 8 ust. 1 pkt 1
PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

Lp.
Zadania
1. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy
• Wykorzystywanie w pracy innowacyjnych metod, form pracy
• Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a w szczególności
z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym
• Gromadzenie gotowych pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy.
2. Opracowanie i wdrożenie programów i planów pracy edukacyjno – terapeutycznych i rewalidacyjno – wychowawczych
• Opracowanie programów rewalidacji zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz możliwościami indywidualnymi uczniów
• Prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zgodnie z opracowanymi programami
3. Prowadzenie terapii integracji sensorycznej zgodnie z przydziałem godzin
4. Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej
• Śledzenie aktualności na internetowych portalach
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, korzystanie ze stron MEN i KO
• Śledzenie stron internetowych pod kątem szkoleń
5. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z nauczycielami
6. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy
• Wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych do tworzenia pomocy dydaktycznych
• Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji przebiegu stażu
• Pisanie programów indywidualnych i planów tematycznych
7. Opublikowanie na portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 1 pkt.2
REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻĄCYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
Lp.
1. Opracowanie i wdrożenie do procesu terapeutycznego zeszytu zawierającego zbiór ćwiczeń korygujących zaburzenia integracji sensorycznej
2. Opracowanie i wdrażanie pomocy dydaktyczno - terapeutycznych
• Przygotowanie zestawu wierszy i zabaw stymulujących rozwój dzieci głębiej i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie
3. Prowadzenie cyklicznych zajęć grupowych według metody INPP
dr Sally Goddard
4. Organizowanie gier i zabaw terapeutycznych w czasie ferii zimowych
5. Podejmowanie działań na rzecz działalności charytatywnej szkoły
• Udział w akcjach na terenie szkoły
6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem
• Spotkania, konsultacje z pedagogiem, psychologiem dotyczące bieżących problemów

7. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły zgodnie z ich kompetencjami

• Aktywny udział
w pracach Stowarzyszenia „Zawsze dziecko”
• Czynny udział w imprezach organizowanych przez Olimpiady Specjalne

8. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły

• Prowadzenie spotkań
z rodzicami, integrowanie ich ze społecznością szkolną, wspieranie rodziców, udzielanie radi wskazówek, zapraszanie na uroczystości, włączanie rodziców do prac na rzecz dzieci

9. Promocja szkoły w śrdowisku
• Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez szkołę i instytucje lokalne
10. Udział w organizacji imprez szkolnych
• Uczestniczenie w uroczystościach wynikających z kalendarza roku szkolnego
• Organizowanie imprez szkolnych

§ 8 ust. 1 pkt. 3
POGŁĘBIANIE WIEDZY IUMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO –
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA STAŻ.

Lp.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych
i szkoły
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• Opracowanie i udostępnienie nauczycielom planów, pomocy dydaktycznych, fachowej literatury
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
• Aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu nauczycieli dzieci głębiej upośledzonych
• Przedstawienie innym nauczycielom własnych spostrzeżeń
i refleksji po powrocie ze szkoleń i warsztatów metodycznych

3. Współpraca z innymi nauczycielami
• Wspólne organizowanie imprez i innych przedsięwzięć, wspólne wycieczki
4. Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Zdiagnozowanie dwóch przypadków Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.


Opracowała
Katarzyna Wilk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.