X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29529

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko :
Nazwa placówki: Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Data zakończania stażu: 31 maja 2018 r.
Opiekun stażu: mgr ...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego

• analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela

• stworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu

• napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju


IX 2015

IX 2015

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS

• potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów

• biblioteczka

• wniosek, plan rozwoju

2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu

• rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)

• opracowanie projektu sprawozdania.
IX 2015


koniec stażu

• kontrakt i harmonogram współpracy

• sprawozdanie

3.

4.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć
w obecności
opiekuna stażu

• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

• omówienie obserwowanych zajęć

• przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna

• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna

wg kontraktu

wg kontraktu

wg kontraktu

wg kontraktu

• scenariusze

• wnioski
z obserwowanych zajęć

• scenariusze

• wnioski
z przeprowadzonych zajęć

5.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu
• doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej

• udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności

• uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego

• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych Radach Pedagogicznych

• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu
• scenariusze, konspekty zajęć

• zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach
• lista obecności
z posiedzeń Rady Pedagogicznej

• potwierdzenie udziału
w spotkaniach

6.
Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy

• tworzenie i gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych

• wystrój sali lekcyjnej

• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć

• potwierdzenie opiekuna stażu

• notatki

7.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej

• wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych dokumentach szkolnych
cały okres stażu

• dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, szkolne dokumenty


8.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć itp.)

• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

• złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

cały okres stażu


V 2018


VI 2018
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu

• sprawozdanie


• wniosek wraz z dokumentacją formalną
0,1

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznawanie środowiska uczniów i rodziców
• obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina)

• poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych –
spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne

• opracowywanie i wygłaszanie referatów na spotkaniu z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców

• zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo –wychowawczych ucznia poprzez studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

• notatki
• notatki
• lista obecności

• protokoły z zebrań z rodzicami
• potwierdzenie opiekuna stażu

2.
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi

• udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją: np.„Góra grosza”, zbieranie plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych itp.

• współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem
i psychologiem szkolnym

• współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły: Samorząd Uczniowski

• organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów

• analiza zadań i oferty programowej instytucji i organizacji społecznych. Nawiązanie pierwszych kontaktów z wybranymi organizacjami lub instytucjami.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb

cały okres stażu

• zaświadczenia
• notatki

• potwierdzenie


• notatki
• zdjęcia

• notatki
• zdjęcia

• Adresy/telefony/zaświadczenie o współpracy

3.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
• opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia

• prowadzenie zajęć wyrównawczych i powtórkowych dla słabszych uczniów


• współpraca z rodzicami w aspekcie wychowawczym poprzez śledzenie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, wspólne rozwiązywanie problemów, pedagogizacja rodziców

• zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata w formie pogadanek
cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb

cały okres stażu
• dziennik zajęć rozwijających uzdolnienia

• dziennik zajęć wyrównawczych

• scenariusze spotkań

• zapisy w dzienniku zajęć

4.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów

• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych

• organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.)

• organizowanie akademii i konkursów.

• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,

• tworzenie z uczniami gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

według potrzeb

cały okres stażu

• zdjęcia, sprawozdanie

• zdjęcia, sprawozdanie

• scenariusze, zdjęcia

• zaświadczenia, podziękowania

• gazetka

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej
• opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, zaproszeń i scenariuszy zajęć

• wykorzystanie płyt CD , DVD multibooków w procesie dydaktycznym

• wypisywanie świadectw w formie elektronicznej

• prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej

cały okres stażu

cały okres stażu


VI każdego roku

cały okres stażu
• narzędzia pracy

• spis wykorzystanych pomocy multimedialnych
• ksero świadectwa

• scenariusze zajęć

2.

Publikacje w Internecie

• umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego

IX 2015

• strona internetowa

3.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych

• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu

• korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl,www.edux.pl,
www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych

• konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
• dokumentacja stażu

• spis stron www

• wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• udział w kursach, szkoleniach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy

cały okres stażu

• dyplom, zaświadczenie

2.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP
• współpraca z rodzicami

• bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych

• wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

• notatki
• dokumentacja podjętych działań

3.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki


• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki

• stosowanie w pracy metod aktywizujących

• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej


cały okres stażu


według potrzeb

na bieżąco


• notatki


• spis metod wykorzystywanych w pracy
• notatki


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz analiza dokumentacji szkolnej

• analiza Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeń MEN
• Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.z dnia 26.03.2013 poz.393)

Analiza dokumentacji szkolnej a zwłaszcza:
• Statutu Szkoły wraz z WSO
• Programu Wychowawczego Szkoły
• Programu Profilaktycznego Szkoły

• prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

cały okres stażu

• notatki
• gromadzenie własnych zasobów tekstów

• potwierdzenie opiekuna stażu

• dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.

• udział w pracach różnorodnych komisji

• organizacja imprez szkolnych i wycieczek klasowych

cały okres stażu

cały okres stażu

na bieżąco
• potwierdzenia obecności

• potwierdzenia obecności
• zdjęcia, sprawozdania

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Plan rozwoju zawodowego opracowała: Zatwierdzam do realizacji:


........................................ ........................................
podpis nauczyciela data i podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.