X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29507
Przesłano:

Aneks do awansu zawodowego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Magdalena Bogdanowska
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
1.Dane personalne:
a.Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Bogdanowska
b.Miejsce pracy: Przedszkole, Chorzów
c.Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego
d.Okres odbywania stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2016r.
e.Posiadane kwalifikacje:
- Studia Podyplomowe...
- Studia Podyplomowe...
2.Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.
I.UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).
Zadania:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju
Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy o świecie
Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola
Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy przedszkola na różnych jej obszarach
Aktywne uczestnictwo w WDN
Studiowanie literatury, śledzenie stron internetowych
Formy realizacji
Sporządzenie kontraktu
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją przedszkola
Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji,
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych ( prezentacje multimedialne).
Organizowanie konkursów
Doskonalenie własne ( szkolenia, kursy, warsztaty)
Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości przedszkolnych
Dokumentowanie dorobku kulturalnego przedszkola
Opracowanie szczegółowych konspektów.
Konsultacja z opiekunem stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola.
Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
Udział w Radach Pedagogicznych i Szkoleniowych
Publikacje pedagogicznego
Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl , www.publikacje.edu.pl www.scholaris.pl; www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl, edux.pl
Dowody realizacji
Kontrakt
Przedłożenie wniosku o kontynuację stażu
Opracowanie aneksu planu rozwoju zawodowego
Notatki
Dokumentacja, sprawozdanie
Wpisy w dokumentacji stażu
Sprawozdanie z realizacji stażu
Wniosek wraz z dokumentacja formalną
Pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć,
Arkusze pohospitacyjne
Regulaminy, protokoły
Sprawozdania, scenariusze
scenariusze zajęć, zdjęcia
Notatki własne, zaświadczenia
Scenariusze imprez, uroczystości
zdjęcia
Sprawozdania
Arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach
Protokoły, notatki, plany pracy
Analizy, zaświadczenia
Protokoły
Materiały, opracowania
Notatki, zaświadczenia
II.UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).
Zadania
Obserwacja i analiza możliwości dzieci
Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
Nawiązanie współpracy z pedagogiem, logopedą przedszkolnym, współpraca z PPP
Udział w konkursach
Formy realizacji
Zbieranie informacji na temat dzieci
Przygotowanie pomocy podopiecznym z trudnościami w nauce, adaptacji, rozwoju społecznym, emocjonalnym
Zajęcia indywidualne
Obserwacje
Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami
Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi
Aktywna współpraca z innymi wychowawcami .
Współpraca z policją
Nawiązanie współpracy z Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką Miejską, Klubem Pokolenie
Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach przedszkolnych
Współorganizacja i organizacja wycieczek i wyjść kulturalnych
Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole
Nawiązanie współpracy z logopedą i psychologiem przedszkolnym w celu udzielania pomocy , wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
Przygotowanie dzieci do konkursów
Dowody realizacji
Notatki
Dzienniki zajęć indywidualnych
Dzienniki zajęć, protokoły
Plan pracy wychowawczej,
notatki
Wpisy w dziennikach, plany spotkań z rodzicami
Notatki
Dzienniki zajęć
notatki własne,
rejestr wyjść
Sprawozdania, scenariusze przedstawień
Karty wycieczek,
notatki
Podziękowania, dyplomy,
III.UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).
Zadania
Dokumentowanie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej
Publikacje w Internecie.
Umiejętność obsługi komputera w pracy
Formy realizacji
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Korzystanie ze stron MEN i innych stron niezbędnych do pozyskania informacji wykorzystywanych w pracy
Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – aneksu do planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp.
Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań, dyplomów, zaproszeń itp.
Dokumentowanie przebiegu stażu.
Prowadzenie zajęć przy użyciu komputera, tv,
Dowody realizacji
Wydruki, notatki, wykaz stron, karty pracy
Strona internetowa, zaświadczenia dot. publikacji
Strona internetowa
Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
Materiały i pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć
Prezentacje multimedialne
IV.UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).
Zadania
Wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Dzielenie się wiedzą
Formy realizacji
Udział w kursach i szkoleniach
Stosowanie nowatorskich metod nauczania i wychowawczych
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych poprzez rozmowy, obserwację.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
Kontakt z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci
Współpraca z innymi nauczycielami
Analiza słabych i mocnych stron zajęć organizowanych dla innych nauczycielek oraz opiekuna stażu
Dowody realizacji
Zaświadczenia.
Notatki
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
dziennik zajęć
Scenariusze zajęć, notatki własne
V.UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).
Zadania
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrz przedszkolnego.
Doskonalenie wiedzy z zakresu awansu zawodowego
Analiza przepisów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Formy realizacji
Udział w pracach komisji konkursowych
Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrz przedszkolne ( ewaluacja wewnętrzna, arkusze obserwacji dziecka, arkusze diagnostyczne, plan pracy indywidualnej )
Szkolenie podsumowujące staż na stanowisko nauczyciela mianowanego
Zapoznanie z przepisami dotyczącymi awansu zamieszczonymi na stronach internetowych
Udział w szkoleniu BHP
Dowody realizacji
Protokoły
arkusze
plany pracy
Dokumentacja związana z awansem zawodowym
zaświadczenie
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.