X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29503
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie za okres stażu
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na nauczyciela mianowanego

Sporządziła: mgr xxx
Posiadany stopień : Nauczyciel kontraktowy (Akt nadania z dnia 11 września 2007 r.)
Termin rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012 r.
Termin zakończenia stażu: 31. 05. 2015 r.
Ogólny wymiar stażu : 2 lata 9 miesięcy


Z dniem 01. 09. 2012 r. jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż trwający dwa lata i dziewięć miesięcy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w momencie rozpoczęcia stażu posiadałam odpowiednie wykształcenie, a także zatrudniona byłam w pełnym wymiarze czasu pracy. Po złożeniu na ręce Dyrektora Przedszkola w dniu 03. 09. 2012 roku wniosku o rozpoczęcie stażu i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego do realizacji, otrzymałam jego akceptację. Następnie został wyznaczony mi opiekun stażu – nauczyciel dyplomowany Pani mgr xxx. Plan rozwoju zawodowego został sporządzony przeze mnie po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także potrzeb przedszkola w którym byłam zatrudniona. Sporządzony plan rozwoju zawodowego zawierał różne formy mojej aktywności zawodowej, a niniejsze sprawozdanie ma być potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie działań i osiągniętych korzyści.
W związku z powyższym przez okres 2 lat i 9 miesięcy starałam się pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci, pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poszerzałam znajomość prawa oświatowego oraz uczestniczyłam w życiu przedszkola.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego na lata 2012 - 2015, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2, pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zgodnie z tym, co założyłam w planie rozwoju zawodowego:

1. Poznawałam procedury awansu zawodowego, założyłam teczkę „Awans zawodowy”, analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, Kartę Nauczyciela oraz Rozporządzenie o awansie zawodowym nauczycieli. Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
2. Napisałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu.
3. Przygotowałam i złożyłam plan rozwoju zawodowego.
4. Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, zostały omówione i określone obowiązujące zasady współpracy.
5. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
6. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, które każdorazowo zostały omówione i analizowane.
7. Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora, które były omawiane i analizowane.
8. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności. W związku, z czym w okresie trwania stażu wzięłam udział w różnorodnych warsztatach, kursach, szkoleniach i konferencjach.
9. Aktywnie współpracowałam z rodzicami poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców oraz prowadzenie kącika, gdzie były zamieszczane artykuły oraz spis fachowej literatury poruszającej zagadnienia wychowania, psychologii i pedagogiki.
10. Aktywnie uczestniczyłam w działalności Rady Pedagogicznej (podpisy w protokołach). Współpracowałam z gronem pedagogicznym, przygotowywałam referaty i scenariusze na narady szkoleniowe czynnie zabierając głos.
11. Brałam czynny udział w pracach nad zredagowaniem planu pracy przedszkola na rok szkolny 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
12. Współpracowałam w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych takich jak: Dzień Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołaj, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie z Seniorami z Klubu Seniora na Osiedlu Karpackim, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Kiermasze, Festyny.
13. Prowadziłam dokumentację przedszkolną, dzienniki zajęć, opracowywałam miesięczne plany pracy.
14. W roku 2014 otrzymałam Nagrodę Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
15. Na bieżąco analizowałam stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
16. Przygotowałam sprawozdanie na temat swojej pracy za okres stażu.

Oprócz działań opisanych powyżej i wyznaczonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego dodatkowo:

1. W okresie trwania stażu, o jakim mowa w niniejszym sprawozdaniu analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz gromadzenie propozycji scenariuszy zajęć i konspektów oraz prenumeratę miesięczników „Nauczycielka przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu” – prenumerowanego przez moją placówkę.
3. Stosowałam w procesie dydaktycznym metody aktywizujące (metoda W. Sherborne, metoda Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz, Pedagogika zabawy) oraz muzykę poważną jako tło do zabaw ruchowych, relaksacyjnych, wprowadziłam aktywne słuchania muzyki Mozarta, Bacha, Vivaldiego itd. podczas zajęć plastycznych.
4. Angażowałam swoich wychowanków do udziału w różnych konkursach na terenie przedszkola i poza nim, podczas, których moi wychowankowie byli często honorowani nagrodami.
5. Publikowałam w Internecie plany pracy i moje autorskie scenariusze. (www.edux.pl)

Uzyskane przeze mnie efekty:

• Potrafię organizować i doskonalić swój warsztat pracy oraz oceniać i dokonywać zmian w tych działaniach.
• Dzięki obserwacjom zajęć dydaktycznych oraz ich omówieniu z opiekunem stażu miałam możliwość uświadomienia sobie własnych słabych stron oraz wprowadzenia niezbędnych zmian w mojej pracy, a tym samym doskonalenia własnej pracy.
• Dzięki kursom i szkoleniom miałam możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Materiały edukacyjne, które otrzymałam na szkoleniach, wykorzystywałam do wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
• Wybierając poszczególne formy kształcenia miałam na uwadze potrzeby moich wychowanków.
• Każda z ukończonych form doskonalenia zawodowego była dla mnie inspiracją do indywidualnych poszukiwań we wskazanym kierunku.

Dobry nauczyciel w dzisiejszych czasach wychodzi naprzeciw wszelkim nowościom i propozycjom, analizuje je i korzysta z tych, które odpowiadają mu najbardziej. Zdobyte doświadczenia, wiedzę i umiejętności staram się na bieżąco wykorzystywać w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej. Zależy mi na prawidłowym i wszechstronnym rozwoju dzieci, z którymi pracuję, dlatego nieustannie dążę, by w pełni mogły one korzystać z nowoczesnych form i metod nauczania i uczenia się.

§ 7 ust. 2, pkt. 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Na początku mojej pracy powierzono mi wychowawstwo. Obserwowałam moich wychowanków podczas zajęć dydaktycznych oraz w trakcie zabaw dowolnych a także na wszelkiego rodzaju spacerach, wycieczkach czy też uroczystościach przedszkolnych. W poznaniu środowiska moich wychowanków pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi i ich rodzicami. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym poszerzałam biorąc udział w szkoleniach poświęconych tym zagadnieniom. Dzięki zdobytej szczegółowej wiedzy na temat tych problemów mogłam później w swej pracy łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązywania.
Wszystkie wyżej wymienione czynności dowodzą, iż starałam się pogłębiać swoją wiedzę na temat zagadnień, których dotyczy omawiane wymaganie kwalifikacyjne, co było punktem wyjścia do jego realizacji. Dlatego też, przechodzę teraz do omówienia czynności, które pokażą, iż faktycznie wykorzystywałam zdobytą wiedzę i uwzględniałem w swej pracy potrzeby rozwojowe, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

Zgodnie z tym, co założyłam w planie rozwoju zawodowego:

1. W trakcie trwania stażu byłam współorganizatorem wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy celem rozbudzania lokalnego regionalizmu: park, las, ogródki działkowe, sad, sklepy, biblioteka a także poznawanie dalszej okolicy:
- Wycieczka do Teatru Polskiego na przedstawienie „Czerwony Kapturek” i spotkanie z Mikołajem. (grudzień 2012)
- Wycieczka krajoznawcza do Doliny Wapienicy – wędrówki ścieżkami dydaktycznymi. (czerwiec 2013)
- Wycieczka edukacyjna do Skansenu w Wygiełzowie i na Zamek w Lipowcu. Udział w lekcji dydaktycznej „Z życia pszczół”. (październik 2013)
- Wycieczka do 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego. (październik 2013)
- Wycieczka na warsztaty archeologiczne „Ale Dino”. (styczeń 2014)
- Wycieczka do BCK – u na przedstawienie „Królowa Śniegu”. (marzec 2014)
- Wycieczka do kolektorów słonecznych na Osiedlu Karpackim, zdobywanie wiadomości na temat wykorzystywanie energii słonecznej. (czerwiec 2014)
- Wycieczka do BCK – u - udział w Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii. (czerwiec 2014)
- Wycieczka do Zakładu Produkcyjnego Danone w Bieruniu. (listopad 2014)
- Wycieczka do Pizzerii Dominium - komponowanie i wypiek własnej pizzy. (marzec 2015)
- Wycieczka „Poznajemy nasze miasto Bielsko – Białą”. (kwiecień 2015)
2. Bardzo czynnie współpracowałam z rodzicami i dziadkami poprzez organizowanie uroczystości przedszkolnych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Festyny Rodzinne. Były także organizowane występy dla Seniorów z Klubu Seniora na Osiedlu Karpackim, gdzie dzieci uczyły się szacunku dla starszych ludzi oraz możliwości uszczęśliwienia ludzi, którzy często czują się samotni przechodząc na emeryturę czy rentę.
3. W okresie, który obejmuje niniejsze sprawozdanie czynnie uczestniczyłam w pracach przedszkola związanych z diagnozą gotowości szkolnej bądź edukacyjnej dziecka. W związku, z czym pracując w grupach dzieci starszych przeprowadzałam badanie – diagnozę gotowości szkolnej. Wyniki odnotowywałam w wystandaryzowanych arkuszach SGS (arkusz obserwacji dziecka 6 – letniego). Ponadto w związku z przeprowadzoną diagnozą sporządzałam także „Informację o Gotowości Dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej”, którą otrzymywali rodzice dzieci 5, 6 – letnich.
4. Dokonywałam także obserwacji 3, 4 - latków i odnotowywałam to w Arkuszu Obserwacji Dziecka.
5. W trakcie stażu prowadziłam zajęcia dodatkowe takie jak:
- „Logolandia – gimnastyka buzi i języka” (wpisy w planach pracy),
- Zabawy muzyczno – rytmiczne (wpisy w planach pracy),
- Spotkania biblioteczne.
Było również stworzone wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka dla dzieci z zaburzeniami wykorzystując różne zabawy i ćwiczenia poprawiające rozwój podstawowych funkcji.
Opieką zostały także objęte dzieci uzdolnione plastycznie – wykonywanie prac na wszelakie konkursy plastyczne oraz dzieci które mają zdolności recytatorski, teatralne i wokalne – były angażowane we wszelkich przedsięwzięciach artystycznych.
6. Pełniłam dodatkowe funkcje, które były związane z pracą przedszkola a mianowicie prowadziłam kroniki przedszkolne, wykonywałam zdjęcia na wszelkich uroczystościach, opisywałam i ozdabiałam. Przygotowywałam ścienne gazetki związane z aktualną porą roku czy zbliżającą się uroczystością.
7. Podejmowałam współpracę z instytucjami wspomagającymi nasze przedszkole, a mianowicie z:
- Książnicą Beskidzką, gdzie dzieci zwiedzały bibliotekę, zapoznawały się z księgozbiorami, czytelnią, systematycznie uczestniczyły we wspólnym czytaniu bajek i baśni, poznawały różne formy obcowania z literaturą, własnoręcznie wykonywały swoje książki, uczestniczyły w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, uczestniczyły w konkursach czytelniczych oraz zostały pasowane na czytelnika dostając kartę do biblioteki.
- Szkołą Podstawową Nr 37 na Osiedlu Karpackim, gdzie dzieci zwiedzały szkołę, uczestniczyły na lekcji, były zapoznane z biblioteką i czytelnią szkolną, były na basenie, wspólnie z dziećmi szkolnymi bawiły się na boisku szkolnym oraz brały udział w zawodach przedszkolaka, konkursie recytatorskim i plastycznym.
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 3 w Bielsku – Białej.
8. Promowałam nasze przedszkole poprzez udział i organizację konkursów na różnych
szczeblach. W ciągu trwania stażu zachęcałam dzieci do uczestnictwa w konkursach międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich, w których zdobywały nagrody i wyróżnienia. Były to następujące konkursy:
- „Brzechwa i Tuwim Dzieciom” – międzygrupowy konkurs recytatorski. (maj 2013)
- „Dary Jesieni” – konkurs plastyczny III miejsce jesień 2013.
- „Zimowe pejzaże” – konkurs plastyczny wyróżnienie luty 2014.
- „Humor w poezji dziecięcej” – międzygrupowy konkurs recytatorski. (marzec 2014)
- „Pani Wiosna” – konkurs plastyczny wyróżnienie marzec 2014.
- „Zdrowo jem” – konkurs plastyczny II miejsce czerwiec 2014.
- „Z książką przez świat” – konkurs plastyczny z programu Ferie w Bibliotece 2014.
- „Moja ulubiona postać bajkowa” – konkurs plastyczny 2014.
- „Zima czy my ją znamy?” – konkurs plastyczny wyróżnienie styczeń 2015 r.
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – konkurs plastyczny marzec 2015 r.
- „Bielsko – Biała w dziecięcej pocztówce” – konkurs plastyczny kwiecień 2015.
- „Mieszkam w Beskidach” – konkurs plastyczny wyróżnienie kwiecień 2015.
Byłam organizatorką międzyprzedszkolnych konkursów plastycznych:
- „Bohaterowie wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy w oczach przedszkolaków” (kwiecień 2013)
- „Wiosenne zwierzaki” (marze 2014)
- „Wielkanocna kartka świąteczna” (marzec 2015)
9. Moi wychowankowie pod moim kierunkiem uczestniczyli różnie w różnych akcjach
charytatywnych i programach edukacyjnych takich jak:
- Program edukacyjny „Akademia Aquafresh”.
- Program edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe „Mamo, Tato wolę wodę”.
- Program edukacyjny promujący zdrowe odżywianie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.
- Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.
- Akcja Góra Grosza – zbiórka pieniędzy dla Dzieci z Domów Dziecka.
- Zbiórka plastikowych nakrętek w Programie charytatywno – ekologicznym Zakrętki info – pomagamy nie tylko przyrodzie, dla Klaudii Pająk i Antosia.
- Zbiórka słodyczy i artykułów papierniczych dla wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu.
- Zbiórka karmy i koców na rzecz „Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” w Bielsku – Białej.
- Kampania Ekologiczna „Bielsko – Biała chroni klimat”.
- Udział w warsztatach ekologicznych organizowanych przez Thermy – „Lekcja ciepła”.
- Konkurs edukacyjny „My aktywni – kreatywni”.
- Zawody sportowe – Zawody Przedszkolaków, Przedszkoliada, Sportowa Olimpiada w Hałcnowie.
10. Współorganizowałam spotkania dzieci z ciekawymi ludźmi a mianowicie: z policjantami i psem policyjnym, Strażą Miejską, paraolimpijczykiem brązowym medalistą Tomaszem Hamerlakiem, Goprowcami, Strażakami, Ratownikami medycznymi.
11. W trakcie trwania stażu współpracowałam z innymi nauczycielami dzieliłam się
swoją wiedzą i doświadczeniem, rozmawiając, zapraszając na zajęcia koleżeńskie oraz konkursy plastyczne czy akcje.

Uzyskane efekty:

• Dzięki obserwacjom własnym i rozmowom poznałam potrzeby rozwojowe dzieci. W związku z tym, zostały one objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
• Moja praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie wychowanków do konkursów zwiększyły ich wiarę we własne możliwości.
• Moja współpraca z rodzicami układała się dobrze. Rodzice chętnie udzielali się przy organizowanych przeze mnie imprezach, wspierali mnie i aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz grupy.
• Podjęte przeze mnie działania wskazują, że brałam czynny udział w realizacji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola, co wpłynęło na moje funkcjonowania w placówce, a tym samym na poprawę jakości pracy placówki.

Wszystkie z podjętych przeze mnie w/w czynności dodatkowo są potwierdzeniem realizacji nadrzędnego wymagania, jakim jest wymaganie doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z § 7.2.2.

§ 7ust 2. pkt. 3 – Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego w swojej pracy pedagogicznej technologię komputerową wykorzystuję praktycznie każdego dnia – wspomaga ona bowiem proces nauczania oraz pozwala na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych. Podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera zdobywałam samodzielnie, korzystając z fachowej literatury oraz osób, które służyły mi konkretną radą i pomocą jak również korzystając z wiedzy zdobytej w liceum gdzie uzyskałam zawód pracownik administracyjno – biurowy, gdzie zajęcia na komputerze zajmowały sporą cześć nauki w liceum.
Dziś głównie w Internecie szukam ofert kursów, czy szkoleń, ale także szukam rozwiązań moich problemów dydaktycznych i wychowawczych. W związku z tym zalogowałam się do wielu portali edukacyjnych i mogę tam szukać pomocnych informacji, zamieszczanych materiałów i pomocy dydaktycznych i sama publikować swoje materiały w portalu internetowym www.edux.pl. dzieląc się w ten sposób swoją wiedzą i doświadczeniem. Internet jest dla mnie źródłem wiadomości, które wykorzystuję dla własnych potrzeb i dla potrzeb dzieci. Znajduję w nim wiele potrzebnych informacji, aby na bieżąco zaspokajać ciekawość dzieci. Technologię komputerową wykorzystuję w czasie przygotowywania się do zajęć dydaktycznych (pomoce dydaktyczne, kolorowanki itp.).
Innym sposobem wykorzystania technologii komputerowej w pracy dydaktycznej, było opracowanie przeze mnie materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć, konspektów, czy ogłoszeń, prowadziłam ścienną gazetkę dla rodziców. Pisałam różnorodne plany pacy oraz regulaminy konkursów, projektowałam dyplomy oraz zaproszenia na uroczystości grupowe, tworzyłam dokumenty przedszkolne. Technologia komunikacyjna i informacyjna wykorzystywana była przeze mnie w codziennych kontaktach z rodzicami podczas rozmów telefonicznych.
Z wykorzystaniem skypa i poczty mailowej kontaktowałam się z koleżankami nauczycielkami analizując scenariusze zajęć, zagadnienia dotyczące pedagogiki, psychologii czy dydaktyki. Wymieniałyśmy się materiałami i uwagami na poruszane tematy.
Przygotowywałam prezentacje, które przedstawiałam dzieciom na tablecie z zabawami matematycznymi, klasyfikacyjnymi, muzycznymi czy rozwijające spostrzegawczość.
W związku z postępem technologicznym używanie komputerów w pracy zawodowej, stało się bardzo popularne i nieodzowne na co dzień. Możliwość porozumiewania się w ten sposób znacznie skracała czas oczekiwania na wiadomości oraz usprawniła i poprawiła efektywność podejmowanych przeze mnie działań.
Co więcej dzięki umiejętności pracy z komputerem, przygotowałam całą dokumentację, konieczną, aby osiągnąć awans zawodowy. Wykorzystywałam Internet do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

Uzyskane efekty:

• Uzyskałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet (ORE, BIP)
• Poznałam przepisy i akty prawa oświatowego.
• Zgromadziłam wybrane akty prawa oświatowego w formie multimedialnej.
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż oraz konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
• Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej.
• W swojej pracy dydaktycznej korzystam z nowoczesnych technologii, poszerzam swoje wiadomości przez samokształcenie oraz kursy i szkolenia.
• Społecznie udzielam się na rzecz innych nauczycieli, dzieląc się z nimi swoimi wiadomościami z obsługi podstawowych programów komputerowych.
• Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji oraz były niezastąpionym narzędziem komunikacji.
• Technologia komputerowa ułatwiała mi opracowywanie dokumentacji, scenariuszy i konspektów zajęć oraz materiałów na gazetkę dla rodziców.

§ 7. ust 2. pkt. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Aby w ramach realizacji tego wymagania kwalifikacyjnego móc mówić o umiejętności zastosowania wiedzy z tych dziedzin w rozwiązywaniu problemów związanych
z realizowanymi przez nauczyciela zadaniami, należy posiadać taką wiedzę i ją poszerzać, zatem pierwszym celem, jaki sobie wyznaczyłam w planie rozwoju zawodowego była aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Wykaz tematyki odbytych przeze mnie szkoleń poświadcza spełnienie tego warunku. Jednakże sama teoretyczna znajomość wybranych zagadnień nie świadczy jeszcze o praktycznej umiejętności jej zastosowania i o faktycznym jej wykorzystywaniu w pracy nauczyciela w związku, z czym należało zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. W celu doskonalenia swojej wiedzy z omawianych dziedzin, samodzielnie studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną, m.in. M. Bogdanowicz, „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”; E. Gruszczyk – Kolczyńska, „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”; E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska „Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania”; Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz dostępne w Internecie prace lub publikacje innych nauczycieli z tych dziedzin. Były to między innymi materiały na temat tradycyjnych i aktywizujących metod nauczania, metod pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych: dziećmi zdolnymi, dziećmi o wzmożonej potrzebie ruchu itd.
Analiza literatury i wyniki badań psychologicznych wskazują na wzrost agresywności wśród dzieci. Aby zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku prowadziłam zajęcia w formie zabaw, które uczyły dzieci: lepszego rozumienia siebie i innych, budowały poczucie własnej wartości i silnej tożsamości, uczyły jak nawiązywać pozytywne relacje, jak pokojowo rozwiązywać konflikty, jak opanowywać i przezwyciężać zachowania agresywne.
Aby praca z dziećmi przyniosła zamierzone efekty konieczna jest współpraca z rodzicami. Oddziaływanie przedszkola i rodziców na dziecko powinno być ze sobą sprzężone. Dlatego też konieczne staje się włączenie rodziców w proces dydaktyczno - wychowawczy. Starałam się zachęcać rodziców do współpracy i zaangażować w pomoc dziecku. Na spotkaniach z rodzicami omawiałam problemy wychowawcze i rozwojowe dziecka, informowałam o osiągnięciach i zachowaniu. Wspólnie z rodzicami zastanawialiśmy się nad jak najbardziej optymalnymi rozwiązaniami danego problemu. Ze swojej strony dostarczałam rodzicom wskazówek i rad jakie leżały w moich kompetencjach, podsuwałam rodzicom fachową literaturę, w której mogli korzystać w pracy z dzieckiem. Oprócz spotkań grupowych spotykałam się również z rodzicami na indywidualnych rozmowach podczas konsultacji. Służyłam im wtedy dobrą radą, pomagałam w przedszkolnych, a często również rodzinnych problemach. W sytuacjach konfliktowych kontaktowałam się z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 3 w Bielsku - Białej.

Uzyskaną dzięki powyżej omawianym czynnościom znajomość zagadnień z omawianych dziedzin starałam się stosować w praktyce, a robiłam to w następujące sposoby:

1. W roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 objęłam szczególną troską dzieci mające trudności z opanowaniem treści programowych. Pisałam plany pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej tzw. plany miesięczne oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, a rodzaj realizowanych ćwiczeń, ich przebieg i wyniki odnotowywałam w założonych przeze mnie teczkach i dziennikach.
2. Dzieci uzdolnione plastycznie motywowałam do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach. Indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów.

Myślę, że powyżej przedstawione czynności podejmowane przeze mnie potwierdzają, iż pogłębiałam swą wiedzę z zakresu omawianych dziedzin, a następnie wykorzystywałam je w praktyce do rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań nauczyciela, i tym samym dowodzą, iż wykazałam się umiejętnością wymaganą przez § 7.2.4.

Uzyskane efekty:

• Pogłębianie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb dzieci, którym treści programowe sprawiają trudności.
• Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich wychowanków.
• Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że zajęcia były atrakcyjne dla dzieci wpłynęły na umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

§ 7 ust. 2. pkt. 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Aby spełniać omawiane wymaganie kwalifikacyjne musiałam zapoznać się z przepisami systemu oświaty w związku z tym analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, Poz. 1112, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, Poz. 1580),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r., Poz. 393),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r., Poz. 532),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 18 czerwca 2014 r., Poz. 803),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. 2 września 2014 r., Poz. 1170).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 161, Poz. 968),

- Ustawę Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982 r. z późn. zm.,

- Ustawę o systemie oświaty z dn. 01.09.1991 z późn. zm. (20 luty 2015 r. Dz. U., Poz. 357)

2. Analizowałam Kartę Praw Dziecka i Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
3. Zapoznałam się także z treścią dokumentów związanych z zasadami funkcjonowania przedszkola tj.:
• Statut Przedszkola,
• Plan pracy przedszkola,
• Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci,
• Regulamin spacerów i wycieczek oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie placówki.

Aby jednak spełniać to wymaganie w pełni muszę wykazać się umiejętnością posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola w związku, z czym podejmowałam również czynności mające na celu uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego.
Podczas mojej pracy w trakcie trwania stażu dostosowywałam treści, metody pracy i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci. Moi wychowankowie mieli także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. Treści, jakie realizowałam podczas pracy w poszczególnych grupach wiekowych – wynikające z programu nauczania i realizujące Podstawę Programową były dostosowane do możliwości wiekowych dzieci. W zależności od tego, jaki rodzaj zajęcia był planowany, a później realizowany zmieniały się także metody nauczania.
Będąc nauczycielem w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zawsze kieruję się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, ale także szanuję ich godność osobistą. Jednym z podstawowych praw dziecka jest prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej. W związku z tym starałam się odnosić życzliwie do moich wychowanków, a wszystkie podejmowane przeze mnie czynności wychowawcze powodowane były ich dobrem. Lubię swoją pracę i mam pozytywny stosunek do napotykanych trudności wychowawczych, podczas rozwiązywania, których nigdy nie pozbawiam dziecka jego godności, ponieważ wiem, że dzieci ograbiane z godności i poczucia własnej wartości w dorosłym życiu w ten właśnie sposób będą traktowały innych. To prawda, że w dzisiejszych czasach „autorytet nauczyciela” przechodzi kryzys jednak na etapie edukacji przedszkolnej – życzliwy, lubiany nauczyciel ma siłę oddziaływania na postawę moralną swych wychowanków. Cieszę się, że jestem nauczycielem lubianym co widać w tym, że dzieci szybko nawiązują ze mną dobry kontakt, a to z kolei doceniają rodzice i opiekunowie.
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dziennika zajęć. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania. W dzienniku dokumentowałam przebieg pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym. Na początku roku szkolnego podczas uzupełniania dziennika wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. Dziennik każdej grupy wiekowej zawiera informację dotyczącą realizowanego w grupie programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowywaną codziennie obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych potwierdzam podpisem. W dzienniku odnotowuję także przebieg dnia w przedszkolu, czyli ramowy rozkład dnia w danej grupie. W dzienniku odnotowujemy także odbyte wycieczki oraz ciekawsze wydarzenia i uroczystości odbywające się w grupie.
W swojej pracy dbam zawsze o bezpieczeństwo swoich wychowanków zarówno w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i podczas zabaw dowolnych i spacerów. Zapoznałam się z wewnętrznymi regulaminami placówki z zakresu bezpieczeństwa – planem ewakuacji i odpowiednimi oznaczeniami w przedszkolu oraz dotyczącymi bezpieczeństwa dokumentami. Plan ewakuacji placówki umieszczony jest w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp. A drogi ewakuacyjne zostały wyraźnie oznaczone. Pomieszczenia – sale przedszkolne, w których prowadzę zajęcia wietrzę przy każdej nadarzającej sie okazji – podczas, gdy nie ma w sali dzieci. Kiedy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwiam dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu podczas spacerów, zabaw w parku czy ogrodzie przedszkolnym. O wymogach bezpieczeństwa pamiętam także podczas wycieczek sprawdzając stan liczbowy ich uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. Temat związany z bezpieczeństwem dzieci został także umieszczony w obowiązującej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego w obszarze szóstym. W związku z tym ma on swoje odbicie w tematyce kompleksowej i planowanych zajęciach dydaktycznych. Zasady bezpieczeństwa są omawiane lub przypominane w pracy z grupą przedszkolną codziennie podczas korzystania z łazienki, spacerów, czy zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci znają numery alarmowe i wiedzą jak bezpiecznie organizować sobie pracę i zabawę.
Zgodnie z Kartą Nauczyciela realizuję swoje obowiązki wobec pracodawcy i wychowanków. Dokument ten pomógł mi także poznać wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Określa także warunki pracy i wynagrodzenia oraz nagrody dla nauczycieli oraz odpowiedzialność dyscyplinarną.

Inne formy:

• Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego innym nauczycielom.
• Posługiwałem się aktami prawa oświatowego podczas realizowania czynności i zadań związanych z odbywaniem stażu podczas pisania planu i sprawozdania oraz przygotowywania się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
• Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych.
• Uczestniczyłam w procesie przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej oraz opracowywania jej narzędzi.

Uzyskane efekty:

• Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w czynnościach związanych z odbywaniem stażu pozwoliło mi prawidłowo opracować plan rozwoju oraz sprawozdanie z jego realizacji.
• Znam zasady funkcjonowania i organizacji pracy przedszkola.
• Znajomość prawa daje mi poczucie bezpiecznego postępowania.
• Znam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych oraz przy organizacji wycieczek szkolnych.

Wszystkie podejmowane przeze mnie czynności świadczą o tym, że poznawałam i posługiwałam się w swej pracy przepisami dotyczącymi systemu oświaty, przez co spełniłam ostatnie wymaganie kwalifikacyjne. Wszystko to przyczyniało się do poprawy mojego funkcjonowania w pracy.
Ponadto, również zadania podejmowane przeze mnie w ramach niniejszego wymagania, tak jak i poprzednich trzech, po raz kolejny świadczyły pośrednio o nieustannym procesie doskonalenia mojego warsztatu pracy nauczyciela omawianym w ramach wymagania.
PODSUMOWANIE


W czasie trwania stażu udało mi się zrealizować postawione w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Potrafiłam planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizowałam i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodziła potrzeba modyfikowałam je.
Uwzględniałam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe, kierując się głównie możliwościami wykorzystania nabytych umiejętności na zajęciach i w kontaktach z dziećmi czy rodzicami bądź poszerzaniem umiejętności dydaktyczno - wychowawczych.
Na bieżąco pogłębiałam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, czy pedagogiki. Analizowałam i stosowałam przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań wynikających ze statutu naszego przedszkola, włączając w nie również rodziców.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Realizacja w/w założeń nauczyła mnie przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu i dała dużo satysfakcji. Podejmowane wyzwania stały się dla mnie inspiracją, wyzwalały nowe pomysły, które mam nadzieję w przyszłości kontynuować. Starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom placówki, a przede wszystkim dzieci. Zrozumiałam, że by zostać dobrym pedagogiem, często musimy zauważać rzeczy niewidoczne dla innych, pochylać nad najmniejszym nawet osiągnięciem dzieci, każdym odniesionym sukcesem wychowawczym, gdyż może być on jednym z kamyków na drodze do osiągnięcia doskonałości. Myślę, że inicjowałam sytuacje, które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich dzieci do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców. Obowiązki nauczyciela zawsze staram się wypełniać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Pracę tę lubię i sprawia mi ona ogromną satysfakcję. Przebywanie z dziećmi stanowi dla mnie wyzwanie i jest moją pasją.
Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych przedsięwzięć. Ten okres utrwalił potrzebę nieustannego doskonalenia posiadanych umiejętności i pracy nad sobą, by być dobrym nauczycielem, wychowawcą. Mam nadzieje, że kolejne lata również będą efektywne, przyczynią się do wzrostu jakości pracy przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.