X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29492
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I. Dane personalne:
1. Imię i nazwisko:
2. Miejsce pracy:
3. Organ Prowadzący:
4. Dyrektor placówki:
5. Opiekun stażu:
6. Okres odbywania stażu:
7. Posiadane kwalifikacje:

II. Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).


Organizacja stażu

L.P
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

I.Poznanie procedury awansu zawodowego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
-  Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
2. Systematyczne śledzenie zmian w systemie oświatowym
3. Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Wrzesień 2015
Cały okres trwania stażu
Wrzesień 2015
Wniosek o rozpoczęcie stażu

II. Współpraca z opiekunem stażu

1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Wrzesień 2015
Cały okres trwania stażu
wg ustaleń z opiekunem

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Notatki własne
Konspekty zajęć

III. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

1. Sporządzanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań podczas stażu
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Cały okres trwania stażu
Maj 2018
Czerwiec 2018

Zaświadczenia, konspekty, notatki, protokoły, fotografie itp.
Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 1)


L.P.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

I Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych
3.  Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.

Cały okres trwania stażu

Zaświadczenia, świadectwa uczestnictwa
Protokoły,
notatki własne
Notatki z obserwacji
Wykaz literatury

II. Tworzenie własnego warsztatu pracy

1. Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, elementów dekoracyjnych sali
Cały okres trwania stażu
Konspekty zajęć, scenariusze imprez, fotografie

III. Prowadzenie dokumentacji

1. Dokonywanie bieżących wpisów do dziennika
2. Przygotowywanie tygodniowych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej
3. Prowadzenie dokumentacji obserwacji rozwoju indywidualnego dzieci
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontaktów z rodzicami

Cały okres trwania stażu

Dziennik zajęć
Tygodniowe plany pracy
Notatki własne
Arkusze obserwacji
Notatki własne

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7, ust. 2 pkt 2)

L.P
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

I.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

1. Obserwacja dzieci pod
kątem ich rozwoju
poznawczego, społecznego,
ruchowego.
2. Zebrania z rodzicami.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców
4. Spotkania indywidualne z rodzicami wynikające z ich zainteresowania bądź z zaistniałych potrzeb.
5. Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców.

Cały okres trwania stażu
wg planu pracy przedszkola

Notatki.
Arkusze obserwacji.
Podsumowania
półroczne i końcowe
Protokoły zebrań
Konspekty zajęć otwartych
Notatki własne
Arkusze ankiet
Analiza ankiet  
 
II.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

1. Obserwacja dzieci pod kątem ich zainteresowań i mocnych stron.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na tematy wzbudzające zainteresowanie dzieci.
4. Organizowanie spacerów edukacyjnych, pieszych wycieczek po najbliższej okolicy
5. Udział wycieczkach zorganizowanych przez przedszkole
6. Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów

Cały okres trwania stażu

wg harmonogramu pracy przedszkola
wg planów tygodniowych
Arkusze obserwacji.
Notatki własne.
Konspekty zajęć

III.Udział w akcjach profilaktycznych, charytatywnych

1. Udział w akcjach profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej (Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Czyste Powietrze Wokół Nas,
Kubusiowi Przyjaciele Natury)
2. Udział w akcjach charytatywnych
3. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Cały okres trwania stażu – wg
harmonogramu pracy przedszkola
wg zapotrzebowania
Cały okres trwania stażu

Notatki własne, fotografie

IV.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi pracę przedszkola

1. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci
2. Współpraca z Policją oraz Strażą Pożarną
3. Współpraca z Klubem Osiedlowym „Uszatek”

– wg harmonogramu pracy przedszkola

Notatki własne, fotografie

V. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych

1. Opracowywanie scenariuszów imprez, przygotowywanie dekoracji i strojów dla dzieci.
2. Praca grupowa i indywidualna z dziećmi w celu przygotowania występów.

– wg harmonogramu pracy przedszkola

Scenariusze imprez
fotografie

VI. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi

1. Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych
2. Udział w warsztatach i szkoleniach na temat ciekawych form pracy z dziećmi
3. Surfowanie w internecie

Cały okres trwania stażu
Wykaz literatury

Zaświadczenia, świadectwa uczestnictwa
Wykaz stron internetowych

VII. Branie udziału z dziećmi w konkursach, występach, organizowanych przez inne przedszkola lub różne instytucje

1. Przygotowywanie i udział dzieci w występach i konkursach.

– wg harmonogramu pracy przedszkola

Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, fotografie


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7, ust. 2 pkt 3)

L.P
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

I.Wykorzystanie komputera w pracy nauczycielskiej

1. Zdobywanie nowych umiejętności w pracy z komputerem
2.Wykorzystanie komputera do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: planów pracy, ankiet, konspektów itp.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowywania elementów dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych, dyplomów, zaproszeń, informacji dla rodziców itp.

Cały okres stażu

Plany pracy, ankiety, konspekty
Dyplomy, zaproszenia, informacje dla rodziców, elementy dekoracyjne (fotografie)

II. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

1. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego; śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym.
2. Korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu korzystania z doświadczeń innych nauczycieli.
3. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej
z opiekunem stażu, innymi nauczycielami oraz rodzicami przedszkolaków.
4. Wykorzystanie komputera i Internetu podczas zajęć
dydaktycznych z dziećmi.

Cały okres stażu - wg potrzeb
Wykaz stron internetowych
Wykaz filmów edukacyjnych i innych pomocy uzyskanych z Internetu

III.Publikacje w Internecie

1. Umieszczenie na wybranym portalu dla nauczycieli dokumentacji związanej z odbywaniem stażu nauczycielskiego – plan rozwoju zawodowego.
2. Umieszczenie na wybranym portalu dla nauczycieli autorskich scenariuszy imprez, konspektów zajęć, ankiet dla rodziców itp.

Listopad 2015
Podczas trwania stażu

Zaświadczenia


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7, ust. 2 pkt 4)


L.P
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

I.Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i oświaty w drodze samokształcenia

1. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach dotyczących psychologii, pedagogiki, dydaktyki i oświaty.
2. Wykorzystanie zbiorów biblioteki przedszkolnej oraz zbiorów biblioteki pedagogicznej (książki i czasopisma pedagogiczne)
3. Korzystanie z portali edukacyjnych, publikacji na stronach dla nauczycieli.

Cały okres stażu

Zaświadczenia z odbytych szkoleń
Wykaz literatury
Wykaz stron internetowych

II. Wykorzystanie w wiedzy w celu rozwiązywania bieżących problemów

1.Rozwiązywanie problemów natury wychowawczej i dydaktycznej zaistniałych w grupie.
2. Podejmowanie czynności na rzecz integracji grupy. Prowadzenie działań hamujących agresję oraz działań zarówno aktywizujących jak i wyciszających dzieci (wg potrzeb).

Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku, notatki własne
Adnotacje w dzienniku, notatki własne

III. Pedagogizacja rodziców

1. Przygotowywanie gazetek informacyjnych dla rodziców na tematy psychologiczno – pedagogiczno – dydaktyczne
2. Podejmowanie tematów dotyczących psychologii dziecka, pedagogiki i dydaktyki przedszkolnej podczas zebrań z rodzicami.

Cały okres stażu
Fotografie, elementy gazetek
Protokoły zebrań z rodzicami


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7, ust. 2 pkt 5)

L.P
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

I.Analiza przepisów prawa oświatowego

1. Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.

Cały okres stażu

II. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej

1.Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów.
Wrzesień – listopad 2015

III. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

1. Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku, harmonogramy wycieczek

IV.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku

1. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Cały okres stażu


Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.