X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29484

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Cel główny:

- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej oraz szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształcenia.
7. Przeprowadzanie i planowanie zajęć z uczniami, tak aby przyczynić się do realizacji celów rozwojowych szkoły.
8. Poprawne planowanie czynności opiekuńczo – wychowawczych.
9. Właściwe opracowanie konspektów zajęć i scenariuszy imprez pozalekcyjnych.
10. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami uczniów i wychowawcami klas.

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I § 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły

1. Poznanie procedur awansu zawodowego

Formy realizacji: analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia); zapoznanie się z przepisami dotyczącymi prawa oświatowego.
Dowody realizacji: wykaz obowiązujących przepisów, opracowanie planu awansu zawodowego, znajomość aktów prawnych, sprawozdanie z realizacji stażu
Termin realizacji: wrzesień 2015 r.; raz na dwa miesiące

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy: omówienie form współpracy, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia opiekuna stażu, opracowanie wraz z opiekunem przejrzystych zasad współpracy, opracowanie z pomocą opiekuna - planu pracy
Dowody: kontrakt z opiekunem stażu, plan pracy
Termin: wrzesień 2015 r.

3. Zapoznanie się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły

Formy: analizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły:
- Statut szkoły
- Program wychowawczy szkoły
- Wewnątrzszkolny system oceniania
- Program profilaktyczny
- Księga jakości: Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Dowody: notatki, prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych, znajomość i przestrzeganie przepisów BHP
Termin: wrzesień/październik 2015 r.; cały okres stażu

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy

Formy: realizacja obowiązującego w świetlicy programu, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych
Dowody: plany miesięczne
Termin: cały okres stażu

5. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań

Formy: dokumentowanie realizacji planu rozwoju, gromadzenie:
- konspektów zajęć świetlicowych
-prac dzieci
-zdjęć
-notatek itp.
Dowody: zgromadzone dokumenty
Termin: cały okres stażu

6. Poszerzenie wiedzy dotyczącej pracy nauczyciela w oparciu o literaturę

Formy: studiowanie literatury dydaktyczno – wychowawczej, prowadzenie spisu lektur przestudiowanych podczas trwania stażu, sporządzanie notatek ze spostrzeżeniami po przestudiowaniu lektur
Dowody: wykaz literatury, notatki
Termin: cały okres stażu

7. Nabywanie nowych umiejętności oraz zdobywanie doświadczeń w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej

Formy: udział w radach pedagogicznych, obserwacja pracy współpracowników, uczestnictwo w kursach doskonalenia nauczycieli oferowanych przez szkołę, uczestnictwo w kursach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Zawodowego (PODNiDM)
Dowody: zaświadczenia udziału w kursach, notatki
Termin: cały okres stażu

II § 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności

Formy: autorefleksja, analiza możliwości rozwoju, zaplanowanie własnego rozwoju
Dowody: powstanie planu rozwoju
Termin: wrzesień 2015 r.


2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

Formy: opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym, opublikowanie scenariuszy w Internecie, udostępnianie własnych konspektów
Dowody: adres strony internetowej
Termin: cały okres stażu

3. Określenie dalszej drogi rozwoju

Formy: ewaluacja planu rozwoju zawodowego
Dowody: zapiski i uwagi do wprowadzonych zmian
Termin: cały okres stażu

4. Poszerzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rękodzielnictwa

Formy: prowadzenie zajęć z wykorzystaniem techniki scrapbookingu
Dowody: zdjęcia, gotowe prace wykonane przez uczniów
Termin: cały okres stażu

5. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych

Formy: odrabianie z dziećmi prac domowych, gry i zabawy edukacyjne
Dowody: potwierdzenie opiekuna stażu
Termin: cały okres stażu

6. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej

Formy: korzystanie ze stron internetowych, które są poświęcone edukacji, komputerowe opracowywanie pomocy dydaktycznych, tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem
Dowody: spis wykorzystanych stron Internetowych, przykłady zastosowanych pomocy dydaktycznych, dokumentacja stażu
Termin: cały okres stażu


III § 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Obserwacja i analiza możliwości wychowanków

Formy: zbieranie informacji o uczniach korzystających ze świetlicy:
- obserwacja uczniów,
- analiza prac plastycznych oraz innych wytworów pracy własnej dzieci,
- rozmowy z rodzicami,
- kontakty z wychowawcą klasy, pedagogiem, logopedą
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów
Dowody: dziennik zajęć wychowawczych, dziennik obserwacji
Termin: cały okres stażu


2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów

Formy: analiza kart zgłoszeń do świetlicy, współpraca z rodzicami, współpraca z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym
Dowody: karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, notatki ze spotkań
Termin: cały okres stażu

3. Pogłębianie wiedzy z zakresu wychowawczych oraz opiekuńczych aspektów pracy w świetlicy szkolnej

Formy: zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i określenie wychowawczych zadań świetlicy, stała obserwacja zachowań dzieci, indywidualne rozmowy z dzieckiem, stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami
Dowody: notatki, adnotacje w dzienniku obserwacji
Termin: nały okres stażu

4. Współpraca z rodzicami

Formy: kontakty osobiste bądź telefoniczne z rodzicami
Dowody: dziennik świetlicy, notatki
Termin: cały okres stażu

IV § 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Obserwacja zajęć dydaktycznych

Formy: obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli (zajęcia otwarte), omówienie zajęć
Dowody: notatki - wnioski z obserwacji
Termin: w trakcie stażu

2. Prowadzenie zajęć na świetlicy w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły

Formy: opracowanie konspektów zajęć, analiza i konsultacje z opiekunem stażu, wyciągniecie wniosków
Dowody: konspekty, notatki, zdjęcia
Termin: w trakcie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.