X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29444
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

BURSA SZKOLNA W KRAŚNIKU

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
 
mgr Jarosława Ciastka

Rozpoczęcie stażu: 01.09.2015r
 
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
 
Zakończenie stażu: 31.05.2018r

Podstawa prawna:
·Karta Nauczyciela art.9g. ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA  AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§8 ust. 2, pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości szkoły.
Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań bursy.
- Analiza podstawowej  dokumentacji bursy, w tym m.in.: Statutu Bursy, Regulaminu, Planu wychowawczego.
- Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
wrzesień 2015
 2. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
 - Współpraca z Samorządem bursy
 - Sprawozdania ;
czas trwania stażu; wedle potrzeb
 3. Pomoc przy prowadzeniu  kroniki bursy.
- Utrwalanie na bieżąco najważniejszych wydarzeń z życia bursy na kartach Kroniki.
- Czas trwania stażu
kronika
4. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.
Pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie fachowej literatury.  - Gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
- Zaświadczenia o ukończeniu  szkoleń
- okres stażu
5. Gromadzenie, uzupełnianie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności
 - Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej
Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych
Śledzenie publikacji na portalach edukacyjnych
 -Poświadczenia bibliotekarzy
- okres stażu
6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
-  Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
-Potwierdzenia
- okres stażu
7. Pełnienie funkcji protokolanta
- Pisemne utrwalanie przebiegu spotkań Rady Pedagogicznej- sporządzanie protokółów
-Zeszyt protokołów
-okres stażu
8. Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. Wykorzystanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych
i metodycznych.
- Potwierdzenie udziału
-okres stażu

§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 
 Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Umiejętne stosowanie technologii  komputerowej i informatycznej w swojej pracy
1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy:
- Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć za pomocą komputera
- Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd placówki poprzez tworzenie dekoracji związanych z porą roku, oraz gazetek tematycznych w sali zajęć
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla młodzieży
- Opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na różne  uroczystości w bursie i poza placówką
- Przykładowe dokumenty
- Opracowane materiały
- Zdjęcia dekoracji, gazetek
- Dyplomy, zaproszenia
- okres stażu
Systematycznie
Wg potrzeb
Wg potrzeb
- Wykorzystanie programów edukacyjnych,
encyklopedii multimedialnych lub Internetu na zajęciach kółka informatycznego
- Linki do  wybranych źródeł,
- okres stażu
- Stosowanie oprogramowania do sporządzania pism, referatów, druków okolicznościowych (np. dyplomów)
- Przykładowa dokumentacja , wzór wybranego  druku okolicznościowego
- okres stażu
- Nawiązanie współpracy z nauczycielem informatyki w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informatyczną
-Pisemne potwierdzenie nauczyciela informatyki
- okres stażu
- Współpraca  z nauczycielem bibliotekarzem- przygotowywanie materiałów    na gazetkę  
- Pisemne potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza/ zdjęcia
- okres stażu
- Zapoznanie się ofertą innych nauczycieli- przegląd stron internetowych zawierających publikacje nauczycielskie
-Linki stron internetowych
- okres stażu
-Wykorzystanie komputera do  tworzenia dokumentacji
zaplanowanych zadań w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego
- Dokumentacja stażu
- okres stażu
- Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
-Publikacja w Internecie
- X 2015
 
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. 
 
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Przeprowadzenie  szkoleniowej Rady Pedagogicznej
- Przygotowanie materiałów  i wygłoszenie referatu zgodnie z aktualnym harmonogramem działań WDN-u
- Kserokopia referatu
- okres stażu
2. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami bursy
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie metod, form pracy
- Poświadczenie współpracy
- okres stażu
3. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej
- Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej dla grup w latach 2014/2016, 2016/2017, 2017/2018, oraz planów dla kółka sportowego i informatycznego.
- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- Ksero list obecności
- Potwierdzenie dyrektora, ksero
- Scenariusze
- okres stażu
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem-kontraktowym
 
- Współpraca z nauczycielem -kontraktowym
- Poświadczenie współpracy
2015/2016

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
 
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Opracowanie i wdrożenie programu przeciwdziałania przemocy i agresji w bursie „Stop Agresji”
- Realizacja planu zgodnie z założeniami
- Program
- okres stażu
2. Organizowanie„Drzwi Otwartych Szkoły”
-Wykonanie zadań zgodnie z  ustalonym harmonogramem promujących placówkę w środowisku lokalnym
-Poświadczenie dyrektora
-Dokumentacja fotograficzna
- wiosna 2016, 2017, 2018

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
 
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- Prowadzenie  kółka informatycznego oraz sportowego
- Plany pracy kółek, przykładowe materiały
- 2015/2016
- 2016/2017
- 2017/2018
 2. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytych umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
- ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego,
- potwierdzenia,
- okres stażu
3. Współorganizowanie uroczystości w placówce.
- Przygotowanie odpowiednich scenariuszy
- Pomoc  wychowankom uczestniczącym w przedsięwzięciach bursy.
- Potwierdzenie dyrektora, scenariusze imprez, zdjęcia
- okres stażu
 4. Aktywna realizacja zadań  opiekuńczych integrująca społeczność szkolną
- Włączanie się do różnych akcji , np.„Sprzątanie świata”, „ Dzień Drzwi Otwartych”
- współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych, m.in.:
·        funkcji opiekuna w czasie  dyskotek
·        organizowanie otrzęsin klas I.
- Potwierdzenie dyrektora
- okres stażu
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym
- systematyczne spotkania z pedagogiem,
- Potwierdzenie pedagoga
- okres stażu
6. Pełnienie funkcji opiekuna grup wychowawczych oraz kółek zainteresowań
- Współpraca z wychowankami w celu jak najlepszej ich adaptacji na terenie bursy
 - Ksera dzienników, notatki
- okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich              we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
 
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
-Nawiązanie współpracy ze   specjalistami z poradni;- korzystanie z pomocy   specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
- Zajęcia prowadzone przez psychologa
- Potwierdzenie dyrektora Poradni
- okres stażu
2. Organizacja akcji charytatywnych  dla dzieci z domu dziecka , osób potrzebujących
- Przeprowadzenie zbiórki odzieży,żywności, zabawek, słodyczy
- Potwierdzenie dyrektora,  podziękowania
- okres stażu
3. Współpraca ze szkolną biblioteką oraz  z Biblioteką Publiczną
- Zachęcanie wychowanków do korzystania z księgozbioru biblioteki,
- Pisemne poświadczenie o nawiązaniu współpracy
- okres stażu
4. Współpraca z Miejską Komendą Policji i kuratorami sądowymi
- Organizowanie ciekawych spotkań oraz udzielanie informacji,
- Sporządzanie opinii o wychowankach
- Poświadczenia o nawiązaniu współpracy
- okres stażu
5. Współpraca z Urzędem Miasta, oraz MOPS, GOPS, PCPR.
- Meldowanie młodzieży oraz udzielanie ewentualnych informacji na temat warunków bytowych wychowanków
- Potwierdzenia współpracy
- cały staż
6. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków
interpersonalnych.
- Integracja wszystkich grup: imprezy, wycieczki, pomoc koleżeńska.
- Opis działań, ankiety, ksero dzienników.
- okres stażu

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji
Termin
1. Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży
- Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie
-Współpraca ze szkolnym pedagogiem
- udział w spotkaniach, kursach o tej tematyce
- Lista przeczytanych pozycji
-Potwierdzenie
-Poświadczenie udziału
-okres stażu
2. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w bursie problemów edukacyjnych wychowawczych lub innych
 -opis i analiza dwóch przypadków
-Współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz wychowawcami, pedagogiem szkolnym
1)Zdiagnozowanie wybranych problemów
2)Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
3)Podsumowanie  oraz wnioski,
4)Wprowadzenie działań naprawczych.
-Załączenie dokumentów potwierdzających współpracę  oraz realizację własnych działań
-Studium dwóch  przypadków
- okres stażu

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z   potrzebami bursy  i własnymi.
 
opracował:
Jarosław Ciastek
 

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.