X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29443

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:

Imię i nazwisko nauczyciela –
Szkoła –
Stanowisko – nauczyciel języka angielskiego
Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2013r.
Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu – 31 maja 2016r.
Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych , warsztatach, seminariach;
• studiowanie fachowej lieratury, czasopism oraz publikacji internetowych z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki języka angielskiego;

2.Udział w pracach zespołów powołanych na terenie szkoły , związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego;
• praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminu gimnazjalnego;
• praca w zespole do spraw ewaluacji zajęć dodatkowych;

3.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i słabych
• prowadzenie zajęć wyrównawczych :
• prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego;
• prowadzenie koła języka angielskiego
• prowadzenie zajęć metodą Avalon;

4. Organizowanie i koordynowanie konkursów językowych
• organizowanie konkursów zarówno dla uczniów zdolnych jak i słabych;
• opracowywanie regulaminów;
• przygotowanie konkursów z języka angielskiego
• koordynowanie konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim;

5. Wzbogacanie warsztatu pracy
• dbanie o pracownię języka angielskiego, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
• pozyskiwanie pozycji książkowych oraz czasopism do biblioteczki języka angielskiego;
• współpraca z przedstawicielami cały okres trwania stażu

6. Przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego u młodzieży w klasach pierwszych i drugich
• Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących po szkole podstawowej , na koniec pierwszej oraz drugiej klasy;
• opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy;

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• opracowanie testów, sprawdzianów, dyplomów, kart pracy, ankiet ewaluacyjnych, konkursów oraz pomocy wykorzystywanych podczas lekcji;
• pisanie scenariuszy lekcji;
• analiza wyników testów kompetencji oraz egzaminów gimnazjalnych
• prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2.Publikacja materiałów w Internecie
• publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie;
3.Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
• wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych oraz pogłębiania wiedzy.
4.Posługiwanie się w codziennej pracy dziennikiem elektronicznym Librus
• umiejętne posługiwanie się systemem kontroli frekwencji i postępów w nauce –librus;
• wykorzystanie dziennika elektronicznego do kontaktów z rodzicami oraz uczniami;
5.Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji związanych z nauką języka angielskiego oraz organizowanymi konkursami
• przygotowanie i zamieszczenie na internetowej stronie szkoły informacji o organizowanych konkursach;
• zamieszczanie na stronie ciekawostek ze świata języka angielskiego;
• zamieszcanie wyników konkursów ;
6.Stworzenie internetowej strony szkoły w języku angielskim
• przetłumaczenie najważniejszych informacji o szkole na język angielski;
• uaktualnianie informacji;

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
• wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w ramach prac na rzecz zespołu nauczycieli języków obcych
2.Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
• pomoc przy tworzeniu wymaganej dokumentacji;
• wspólne śledzenie zmian w prawie oświatowym;
• hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego;
• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego;
3.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
• współpraca w przygotowywaniu imprez i konkursów międzyprzedmiotowych.;
§8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie programów działań edukacyjnych
• opracowanie programu pracy z uczniem dysfunkcyjnym;
2.Opracowanie PSO z języka angielskiego
• współudział w tworzeniu i przedstawienie uczniom PSO;
• przestrzeganie własnego PSO;

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizowanie wycieczek szkolnych
• organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum;
2.Organizowanie oraz współudział w przygotowaniu imprez szkolnych
• przygotowanie, wystaw, przedstawień, degustacji potraw krajów anglojęzycznych;
3.Przygotowywanie uczniów do konkursów o zasięgu szkolnym międzyszkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
• udział uczniów w konkursach;
4.Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
• wprowadzenie diagnozy szkolnej wydawnictwa Longman
• przygotowywanie odpowiednich pomocy dydaktycznych;
• prowadzenie konsultacji
• wybór odpowiedniego podręcznika dostosowanego do potrzeb uczniów
5.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów • uczestniczenie w „Dniach Otwartch szkoły”;
• kontakty i współpraca z dyrekcją, pedagogiem , psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas;

8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących (ludzi oraz zwierząt)
• organizowanie oraz udział w zbiórkach przyborów szkolnych, zabawek, słodyczy, ubrań ;
• organizowanie zbiórki na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt;
2.Współpraca z wydawnictwami szkolnymi
• konsultacje z przedstawicielami wydawnictw;
• pozyskiwanie wśród wydawnictw edukacyjnych sponsorów w celu doposażenia pracowni językowej w nowe pomoce dydaktyczne;
• pozyskiwanie nagród dla uczniów;
• pozyskiwanie dodatkowych podręczników dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej;
3.Współpraca z osobami i organami szkoły
• współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną,
4.Wykonywanie dodatkowych zadań
• uczestniczenie wraz z uczniami w internetowym programie wymiany e-twinning polegającym na współpracy z różnymi szkołami w kraju oraz w całej Europie poprzez Internet).;
8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• diagnozowanie przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z uczniami i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.