X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29203
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Czas trwania stażu 2 lata 9 miesięcy

mgr Małgorzata Ryszewska
nauczyciel kontraktowy
Zespół Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza
we Włocławku

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Małgorzata Ryszewska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Katolickich im.ks.Jana Długosza
Adres szkoły: ul. Łęgska 26
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: mgr Bożena Sobierajska
Nauczany przedmiot: wychowawca świetlicy
Kwalifikacje zawodowe: * studia wyższe magisterskie – kierunek Pedagogika Społeczna
Doskonalenie zawodowe: * kurs „oligofrenopedagogika”
* kurs „Program Spójrz Inaczej”

GŁÓWNE CELE DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU:
I. Aktywny udział w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
II. Umiejętność wykorzystywania różnorodnych metod i form w pracy oraz ich analiza i ocenianie skuteczności.
III. Sprawne posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
IV. Poznanie problemów społeczności lokalnej i włączenie się w ich rozwiązywanie.
V. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z uczniem, wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami uczniów.
VI. Wykorzystanie technologii informatycznej i Internetu w codziennej pracy.
VII. Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
VIII. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U.Nr 70, poz.825)
z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14listopada 2007 r.(Dz.U.Nr 214, poz.1580).
Zadania do realizacji
Formy realizacji

Termin realizacji
Sposoby dokumentowania

1. § 7 ust.1 pkt.1 -
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

2. § 7 ust.1 pkt.2 –
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia
- Identyfikacja podstawowych problemów stwarzanych przez uczniów
- Współpraca z nauczycielami, rodzicami i uczniami w celu zapewnienia podstawowych potrzeb:
- Poczucia bezpieczeństwa(ochrona przed agresją fizyczna i psychiczną)
- Poczucia uznania i szacunku( uznania samego siebie jako wartościowej jednostki jak i przez innych w odniesieniu do swoich mocnych stron)
- Potrzeba przynależności do grupy
- Potrzeba samorealizacji(stwarzanie możliwości rozwoju osobistego)
- Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
- Przygotowywanie uroczystości i imprez świetlicowych oraz udział w nich.(zbieranie ciekawych pomysłów do przygotowania imprez, aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy)
- Prowadzenie dokumentacji związanej z dożywianiem dzieci(przygotowanie list dzieci korzystających z obiadów w szkole refundowanych przez MOPS, wydawanie kartek)
- Prowadzenie dokumentacji korzystania z bilarda i tenisa stołowego znajdującego się na świetlicy szkolnej(stały nadzór nad bezpieczeństwem)

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych:

-udział w różnych formach doskonalenia zawodowego(kursach, warsztatach, konferencjach itp.)podejmujących problematykę opieki, wychowania dzieci i młodzieży.
-czynne uczestnictwo w comiesięcznym spotkaniu nauczycieli z rodzicami uczniów
-samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
-korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej i Internetu.
-przegląd i analiza dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników i poradników dla nauczycieli Czytanie czasopism o tematyce profilaktycznej i wychowawczej.
-zapoznanie się z procedurą awansu i opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- szczegółowe dokumentowanie przebiegu stażu(gromadzenie materiałów potwierdzających realizację ustalonych we własnym planie zadań i czynności)
- budowanie bazy materiałów niezbędnych w pracy wychowawcy świetlicy (współpraca z pedagogiem szkolnym w kwestii problemów psychologiczno-pedagogicznych dzieci)

w trakcie trwania stażu.

W trakcie trwania stażu

w trakcie trwania stażu.

Raz w miesiącu
„Środy u Długosza”

Wrzesień 2011

II semestr roku szkolnego
2011/2012

potwierdzenie opiekuna stażu

wpisy potwierdzające realizacje programu w dzienniku świetlicy szkolnej, prace dzieci

Potwierdzenie opiekuna stażu

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Potwierdzenie opiekuna stażu

3. § 7 ust.1 pkt.3 -

poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż 1. Analiza przepisów oświatowych;
- Dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2000r. ze zm.).
- Karta Nauczyciela z 26 01.1982 ( dz.U nr 97 poz. 674 ze zm)
- Ustawa o systemie oświaty dnia 7 września 1991 r. Tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)
- Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999r.
- Kodeks postępowania administracyjnego – Ustawa z dnia 14.06.1960 ( dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071)


2. Analiza dokumentacji szkoły:
Analiza podstawowych dokumentów szkoły:
- Statutu Szkoły,
- Szkolnego Programu Wychowawczego,
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Szkolnego Programu Profilaktycznego,
- regulaminów.

3. Prawo oświatowe w praktyce:
- Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- Współtworzenie dokumentów szkolnych,
- Udział w pracach rady pedagogicznej.

w trakcie trwania stażu.

Wrzesień 2011

w trakcie trwania stażu

notatki

wniosek o rozpoczęcie stażu - Plan Rozwoju Zawodowego
4. 7 ust.2 pkt.1 -

umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1. 1.Współpraca z opiekunem stażu:
- Ustalenie terminów spotkań.
- Obserwacja zajęć opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju poprzez gromadzenie dokumentów i zaświadczeń.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

2 Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- prowadzenie dokumentacji pracy
wychowawcy świetlicy
- Uczestniczenie w lekcjach otwartych
- Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem w celu pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami, środowiskiem oraz pomoc dzieciom z trudnościami w nauce (organizowanie pomocy dzieciom w ramach zajęć świetlicowych).

w trakcie trwania stażu.

w trakcie trwania stażu.

konsultacje

5. § 7 ust.2 pkt.2 –

umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;


1. Współpraca ze szkolnym pedagogiem i psychologiem w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych.
- Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych podczas zajęć świetlicowych, na terenie szkoły i poza nią.
- Rozwiązywanie problemów środowiska uczniowskiego poprzez współpracę z pedagogiem, wychowawcą.


2. Współpraca z rodzicami w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych.
- udział w spotkaniach z rodzicami.

- Opracowanie planu pracy wychowawcy świetlicy i tematyki zajęć wychowawczych przy uwzględnieniu zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły.
- Uwzględnienie problematyki lokalnej, problemów społecznych i cywilizacyjnych w realizacji zajęć wychowawczych.
- Pogłębianie więzi w świetlicy szkolnej poprzez:
- organizację imprez okolicznościowych (andrzejki, mikołajki, dzień dziecka, dzień matki, święta kościelne itp.),
- organizację wyjść do kościoła na nabożeństwa
- uczestniczenie z wychowankami
świetlicy raz w tygodniu we Mszy
Świętej w kapliczce szkolnej
- Organizacja spotkań z pielęgniarką szkolną.
3. Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
- Kultywowanie tradycji rodzinnych, patriotycznych , katolickich poprzez uwzględnienie ich w tematach zajęć świetlicowych
- Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka
(uczestniczenie w zajęciach profilaktycznych prowadzonych pod moim kierunkiem- wspólnie z młodzieżą z ZSK)

w trakcie trwania stażu

Cyklicznie co miesiąc
„Środy u Długosza”

w trakcie trwania stażu

potwierdzenie pedagoga, psychologa

potwierdzenie odbytych spotkań przez pielęgniarkę szkolną

Zaświadczenie dyrektora placówki

6. 7 ust.2 pkt.3-

umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera
2. Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową(materiały do roczników, redagowanie sprawozdań w wersji elektronicznej)
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych ankiet, analiz, scenariuszy zajęć świetlicowych.
4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Współpraca z biblioteką szkolną przekazywanie ciekawych scenariuszy zajęć profilaktycznych
- przygotowanie dokumentacji
załączonej do wniosku.

Formy realizacji

w trakcie trwania stażu

Termin realizacji

potwierdzenia bibliotekarza


Plan rozwoju zawodowegoSposoby dokumentowania


7. § 7 ust.2 pkt.4 -

umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez siebie zadań;
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- gromadzenie informacji na temat podstawowych źródeł wiedzy odnośnie zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych,
- uczestniczenie w wybranych formach rozwoju zawodowego nauczycieli umożliwiających podnoszenie kompetencji nauczycielskich,
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w indywidualnych rozmowach z dziećmi, rodzicami.
- patologia społeczna jako forma
zaburzeń(warsztaty profilaktyczne dla
uczniów)
- zajęcia profilaktyczne z zakresu
zapobiegania uzależnieniom.

w trakcie trwania stażu

8. § 7 ust.2 pkt.5 -

umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywam staż

Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- zgromadzenie informacji na temat podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty w Polsce, analiza podstawowych aktów prawnych w kontekście funkcjonowania szkoły oraz zadań jakie ma w niej do spełnienia nauczyciel, analiza podstawowych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
- stała współpraca z władzami szkoły,
nauczycielami w rozwiązywaniu
problemów opiekuńczych
i wychowawczych
- zapewnienie możliwości kontaktów
uczniów i rodziców w godzinach
pracy świetlicy szkolnej
- złożenie dyrektorowi szkoły
sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
- wniosek nauczyciela kontraktowego
do organu prowadzącego o podjęcie
postępowania egzaminacyjnego.

w trakcie trwania stażu

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu

Opracowała:
mgr Małgorzata Ryszewska Zatwierdził: Dyrektor Szkoły:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.