X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29194

Aneks do planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera on nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Lucyna Jabłońska

Nauczany przedmiot: język angielski

Miejsce rozpoczęcia stażu: Zespół Szkół w Lubawie, ul Gdańska 25, 14- 260 Lubawa

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013 r.

Miejsce kontynuacji stażu: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ostródzie, ul. Kościuszki 14, 14-260 Lubawa

Data rozpoczęcia kontynuacji stażu: 01.09.2015r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2016 r.

Opiekun stażu w okresie od 01.09.2015r. do 31.05.2016r.: mgr Joanna Dolińska

§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.P. ZADANIE FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.
- przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu,
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego,
- w oparciu o poznaną procedurę awansu zawodowego przedłożenie dyrektorowi szkoły wniosku o kontynuację stażu,
- napisanie aneksu do planu rozwoju zawodowego
08.-09.2013 r.

01.09.2015r.

02.09.2015r.

- wniosek o rozpoczęcie stażu;
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego;
- znajomość wymienionych aktów prawnych;

- wniosek o kontynuację stażu;
- aneks do planu rozwoju;
2.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - bezpośrednia rozmowa na temat współpracy w trakcie odbywania stażu,
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju,
- nawiązanie współpracy
z nowym opiekunem stażu,
- zawarcie z nowym opiekunem stażu kontraktu, określającego warunki współpracy,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem

09.2013 r.

02.09.2015r.

09.2015r.

- kontrakt;
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu;

- kontrakt;
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu.
§ 7.2.2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

3.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. - realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy;
- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce,
- prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w ramach realizacji godzin z art. 42, ust.2, pkt 2 dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów potrzebujących wparcia w trakcie przygotowań do matury,
- prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych „English is easy” w ramach realizacji godzin z art. 42, ust.2, pkt 2 dla uczniów kl.1 i 2, rozpoczynających naukę języka angielskiego i mających trudności w jego przyswajaniu,
- planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie,
- współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowanie uczniów do poradni psychologiczno- pedagogicznej)- według potrzeb. cały okres stażu

rok szkolny 2013/2014,
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2015/2016

- sprawozdania, potwierdzenia;
- adnotacje w dzienniku lekcyjnym i pozalekcyjnym;
- notatki;

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. - organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych,
- organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, MOKu, itp.),
- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach,
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
- współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki).
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów– „English is the best” w ramach realizacji godzin z art. 42, ust.2, pkt 2

cały okres stażu

rok szkolny 2015/2016

- scenariusze, dyplomy;
- plany pracy;
- testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera;
- zapisy w dzienniku;

-zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych.
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2. Publikacje w Internecie. - umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej:
• planu rozwoju,
• sprawozdania z realizacji planu rozwoju za okres 01.09.2013r.- -31.08.2015r.
• aneksu do planu rozwoju zawodowego

rok szkolny 2013/2014

09.2015r.


09.2015r.

- wydruki
§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

2.

Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Współpraca ze szkołą:
- analiza programu wychowawczego szkoły,
- opracowanie planu pracy wychowawcy,
- aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach.
Współpraca z uczniem:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze,
- objęcie szczególną troską uczniów słabych,
- opieka nad uczniami uzdolnionymi- motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu ich do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
Współpraca z rodzicami:
- kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową,
- pedagogizacja rodziców,
- angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową,
- informowanie o postępach uczniów w nauce.

Rok szkolny 2013/2014

- zapisy i adnotacje w dzienniku lekcyjnym;
- opracowany plan pracy wychowawczej;
- scenariusze spotkań z rodzicami (według harmonogramu)

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.

........................................ ...................................
Data i podpis Dyrektora Data i podpis nauczyciela kontraktowego

..................................
Podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.