X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29120
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie za pierwsze półrocze z pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie 5latków

Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015
Grupa VII- 5latki składa się z 11 dziewczynek i 12 chłopców oraz 2 dziewczynki (Maja G. i Maja P.) są 4-latkami.
Praca wychowawczo- dydaktyczna obejmuje realizację treści, które są zawarte w programie Wiesławy Żaby- Żabińskiej „Nasze przedszkole” zatwierdzony przez MEN.
Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagano rozwój dzieci, doskonalono ich umiejętności, wychowywano i kształcono we wszystkich obszarach podstawy programowej. Stwarzano przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych.
Prowadzono wiele zabaw i zajęć mających na celu integrowanie dzieci, ucząc współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania zaczętych działań do końca.
Ponadto szczególny nacisk położono na doskonalenie samoobsługi oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Dzieci uczyły się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, przestrzegania ładu i porządku w sali oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.
Widoczne są wyniki pracy związane z opanowaniem przez dzieci nawyków kulturalnych i higienicznych. Wychowankowie mają wyrobiony nawyk mycia rąk przed spożywaniem posiłków, po powrocie ze spacerów, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych,
Podczas spożywania posiłków zachowują się kulturalnie, uczą się prawidłowo korzystać ze sztućców. Czynności związane z samoobsługą wykonują poprawnie i sprawnie. Większość dzieci potrafi samodzielnie ubrać się, rozebrać i powiesić swoje rzeczy w szatni. Dzieci systematycznie wdrażane są do używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. Efekty przynosi również praca nad zdyscyplinowaniem grupy, zwłaszcza z dziećmi impulsywnymi, nieposłusznymi, wymuszającymi płaczem.
W pracy z dziećmi tworzone były warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk. Rozwijane były zainteresowania pięknem przyrody.
Przekazywano wiedzę o zdrowym stylu życia, zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu. Kształtowano nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.
Kształtując prawidłową postawę w zabawach ruchowych wykorzystywano zabawy z elementem równowagi, zabawy na czworakach, z elementem rzutu, celowania, toczenia, z elementem podskoku i skoku. Dzieci potrafią stać na jednej nodze, chodzić po liniach i śladach, czworakować w przód , z przekroczeniem przeszkód, biegną do wyznaczonego miejsca , w różnych kierunkach z omijaniem przeszkód, rzucają oburącz i jednorącz, toczą piłkę, swobodnie przeskakują przez narysowane linie, ułożone skakanki szarfy.
Odbywały się też zajęcia poprzez które, kształtowano wrażliwość na muzykę, literaturę, stosowano różne formy: opowiadania, wiersze oraz improwizacje muzyczne.
Przedszkolakom bliskie są tematy związane z przyrodą żywą i nieożywioną. Między innymi przeprowadzono szereg zająć i zabaw badawczych z wodą, lodem, piaskiem.
Nasi wychowankowie próbują samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie w czasie wolnym zabawy i zajęcia, często współdziałają w grupie przestrzegając ustalonych zasad.
Dzieci w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych korzystały z codziennych spacerów. Każdego dnia zwracano uwagę na wykształcenie u dzieci nawyków bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.
Prowadząc systematyczną, kreatywną i pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę wychowawczo-dydaktyczną rozwijano u dzieci ich mocne strony. W naszych działaniach edukacyjnych korzystałyśmy z różnorodnych elementów twórczych metod pracy jak: metody R.Labana, W.Sherborne, metoda E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, , metody aktywizujące (burza mózgów, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne), muzykoterapia, bajkoterapia, metoda samodzielnych doświadczeń i zadań stawianych dzieciom.
W roku szkolnym 2014/ 2015 w naszej grupie dalej wdrażane były w elementy koncepcji Planu Daltońskiego. W ramach tej metody w naszej grupie zapoznałyśmy dzieci z dniami tygodnia, wprowadziłyśmy dyżury dzieci: w łazience, od klocków, od kredek, od posiłków. Ponadto stworzyłyśmy funkcję ,, Prawej ręki” oraz obrazkowy Plan Dnia, który pozwala na wizualizację tego co dzieci będą robić w przedszkolu w poszczególnych porach dnia. Wszystkie te rozwiązania pozwoliły wyrobić u naszych wychowanków poczucie współodpowiedzialności za wykonywanie zadań. Dzięki wprowadzeniu dyżurów dzieci stały się bardziej odpowiedzialne i pragną być docenione przez pełnienie tych funkcji w grupie.
Dzieci kontynuowały także elementy odimiennej metody czytania I. Majchrzak. W ramach tej metody przygotowałyśmy napisy z imionami dzieci na krzesłach oraz wizytówki z imionami dzieci, które są przez nich codziennie przypinane do ,,listy obecności”. Elementy tej metody spotkały się z żywym zainteresowaniem dzieci, które bardzo lubią zabawy ze swoimi wizytówkami, chętnie wyszukują je pośród innych, porównują itp.

Dzieci naszej grupy brały udział w nowatorskich rozwiązaniach, innowacjach i eksperymentach dydaktycznych. Przykłady takich działań: Akademia Aquafresh, Oszczędzamy wodę, Czyste Powietrze wokół nas- Mamo, Tato nie pal obok mnie, Szkoła Czystych Rąk, Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato, zbiórka zakrętek
Wszystkie dzieci uczęszczały dwa razy w tygodniu na zajęcia taneczne, gimnastyczne i zajęcia z języka angielskiego.
11dzieci objęto jest pomocą logopedyczną w przedszkolu.
Opinię do PPP dla dwojga dzieci przygotowano na prośbę rodziców. Rodzice Wiktora podjęli współpracę z poradnią, przez co był obserwowany podczas zajęć i pracy indywidualnej. Odbyła się też rozmowa rodziców z psycholog p.Ewą M. Mama Alexa przyjęła opinię, odbyła spotkanie w PPP, ale nie podjęła dalszych czynności wskazanych jako potrzebne przez psychologa i pedagoga.
Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, myślimy, że nam się to udało. Na to zaufanie trzeba było sobie jednak zasłużyć, przejawiając prawdziwą troskę o dzieci.
W ramach współpracy z rodzicami w miesiącu wrześniu zorganizowano zebranie na którym zapoznano ich z zasadami BHP panującymi w przedszkolu oraz regulaminem przedszkola.
Podsumowując stwierdzam, iż założone cele pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie zostały zrealizowane.

Ważne wydarzenia w grupie:

1.Bajka
2.Zaległa wycieczka do Przybynowa.
3.Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
4.Spotkanie z Przedstawicielem PKP- prelekcja o bezpieczeństwie.
5 Spotkanie z Policjantem i psem -prelekcja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
6. Koncert muzyków Filharmonii Częstochowskiej „Bajeczki z muzycznej biblioteczki”.
7. Wizyta Strażaków.
6. Akademia Aquafresh.
7. Wizyta stomatologa.
8. Andrzejki
9. Spotkanie z Mikołajem
10. Bajka na telefon z Biblioteki im.W. Biegańskiego.
11. Szkolenie o grzybach Stowarzyszenie „Podaj Dalej”.
12. Przedstawienie choinkowe dla Rodziców
13. Wigilia w przedszkolu.
14. Dzień Babci i Dziadka
15. Bal Karnawałowy.

Udział w konkursach i zdobyte nagrody
1.Konkurs plastyczny ,,Pani Jesień liściem malowana”–Akademia Soward- Ola B., Marta D - II miejsce
2.Konkurs plastyczny ogólnopolski ,,Bezpieczna droga do przedszkola ” – MP 35 Sosnowiec- Marta D
3.Konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wakacji ’’- MP 16-wyróżnienie: Adaś N, Ola B., Zuzia G, Marta D, Maja P., Maja G
4.Konkurs recytatorski ,, Jesienne spotkanie z poezją” MP 31-Kaja M., Bartek Z.
5. Konkurs recytatorski „ Jesienne nastroje” MP 16- Kaja m., Bartek Z.
6. Konkurs plastyczny „Kolory jesieni” -MP 16 -Ola B. Marta D
7. Konkurs plastyczny ,, Mój przyjaciel Miś”- ZS 3
8. Konkurs plastyczny ,, Kartka Bożonarodzeniowa „ -MP 16- Basia Sz. -Imiejsce, Maja G. -II miejsce, Ola B. -Wyróżnienie.
9. Konkurs plastyczny „Choinka” -ZS 3 -Nadia Ch,-wyróżnienie, Basia Sz, Marta D.

Kursy doskonalenia
Agnieszka Makles:- warsztaty: „ Tańce Świąteczno- Zimowe w Przedszkolu”.
- „Metodyka prowadzenia zajęć w różnych obszarach aktywności dzieci.(SOD)
Agnieszka Dudek: warsztaty: „ Tańce Świąteczno- Zimowe w Przedszkolu”.

Rozliczenie dodatkowych czynności Agnieszki Dudek i Agnieszki Makles :
1) Współredagowanie strony Przedszkola i galerii -A. Dudek, A.Makles
2) Wspólna organizacja uroczystości przedszkolnych i dekoracji z nimi związanych- A. Dudek, A. Makles
3) Koordynator akcji „Szkoła Czystych Rąk”-A. Dudek
4) Koordynator akcji „ Czyste Powietrze Wokół nas „ -A. Dudek
5) Współkoordynowanie akcjami: „Szkoła Czystych Rąk” i „Czyste Powietrze wokół Nas” -A.Makles
6) Organizacja konkursu recytatorskiego „Jesienne Nastroje” -A. Makles i A. Dudek
7) Koordynator akcji „Nakrętkowa Częstochowa „-zbiórka nakrętek na 4 letnią Madzię Czerpak, podopieczną Stowarzyszenia „Podaj Dalej”- A. Dudek, A. Makles -współkoordynator.
8) Koordynator akcji „Poczytaj mi mama. Poczytaj mi tato” - A. Dudek, A. Makles- współkoordynator

Obserwacja dzieci prowadzona była systematycznie- efekty obserwacji zawierają arkusze obserwacji, diagnoza pedagogiczna przeprowadzona na przełomie października i listopada 2014.Na podst. wyników diagnozy można powiedzieć iż: 15 dzieci uzyskało poziom wysoki, 7 poziom przeciętny i tylko 1dziecko poziom niski.

Wnioski do pracy w II półroczu
-doskonalenie czynności samoobsługowych
-organizacja zajęć otwartych z czynnym udziałem rodziców
-wycieczka poza miasto do Zawad,
-przeprowadzenie II diagnozy pedagogicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.