X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29119
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie roczne grupy przedszkolnej 5latków

Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015
Grupa VII ( 5-latki )- składa się z 12 dziewczynek i 13 chłopców w tym 1 dziewczynka (Maja P.) jest 4-latkiem.
Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego. Praca wychowawczo- dydaktyczna obejmuje realizację treści, które są zawarte w programie Wiesławy Żaby- Żabińskiej „Nasze przedszkole” zatwierdzony przez MEN.
Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym, przygotowujące go do podjęcia nauki w szkole. Celem ukierunkowanej działalności wychowawczej przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej, określane jako dojrzałość szkolna. Działania edukacyjne w naszej grupie obejmowały różne obszary, było to min. uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania i współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków: w tym liter, cyfr, znaków matematycznych, kształcenie elementarnych umiejętności czytania i pisania.
Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka, oraz inspirowane przez nas sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami:
- dzieci rozumieją złożone polecenia,
- chętnie występują publicznie,
- wypowiedzi są najczęściej płynne,
- doskonale zapamiętują wiersze, rymowanki, piosenki,
- odczytują piktogramy, znaki, symbole,
- rozpoznają poznane litery,
- dobierają podpisy do obrazków,
- potrafią policzyć sylaby w słowach,
- czytają wyrazy i tekst z książki pięciolatka,
- dopasowują brakujący element obrazka do całości,
- odróżniają lewą stronę od prawej,
- porównują poprawnie liczbę elementów w zbiorach,
- porządkują te same przedmioty w różne zbiory, uwzględniając różne cechy wspólne,
- prawidłowo wymieniają wszystkie dni tygodnia i nazwy miesięcy,
- liczą poprawnie do 10 i powyżej,
- sprawnie posługują się nazwami figur geometrycznych,
- posługują się określeniami przedmiotów, dotyczącymi długości, szerokości, wysokości, grubości,
- odwzorowują kształty poznanych liter,
- klasyfikują poznane litery na: małą, wielką, drukowaną, pisaną,
- wykonują operacje matematyczne tj. dodawanie i porównywanie,
- rozwiązują proste zadania tekstowe.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagano rozwój dzieci, doskonalono ich umiejętności, wychowywano i kształcono we wszystkich obszarach podstawy programowej. Stwarzano przy tym sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych. Prowadzono wiele zabaw i zajęć mających na celu integrowanie dzieci, ucząc współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania zaczętych działań do końca. Ponadto szczególny nacisk położono na doskonalenie samoobsługi oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Dzieci uczyły się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, przestrzegania ładu i porządku w sali oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.
W pracy z dziećmi tworzone były warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk. Rozwijane były zainteresowania pięknem przyrody. Przekazywano wiedzę o zdrowym stylu życia, zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu. Kształtowano nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.
Kształtując prawidłową postawę w zabawach ruchowych wykorzystywano zabawy z elementem równowagi, zabawy na czworakach, z elementem rzutu, celowania, toczenia, z elementem podskoku i skoku. Dzieci potrafią stać na jednej nodze, chodzić po liniach i śladach, czworakować w przód , z przekroczeniem przeszkód, biegną do wyznaczonego miejsca , w różnych kierunkach z omijaniem przeszkód, rzucają oburącz i jednorącz, toczą piłkę, swobodnie przeskakują przez narysowane linie, ułożone skakanki szarfy.
Odbywały się też zajęcia poprzez które, kształtowano wrażliwość na muzykę, literaturę, stosowano różne formy: opowiadania, wiersze oraz improwizacje muzyczne.
Nasi wychowankowie próbują samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie w czasie wolnym zabawy i zajęcia, często współdziałają w grupie przestrzegając ustalonych zasad.
Dzieci w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych korzystały z codziennych spacerów. Każdego dnia zwracano uwagę na wykształcenie u dzieci nawyków bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.
Prowadząc systematyczną, kreatywną i pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę wychowawczo-dydaktyczną rozwijano u dzieci ich mocne strony. W naszych działaniach edukacyjnych korzystałyśmy z różnorodnych elementów twórczych metod pracy jak: metody R.Labana, W.Sherborne, metoda E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, , metody aktywizujące (burza mózgów, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne), muzykoterapia, bajkoterapia, metoda samodzielnych doświadczeń i zadań stawianych dzieciom.
W roku szkolnym 2014/ 2015 w naszej grupie dalej wdrażane były w elementy koncepcji Planu Daltońskiego. W ramach tej metody w naszej grupie zapoznałyśmy dzieci z dniami tygodnia, wprowadziłyśmy dyżury dzieci: w łazience, od klocków, od kredek, od posiłków. Ponadto stworzyłyśmy funkcję ,, Prawej ręki” oraz obrazkowy Plan Dnia, który pozwala na wizualizację tego co dzieci będą robić w przedszkolu w poszczególnych porach dnia. Wszystkie te rozwiązania pozwoliły wyrobić u naszych wychowanków poczucie współodpowiedzialności za wykonywanie zadań. Dzięki wprowadzeniu dyżurów dzieci stały się bardziej odpowiedzialne i pragną być docenione przez pełnienie tych funkcji w grupie.
Dzieci kontynuowały także elementy odimiennej metody czytania I. Majchrzak. W ramach tej metody przygotowałyśmy napisy z imionami dzieci na krzesłach oraz wizytówki z imionami dzieci, które są przez nich codziennie przypinane do ,,listy obecności”. Elementy tej metody spotkały się z żywym zainteresowaniem dzieci, które bardzo lubią zabawy ze swoimi wizytówkami, chętnie wyszukują je pośród innych, porównują itp.
Dzieci naszej grupy brały udział w nowatorskich rozwiązaniach, innowacjach i eksperymentach dydaktycznych. Przykłady takich działań: Akademia Aquafresh, Oszczędzamy wodę, Czyste Powietrze wokół nas- Mamo, Tato nie pal obok mnie, Szkoła Czystych Rąk, Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato, zbiórka zakrętek
Wszystkie dzieci uczęszczały dwa razy w tygodniu na zajęcia taneczne, gimnastyczne , zajęcia z języka angielskiego i religii
11dzieci było objętych pomocą logopedyczną w przedszkolu, a 3 zajęciami z gimnastyki korekcyjnej.

Ważne wydarzenia w grupie:

1.Warsztaty organizowane z okazji świąt wielkanocnych
2.Konkurs recytatorski „Wiosna” ZS nr 3 ul. Rozdolna 5
3.Pożegnanie zimy – powitanie wiosny „Wiosna na wesoło” MP 16
4.Czytanie bajek dzieciom – Biblioteka ul Kościuszki
5 . Konkurs piosenki MP 16
6. Bajka
7.Turniej wiedzy przyrodniczej „Razem ze słonkiem”
8.Konkurs taneczny „Tańczące przedszkolaki”
9. Konkurs logopedyczny „Ładnie mówię”
10. Wycieczka integracyjna do Zawad
11. Dzień Mamy i Taty
12. Przedstawienie pt. „Rzepka „ w wykonaniu nauczycieli MP 16
13. Wycieczka do Sali zabaw „ Fabryka Usmiechu”

Kursy doskonalenia:
Agnieszka Makles:- warsztaty: „ Wspomaganie rozwoju przedszkolaków . Cykle , Kraina przedszkolaka. Odkrywam siebie 10 metod na wypalenie zawodowe. Mac Edukacja, Juka
Agnieszka Dudek: warsztaty: „ Wspomaganie rozwoju przedszkolaków . Cykle , Kraina przedszkolaka. Odkrywam siebie -10 metod na wypalenie zawodowe. Mac Edukacja, Juka.
 
Rozliczenie dodatkowych czynności Agnieszki Dudek i Agnieszki Makles :
1. Współredagowanie strony Przedszkola i galerii -A. Dudek, A.Makles
2. Wspólna organizacja uroczystości przedszkolnych i dekoracji z nimi związanych- A. Dudek, A. Makles
3. Koordynator akcji „Szkoła Czystych Rąk”-A. Dudek
4. Koordynator akcji „ Czyste Powietrze Wokół nas „ -A. Dudek
5. Współkoordynowanie akcjami: „Szkoła Czystych Rąk” i „Czyste Powietrze wokół Nas” -A.Makles
6. Organizacja konkursu recytatorskiego „Jesienne Nastroje” -A. Makles i A. Dudek
7. Koordynator akcji „Nakrętkowa Częstochowa „-zbiórka nakrętek na 4 letnią Madzię Czerpak, podopieczną Stowarzyszenia „Podaj Dalej”- A. Dudek, A. Makles -współkoordynator.
8. Koordynator akcji „Poczytaj mi mama. Poczytaj mi tato” - A. Dudek, A. Makles- współkoordynator
Obserwacja dzieci prowadzona była systematycznie- efekty obserwacji zawierają arkusze obserwacji, diagnoza pedagogiczna przeprowadzona na przełomie października i listopada 2014 oraz marca/ kwietnia 2015. Na podstawie wyników diagnozy końcowej można stwierdzić, iż wszystkie dzieci osiągnęły gotowość do podjęcia nauki w szkole.
 Podsumowując należy stwierdzić, iż założone cele pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie zostały zrealizowane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.