X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29063
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o stopień na mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
Akty prawne:
 
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela.
2. Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 1).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. listopada 2007 roku,  zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. nr 214; poz. 1580).
 
Informacje o nauczycielu:
 
Imię i nazwisko nauczyciela:
 Magdalena Gołacka
Nazwa placówki:
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
w Stąporkowie
Zajmowane stanowisko:
 nauczyciel matematyki
Staż pracy pedagogicznej:
 5 lat
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: 
nauczyciel kontraktowy

Czas trwania stażu: 
2 lata i 9 miesięcy
 Data rozpoczęcia stażu:
03.09.2012 r.
Planowana data zakończenia:
31.05.2015
Opiekun stażu:
Wiesława Jedynak

Posiadane kwalifikacje:
 
Dyplom
- ukończenia studiów wyższych z matematyki
- potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 1)
Lp
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenia, wskazówki, uwagi
1
Poznanie procedur awansu zawodowego.
Poznanie procedur awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
VIII – IX 2012
Wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
2
Ustalenie zasad współpracy 
z opiekunem stażu.
Omówienie toku stażu i skonsultowanie założeń wynikających z planu rozwoju zawodowego. Ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Zawarcie kontaktu.
Wrzesień
Kontrakt
 
3
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
Obserwacja  lekcji (1 w semestrze), udział w spotkaniach zespołów.
 
           
Cały okres
Konspekty lekcji, wnioski z obserwacji.
4
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.              
 Opracowanie scenariuszy, przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna, omówienie lekcji.
Cały okres
stażu.  
Scenariusze lekcji oraz notatki z wnioskami po omówieniu lekcji.
5
Udział w różnych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego i zewnętrznego.
Warsztaty, konferencje metodyczne, posiedzenia szkoleniowe zespołów przedmiotowych, inne formy.
 
Cały okres
stażu.  
Zaświadczenia, materiały szkoleniowe, wykaz tematyki spotkań zespołu przedmiotowego, notatki.
6
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.            
Opracowanie planów wynikowych, planów pracy dydaktyczno- wychowawczych, PZO, rozwijanie umiejętności dostosowania właściwych metod do zamierzonych celów.
Cały okres
stażu.
Wydruki opracowanych dokumentów.
7
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.                    
Doskonalenie umiejętności systematycznego i poprawnego prowadzenia dokumentacji (dziennik lekcyjny). Analiza i propozycje udoskonaleń w punktowym systemie oceny zachowania.
Cały okres
 
Dzienniki lekcyjne, arkusze ocen.
 
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt 2)
 
Lp.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenia, wskazówki, uwagi
1
Poznawanie środowiska uczniowskiego oraz poznawanie uczniów, ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych w celu opracowania skutecznych działań.
Analiza potrzeb uczniów wynikających z ich zainteresowań, możliwości, aspiracji uczniów i ich rodziców. Problemy indywidualne i środowiskowe uczniów. Dobieranie odpowiednich narzędzi poznawczych (ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką, przedstawicielami różnych instytucji). Przygotowanie planu zajęć dodatkowych (kółka zainteresowań, spotkania z uczniami wymagającymi wsparcia i przeprowadzenie cyklu zajęć.
Cały okres
stażu.  
Ankiety i wnioski. Wykaz literatury, na podstawie której podejmowano określone działania. Plan działań, scenariusze zajęć, wnioski z ewaluacji.
2
Rozpoznawanie patologii i podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym i ich zwalczanie.
Ten punkt będzie w jakiejś mierze realizowany w powiązaniu z punktem 1. Po rozpoznaniu określonych zjawisk patologicznych nastąpi przygotowanie do określonych działań w ramach Zespołu Wychowawczego lub w innym gremium i we współpracy z osobami kompetentnymi i odpowiedzialnymi. Określone zagadnienia zostaną wprowadzone do planu pracy wychowawcy.
Cały okres
stażu, według potrzeb.
Elementy dokumentacji organizującej określone działania. Scenariusze godzin z wychowawcą. Opis podjętych działań i ich skuteczności.
 
3
Praca w Zespole Wychowawczym.
Przygotowanie ankiet badających potrzeby rozwojowe uczniów lub zagrożenia zjawiskami patologicznymi. Zaplanowanie określonych działań w oparciu o wyniki ankiety, ewaluacja, opracowanie i przedstawienie wniosków na forum Zespołu Wychowawczego oraz Rady Pedagogicznej.
Pierwszy rok stażu
 
 
Formularze ankiet oraz wnioski
 
4
Współtworzenie Programu Wychowawczego i Profilaktyki Szkoły.

Udział w tworzeniu lub uaktualnieniach Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki
 
W zależności od ustaleń wewnątrzszkolnych
Dokumentacja szkolna.
5
Podejmowanie
działań dodatkowych
ważnych dla rozwoju szkoły, stwarzających możliwość zaangażowania uczniów o określonych zainteresowaniach.
Współpraca w opracowaniu scenariusza i przygotowaniu przedstawienia, koncertu itp.
Organizacji wycieczki mającej określone cele dydaktyczne i wychowawcze
Dany miesiąc
Scenariusz, fotografie, program wycieczki, wnioski dotyczące korzyści dydaktycznych i wychowawczych.

 
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 4)
 
Lp.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenia, wskazówki, uwagi
1
Współtworzenie Programu Profilaktyki Szkoły i realizacja zadań wynikających z zapisów programowych. 
Włączenie się do pracy jednej z grup.  Realizacja zadań określonych w programie.
Cały okres stażu.
Stosowne fragmenty Programu profilaktyki Szkoły. Opis podjętych działań i ich efektów.
2
Pogłębianie i stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.       
Udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych i w ramach WDN. Stosowanie różnorodnych metod nauczania, udoskonalanie swojego warsztatu.
Cały okres stażu.
Scenariusze lekcji, potwierdzenia udziału w szkoleniach. Wykazy bibliograficzne.
 
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 5)
 
Lp.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenia, wskazówki, uwagi
1
Analiza przepisów prawa oświatowego.
Zapoznanie się z aktami prawnymi i stworzenie bazy elektronicznej oraz jej uaktualnianie.
Cały okres stażu
Akty prawne.
 
2
Poznawanie zasad funkcjonowania szkoły, wnikliwa analiza dokumentacji szkolnej oraz mechanizmów funkcjonowania szkoły..
Analiza dokumentacji szkolnej.
Cały okres stażu
Dokumentacja szkolna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.