X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29061
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego - awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

P R O J E K T P L A N U
R O Z W O J U Z A W O D O W E G O
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o status zawodowy nauczyciela dyplomowanego

opracowała: mgr Joanna Snochowska

I. IMIĘ I NAZWISKO – Joanna Snochowska
II. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU - 01.09.2012r.
III. OKRES STAŻU - 2 lata i 9 miesięcy
IV. STAŻ PRACY – 9 lat
V. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO - nauczyciel mianowany
VI. POSIADANE KWALIFIKACJE

- wykształcenie:
........................................
VII. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z PROJEKTEM PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO- 03.09.2012r.
VIII. TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO - .....................................
IX. DATA ZAKONCZENIA STAŻU - 31.05.2015r.

CELE:
I. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
II. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
III. Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły;

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINARZ
DOKUMENTOWANIE EFEKTÓW
SPODZIEWANE EFEKTY
KOREKTY UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
1.
Doskonalenie własnego
warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
• Analiza przepisów prawa
oświatowego
dotyczących awansu
zawodowego (KN Dz.U.
z 2000r. nr 70 –
Rozporządzenie w
sprawie awansu
zawodowego nauczycieli)
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
IX 2012

Cały staż
Poprawnie sformułowany wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela
dyplomowanego

Zdobycie wiadomości o wymaganiach
związanych z awansem
zawodowym nauczycieli,
oraz o przepisach
oświatowych

• Zdefiniowanie potrzeb
własnego rozwoju w
ramach ogólnego planu
rozwoju szkoły
IX 2012
Plan rozwoju
zawodowego
Poszerzenie swoich
wiadomości i
umiejętności.• Przygotowanie uczniów i
udział w ogólnopolskich
konkursach,
konkursach szkolnych i przedszkolnych.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Cały staż
Potwierdzenia, podziękowania
Rozwijanie
zainteresowań uczniów. Sukcesy dzieci;

Prowadzenie zajęć z dziećmi, zebrań i spotkań z rodzicami, imprez i uroczystości z wykorzystaniem zdobytej nowatorskiej wiedzy
Cały staż
Przykładowy scenariusz
Wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, podniesienie efektywności pracy

Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.
• Samokształcenie.
Cały staż
Notatki własne
Zaświadczenia
Podniesienie jakości
pracy własnej oraz pracy szkoły. Zapoznanie z najnowszymi metodami pracy z uczniem, stosowanie ich w pracy dydaktyczno-wychowawczej

2.
Uczestnictwo w różnych
formach
wewnątrzszkolnego
doskonalenia
zawodowego
• Uczestnictwo w
szkoleniowych radach
pedagogicznych, w
kursach, warsztatach
metodycznych
Cały staż
Wpisy w księdze
protokołów
Zaświadczenia
Osiągniecie lepszych
wyników dydaktyczno-wychowawczych
Udoskonalenie procesu dydaktycznego
Praca efektywna i efektowna

3.
Realizacja zadań związanych z usprawnieniem pracy szkoły
Analiza dokumentów (statut szkoły, regulaminy, plan wychowawczy)
Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych
Cały staż
Notatki własne, zaświadczenia
Sprawne działanie umożliwione dzięki znajomości dokumentów szkoły, zwiększenie aktywności.

4.
Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym
Organizowanie imprez okolicznościowych i uroczystości dla osób ze środowiska, zajęć otwartych
Wystawy na terenie szkoły i klasy
Przygotowywanie dzieci do udziału w różnych konkursach
Cały staż
Zdjęcia , zaproszenia, scenariusze, dyplomy, podziękowania
Aktywna i ciekawa współpraca ze środowiskiem, promowanie zdolności dzieci , osiąganie sukcesów

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINARZ
DOKUMENTOWANIE
EFEKTÓW
SPODZIEWANE
EFEKTY
KOREKTY
UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
1.
Wykorzystanie
umiejętności stosowania
technologii
komputerowej i
informatycznej w pracy
nauczyciela.
• Doskonalenie i poszerzanie
wiedzy informatycznej w
celu wykorzystywania jej do
planowania pracy własnej,
pozyskiwania, gromadzenia i
opracowywania informacji
oraz organizowania pracy
uczniów
Opracowywanie narzędzi badawczych, dokumentacji diagnozy dzięki technologii komputerowej
Posługiwanie się i wykorzystywanie do pracy edytorem tekstu, programami Excel, Power Point itp.
Cały staż
Dokumentowanie stażu

Opracowane karty pracy dla uczniów, narzędzia badawcze itp.

zaproszenia, dyplomy itp.
Umiejętność obsługi
komputera i
wykorzystania
programów
komputerowych,
uatrakcyjnianie procesu nauczania, rozwijanie zainteresowań i umiejętności

Wykorzystanie komputera
do opracowania pomocy
dydaktycznych przydatnych
w szkole
Cały staż
Zdjęcia gazetek,
przykładowe prace.
Zaświadczenia
Uatrakcyjnienie i wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych szkoły.

• Wykorzystanie Internetu do
gromadzenia, upowszechniania informacji, czerpania wiadomości oraz przygotowania materiałów
potrzebnych do zajęć
• Opublikowanie w portalu
internetowym Planu
Rozwoju Zawodowego oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych
Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia i wzbogacania pracy własnej
Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno-oświatowej
Wymiana uwag na stronach forum dla nauczycieli
Cały staż

X-XI 2011r.

Cały staż
Przykłady
potwierdzające
umiejętność korzystania
z Internetu
Doskonalenie warsztatu pracy, wzbogacanie wiedzy i umiejętności, uatrakcyjniania materiałów i pomocy dydaktycznych,

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu technologii komputerowej z innymi nauczycielami
Cały staż

Podnoszenie jakości pracy nauczycieli

Wykorzystanie poczty mailowej do lepszej i szybszej komunikacji z rodzicami, przesyłanie linków portali edukacyjnych zainteresowanym;
Umieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej, dotyczących oddziału przedszkolnego, przekazywanie zdjęć
Porozumiewanie się z innymi nauczycielami, rodzicami, placówkami oświatowymi, wydawnictwami itp. poprzez internet i sieć komórkową
Cały staż
Strona internetowa szkoły, linki portali i forum
Usprawnienie komunikacji, lepszy przepływ informacji

2.
Wykorzystywanie programów multimedialnych, i technologii komputerowej na zajęciach
Korzystanie z programów takich jak Word Pad, Paint itp. na zajęciach z dziećmi
Wykorzystywanie edukacyjnych programów i gier komputerowych podczas zajęć
Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych , CD i DVD na zajęciach z dziećmi i prelekcjach dla rodziców
Cały staż
Zdjęcia, materiały pomocnicze, przykładowe
Aktywizowanie dzieci, rozwijanie umiejętności i zainteresowań, wzbogacanie wiedzy, uatrakcyjniani procesu dydaktycznego dzieci i pedagogizacji rodziców

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć;
LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINARZ
DOKUMENTOWANIE
EFEKTÓW
SPODZIEWANE
EFEKTY
KOREKTY
UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
1.
Praca na rzecz Rady Pedagogicznej szkoły
• Aktywne i twórcze
uczestnictwo w
posiedzeniach Rady
Pedagogicznej,
sporządzanie
protokołów.
Cały staż
Księga protokołów
Dzielenie się
doświadczeniem
Przepływ informacji

• Prowadzenie szkoleń
Rady Pedagogicznej na
wybrane tematy
2 szkolenia
w okresie
stażu
Scenariusze szkoleń, referaty opracowane na
podstawie literatury oraz
własnych doświadczeń.
Potwierdzenia dyrektora
szkoły.

Dzielenie się
doświadczeniem,
wzbogacenie wiedzy
grona pedagogicznego.

2.
Dzielenie się swoją
wiedza i doświadczeniem z
innymi pracownikami
szkoły
Organizacja spotkań,
imprez kulturalnych,
uroczystości szkolnych
Cały staż
Scenariusze imprez okolicznościowych, uroczystości, notatki ze spotkań
Zdjęcia
Wymiana doświadczeń
pedagogicznych, wychowawczych, nabycie umiejętności
lepszego komunikowania się

3.
Dzielenie się wiedza i
doświadczeniem z
innymi nauczycielami
• Przekazywanie
informacji z kursów,
udostępnianie materiałów
• Prezentowanie warsztatu
pracy w trakcie zajęć
otwartych, opracowanie i
udostepnienie innym
nauczycielom
scenariuszy zajęć;
• Udzielanie informacji
zwrotnej po
wygłoszonych
referatach, zajęciach
otwartych;
Umieszczanie opracowanych samodzielnie materiałów na portalach edukacyjnych
Cały staż

2 -3 zajęcia
koleżeńskie
w ciągu stażu

cały staż
Zaświadczenia, notatki

Scenariusze lekcji,
karty obserwacji zajęć

linki stron internetowych z materiałami
Dzielenie się
doświadczeniem.
Podnoszenie jakości
pracy szkoły i pracy
własnej.
Integracja wśród
nauczycieli.
Upowszechnianie zdobytej wiedzy i doświadczeń wśród innych nauczycieli;

4.
Samodzielne
studiowanie literatury
pedagogicznej i
dzielenie się nią z innymi nauczycielami
• Wykorzystanie
zdobytych wiadomości
(metod, tematów,
problemów) w pracy.
Cały staż
Notatki własne
Potwierdzenia od
nauczycieli
Podnoszenie jakości
pracy własnej
Rozwijanie umiejętności
interpersonalnych

5.
Praca w zespołach wspomagających

Współpraca z nauczycielami i specjalistami w procesie wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, wymiana doświadczeń i wiedzy
Cały staż
Dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym,
Integracja nauczycieli, podnoszenie efektywności wspomagania.

`§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w
sprawach nieletnich,

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINARZ
DOKUMENTOWANIE
EFEKTÓW
SPODZIEWANE
EFEKTY
KOREKTY
UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
1.
Opracowanie i
wdrożenie programu
działań edukacyjnych
Opracowanie programu adaptacyjnego „To nasz pierwszy krok”
Wdrażanie programu
Cały staż
Opracowany program, opis i analiza działań, ewaluacja
Umożliwienie dzieciom z oddziału przedszkolnego efektywnej i szybszej adaptacji do nowych warunków

2.
Sporządzenie planu i
programu spotkań z rodzicami w ramach
pedagogizacji
• Opracowanie
scenariuszy/konspektów
pedagogizacji rodziców,
np.: „Agresja w szkole”, „Problem gotowości szkolnej” itp. (wygłoszone na zebraniu z rodzicami)
Wg potrzeb
Opinie dyrektora, rodziców
Scenariusze
Zaświadczenia
Uświadomienie rodzicom
skali problemów.
Pogłębienie relacji
wychowawca – rodzic.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINARZ
DOKUMENTOWANIE
EFEKTÓW
SPODZIEWANE
EFEKTY
KOREKTY
UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
1.
Przygotowywanie
uczniów do występów z
okazji różnych
uroczystości
obchodzonych w szkole
• Imprezy
okolicznościowe
• uroczystości z udziałem
rodzin
Cały staż

Kalendarz uroczystości i imprez

Scenariusze
Zintegrowanie rodziców
ze szkołą.

Organizowanie Dnia Rodzinki
Maj/czerwiec
Scenariusz imprezy, zdjęcia
Integracja rodzin, lepsza współpraca z rodzicami, uatrakcyjnienie stosunków między szkołą/nauczycielem a środowiskiem;

2.
Przygotowywanie dzieci do konkursów, przeglądów ;
Pomoc w przygotowaniu do wykonania pracy plastycznej, udostępnienie materiałów pomocniczych
Cały staż
Dyplomy uczniów, zaświadczenia, podziękowania organizatorów
Udział wychowanków w różnorodnych konkursach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim, odnoszenie sukcesów, rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci; Wyzwalanie w uczniach współodpowiedzialności za wizerunek szkoły.

3.
Aktywne uczestnictwo w różnorodnych akcjach społecznych i charytatywnych

Współorganizowanie i udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
Udział w różnorodnych akcjach akcjach „Szklanka mleka”, „Góra grosza” , „Sprzątanie świata” itp.
Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym
Cały staż
Zdjęcia, raporty, zaświadczenia
Uwrażliwienie na piękno polszczyzny, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, aktywna współpraca z kl.VI i rodzicami, rozbudzanie chęci pomocy innym , promocja zdrowia i zachowań proekologicznych

4.
Udział w różnych
formach kultury
Wycieczki:
- krajoznawcze wycieczki
klasowe;
- wyjazdy na
imprezy kulturalne (kino,
teatr, wystawy);
- wycieczki związane z tematyką;
- lekcje muzealne;
Cały staż
Karty i plany wycieczek
Zdjęcia
Zaświadczenia
Zapis w dzienniku zajęć
Kształtowanie postaw
uczniów. Wpływanie na kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
Przygotowanie do
obcowania z dziełem
sztuki, przygotowanie do
umiejętności korelacji
literatury ze sztuką.

5.
Współpraca z różnorodnymi instytucjami i placówkami
Z SDK i MDK w Płocku
Z Aeroklubem Ziemi Mazowieckiej w Płocku
Ze Strażą Pożarną
Z Urzędem Pocztowym
Z ogrodem zoologicznym w Płocku
Z Urzędem Miejskim , Urzędem Gminy itp.
Cały staż
Zdjęcia, dokumenty potwierdzające współpracę, podziękowania
Wzbogacenie oferty szkoły, rozwijanie zainteresowań, zdolności, wdrażanie do odpowiednich zachowań społecznych i proekologicznych, wzbogacanie wiedzy i doświadczeń dzieci

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami.
LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINARZ
DOKUMENTOWANIE
EFEKTÓW
SPODZIEWANE
EFEKTY
KOREKTY
UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
1.
Integracja społeczności
klasowej i szkolnej,
kształtowanie postaw koleżeńskich, tworzenie
klasowych/
szkolnych tradycji.
• Przygotowanie imprez:
-Pasowanie na Przedszkolaka
- Dzień chłopaka
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia , Jasełka
- Pierwszy Dzień Wiosny itp.
Cały staż
Zdjęcia, scenariusze,

Kształtowanie
wrażliwości uczniów
przede wszystkim w związku z
pielęgnowaniem tradycji

2.
Realizacja zadań dydaktycznych oraz
opiekuńczo-wychowawczych
nauczyciela –
wychowawcy
• Rozpoznawanie trudnej
sytuacji wychowanków:
kontakty z pedagogiem
psychologiem, pielęgniarką,
współpraca z policją.
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej dzieci
Bieżące rozwiązywanie problemów
Współpraca z rodzicami i opiekunami, polecanie odpowiedniej literatury, pedagogizacja
Wykorzystywanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w diagnozowaniu konieczności wsparcia czy pracy z dzieckiem uzdolnionym
Cały staż
Zaświadczenia, dokumentacja oddziału przedszkolnego, plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Poprawa sytuacji
uczniów, pogłębienie
więzi wychowawca – uczeń
Pomoc w rozwiazywaniu
trudnych problemów, wspieranie uzdolnień, efektywniejsza współpraca ze środowiskiem rodzinnym

3.
Sprawowanie opieki nad
salą oddziału przedszkolnego
• Dbanie o wygląd
pomieszczenia:
- odnawianie sali
- aktualizowanie
tematycznych gazetek
ściennych
- tworzenie pomocy
dydaktycznych
-zdobywanie sponsorów wzbogacających bazę materialną oddziału przedszkolnego i szkoły
Cały staż

Zdjęcia
Uwrażliwianie na
potrzeby estetyczne,
uczenie odpowiedzialności za wspólne mienie
wzbogacenie bazy materialnej oddziału przedszkolnego dzięki sponsorom

4.
Aktywne pełnienie
dyżurów
nauczycielskich w
trakcie przerw
śródlekcyjnych
Zgłaszanie do innych nauczycieli lub do
dyrektora problemów
wynikających podczas
dyżurów
Cały staż
zaświadczenie
Dbanie o porządek i bezpieczeństwo na terenie szkoły.

5.
Współpraca z
organizacjami oraz
innymi podmiotami
działającymi na rzecz
dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
• Współpraca
-z Komenda
Policji (prelekcje,
wykłady, pogadanki)
-ze Straż Miejską
•z Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1 w Płocku
(pogadanki, prelekcje, zorganizowanie pomocy logopedycznej i psychologicznej, badania przesiewowe)
• z MOPSem i GOPSem

Opisy współpracy
Zaświadczenia

Opisy współpracy
Zaświadczenia
Rozwiazywanie
problemów na
terenie szkoły oraz poza nią (np. przemocy w
rodzinie, bezpieczeństwa)
organizowanie pomocy osobom potrzebującym (rodzicom, dzieciom), kierowanie dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, sporządzanie opinii,
organizowanie zbiórki darów, konkursy

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiazywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINARZ
DOKUMENTOWANIE
EFEKTÓW
SPODZIEWANE
EFEKTY
KOREKTY
UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
1.
Diagnozowanie
problemów, potrzeb oraz ich rozwiazywanie,
projektowanie i
realizacja zadań
związanych z rozwojem szkoły i uczniów
Analizowanie i pomoc w rozwiazywaniu problemów uczniów
• Dokonanie analizy
efektów podjętych
działań
• Poszerzanie wiedzy i
umiejętności uczniów

Cały staż
Sprawozdania, zaświadczenia, dokumentacja oddziału
Poprawienie jakości
pracy szkoły.
Rozwiazywanie trudnych
przypadków.
Pomoc uczniom z
trudnościami
edukacyjnymi i
wychowawczymi.

2.

Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.

Identyfikacja zjawiska, opisanie jego historii, ustalenie znaczenia problemu, postawienie prognozy, szukanie rozwiązań, nawiązanie współpracy z kompetentnymi instytucjami i osobami.
Okres całego stażu
Opis i analiza studium
przypadku

Plan ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacji w trakcie realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.