X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29033
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dane personalne:

1. Imię i nazwisko: mgr Monika Heder
2. Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 21 w Zabrzu
3. Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. Stopień obowiązku zawodowego: nauczyciel kontraktowy
5. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r. – 31.05.2017r.)
6. Imię i nazwisko opiekuna stażu:
7. Dyrektor placówki oświatowej:
8. Staż pracy pedagogicznej: 3 lata
9. Posiadane kwalifikacje:
­Studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Gliwicach;
­Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
10. Cele stażu:
- ­Poszerzenie zakresu wiedzy;
­- Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań;
­- Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego;
­- Podniesienie poziomu pracy szkoły;
- ­Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami.

Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

Organizacja stażu

I Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674
z późn. zmianami)
- Rozporządzenie MEN 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2.Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3.Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.
4.Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Wrzesień 2014

II Współpraca z opiekunem stażu
1.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2.Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
3.Zawarcie kontraktu oraz omówienie zasad współpracy.
4.Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

III Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
1.Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.


§ 7.1 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


I Ocena własnych pedagogicznych umiejętności. Analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.

1.Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi ewaluacji
2. Konsultacje z opiekunem stażu, ocena zajęć pod kątem realizacji celów, stosowanych form i metod pracy

II Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

1.Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności poza szkołą.
2.Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym typu WDN w szkole.
3. Zajęcia otwarte (dydaktyczne i inscenizacyjne) dla rodziców
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, m. in. poprzez studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej oraz rozmowę z doświadczonymi nauczycielami.

III Tworzenie własnego warsztatu pracy

1. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: testów, scenariuszy zajęć i imprez
2. Tworzenie ogólnodostępnej teczki bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi i umieszczenie jej w bibliotece szkolnej

§ 7.1 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

I Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców powiązane ze wspieraniem rodziny w poprawnych oddziaływaniach wychowawczych.

1. Obserwacja zachowań i postępów dziecka.
2. Zebrania z rodzicami.
3. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
4. Przeprowadzenie ankiet.

II Praca z uczniem słabym

1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

III Współpraca z organami samorządowymi i innymi organizacjami.

1. Współpraca z Policją, Strażą Miejską.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez kierowanie dzieci z konkretnymi dysfunkcjami na konsultacje.

IV Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

1. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
2. Przeprowadzenie ankiet dotyczących ulubionych zabaw, zabawek, sposobów spędzania wolnego czasu, programów telewizyjnych.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę, do biblioteki miejskiej itp.

V Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, festynów na terenie placówki.

1.Organizowanie uroczystości okolicznościowych we własnej grupie, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.
2. Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych dla całej szkoły lub klas 1-3
3. Festyny rodzinne.
4. Organizowanie akcji szkolnej „Nauczyciele czytają dzieciom”

VI Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne szkoły i różne instytucje.

1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień i festiwali klasowych, szkolnych i miejskich.

VII Udział w programie edukacyjnym „Szkoła z klasą”

1. Prowadzenie zajęć
2. Udział w projektach

VIII Udział w realizacji programów profilaktycznych.

1. Udział w Akcji „Góra grosza”.
2. Udział w Akcji „Sprzątanie świata”.
3. Udział w Akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom”.

IX Współorganizowanie koła czytelniczego na terenie szkoły w ramach zajęć dodatkowych

1. Zajęcia o książkach i bibliotece
- wykonywanie prac plastycznych, książek tematycznych, konkursy o książkach, inscenizacje tematyczne, reklamowanie książek, tworzenie czasopisma czytelniczego, wyjścia do biblioteki miejskiej itp.

§ 7.1 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1.Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania niezbędnej dokumentacji: scenariusze zajęć i imprez szkolnych oraz pozaszkolnych, plan pracy kółka czytelniczego, wymagania na poszczególne stopnie, rozkład materiału z edukacji wczesnoszkolnej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego
2. Opracowywanie konspektów i pomocy dydaktycznych dotyczących konkretnej tematyki: sylwety, ilustracje, karty pracy, teksty do czytania, wycinania, wyklejania, napisy globalne, drukowane, opowiadania, gry planszowe, kolorowani, szablony itp.
3. Praca z Internetem w celu korzystania z zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
4. Przekazywanie rodzicom drogą mailową informacji dotyczących zajęć, postępów, spraw bieżących, udziału w uroczystościach, wycieczkach.
5. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, spostrzeżeniami z nauczycielami z innych placówek wykorzystując pocztę elektroniczną.
6. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK:
- prezentacje multimedialne, filmiki Internetowe, praca z tablicą interaktywną, ćwiczenia interaktywne, multibooki

II Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Korzystanie ze stron MEN.
5. Dokumentowanie przebiegu stażu.

III Publikacje w Internecie.

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.edukacja.edux.pl.
2. Umieszczanie na stronach internetowych (www.edukacja.edux.pl, www.superkid.pl, www.profesor.pl) autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Umieszczanie opisów działań na platformie Szkoły z Klasą

§ 7.1 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

I Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów dotyczących integracji, konfliktów w grupie oraz agresji w klasie i szkole.

1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
2. Prowadzenie rozmów indywidualnych
z rodzicami w celu uzyskania informacji, polecania artykułów i książek z dziedzin, które ich interesują. Omawianie na bieżąco mocnych i słabych strony dziecka. Udzielanie wskazówek do pracy
z uczniem.

II Pomoc w kształtowaniu charakteru ucznia

1. Stosowanie różnych ciekawych form w pracy wychowawczej z uczniami:
- wycieczki
- imprezy klasowe (spotkania wigilijne)

III Współpraca z psychologiem szkolnym w celu rozpoznawania i rozwiązywania trudności.

1. Konsultacje i rozmowy z psychologiem w celu wymiany doświadczeń lub rozpoznania trudnego przypadku i zintegrowana próba znalezienie rozwiązania.
2. Zapraszanie psychologa szkolnego na zajęcia integracyjne i w celu rozpoznania i rozwiązania trudności z konkretnym przypadkiem.

IV Praca w oparciu o psychologiczno – pedagogiczne opinie o uczniach
1. Zapoznanie z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o problemach rozwojowych uczniów oraz z zaleceniami do dalszej pracy.
2. Uwzględnianie zaleceń w pracy dydaktyczno-wychowawczej do konkretnego przypadku.

§ 7.1 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

I Analiza przepisów prawa oświatowego z rozporządzeń i Karty Nauczyciela oraz poszerzanie wiedzy na ich temat.

1. Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi, śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego oraz ich analiza.
2. Udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących prawa oświatowego.

II Studiowanie dokumentacji szkoły w celu prawidłowego i odpowiedzialnego realizowania powierzonych zadań.

1. Analiza dokumentów szkoły: statut, plan pracy koła czytelniczego oraz roczny plan rozwoju szkoły, regulaminy i programy nauczania.

III Współtworzenie rocznego planu pracy placówki.

1. Realizacja powierzonych zadań wynikających z planu rocznego placówki.

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Plan sporządziła: mgr Monika Heder

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.