X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29029
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Sandra Myślak
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Rudce
Okres trwania stażu: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
Opiekun Stażu: mgr Irena Studniak
CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, specjalistów lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora i ich omawianie
• podnoszenie kwalifikacji i własnych kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• pogłębienie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych i poszukiwania źródeł wiedzy o środowisku ucznia

Podstawa Prawna:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania, uwagi, wskazówki
1 Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela stażysty
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Rudce

Wrzesień 2014
Okres stażu - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z opiekunem stażu, określenie wzajemnych oczekiwań.
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy, terminów spotkań i hospitacji zajęć
- Zarys planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2014
i na bieżąco przez okres stażu - potwierdzenie opiekuna stażu
3 Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Wrzesień 2014 Plan rozwoju zawodowego
4 Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Gromadzenie dokumentacji zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji Okres stażu Dokumentacja stażysty
5 Poznanie aktów prawnych regulujących działania szkoły Analiza dokumentów:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Program Wychowawczy,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Szkolny program Profilaktyki
- Regulamin dyżurów nauczycieli
- Regulamin wycieczek i wyjazdów szkolnych
- Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela,
Wrzesień – Listopad 2014 Notatki z analizy dokumentów
6 Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
- Analiza dokumentacji szkoły: dziennik zajęć, plany pracy, arkusze obserwacji, protokoły Rady Pedagogicznej, arkusze ocen, prowadzenie kroniki szkolnej Okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnych
7 Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły - analiza regulaminu BHP i p/poż
- poznanie zasad bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie
szkoły Okres stażu Zaświadczenie o znajomości przepisów
8 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego - Konferencje metodyczne, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego
- Udział w Radach Pedagogicznych

Okres stażu Zaświadczenia potwierdzające udział.
9 Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu - Sporządzenie sprawozdanie opisującego przebieg i realizację Planu Rozwoju Zawodowego Maj 2014 Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1 Doskonalenie warsztatu
i metod pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli - Rozmowa przed i pohospitacyjna,
- Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli,
- Wypełnienie karty ewaluacyjnej i włączenie wniosków do swojej pracy Raz w miesiącu przez okres stażu - Scenariusze zajęć,
- Arkusz hospitacji zajęć,
- Karty ewaluacyjne
2 Doskonalenie warsztatu
i metod pracy poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli - Rozmowa przed- i pohospitacyjna,
- Opracowanie scenariuszy zajęć,
- Ewaluacja
- Analiza mocnych i słabych stron,
Autorefleksja
- Udział w zespole nauczycieli klas I-III,
- Udział w zespole do spraw Szkolnego Programu Profilaktyki,
- Współuczestnictwo w prowadzeniu Szkolnego Koła Recytatorskiego - Raz w miesiącu
- Przez cały okres stażu
- Cały rok

- wg kalendarza - Scenariusze zajęć, - Arkusz hospitacji zajęć, - Karty ewaluacyjne
3 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym samokształceniu - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty, szkolenia.
- Studia II stopnia
Okres stażu
- Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego,
- Opis własnej praktyki zawodowej uwzględniającej nowo zdobyte umiejętności
4 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - Sporządzanie notatek
- Gromadzenie i wykorzystywanie materiałów służących jako pomoc dydaktyczna w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Okres stażu Notatki
5 Wykorzystanie Technologii Informacyjnej w swojej pracy - Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- Przygotowanie materiałów na zajęcia przy pomocy komputera Okres stażu - Materiały i notatki sporządzone w formie elektronicznej.
- Zaświadczenie o publikacji
- Karty pracy
6 Przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych - Ślubowanie uczniów klasy I
- Uroczyste otwarcie szkoły
- pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej
- udział uczniów kl. I w imprezach i uroczystościach klasowych wg kalendarza imprez Wrzesień
Październik
Sprawozdania z
przeprowadzonych uroczystości

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1 Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów - Analiza akt osobowych ucznia.
- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów Okres stażu Notatki
2 Systematyczna współpraca z rodzicami - Zebrania z rodzicami,
- Rozmowy indywidualne,
- Spotkania okolicznościowe np. Ślubowanie klasy I, Dzień Dziecka, Dzień Matki Okres stażu - Notatki,
- Dziennik,
- Teczka współpracy
z rodzicami,
- protokoły zebrań
z rodzicami.
- Scenariusze uroczystości
3 Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów Poznanie uczniów i budowanie wzajemnych relacji np. poprzez wycieczki, wspólne wyjazdy

Okres stażu Sprawozdania z wycieczek i wyjazdów
4 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole Zapewnienie uczniom opieki na zajęciach, dbanie o estetyczny wygląd pracowni dydaktycznej Okres stażu Potwierdzenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.