X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28986
Dział: Gimnazjum

Dokumentacja do Komisji Kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego

DOKUMENTACJA DO
KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Katarzyna Dzierbunowicz
nauczyciel języka niemieckiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
Adres szkoły: Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Toruńska 9, 78-540 Kalisz Pomorski
Adres do korespondencji: ul. Choszczeńska 74a, 73-220 Drawno
tel.: 604 265 425

Spis dokumentów mgr Katarzyny Dzierbunowicz – nauczyciela języka niemieckiego w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej Curie w Kaliszu Pomorskim, zawartych w dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego:

I. Dokumenty formalne:
1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
2. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
4. Zaświadczenie dyrektora szkoły.
5. Ocena dorobku zawodowego.
II. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie zadań i nabycia umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego § 8 ust. 2 pkt 1-3:
1. § 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia pracy szkoły.
2. § 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
3. § 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

III. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie zadań i nabycia umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego § 8 ust. 2 pkt 4:
1. § 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
2. § 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3. § 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
4. § 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

IV. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie zadań i nabycia umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

1. § 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ROZDZIAŁ II pkt. 1

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia pracy szkoły.

Swoją pracę w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Kaliszu Pomorskim rozpoczęłam w marcu 2006 jako nauczyciel języka niemieckiego oraz nauczania specjalnego. Staż na nauczyciela dyplomowanego jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od wstępnej analizy własnych umiejętności oraz refleksji – dokąd zamierzam, co chcę osiągnąć, co jest dla mnie ważne? To pomogło mi w opracowaniu ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne. Staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego uwzględniał specyfikę szkoły, potrzeby gimnazjum, realność osiągnięcia planowanych celów, jak również założenia dokumentów szkoły, tj.: Statut, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, WSO.
Zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego systematycznie realizowałam, poddawałam ocenie pod kątem przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z tych działań ma charakter ciągły i zamierzam je dalej kontynuować.
Opis i analiza współtworzenia dokumentów szkolnych.
Pracując w Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim wiele czasu poświeciłam na opracowanie lub dokonanie ewaluacji (wprowadzanie zmian, aktualizacji) dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły:
• Program Wychowawczy i Profilaktyki,
• WSO dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,
• Harmonogramy prac Szkolnego Zespołu Języków Obcych,
• Protokoły z posiedzeń Szkolnego Zespołu Języków Obcych,
• Sprawozdania z przeprowadzonych pisemnych form mierzenia umiejętności uczniów, w tym diagnozy wstępnej i końcowo rocznej oraz egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego,
• Koncepcja Pracy Szkoły,
• Kalendarz Uroczystości Szkolnych,
• Procedury Egzaminu Gimnazjalnego,
• Raporty dotyczące ewakuacji wewnętrznej.
Praca ta wiązała się z aktywnym uczestnictwem w wielu spotkaniach poza godzinami pracy. Przy tworzeniu tych dokumentów zawsze brałam pod uwagę potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Starałam się również, by przedstawiane przeze mnie propozycje były możliwe do zrealizowania.
Dokumenty, o których wspominam powyżej regulują organizację i funkcjonowanie szkoły. W związku z ciągłymi zmianami istnieje uzasadniona potrzeba aktualizacji zawartych w nich zapisów. Jako aktywny nauczyciel gimnazjum czuwam nad systematycznością i koniecznością wprowadzania zmian, które są nieodłącznym elementem dobrze prosperującej szkoły.

Efekty:
• wzbogacanie wiedzy i umiejętności,
• wdrażanie zdobytej wiedzy na płaszczyźnie działań szkoły,
• wymiana doświadczenia z innymi nauczycielami,
• jasne i przejrzyste zasady pracy, zaplanowane, nieprzypadkowe,
• poznawanie różnorodnych technik i form przy tworzeniu dokumentów,
• podnoszenie jakości pracy szkoły.

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu. Sięgnęłam przede wszystkim do:
• Karty Nauczyciela,
• Rozp. MEN w sprawie awansu zawodowego z 14 X 2007,
• Rozp. MEN z 1.03.2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• strony internetowej MEN
• strony internetowej KO w Szczecinie,
• prasy oświatowej – „Głos Pedagogiczny”
Efekty:
• przygotowanie w sposób rzetelny Planu Rozwoju Zawodowego,
• poznanie niezbędnych działań do awansu,
• umożliwienie nakreślenia wizji ścieżki awansu zgodnie z wytycznymi prawa,
• utwierdzenie w przekonaniu o poprawności moich działań.

Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Przez cały okres stażu pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu Języków Obcych. Głównym zadaniem Zespołu jest zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji procesu nauczania. Spotkania zespołu odbywały się jeden raz w miesiącu. Dawały możliwość nabywania nowych umiejętności, wymiany doświadczeń w zakresie ciekawych pomysłów w realizacji lekcji oraz nowych metod nauczania.
Do moich zadań należało dbanie o spójność treści nauczania na języku niemieckim oraz nadzorowanie prac nad przygotowaniem planów wynikowych i dydaktycznych dla klas I-III. Dużo czasu poświęciłam również na opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.
Ponieważ wszystkie działania zespołu powinny być udokumentowane, podjęłam się przygotowywania harmonogramu – planów pracy zespołu na każdy rok szkolny, sporządzałam protokoły z posiedzeń i pisałam sprawozdania z całorocznej działalności zespołu oraz z przeprowadzanych co roku pisemnych form mierzenia umiejętności uczniów, w tym diagnozy wstępnej, końcowej, a także egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
Efekty:
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
• skoordynowanie działań, wypracowanie spójnych treści nauczania, jednolitego systemu oceniania,
• precyzyjność, jednolitość, zaplanowanie działań,
• przejrzyste i jasne zasady oceniania dla uczniów dające im poczucie bezpieczeństwa wynikające z obiektywizmu,
• wzbogacenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej,
• podniesienie skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
Udział w formach doskonalenia zawodowego.
Zawsze zdawałam sobie sprawę z konieczności rozwoju zawodowego nauczyciela. Jest to niewątpliwie warunek funkcjonowania szkoły jako uczącej się organizacji.
Uważam, że zawód nauczyciela zobowiązuje do ustawicznego kształcenia, do rozwoju i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Jest on bowiem czynnikiem wspomagającym, inspiruje nauczyciela i wychowanków w procesie edukacyjnym. Powinien on ulegać ciągłej modernizacji.
Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia mogłam rozwijać swoje zainteresowania, szkolić swoje umiejętności pedagogiczne, wychowawcze i dydaktyczne, korygować metody nauczania i dobór środków, narzędzi dydaktycznych, planować przyszłe inicjatywy mając do tego potrzebna bazę i umiejętności. Poniżej wyszczególniam nazwy kursów i szkoleń, w których brałam udział:
• Jak rozpoznać depresję u uczniów?
• Ocena i motywacja.
• Opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkole.
• Praca z tablica multimedialną.
• Jak przezwyciężyć niechęć i opór ucznia?
• Ewaluacja zewnętrzna w szkole.
• Neurodydaktyka.
• Diagnoza szkolna.
• Ochrona danych osobowych.
• O egzaminie gimnazjalnym.
• Wypalenie zawodowe jako reakcja organizmu na stres.
• Wulgarność, przemoc, bezczelność – jak efektywnie pracować z uczniem w trudnych warunkach?
• ADHD i inne zaburzenia zachowań wśród uczniów.
• Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży.
• Psycholog szkolny.
• Bezpieczna szkoła.
• Praca metodą projektu.
• Edukacja włączająca.
• Uczeń zdolny w szkole.
• Po polsku jestem bardziej sympatyczny. Steffen Möller – dlaczego warto uczyć się języków obcych?
• WSzPWN – konferencja na temat oferty podręczników do nauki języka niemieckiego.
• Wydawnictwo Lektor Klett – Nowa podstawa programowa a nabywanie umiejętności językowych przez gimnazjalistów z nowym kursem „Magnet”.
Efekty:
• wzbogacenie wiedzy i umiejętności, warsztatu i metod pracy,
• podniesienie efektywności pracy wychowawczej i dydaktycznej,
• podniesienie jakości pracy szkoły i własnej,
• dzielenie się zdobytą wiedzą, współpraca z nauczycielami,
• zaspokojenie potrzeby stałego zdobywania wiedzy i osiąganie większych umiejętności,
• nawiązanie nowych znajomości i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół i organizatorami szkoleń,
• sięganie po różne środki oddziaływań, co ma odzwierciedlenie w satysfakcji uczniów i ich poziomie wiedzy,
• rozwijanie własnych zainteresowań oraz zainteresowań młodzieży,
• poznanie różnych metod, form i technik pracy.
Zdobyta na kursach i szkoleniach wiedza pozwoliła mi właściwie ukierunkować swoje działania, zgodnie z problemami i oczekiwaniami młodzieży gimnazjalnej. Każda forma doskonalenia skłaniała do refleksji nad procesami uczenia się i zmianami rzeczywistości szkolnej, gdyż ta zmienia się nieustannie.
Aktualizacja wiedzy oraz zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do oświaty pozwoliły mi na dostosowanie metod pracy do nowo zaistniałych realiów. Podnosząc kwalifikacje zapewniam jednocześnie wysoki poziom mojej pracy placówce, w której pracuję i sądzę, że tym samym wpłynęłam również na podniesienie jakości pracy szkoły.

Konkursy, zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych.
Chcąc zainteresować uczniów językiem niemieckim oraz mając na uwadze powszechne używanie i obecność języka angielskiego każdego roku organizowałam konkursy języka niemieckiego zarówno na szczeblu szkolnym, jak i międzyszkolnym.
Celem pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego było rozwijanie zdolności językowych w zakresie nauki języka obcego, kształcenie pomysłowości, rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. Nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą. Toteż wdrażanie ucznia do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowił szczególnie ważną część moich działań w tym zakresie.
Umożliwiłam uczniom naszej szkoły uczestnictwo w wielu konkursach z języka niemieckiego, gdyż wielokrotnie przekonałam się, że możliwość sprawdzenia swoich sił pozytywnie i motywująco wpływa na proces nauki.
Oto wykaz konkursów, w których braliśmy udział:
• Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Wałeckie Kolegium Języków Obcych (pod patronatem Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałczu),
• Gimnazjada Języka Niemieckiego w Drawsku Pomorskim,
• Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, eliminacje szkolne i rejonowe,
• Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów, eliminacje szkolne, rejonowe,
• Konkurs „Młody Lingwista” – Wiedza i Edukacja,
• Konkurs WSzPWN .
W klasie o różnym poziomie wiedzy uczniów, w klasie przeludnionej gubią się czasami uczniowie wybitnie uzdolnieni. Jako nauczyciel, który na przestrzeni prawie 20 letniego doświadczenia potrafi „ocalić” z tłumu takiego ucznia, zachęciłam go do pracy, poświęciłam swój czas i zainspirowałam do działania. Zaowocowało to wygranymi w konkursach. A oto osiągnięcia, którymi z pewnością należy się pochwalić:
• I miejsce Martyny Gabrych konkursie regionalnym pt.: ,,Czas na Szwajcarię”.
• Martyna Gabrych – Laureatką Konkursu Języka Niemieckiego orgaznizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
• I miejsce Martyny Gabrych w finale Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałczu organizowanym przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.
• I miejsce Martyny Gabrych w Regionalnej Gimnazjadzie Języków Obcych w Drawsku Pomorskim.
Ponadto uczennica Martyna jest pierwszą i dotychczas jedyną w 16 letniej historii gimnazjum, która zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin w Instytucie Goethego w Szczecinie zdobywając tym samym certyfikat językowy – Zertifikat Deutsch.
Efekty:
• okazja do zaprezentowania umiejętności uczniów na terenie szkoły i poza nią,
• mobilizowanie do wysiłku,
• rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim,
• podejmowanie przez uczniów trudu samokształcenia,
• podwyższenie jakości pracy szkoły, prestiżu szkoły,
Opis i analiza Regionalnego Konkursu Języka Niemieckiego w naszym gimnazjum.
Głównym celem konkursu jest rozwijanie aktywności językowej uczniów oraz propagowanie języka niemieckiego. Konkurs ten ma za zadanie wpłynąć na wzbogacenie wiedzy o kulturze i realiach europejskich w sposób adekwatny do zainteresowań i potrzeb uczniów. Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej -Curie w Kaliszu Pomorskim miał też przyczynić się do promocji szkoły i miasta w regionie.
W naszym gimnazjum odbyło się już wiele edycji tego konkursu, trzy ostatnie pod hasłami: „Tradycje i obyczaje w krajach niemieckojęzycznych”, „Muzyka łagodzi obyczaje”, „Czas na Szwajcarię!”. Każda edycja konkursu składała się z trzech części.
W Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego brały udział drużyny z zaprzyjaźnionych szkół naszego regionu. Do tej pory zaszczyciły nas swoją obecnością szkoły z Drawska Pomorskiego, Wałcza, Drawna, Szczecinka, Mirosławca i Lubna. W każdej konkurencji brało udział trzech uczniów reprezentujących dana szkołę. Zwycięzców wyłanialiśmy w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Drużyna, która zdobywała największą liczbę punktów w klasyfikacji ogólnej otrzymywała puchar przechodni oraz nagrody rzeczowe.
Efekty:
• uznanie nauczycieli i uczniów z różnych szkół,
• promocja szkoły i miasta w regionie,
• nawiązanie współpracy i kontaktów między szkołami,
• uczniowie wzbogacili swoją wiedzę, zasób słownictwa i poszerzyli horyzonty na temat krajów DACH,
• nauczyciel sięgnął po atrakcyjne formy, metody i środki nauczania języka niemieckiego,
• satysfakcja z nakładu pracy, która przekłada się na zadowolenie i entuzjazm uczestników.
Opis i analiza diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
System kształcenia stawia uczniom wymagania wyznaczone przez normy prawne. Planując pracę z zakresu przyjętych do realizacji treści kształcenia ujętych w podstawie programowej jestem zobowiązana kształcić, sprawdzać i oceniać wiedzę oraz umiejętności uczniów zgodnie z taksonomią celów.
Szczegółowa diagnoza pozwala mi precyzyjnie planować i dostosować metody pracy do potrzeb edukacyjnych moich uczniów.
Podczas warsztatów „Pomiar dydaktyczny” nauczyłam się dokonywać tego pomiaru, a wiec określać koncepcję testu, sporządzać jego kartotekę, budować zadania zamknięte i otwarte. Wtedy poznałam również tajniki dokonywania szczegółowej analizy wyników przeprowadzanych przeze mnie testów oraz sporządzenia raportu.
Planowanie i wdrażanie przeze mnie działania zdecydowanie wpłynęły na jakość mojej pracy dydaktycznej, a tym samym podniosły jakość pracy szkoły.
Przez cały okres stażu diagnozowałam osiągnięcia edukacyjne swoich uczniów. Samodzielnie tworzyłam testy, sprawdziany, karty pracy będące narzędziem służącym mi do pomiaru umiejętności zdobywanych na lekcjach języka niemieckiego. Ponadto konstruowałam testy służące do diagnozy wstępnej w klasach pierwszych. Każdego roku przeprowadzam również diagnozy końcoworoczne wśród uczniów klas pierwszych i drugich.
Współpraca z nauczycielami ze szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski zaowocowała również przeprowadzaniem diagnozy wstępnej wśród uczniów klas szóstych. To z kolei pozwala na precyzyjne określenie możliwości językowych tych uczniów oraz na podział na grupy zaawansowania na języku niemieckim w gimnazjum.
Dobrym i potrzebnym rozwiązaniem okazały się być testy na dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego dla uczniów klas trzecich przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.
Uczestniczyłam również w pracach Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego oraz pełniłam funkcję Przewodniczącej SZE na egzaminie gimnazjalnym. Każdorazowo było to dla mnie ważne zadanie, przy wykonywaniu którego miałam okazję wykazać się swoją rzetelnością oraz odpowiedzialnością wykonując wszystkie obowiązki wynikające z racji roli członka i przewodniczącej komisji. Wszystkie prace przebiegały zgodnie z procedurami OKE oraz wewnątrzszkolnymi procedurami egzaminu gimnazjalnego.
Efekty:
• zauważam postęp uczniów, ich mocne i słabe strony,
• dostosowuję metody pracy do potrzeb i możliwości,
• indywidualizacja nauczania,
• podział grup do klasy I już w czerwcu, a nie dopiero we wrześniu,
• motywacja uczniów do rzetelnej pracy na fakultetach w celu dobrego zdania egzaminu gimnazjalnego,
• „obraz” poziomu wiedzy uczniów.

Opis i analiza działań związanych z organizowaniem ważnych uroczystości szkolnych: Dzień Patrona Szkoły.
Każdego roku, w listopadzie w sposób szczególny wspominamy Marię Skłodowską –Curie- Patronkę naszego gimnazjum. Rok 2011 był rokiem szczególnym, ponieważ Senat RP ogłosił go Rokiem Marii Skłodowskiej -Curie. W tym samym czasie KO w Szczecinie ogłosiło konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji poświęcony tej wielkiej uczonej. Jako nauczyciel szkoły nazwanej imieniem Noblistki, celebrując każdego roku wraz ze społecznością uczniowską to wielkie wydarzenie postanowiłam wysłać swoją pracę na konkurs. Był to scenariusz do którego dołączyłam prezentację multimedialną pt.: „Z Marią Skłodowską -Curie w świat wartości. Śladami Patronki podążać.” Komisja konkursowa przyznała mi I miejsce! Nagrodę wręczał Zachodniopomorski Kurator Oświaty pan Artur Gałęski oraz wicemarszałek Senatu – pani Anna Sztark . Przyznaną nagrodę główną – wycieczkę do Brukseli przekazałam swojej najlepszej uczennicy – Martynie Gabrych, o której wspominam w innej części mojego sprawozdania. W naszej szkole odbyła się wojewódzka uroczystość podsumowująca Rok Marii Skłodowskiej -Curie.
Bardzo chętnie włączam się do organizacji obchodów Święta Patronki Szkoły. Wcielam się w rolę Marii, mam specjalnie uszyty na tę uroczystość strój z epoki Noblistki. Opowiadam o „swoim życiu”. Przygotowuję quizy, testy, prezentacje multimedialne o Patronce. Za bardzo ciekawą uważam prezentacje swojego autorstwa pt.: „Z Marią Skłodowską -Curie w świat przyrody”.
W jednym z Dni Patrona ufundowałam dla całej społeczności uczniowskiej cukierki z wizerunkiem Marii oraz datą jej urodzin i śmierci.

Efekty:
• promocja szkoły i miasta w województwie, środowisku lokalnym, w prasie, na stronach internetowych,
• satysfakcja osobista,
• współpraca z innymi nauczycielami,
• współtworzenie tradycji szkoły poprzez coroczny, aktywny udział w Dniu Patrona Szkoły,
• poznanie własnych możliwości i predyspozycji,
• upowszechnienie wartości i zasad, jakimi kierowała się Patronka,
• poczucie tożsamości i współtworzenie historii szkoły,
• nawiązanie kontaktów ze znanymi ludźmi,
• podnoszenie jakości pracy szkoły.

Wycieczki i imprezy szkolne, wyjazdy na uroczystości.
„Podróże kształcą!” – to motto towarzyszy mi w moim prywatnym, jak i zawodowym życiu. Tradycją naszej szkoły są już coroczne grudniowe wycieczki jednodniowe do Berlina. Byłam ich inicjatorką i konsekwentnie organizuję te wyjazdy, które cieszą się ogromną popularnością i młodzież bardzo chętnie bierze w nich udział. Zorganizowanie takiej wycieczki wymaga zawsze ode mnie dużego nakładu czasu oraz energii (biuro podróży, ubezpieczenia, zgłoszenie do kuratorium i inne konieczne rzeczy). W efekcie jest to wspaniały pomysł na zwiększenie aktywności uczniów, poznanie kultury, tradycji i obyczajowości naszych zachodnich sąsiadów. Warto nadmienić, że do udziału w wycieczce zapraszałam w ramach współpracy nauczycieli i młodzież z ZSP w Kaliszu Pomorskim.
Wycieczki szkolne stanowią ważny element realizacji programu zarówno dydaktycznego, jak i wychowawczego. Ponieważ należą do efektywnych i bardzo lubianych przez młodzież zajęć, starałam się zorganizować (na miarę możliwości finansowych) kilka wyjazdów, które były okazją do poznania kultury i krajobrazu najbliższej okolicy.
• Wyjazd do Teatru Pleciuga w Szczecinie - na spektakl pt.: „Bajki Samograjki”. Celem wyjazdu było umożliwienie szczególnie uczniom ze SPE kontaktu ze sztuką oraz kształtowanie odpowiednich zachowań w teatrze.
• Wyjazd do kina oraz na basen „Słowianka” do Gorzowa Wlkp. w celu integracji klas pierwszych, lepszego poznania się oraz pożytecznego spędzenia czasu wolnego.
• Zorganizowanie wycieczki do Torunia w celu poznawania walorów tego pięknego miasta.
• Wyjazd na Święto Konia do Pałacu Mierzęcin z okazji Dnia Dziecka.
• Udział w Zamkowym Dniu Osób Niepełnosprawnych w Niemieńsku mający na celu integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
• Wycieczka do Drawieńskiego Parku Narodowego połączona z warsztatami na temat parku oraz ogniskiem i zabawami integracyjnymi.
• Wyjazd z uczniami na konferencję do Szczecina na temat: „O prawach dziecka do wyrażania własnego zdania”. Spotkanie z super nianią Dorotą Zawadzką.
• Wyjazd z uczniami wyróżniającymi się w nauce oraz ze 100% frekwencją, jak również działającymi na rzecz szkoły do Terassenheide w Niemczech na wyspę Uznam oraz do Fortu Gerharde w Świnoujściu. Na tej wycieczce pełniłam rolę opiekuna, jak również pomagałam w tłumaczeniu podczas wizyty na Farmie Motyli i w Domu na Głowie.
• Uczestniczyłam w wycieczce do Warszawy, którą organizowała pani dyrektor szkoły dla wyróżniających się uczniów. Oprócz poznawania pięknych zabytków stolicy, szczególne wrażenie wywarł na mnie pobyt w muzeum – domu rodzinnym Marii Skłodowskiej -Curie oraz w Sejmie i Senacie, gdzie byliśmy gośćmi pani wicemarszałek senatu –Grażyny Anny Sztark.
• Udział z grupa uczniów w seminarium pt. „Doktor Korczak” w Szczecinie w Roku Janusza Korczaka. To niezwykłe wydarzenie na długo zostanie w pamięci uczestników i mojej ze względu na edukacyjne walory wygłoszonych referatów przez osobistości ze świata prawniczego i pedagogicznego.
Efekty:
• wzbogacanie wiadomości, umiejętności i nawyków,
• kształcenie społeczno-moralne, estetyczne, zdrowotne,
• udział w kulturze, budzenie pasji i zainteresowań,
• wspomaganie procesów dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
• pozytywne przeżycia,
• współpraca międzyszkolna.

Wychowawstwo
W roku szkolnym 2013/2014 pełniłam funkcję wychowawcy. Do naszego gimnazjum trafiają coraz częściej uczniowie z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, mający trudności w nauce, konflikty z prawem, z rodzin niepełnych, eurosieroty, w trudnej sytuacji materialnej. Praca z taką klasa jest trudna i pełna wyzwań. Nawiązanie i podtrzymanie dobrych relacji jest zadaniem, do którego trzeba podejść z zaangażowaniem i autentycznością.
Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz kuratorami, jak również pielęgniarką szkolną. Współpraca z rodzicami była również trudna, bo większość nie interesowała się swoimi dziećmi. Starałam się zwrócić im na to uwagę, na każdym zebraniu przypominałam o konieczności częstych kontaktów ze szkołą.
Spotkania z rodzicami nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych. Prowadziłam pogadanki, które podnosiły kulturę pedagogiczną rodziców, przygotowywałam w formie ulotek informacje o relacjach rodziców z młodzieżą i postępowaniu w trudnym okresie adolescencji. Zebrania trójstronne: rodzic, uczeń, wychowawca, owocowały w konstruktywne rozwiązania różnych problemów oraz pozwalały na poruszenie bieżących tematów nurtujących wszystkie „strony”.
Podczas pełnienia funkcji wychowawcy klasy przygotowałam i przedstawiłam rodzicom:
- prezentację multimedialną na temat: „Państwa dziecko jest jak diament, trzeba go tylko dobrze oszlifować.”
- prezentację – „Z dzieckiem w świat wartości.”
- ulotki -„Jak kochać dziecko?” (za J. Korczakiem)
- ankiety dotyczące współpracy na linii szkoła – rodzice.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że każde spotkanie z rodzicami przygotowane było w sposób profesjonalny i przemyślany. Mówili o tym sami rodzice. Zawsze przy dobrym cieście i kawie, bez pospiechu, w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Interesowałam się sytuacją zdrowotną i materialną moich uczniów. Nie stanowiło dla mnie problemu dofinansowanie do wyjazdu klasowego, kupno obiadu czy kurtki na zimę, gdy tego wymagała sytuacja. Jako wychowawca miałam stały kontakt telefoniczny i smsowy z rodzicami. Pełny sukces wychowawczy nie jest możliwy bez dobrej współpracy nauczyciela i rodziców.
Efekty:
• dobre relacje na płaszczyźnie rodzic-nauczyciel, nauczyciel-uczeń,
• współpraca, współdziałanie na rzecz dziecka,
• pozytywny wizerunek nauczyciela i szkoły w środowisku lokalnym,
• szkoła jest atrakcyjna, rodzice są partnerami szkoły, młodzież lubi przychodzić na lekcje,
• dobro dziecka na pierwszym miejscu,
• szkoła postrzegana jako opiekuńcza, bezpieczna i dbająca o uczniów.

Organizowanie akcji charytatywnych.
Przez cały okres stażu brałam udział razem z uczniami mojej klasy w różnorodnych akcjach charytatywnych mających na celu pomoc potrzebującym i pozwalającym rozwijać u naszych wychowanków wrażliwość na ludzką krzywdę.
Działania szczegółowe to:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – uczniowie mojej klasy włączyli się do kwestowania, ja przyłączyłam się do współorganizacji tego przedsięwzięcia w porozumieniu ze swoimi koleżankami. Pracowałam w sklepiku sztabu sprzedając ciasta podarowane przez rodziców naszych uczniów. Ofiarowałam również przedmioty do licytacji.
W marcu 2012 zorganizowałam z koleżankami happening ulicami Kalisza Pomorskiego pod nazwą „Daj złociaka na psiaka”. Uzyskaliśmy zgodę władz miasta na przeprowadzenie tej akcji, która jednocześnie miała zwrócić uwagę na los zwierząt żyjących w schroniskach. Kilka tysięcy złotych zebranych tego dnia przeznaczyliśmy na zakup karmy, którą później zawieźliśmy do Schroniska dla Zwierząt w Białogardzie.
Z kolei w marcu 2014 zorganizowaliśmy loterie fantową i sprzedaż ciast, z których dochód przeznaczono na rzecz w/w schroniska.
W październiku 2014 roku zainicjowałam akcję pod nazwą: Belfrowie-uczniom. We współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu sprzedawaliśmy ciasto upieczone przez nauczycieli. Zebrane pieniądze przekazaliśmy również do Białogardu.
W miesiącu listopadzie 2014 zorganizowałam akcję pod hasłem „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska”. Uczniowie przynieśli bezdomnym czworonogom kilkadziesiąt kilogramów karmy.
Współpracując z nauczycielką, która opiekuje się Szkolnym Kołem Wolontariatu zaproponowałam akcję zbiórki nowych przyborów szkolnych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.
Efekty:
• rozbudzenie wrażliwości i wykształcenie postaw wobec osób znajdujących się w potrzebie,
• motywacja do niesienia pomocy,
• zjednoczenie w kierunku osiągnięcia wspólnego celu,
• polepszenie jakości życia ludzi oraz zwierząt,
• promocja miasta, szkoły,
• odpowiedzialność za los innych, będących w potrzebie,
• integracja zespołu klasowego.

Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania sponsorów i sojuszników szkoły.
Społeczność lokalną, mniej lub bardziej związaną ze szkołą stanowią pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz organizacje społeczne i wszelkie instytucje, które ze szkołą są związane organizacyjnie. Wszyscy w/w są sojusznikami szkoły, których łączy poczucie misji i wspólna wizja placówki. Posiadanie sojuszników jest podstawą skutecznego działania w dobrych i złych chwilach.
Chcąc jednak realizować konkretne przedsięwzięcia potrzebujemy czasem sponsora, który wspomoże doraźnie działanie szkoły, zyskując przy tym własną korzyść.
Z ogromną satysfakcją stwierdzam, że w czasie realizacji różnorodnych przedsięwzięć nie spotkałam się z odmową i zawsze bez problemu pozyskiwałam wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne czy medialne.
Z wielką radością wymienię współpracę z rodzicami, którzy pełnili funkcję opiekuńczą podczas wycieczek i uroczystości szkolnych (ognisko, dyskoteka, noc w szkole) jak również sfinansowanie transportu – Komunikacja Lokalna T.J. Majchrzak podczas wyjazdów klasowych. Cieszy mnie również pozyskanie materiałów, gadżetów i nagród rzeczowych od Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Drawno. Pozyskane materiały rzeczowe były nagrodami w organizowanych przeze mnie konkursach, loteriach. Dyrektor DPN na moją prośbę zwolnił uczniów z opłaty parkowej, usług przewodnika po parku, jak również zorganizowania ogniska dzięki czemu przy niewielkich kosztach mogłam wraz z uczniami podziwiać piękno DPN.
Pozyskałam również kwotę 500 zł na opłacenie przejazdu busem do teatru w Szczecinie. Firma Contino z Warszawy zasponsorowała ten wyjazd i przelała środki finansowe na konto przewoźnika.
Przy gimnazjum działa Galeria Smaków. Panie, które pracują w tej instytucji bez problemu użyczają sprzęt i bazę stołówki oraz kuchni na wszelkie potrzebne działania. Miałam okazję się o tym przekonać organizując dla uczniów warsztaty kulinarne pod nazwą: „Babeczki z pudełeczka”. Było to możliwe dzięki pomocy wspominanych pań kucharek z Galerii Smaków, które poświęciły bezinteresownie swój czas oraz firmie Delecta, która dostarczyła bezpłatnie produkty do wypieku ciasta.
Nieodzowną pomocą jest również właścicielka lokalnej pracowni krawieckiej „Babette”. Na moją prośbę otrzymaliśmy flagi państw niemieckojęzycznych, które stanowią ozdobę klasy. Wielokrotnie uszyto nam potrzebne stroje/rekwizyty do przedstawień teatralnych (sukienka Kopciuszka, fartuszki bawarskie, kamizelka dla Wilhelma Tella).
Efekty:
• pozyskanie środków finansowych i rzeczowych,
• osiąganie wspólnego frontu oddziaływań różnych instytucji,
• dobra współpraca,
• podniesienie jakości pracy z uczniem,udział w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb.

ROZDZIAŁ II pkt. 2

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej.

W zreformowanej szkole komputer jest niezastąpionym narzędziem edukacyjnym, bardzo ważnym źródłem informacji i przekazu. Jego użycie istotnie wzbogaca i urozmaica stosowane metody nauczania.
Od początku swojej pracy zawodowej przygotowuję za pomocą komputera sprawdziany, testy, prace kontrolne, egzaminy, referaty, ankiety, karty pracy. Pozwala mi to zaoszczędzić i lepiej wykorzystać czas pracy na lekcji. Komputer pozwala mi uatrakcyjnić zajęcia z uczniami o SPE w celu realizacji konkretnego tematu. Ponieważ każda sala lekcyjna w naszej szkole wyposażona jest w projektor multimedialny oraz wysokiej klasy sprzęt komputerowy – wiele razy korzystam z tego dobrodziejstwa. Często na języku niemieckim wyświetlam uczniom filmy, scenki z życia, zagadnienie realizowane, co spotyka się z aprobatą i aplauzem uczniów. Młodzież dzisiejsza to pokolenie wychowane „przy komputerze”. Lubię zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych, e-booków, ćwiczeń interaktywnych. Podoba mi się praca z filmem na lekcji języka obcego, Samodzielność poszukiwania, kontakt z „żywym” językiem pozwala im zdobyte wiadomości lepiej zrozumieć i zapamiętać. Wzrost zainteresowania uczniów tematyką zajęć wpływa pozytywnie na ich motywację do dalszej pracy. Co za tym idzie – do podniesienia jakości pracy szkoły.
Komputer wykorzystywałam także do wielu oddziaływań wychowawczych. Między innymi tworzyłam materiały niezbędne do pracy na godzinach wychowawczych (ankiety, scenariusze lekcji, pomoce do przeprowadzenia zajęć). Wspólnie z uczniami poszukiwałam i gromadziłam informacje na różne tematy. Inspirowałam ich do przygotowywania referatów w wersji elektronicznej lub w formie prezentacji multimedialnych. Sądzę, że warto wymienić w tym miejscu tytuły prezentacji wysłanych na konkursy ogólnopolskie, które z moją pomocą wykonali uczniowie: „Mój pierwszy krok w wolontariat”, „Czas na Szwajcarię” – kraje niemieckojęzyczne. Sama również stworzyłam na potrzeby wynikające z koncepcji pracy szkoły wiele ciekawych prezentacji:
• Języki obce w szkole – prezentacja przygotowana na spotkanie informacyjne dla rodziców,
• Przygotowanie do konkursu „Bezpieczna Szkoła”: Przestrzeganie prawa to obowiązek – także ucznia oraz Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka.
• Savoir – Vivre – praca z uczniami o SPE .
• Uczeń zdolny – spotkanie z rodzicami uczniów wyróżniających się.
• „Konie, koty, psy. Schroniska dla zwierząt” – prezentacja przygotowana dla uczniów w celu uwrażliwienia na los bezdomnych zwierząt i koni prowadzonych na rzeź.
• „Maria Skłodowska – Curie. Nasza Patronka”.
• „Z Marią w świat przyrody”.
• „Śladami patronki podążać. Z Marią w świat wartości”.
• Prezentacje wykorzystywane w Dniu Patrona Szkoły.
• „Podróż ku wartościom”.
• „Janusz Korczak. Dzisiaj też żyją dzieci niczyje” – prezentacja stworzona w roku 2012 – roku Janusza Korczaka w celu prowadzenia lekcji wychowawczych.
• „Edukacja włączająca” – prezentacja szkoleniowa dla członków Rady Pedagogicznej zgodnie z priorytetem KO na rok szkolny 2014/2015. Prezentacje były atrakcyjne i przyciągały uwagę odbiorców.
Nabyte umiejętności wykorzystałam w pracy nauczyciela języka obcego. Komputer służył mi do przygotowania sprawdzianów, testów, scenariuszy zajęć, uroczystości, przedstawień, planów pracy, ćwiczeń i notatek na lekcje, dokumentacji szkolnej, dokumentacji awansu zawodowego. Przy tworzeniu tych wszystkich dokumentów korzystałam z programu Microsoft Office Word. Drugim programem, który obsługiwałam w swojej codziennej pracy był Microsoft Excel. Posługuję się nim do opracowywania wyników testów, sprawdzianów, wyników egzaminów gimnazjalnych oraz próbnych egzaminów i diagnoz z języka niemieckiego.
Ponieważ w szkole, tak jak wcześniej wspomniałam, każda sala przystosowana jest do prowadzenia nowoczesnych, idących z duchem czasu lekcji, prowadzę zajęcia z wykorzystaniem Internetu stron:
• www.niemcy-turystyka.pl
• www.jniemiecki.pl
• www.jezykiobce.pl
• www.blindekuh.de
• www.deutschland.de
• www.superkids.pl
• www.chomikuj.pl
Komputer w połączeniu z internetem i specjalistycznym oprogramowaniem jest pomocą dydaktyczną, która aktywizuje dziecko, wzbogaca jego wiedzę ogólną, pobudza aktywność poznawczą, ułatwia zdobywanie wiedzy, uatrakcyjnia zajęcia, ułatwia nabywanie wiadomości i umiejętności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Praca z komputerem wszechstronnie rozwija dziecko, wycisza osoby nadpobudliwe, uczy skupienia. Biorąc te względy pod uwagę wykorzystywałam go i wykorzystuję podczas niektórych zajęć i w trakcie przygotowywania różnorodnych materiałów do mojej pracy.
Myślę, że skuteczna praca współczesnego nauczyciela nie jest możliwa bez internetu. Sieć służyła mi i służy jako narzędzie podnoszenia kwalifikacji, poszerzenia wiedzy, jako źródła szukania odpowiedzi na nurtujące pytania.
Realizując zadania wychowawcy, wykorzystuję w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną:
• opracowywałam testy do zajęć, testy diagnozujące,
• przygotowywałam ankiety ewaluacyjne,
• opinie specjalistyczne o wychowanku napisane na prośbę sądu, szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej,
• plany pracy dydaktyczno – wychowawczej,
• przygotowałam wiele prezentacji multimedialnych
• pełniłam rolę „public relations”, moim zadaniem było pisanie sprawozdań z przebiegu różnych uroczystości i przesyłanie ich do gazetki lokalnej „Wirówka”.
• systematycznie śledziłam publikacje specjalistyczne zamieszczone na stronach internetowych,
• wykonywałam dyplomy, podziękowania, zaproszenia, materiały na gazetki ścienne,
• przygotowywałam różnorodne ogłoszenia i komunikaty, np. o konkursach, pikniku, wyjazdach,
• pocztą mailową kontaktowałam się też z instytucjami, z którymi współpracowałam,
• na bieżąco śledziłam oferty szkoleń i kursów CDiDN w Szczecinie i Koszalinie, oferty wydawnictw, zmiany w przepisach prawa oświatowego, często odwiedzam stronę MEN, OKE i ORE,
• publikowałam na portalach www.edux.pl i www.edui.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym.
W swojej pracy prowadziłam także dokumentacje fotograficzne z uczestnictwa młodzieży w wydarzeniach ważnych dla szkoły. Zdjęcia te zamieszczone są na stronie internetowej szkoły, a do ich obróbki używam programu Microsoft Office Picture Manager.
Stała współpraca z nauczycielem informatyki owocowała wykorzystaniem komputera w sposób właściwy, profesjonalny i bezstresowy.
Posiadam również możliwość wykorzystywania do pracy na języku obcym nowoczesnej pracowni językowej, co czyni zajęcia atrakcyjniejszymi. Sala językowa została wyposażona w słuchawki podłączone do stanowiska nauczyciela, mikrofonu i komputera.
W pierwszym roku trwania stażu zrodził się pomysł nagrania filmu o bohaterze narodowym Szwajcarii – Wilhelmie Tellu. Pomyślałam, że nagranie krótkiego filmu w języku obcym mogłoby być nie tylko okazją do zgłębienia tajemnic tego języka, lecz przyczyniłoby się także do poszerzenia kompetencji moich i moich uczniów o umiejętność posługiwania się programem Windows Movie Maker. Dzięki obsłudze tego prostego i intuicyjnego edytora video, mogliśmy wykonać podstawową obróbkę i montaż naszego filmu. Sama możliwość jego nagrania, a do tego jeszcze w języku obcym miała być dla moich uczniów przygodą i wyzwaniem. Prezentacja nagrania podczas realizacji programu metoda projektu pt.: „Czas na Szwajcarię” w naszej szkole spotkała się z dużym aplauzem ze strony widzów i jednocześnie po emisji filmu zwiększyło się zainteresowanie zajęciami dodatkowymi z języka niemieckiego.
Nie mogę w tym momencie nie wspomnieć o pracy z dziennikiem elektronicznym Librus, który funkcjonuje w naszym gimnazjum od 2009 roku. Mimo, że praca z nim napawała mnie obawami, szybko doceniłam możliwość i dobrodziejstwa, jakie niesie ze sobą Librus.
Dziennik elektroniczny zapewnił mi komfort pracy ograniczając biurokrację. Poprzez system prowadziłam również pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring frekwencji i postępów uczniów sprawdzających mi problemy wychowawcze. Nie musiałam już samodzielnie przygotowywać zestawień ocen i frekwencji. System generował je automatycznie, podobnie jak statystyki postępów w nauce, czy też wszystkie inne dane, które wykorzystywałam na zebraniach z rodzicami lub planując pracę wychowawcy.
Dziennik Librus wpłynął na poprawę kontaktów szkoły z rodzicami. Rodzice mieli nieograniczony dostęp do danych dotyczących ocen i frekwencji swoich dzieci przez Internet. Korzystałam również z możliwości SMS-owego powiadomienia rodziców o nowych ocenach. Wzmożona kontrola ucznia zmotywowała go do uczestnictwa w lekcji i przygotowywania się do zajęć. Zwiększyła się frekwencja na lekcjach. Klasa, której byłam wychowawcą w pierwszym roku stażu uplasowała się na drugim miejscu w szkole pod względem frekwencji oraz nauki.
Komputer i dostęp do Internetu okazał się być niezastąpiony w momencie przystąpienia przez mnie do uczestniczenia w dwóch kursach e-lerningowych. Warunkiem uczestnictwa było zalogowanie się do platformy Moodle prowadzonej przez Studium Prawa Europejskiego, którego podmiotem prowadzącym jest Instytut Badań nad Demokracją w Warszawie.
Pierwszy z kursów e-lerningowych nosił nazwę „Bezpieczna szkoła 2013”. Celem kursu było uzupełnienie wiedzy z zakresu zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz poza jej obszarem. Kurs trwał 6 miesięcy – od września 2012 do marca 2013 i obejmował 100 godzin edukacyjnych.
Drugi kurs e-lerningowy w wymiarze 45 godzin edukacyjnych nosił nazwę „Psycholog szkolny” i trwał od I do VI 2014 roku.
Dzięki dostępowi do multimediów w naszej szkole wraz z koleżanką germanistką zorganizowałam wieczór z filmem niemieckim „Tata do pary”. Projekcje i dyskusja po filmie utwierdziła nas w przekonaniu, że warto takie inicjatywy podejmować, bo oprócz walorów dydaktycznych takie spotkania mają wspaniały wychowawczy aspekt.

Efekty:
1. Dla uczniów:
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi,
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
• kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej,
• zdobywanie nowych umiejętności,
• wykorzystanie umiejętności w praktyce, prezentowanie osiągnięć uczniów,
• rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi.
2. Dla mnie i dla szkoły:
• poprawa komfortu pracy dzięki nowoczesnemu sposobowi wprowadzania danych do systemu,
• duża oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk, kart wycieczek itp.,
• usprawnienie procesu przygotowania materiałów na spotkania z rodzicami dzięki automatycznie wypełnianym drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencjach,
• możliwość eksportu kompletnych danych do programów drukujących świadectwa wydawnictwa Librus (eksport danych ucznia oraz oceny),
• poprawienie sprawności komunikowania się i dostępu do informacji,
• możliwość wygodnego i estetycznego obrabiania materiałów informacyjnych (zaproszenia, programy, regulaminy, dyplomy, wyniki) i ich drukowania,
• ułatwienie do dostępu danych o uczniach i komunikacji z rodzicami uczniów, uczniami i nauczycielami (w każdym miejscu, praktycznie o każdej porze),
• korzystanie ze stron internetowych wydawnictw edukacyjnych pozwala na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez pozyskiwanie materiałów do nauczania języka obcego oraz pracy z uczniami o SPE,
• atrakcyjność zajęć, spotkań z rodzicami, spotkań z uczniami podczas świąt i uroczystości szkolnych,
• wzrost wydajności pracy,
• prezentowanie swoich umiejętności,
• podnoszenie jakości pracy szkoły,
• efektywniejsza współpraca ze środowiskiem lokalnym i partnerami placówki.

ROZDZIAŁ II pkt. 3

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami.

Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał , zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, zaangażowanie w pracę. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołu języków obcych oraz zespołu wychowawczego.
Uczestnictwo w pracach Zespołu Języków Obcych oraz Zespołu Wychowawczego.
Przez cały okres stażu pełniła funkcję przewodniczącej ZJO. Najczęściej dzieliłam się wiedzą na temat stosowanych przeze mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania i rozwiazywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Przekazywałam pomysły, artykuły do gazet i internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom.
Opieka sprawowana nad nauczycielem kontraktowym oraz nauczycielem nowozatrudnionym.
Wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013 powierzono mi funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. Moją podopieczną została nauczycielka języka niemieckiego i WOS-u, pani Barbara. Głównym celem sprawowania tego rodzaju opieki jest pilotowanie młodego nauczyciela, wskazywanie odpowiedniego kierunku w dążeniu do samorealizacji i samorozwoju. W roku szkolnym 2013/2014 została zatrudniona w naszej szkole młoda nauczycielka języka niemieckiego. Ponieważ nie spełniała wymagań formalnych na rozpoczęcie stażu, wspierałam ją we wszystkich działaniach i czuję to do dnia dzisiejszego. Byłam i jestem jej nieformalnym mentorem, który wspiera, doradza a czasem prowadzi.
Postępowanie i opieka w obu przypadkach wyglądały podobnie. Oprócz spisanego kontraktu i zaplanowania pracy w Planie Rozwoju Zawodowego zapoznałyśmy się z dokumentami szkoły i wszelkimi regulaminami. Pomogłam w konstruowaniu systemu oceniania z języka niemieckiego i WOS-u oraz planów dydaktycznych. Ponieważ jestem pedagogiem specjalnym wspieram na bieżąco i współpracuję z panią Emilią – nauczycielem nauczania specjalnego. Tworzyłyśmy wspólnie IPETY oraz opracowałyśmy plan pracy na zajęcia indywidualne dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym.
Bazując na moich doświadczeniach wytyczyłam również dodatkowe zadania wynikające z wymagań dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o mianowanie, np.: systematyczne zapoznawanie się z dokumentacją szkoły i przepisami dotyczącymi systemu oświaty. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, a obserwacje moich lekcji przez dyrektora odbywały się zgodnie z harmonogramem.
Ustaliłyśmy częstotliwość i terminy obserwowania lekcji (stażysty u opiekuna i opiekuna u stażysty) wraz z ich omówieniem raz w miesiącu przez cały okres stażu. Po przeprowadzanych zajęciach uzupełniałyśmy karty obserwacji lekcji. Wspólnie omawiałyśmy zajęcia, dzieliłyśmy się uwagami, co do ich przebiegu, celów lekcji i ich realizacji, form i metod pracy, przygotowania merytorycznego i wykorzystania pomocy dydaktycznych.
Jedną z rzeczy, która wyzwala w nas, nauczycielach, większą motywację do działania są lekcje otwarte. Służą one do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Dostarczają satysfakcji zawodowej i pogłębiają więź łączącą mnie z moimi uczniami, ich rodzicami oraz koleżankami i kolegami z pracy. W okresie odbywania stażu prowadziłam zajęcia otwarte nie tylko dla nauczycieli, którymi się opiekowałam lecz także dla szerszego grona koleżanek i kolegów z pracy.
Tematy lekcji otwartych to: „Boże Narodzenie w krajach Unii Europejskiej”, „Janusz Korczak – dzisiaj też żyją dzieci niczyje”, „Maria Skłodowska-Curie – Śladami Patronki Podążać”, zajęcia indywidualne z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym.
Moje lekcje obserwowane były również przez dyrektora szkoły oraz w listopadzie 2014 przez wizytatora z Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałczu w ramach przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej. Obserwacje dyrektora służyły do oceny mojej pracy, natomiast pani wizytator obserwowała moją pracę pod kontem indywidualizacji nauczania. Satysfakcją jest bardzo pozytywna opinia na temat prowadzonych przeze mnie zajęć. Moje lekcje aktywizują wszystkich uczniów, potrafię dostosować metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb, korzystam z multimediów i pomocy dydaktycznych, które wpływają na atrakcyjność zajęć i zaangażowanie uczniów.
W ramach pełnionej funkcji Przewodniczącej Zespołu Językowego nauczycieli germanistów i anglistów uczących w naszej szkole corocznie koordynuję planowanie działań na rzecz uczniów i szkoły, sporządzam pisemny plan pracy zespołu przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz sprawozdanie z działalności na zakończenie roku. Dbam o terminowe, comiesięczne spotkania i przeprowadzanie szkolnych etapów konkursów, przygotowanie uczestników, a także zorganizowanie wyjazdów do innych szkół na terenie powiatu. Współpracuję w tej sprawie z nauczycielkami języków obcych z naszej szkoły oraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.
W ramach dzielenia się wiedzą oraz podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców zainicjowałam spotkania informacyjno – warsztatowe dla rodziców na temat: „Uczeń zdolny w szkole”. Pomysł spotkał się z akceptacją dyrektora szkoły.
W październiku 2014 roku posiłkując się przygotowaną prezentacją multimedialną zapoznałam rodziców z istotnymi informacjami na temat uczniów, których ponadprzeciętny poziom rozwoju psychofizycznego jest zauważany i rozwijany w naszej szkole. Podczas dyskusji wskazywałam rolę rodziców, jaka odgrywają w zapewnieniu pełnej samorealizacji swoim dzieciom.
Prezentacja każdego roku na posiedzeniach RP wniosków z ewaluacji oraz raportów z próbnych i właściwego egzaminu gimnazjalnego pozostałym nauczycielom naszej szkoły jest również istotnym zadaniem. Raporty z ewaluacji wewnętrznej szkoły oraz z egzaminu gimnazjalnego stanowią ważne narzędzie dla szkoły w pracy z uczniami .Pozwalają zidentyfikować mocne strony szkoły oraz wykryć jej słabe punkty wyznaczając tym samym obszar, na którego polu należy podjąć działania naprawcze.
Prowadziłam również dwie rady szkoleniowe w ramach WDN z wykorzystaniem prezentacji komputerowej, by przygotować siebie, jak i całe grono pedagogiczne do zaplanowania pracy zgodnie z priorytetami MEN wyznaczonymi na dany rok szkolny.
W sierpniu 2011 r. przedstawiłam RP krok po kroku procedury, podstawę prawną, warunki i zasady wykonywania projektu, kryteria oceny i kartę projektu. Moje wystąpienie było swoistą instrukcją dla nauczyciela – Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Jestem pewna, że w ówczesnym czasie ta prezentacja i rzetelne ujęcie tematu było bardzo pomocne w pracy każdego nauczyciela. Dzisiaj, po 5 latach od wprowadzenia obowiązku pracy metodą projektu jesteśmy zespołem doświadczonym, bogatym w wiedzę i odpowiednie procedury, które wprowadziliśmy przez te lata.
W sierpniu 2014 roku przedstawiłam członkom Rady Pedagogicznej prezentację pt.: „Edukacja Włączająca”. To szkolenie uświadomiło wszystkim zebranym, że obowiązkiem naszym, a zarazem priorytetem stała się edukacja włączająca, która polega na edukacji uczniów ze SPE z ich zdrowymi rówieśnikami w szkole ogólnodostępnej tak, aby nie zaistniała konieczność uczenia tejże grupy poza ich środowiskiem lokalnym, rówieśniczym, rodzinnym i społecznym. Moje szkolenie miało na celu przygotowanie do pracy i wyrobienie nawyku patrzenia na trudności w nauce uczniów w sposób twórczy i konstruktywny. Podjęta przeze mnie inicjatywa pozytywnie wpłynęła na jakość pracy nauczycieli w mojej szkole. Spotkania rozwiały wszelkie wątpliwości, a uczestnicy otrzymali wiedze zgodną z przepisami prawa oświatowego i priorytetami MEN.
Opis i analiza warsztatów metodycznych przeprowadzonych dla nauczycieli języków obcych.
W maju 2014 na jednym z posiedzeń Zespołu Językowego przeprowadziłam warsztaty na temat metod aktywizujących uczniów na lekcji języka obcego. Chciałam zachęcić swoje koleżanki lingwistki do stosowania tych metod na lekcjach. Sama preferuje ten sposób pracy, gdyż uważam, że aktywizuje on uczniów do twórczych i kreatywnych działań.
Nadrzędnym celem warsztatów metodycznych z języków obcych było wyposażenie nauczycieli w jak najszerszy wachlarz praktycznych pomysłów do wykorzystania podczas lekcji. Dzięki coraz to nowszym metodom aktywizującym, nauczyciele powinni kształtować w młodzieży przekonanie, że nauka języka obcego to pełna wrażeń przygoda, a nie nudny obowiązek.
Zamierzałam przekonać swoich słuchaczy do teorii, iż metody aktywizujące to taki sposób nauczania, w którym nauczyciel nie przekazuje dzieciom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samodzielnego uczenia się, do poszukiwania, odkrywania z pasją.
Ponieważ jestem zwolennikiem tezy o konieczności rozwijania wszystkich sprawności językowych poprzez stosowanie ćwiczeń w słuchaniu, mówieniu, czytaniu, pisaniu, rozwijania zasobu słownictwa i uczenia zasad fonetyki, gramatyki, składni, stylistyki, zwróciłam uwagę na niezmiernie ważny czynnik, jakim jest tworzenie obcojęzycznej atmosfery. Na warsztatach zaproponowałam kilka metod aktywizujących, które umożliwiają porozumiewanie się w języku obcym:
• odgrywanie ról, scenek, drama (inscenizacja),
• ćwiczenie indywidualne i zespołowe, np. powtarzanie słówek, rozwiązywanie testów, odrabianie pracy domowej, wykonywanie prac projektowych itd.),
• gry i zabawy językowe, np. gra w karty, historyjki – dokończenie utworów, układanie historyjek, zabawy sytuacyjne, gry leksykalne („Bingo”, „Drabina”), gry syntaktyczne (utrwalające konstrukcje gramatyczne, np. wąż z ukrytymi czasownikami nieregularnymi),
• ćwiczenia śródlekcyjne, których celem jest odprężenie fizyczne i psychiczne, np. zabawy w kole oraz praca w parach czy grupach,
• metody oglądowe, np. pokaz, demonstracja, pomoce wizualne,
• metoda projektu,
• metoda „Listy pytań”, np. zabawa w wywiad,
• ćwiczenia integrujące, np. puzzle
• piosenki
• praca z tekstem literackim: audytoryjna (opowiadanie, płyty CD, taśmy magnetofonowe, radio, telewizja) i aktywizująca (dialog, czytanie, odtwarzanie słowne fragmentów książek, konkursy wiedzy literackiej, konkursy recytatorskie, inscenizacje).
W czerwcu 2014 roku zaprosiłam swoje koleżanki z Zespołu Języków Obcych na warsztaty „Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka niemieckiego i angielskiego”. Chciałam uświadomić im coraz większe znaczenie pracy z uczniem zdolnym w działalności nauczyciela i szkoły oraz zachęcić do podejmowania przedsięwzięć sprzyjającym właściwym reakcjom na potrzeby młodzieży zdolnej w naszej szkole, także na zajęciach z języków obcych.
Pierwsza część warsztatów miała charakter referatu, w którym wytłumaczyłam pojęcie ucznia zdolnego i krótko scharakteryzowałam jego osobowość. Następnie podałam wskazówki do pracy z uczniem zdolnym. Oto niektóre z nich:
• uczenie nie przez przymus, lecz rozbudzanie zainteresowań przez stworzenie atmosfery sprzyjającej ciekawości,
• nieustanne poszukiwania możliwości najatrakcyjniejszych form, metod i środków dydaktycznych,
• wzbogacanie wiedzy o kulturze i realiach europejskich odpowiednio do zainteresowań i potrzeb komunikacyjnych uczniów,
• rozwijanie umiejętności komunikowania się,
• korzystanie z oryginalnych tekstów w języku obcym,
• zachęcanie do samodzielnego układania zadań, rebusów, łamigłówek, zagadek,
• opanowanie umiejętności samodzielnego opracowania nowego materiału i referowania go kolegom,
• zachęcanie ucznia zdolnego do wspierania uczniów słabszych oraz przewodnictwa w zespołach zadaniowych,
• różnicowanie zadań klasowych, kontrolnych i domowych,
• motywowanie uczniów do rozwiązywania określonych problemów w czasie ferii i wakacji,
• motywowanie do uczestnictwa w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i olimpiadach,
• angażowanie uczniów do udziału w organizowaniu szkolnych imprez językowych oraz o tematyce europejskiej.

Analiza uzyskanych pozytywnych efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Przeprowadzone przeze mnie warsztaty przekonały obecnych nauczycieli do wprowadzenia metod aktywizujących na lekcjach języków obcych. Uświadomiły im, że najważniejszym elementem zajęć aktywizujących jest to, że uczeń wykonuje jakieś działanie, które sprawia mu satysfakcję, a nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób się uczy i rozwiązuje problemy. Po dokonaniu wywiadu z nauczycielami na temat skuteczności zaproponowanych metod, usłyszałam, że wnoszą one dużo dobrego w lekcje językowe. Lingwiści stwierdzili, że tworzenie takich sytuacji zależy od umiejętności i chęci nauczyciela, który znając uczniów i ich umiejętności językowe, artystyczne, organizatorskie wie jak mobilizować ich aktywność werbalną i wykorzystywać wszystkie umiejętności pozajęzykowe, niezbędne przy organizowaniu ciekawych przedsięwzięć.
Współczesna szkoła nastawiona jest na kształcenie powszechne, pracuje z uczniem przeciętnym, boryka się ze słabymi, nie widzi uczniów zdolnych. Myślę, że zwróciłam uwagę innych nauczycieli na problem ucznia zdolnego, który znudzony nie rozwija się na miarę swoich możliwości, nie czyni odpowiednich postępów, zniechęca się, nie lubi szkoły, czasem nawet sprawia problemy wychowawcze. O powodzeniu podjętej przeze mnie inicjatywy świadczyć mogą wszelkie podejmowane w szkole dodatkowe przedsięwzięcia, np. konkursy, koła zainteresowań z języków obcych, dzięki którym nasi uczniowie odnieśli liczne sukcesy i odnoszą je nadal kontynuując naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, zainspirowani do pracy nad kształceniem warsztatu językowego w gimnazjum.

Efekty:
• podnoszenie własnych kwalifikacji i kwalifikacji innych nauczycieli,
• zdobywanie wiedzy i umiejętności,
• zachęcanie nauczycieli do stosowania różnych metod pracy na lekcji,
• wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności dzielenia się nią na płaszczyźnie szkoły,
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców,
• wzrost wiary we własne możliwości,
• podniesienie jakości pracy własnej, współpracowników i szkoły,
• organizacja wspólnych przedsięwzięć; konkursów, imprez, wyjazdów,
• pomoc nauczycielom stażystom, nowozatrudnionym,
• wzrost wiedzy nauczycieli i rodziców.

ROZDZIAŁ III pkt 1.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opis i analiza współpracy przy tworzeniu i realizacji gminnego projektu: „Edukacja – drogą do sukcesu!”
Cel działania:
Projekt ten zwany także ,,Lokalną Strategią Spójności” zakładał współpracę wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy Kalisz Pomorski w celu wyrównania szans edukacyjnych.
Inspiracja do podjęcia działania:
Dyrektor naszego gimnazjum pani Wiesława Minkiewicz zwróciła się do nas, nauczycieli z propozycją przyłączenia się do tworzenia i realizacji pracy nad gminnym projektem „Edukacja – drogą do sukcesu” finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach działania „Kapitał Ludzki”. W miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2012 trwały prace nad tworzeniem projektu, w którym udział brali nauczyciele placówek oświatowych z terenu Kalisza Pomorskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie, Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim i Pomierzynie.
Działania szczegółowe:
Realizacja założeń projektu trwała przez lata 2012/2013, 2013/2014. W ramach działań uczniowie mogli wziąć udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach.
Ja, jako nauczyciel języka niemieckiego w gimnazjum, stworzyłam dwie oferty. Jedna z nich dotyczyła uczniów słabych, druga uczniów zdolnych. W ramach zajęć z uczniem potrzebującym mojego wsparcia zaproponowałam zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla grupy uczniów z klas trzecich, która miała zdawać egzamin z języka niemieckiego. Znając językowe słabości swoich wychowanków oraz będąc świadoma ich mocnych stron stworzyłam program zakładający poprawę ich umiejętności językowych w stopniu, który pozwoliłby na osiągnięcie dostatecznego wyniku na egzaminie.
Program realizowałam w zakresie następujących zagadnień leksykalnych:
• Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia, emocje, zainteresowania.
• Dom: jego położenie, pomieszczenia i wyposażenie.
• Życie rodzinne i towarzyskie: członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości.
• Szkoła: przedmioty nauczania, życie szkolne.
• Praca: popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy.
• Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług.
• Podróżowanie i turystyka: wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, orientacja w terenie.
• Sport: dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy.
• Zdrowie: higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie.
• Elementy wiedzy o świecie i krajach niemieckiego obszaru językowego.
Jednocześnie ćwiczyłam umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, reagowania językowego oraz tworzenia tekstu.
Praca z uczniem zdolnym polegała na porównywaniu przyzwyczajeń żywieniowych Polaków i Niemców. Program stworzony dla tej grupy uczestników zakładał realizacje następujących treści:
• Kuchnia, jedzenie, potrawy – wprowadzenie leksykalne.
• Zdrowa żywność, zdrowe nawyki żywieniowe.
• Kuchnia polska.
• Kuchnia niemiecka.
• W restauracji.
W ramach pracy uczniowie podjęli się realizacji następujących inicjatyw:
• Zadania, gry i zabawy leksykalne do tematu: „Kuchnia, jedzenie, potrawy”.
• Analiza przepisów kulinarnych.
• Wykonanie książki kucharskiej z ulubionymi potrawami uczniów.
• Analiza tekstów źródłowych na temat zdrowej żywności oraz zdrowego odżywiania się.
• Wykonanie plakatu przedstawiającego zdrowe nawyki żywieniowe.
• Prezentacja nawyków żywieniowych poszczególnych członków koła.
• Analiza tekstów źródłowych charakteryzujących typowe dania polskie.
• Analiza tekstów źródłowych charakteryzujących typowe dania niemieckie.
• Scenki w restauracji.

Ewaluacja:
Ewaluacji dokonałam na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego oraz obserwacji własnych. Ze zgromadzonych danych wynika jednoznacznie, iż czynnik środowiskowy utrudnia osiągnięcie sukcesu edukacyjnego przez uczniów zarówno słabych jak i zdolnych. Należą do niego bariera ekonomiczna oraz społeczna ograniczająca aktywność, zaangażowanie, chęć działania i rozwoju.
Środki uzyskane przez mnie na realizację projektu pozwoliły na pokonanie bariery ekonomicznej. Pozyskane fundusze unijne pokryły koszty zakupu potrzebnych do realizacji zamierzonych treści materiałów. Stworzone przez mnie warunki do działania oraz umożliwienie podejmowania przy tym samodzielnych kroków, przyczyniły się do zniwelowania bariery społecznej.
Analiza uzyskanych pozytywnych efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej:
Wszystkie moje starania oraz wysiłek włożony w pracę nad projektem przyczyniły się do zbudowania pomostu między placówkami oświatowymi na terenie gminy Kalisz Pomorski i uczyniły współpracę tych jednostek lepszą. Zastosowana lokalna strategia spójności, której częścią były podjęte przeze mnie działania, doprowadziła ostatecznie do wyrównania szans dzieci z terenów gminy.
Zastosowane przeze mnie metody pracy z uczniem słabym i zdolnym postawiły przed jednym i drugim wyzwania, które dopingowały ich do działania. Dobrze przeprowadzona diagnoza pozwoliła na uwzględnienie uzyskanych danych podczas prowadzenia zajęć, na indywidualizacje procesu edukacji. Projekt pomógł mi jako nauczycielowi zmotywować moich podopiecznych do działania i wesprzeć ich w pełnym wykorzystaniu ich możliwości. Praca w projekcie dała efekty w postaci wysokiego wyniku na egzaminie gimnazjalnym.

Program zajęć indywidualnych z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym metodą ośrodków pracy.
W gimnazjum, w którym pracuję prowadzę również zajęcia indywidualne i rewalidacyjne z racji posiadanego wykształcenia oraz potrzeb szkoły. Każdego roku dyrektor szkoły przydziela mi godziny nauczania specjalnego w wymiarze co najmniej pół etatu. Muszę przyznać, że zajęcia indywidualne z młodzieżą o SPE sprawiają mi ogromną radość.
Wiadomym jest, że rozwój dzieci z upośledzeniem umysłowym wymaga specjalnej metody oddziaływania, a najlepiej przystosowana i popularną jest metoda ośrodków pracy. Główne jej założenia polegają na czerpaniu materiału bezpośrednio z życia, na aktywnym udziale uczniów w zjawiskach otaczającego świata. Każdego roku tworzę program zajęć dla ucznia z orzeczeniem do kształcenia specjalnego biorą pod uwagę jego funkcjonowanie, dysfunkcję i zalecenia zespołu orzekającego.
Podstawowe założenia metody ośrodków pracy są następujące :
-zapewnienie każdemu dziecku dostępnego mu w jego wieku i we współczesnych warunkach optymalnego wszechstronnego rozwoju psychofizycznego (dać im rzetelną wiedzę o otoczeniu, wychowywać moralnie przede wszystkim na uspołecznieniu i zapewnić im taką sprawność organizmu, by nawet w nieprzewidywalnych warunkach mogły sobie radzić);
-ukształtowanie aktywnej postawy zmierzającej do ciągłego pokonywania trudności, zapoznanie dzieci ze współczesnym życiem i otoczeniem oraz z najważniejszymi przemianami jakie zachodziły i zachodzą w przyrodzie technice, kulturze i w samym człowieku;
-zintegrowanie oddziaływania pedagogicznego obejmujące nauczanie, wychowanie ukierunkowujące i interwencyjne oddziaływania na występujące u dzieci dodatnie i ujemne odchylenia rozwojowe oraz nauczanie całościowe.
Wprowadzenie metody ośrodków pracy spowodowało, że rozkład materiału nie jest opracowywany według przedmiotów, lecz tematyki występującej w ośrodkach pracy. Dobór tematyki ośrodków pracy czerpie się z otaczającego dziecko środowiska przyrodniczego, zmieniającego się w różnych porach roku oraz środowiska społecznego. Tematyka ośrodków pracy w zależności od stopnia klasy ulega rozszerzeniu.
Program ten został opracowany dla uczennicy z mikrouszkodzeniami CUN, u której stwierdzono niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym. Ponadto dziewczynka cierpi na zaburzenia emocjonalne. Uczennica objęta jest nauczaniem indywidualnym . Celem edukacji osób upośledzonych umysłowo jest wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem i by mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Stawiając sobie ten cel jako nadrzędny i biorąc pod uwagę aktualny poziom rozwoju uczennicy oraz jej możliwości psychofizyczne starałam się tak dobrać metody, formy pracy oraz treści programowe aby były one realnie osiągalne przez uczennicę i mieściły się w sferze jej najbliższego rozwoju. W procesie edukacji preferuję edukację integralną i skupiłam się na bogaceniu wiedzy o otaczającym nas środowisku, doskonaleniu i zdobywaniu umiejętności samoobsługowych, rozwijaniu wyobraźni i aktywności twórczej , rozwijaniu uzdolnień plastycznych i muzycznych, zwiększeniu rozumienia elementarnych pojęć matematycznych , oraz doskonaleniu czytania i pisania. Cele i zadania przedstawione na początku programu dotyczą całego roku szkolnego.
Uczennica oceniana była na zasadzie oceny opisowej. Każde najmniejsze postępy wzmacniałam pozytywnie, brak postępów nie podlegał ocenianiu negatywnemu. Ponieważ każde dziecko rozwija się we własnym sobie tempie, zadania przedstawione w tym programie dotyczą konkretnej uczennicy. Program ten zawiera treści do realizacji , ale realizując je należy kierować się przede wszystkim dobrem i rozwojem dziecka.

Cele szczegółowe były następujące :
-kształtowanie umiejętności samoobsługi, zdobycie nawyków i umiejętności związanych z higieną i kulturą osobistą ,uniezależnienie od osób dorosłych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, radzenie sobie w różnych sytuacjach ,
-kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, nawiązywania kontaktów społecznych, wyposażenie w umiejętności pozwalające na samodzielne korzystanie z urządzeń mechanicznych i technicznych, praca na komputerze, kształtowanie umiejętności dokonywania prostych poznanie prostych pojęć matematycznych, operacji umysłowych, doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
-poznanie środowiska społeczno- kulturowego i przyrodniczego, kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, nadawanie informacji, odbiór informacji, ćwiczenia doskonalące aparat mowy ,kształtowanie czynnej postawy w zakresie organizacji czasu wolnego i kultury życia codziennego,
-kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego, rozwijanie uzdolnień plastycznych, muzycznych,
-rozwijanie sprawności manualnych , posługiwanie się prostymi narzędziami, doskonalenie koordynacji słuchowo – wzrokowo- ruchowej,
-rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej i uzdolnień muzycznych, wdrażanie do dbałości o zdrowie, przygotowanie ucznia do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań ucznia, cech charakteru, które zapewnią mu różne formy aktywności po ukończeniu szkoły.

Efekty:
• Zapewnienie każdemu dziecku dostosowanego do jego wieku i możliwości wszechstronnego rozwoju.
• Przygotowanie do życia uczniów z upośledzeniem.
• Funkcja rehabilitacyjna, kształcąca i wychowawcza.
• Kształtowanie właściwych postaw włączania się w nurt życia społecznego.
• Indywidualizacja treści, form i czasu nauczania.
• Rozwijanie dążeń i zainteresowań wychowanka, więź z dzieckiem.
• Nauczyciel obserwując dziecko dokonuje skutecznych zmian w jego postępowaniu.
• Przełamywanie barier.

Projekt własny: „Podróż ku wartościom”.
Wstęp:
Kiedy w czerwcu 2010 roku ukończyłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego, zadeklarowałam w nim kontynuację swych działań dydaktyczno – wychowawczych. Czując ciągły niedosyt w podejmowaniu konkretnych działań na rzecz budowania lepszego świata swoich uczniów, podnoszenia ich kultury osobistej, nauczenia szacunku i empatii stworzyłam program na rok szkolny 2011/2012, który nazwałam „Podróż ku wartościom”, ponieważ zgodnie z nową podstawą programową nauczyciel powinien: „zmierzać do tego, aby uczniowie w szkole znajdowali środowisko sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, kształtując postawy takie jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrzymałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, empatię, tolerancję, ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.”
Powszechnie znana piosenka o pszczółce Mai, bohaterce telewizyjnej „Wieczorynki”, która „lata tu i tam”, jest „śmiała, sprytna, rezolutna”, „przedsiębiorcza i zdecydowana”, nie jest chyba obca w żadnym domu. Przedsiębiorczość i zdecydowanie to ważne cechy w zmieniającym się świecie, na pewno ważne i tak potrzebne, że zapominamy często o cnotach cichszych i jakby nieśmiałych, ale drogocennych jak perły. Zapominamy o wartościach.
Ogólnie o wartościach powiedzieć można, że są to:
1. Rzeczy i sprawy ważne, cenne, pożądane.
2. Życiowe drogowskazy, mapy, kompas.
3. Standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy, jak traktujemy innych ludzi.
4. Kryteria naszych ocen, decyzji, wyborów.
Współczesne dzieci cierpią na anemię emocjonalną i dorastają w społecznie toksycznym świecie. W szkole, która będzie hołdować wartościom moralnym, takim jak szacunek, uczciwość, pokojowość, odpowiedzialność, solidarność, mądrość – uczeń i nauczyciel poczują się na właściwym miejscu, będą mieć motywację do doskonalenia się i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
Wartości należy nauczać w sposób systematyczny, tak jak uczy się ortografii, biologii czy fizyki. Nie zakładajmy, że są czymś oczywistym, że rodzimy się wyposażeni w kompas moralny, że każdy zna wartości i umie się nimi kierować. Powinniśmy w szkole uczyć nie tylko budowy stawonogów, ale uczyć, jak być przyzwoitym człowiekiem, dokonywać właściwych wyborów i budować dobre relacje z ludźmi.
Należy uczyć dzieci wartości moralnych, bowiem brak ich stanowi zagrożenie dla świata. Wartości moralne stoją na straży życia i jego jakości. Mocny system wartości i umiejętności kierowania się nimi w życiu to największy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko.
Realizację programu zaczęłam od zamieszczenia w gazetce szkolnej „Maryśka” Szkolnego Kodeksu Kulturalnego Ucznia. Podczas lekcji wychowawczych realizowaliśmy tematy poświęcone wartościom: szacunku, pokojowości, uczciwości i odpowiedzialności. Wzięliśmy udział w konkursie pt.: „Mój pierwszy krok w wolontariat”. W Dniu Życzliwości wymienialiśmy uściski dłoni i wybieraliśmy najżyczliwszego ucznia w każdej klasie. Z okazji Święta Patrona Szkoły obejrzeliśmy prezentację mojego autorstwa pt.: „Śladami Noblistki podążać z Marią Skłodowską – Curie w świat wartości”. Pragnę zasygnalizować, że za scenariusz lekcji pod w/w tytułem otrzymałam I nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Wygraną wycieczkę do Brukseli ofiarowałam swej najlepszej uczennicy. Zorganizowałam akcję pt.: ,,Szlachetna Paczka” z zebrane artykuły przekazaliśmy potrzebującym. Jak co roku uczniowie wzięli udział w XX edycji Fundacji WOŚP. Z okazji Walentynek działała poczta walentynkowa i pisano wiersze miłosne. W holu szkoły przygotowane wystawę prac o miłości. W pierwszym dniu wiosny odbył się happening ulicami Kalisza Pomorskiego pod nazwą: „Wartości to same radości – daj złociaka na psiaka”. Młodzież skandowała hasła o potrzebie wspierania schronisk dla zwierząt. Na podstawie wybranych fragmentów pisma świętego oraz po obejrzeniu filmu o Janie Pawle II uczniowie poznawali i dyskutowali o wartościach oraz wykonywali plakaty dowolna techniką na podstawie wybranego fragmentu z Biblii. Z okazji Dnia Dziecka przekazaliśmy lizaki zebrane podczas akcji: „Daj lizaczka dla dzieciaczka” dla wychowanków ze SOSZW w Niemieńsku. Podczas między klasowego konkursu Savoir – Vivre wyłoniliśmy Damę i Dżentelmena Szkoły. Ponieważ jestem nauczycielem języka niemieckiego, wykorzystałam na lekcji możliwość prezentacji 4 odcinkowego filmu pt.: „Eine kleine Benimmschule” (Mała Szkoła Zachowania). Film cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, ponieważ poruszał tematy im bliskie, zawierał wiele przydatnych wskazówek na temat dobrego zachowania. W ramach Edukacyjnego Projektu Gimnazjalnego grupa uczniów ze SPE wykonała pod moim kierunkiem prezentację multimedialną pt.: „Jak być Damą, jak być Dżentelmenem? Współczesna Szkoła Savoir – Vivre”. Wraz z uczniami klas I pojechałam na konferencję do Szczecina zorganizowaną przez Rzecznika Praw Dziecka pt.: „Prawo dziecka do szacunku. O prawie dziecka do wyrażania własnego zdania”. Spotkaliśmy się również z super mianią, panią Dorotą Zawadzką i wysłuchaliśmy jej wykładu. Konferencja została zorganizowana z okazji roku Janusza Korczaka. Podczas całego roku szkolnego eksponowałam gazetki – plakaty żywych wartości, które można było podziwiać w holu szkoły. Opublikowałam w formie dodatku do szkolnej gazetki najciekawsze prace uczniów jako wyróżnienia za udział w konkursie pt.: „Jacy jesteśmy, jacy chcielibyśmy być?” .Praca zwycięska została umieszczona na stronie internetowej naszej szkoły. „Podróż ku wartościom” zaangażowała uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczność lokalną, a nawet miała zasięg ponad lokalny.
Działania były innowacyjne, zgodne z nową podstawą programową, w związku z czym włączono je do Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki. By zachęcić uczniów do podążania drogą „uczuć” zapewniłam im aktywność, która doprowadziła do zmian jakościowych nie tylko w tym, czego się uczą, lecz i w tym, jakimi się stają.
Po zakończeniu programu została przeprowadzona wśród uczniów ankieta ewaluacyjna sprawdzająca realizację założonych celów i poziom zadowolenia uczestników działań w ramach „Podróży ku wartościom”. Poznane wartości i działania wpłynęły korzystnie na zmiany w ich zachowaniu i osobowości.
Efekty - nasi uczniowie nabyli umiejętności pozwalające:
1. Żyć w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, przyjaźni.
2. Nazywać i rozpoznawać emocje, panować nad impulsywnością, dojrzale wyrażać złość.
3. Dokonywać samooceny swojego zachowania.
4. Być wzorem właściwych postaw i zachowań, być odpowiedzialnym i uczciwym.
5. Stawiać pytania i wyciągać wnioski, rozważać skutki decyzji i zachowań oraz motywy własnego i cudzego postępowania.
6. Szanować każdego człowieka i środowisko naturalne oraz własność swoją i cudzą.
7. Rozróżniać dobro i zło, być uczciwym, prawym i prawdomównym.
8. Włączyć się w społeczną pomoc drugiemu człowiekowi.
9. Szanować rówieśników, nauczycieli, osoby starsze, chore, ubogie, niepełnosprawne.

Bardzo dobrze znają wartości takie jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, pokojowość. O wiele lepiej niż rok wcześniej szanują siebie i innych, znają normy i umiejętności społeczne, dobre maniery, savoir vivre. Wskazują Marię Skłodowską – Curie oraz Jana Pawła II jako wzory do naśladowania i orędowników wartości moralnych. Według opinii beneficjentów programu , „Podróż ku wartościom” była doskonałą lekcja życia.

ROZDZIAŁ III pkt. 2

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności
dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

Akcje charytatywne
Każdego roku, a w szczególności, gdy byłam wychowawcą klasy I b w roku szkolnym 2013/2014 brałam udział oraz organizowałam z uczniami różnorodne akcje charytatywne mające na celu pomoc potrzebującym. Działania te pozwalały rozwijać u nich wrażliwość na ludzką krzywdę oraz żyć zgodnie z wartościami.
• WOŚP – każdego roku przyłączam się do pracy w sztabie wspierając też materialnie i rzeczowo wolontariuszy i wszelaką działalność na rzecz WOŚP.
• Góra Grosza – akcja ogólnopolska organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Polega na zbieraniu „grosików” wśród całej społeczności szkoły dla dzieci wychowujących się poza własną rodziną. Corocznie bierzemy udział w akcji.
• Szlachetna Paczka – współpraca z Caritas, zbiórka żywności dla osób potrzebujących, którą Caritas lokalny dysponuje i rozdziela.
• Podziel się przyborami szkolnymi – zorganizowane i zainicjowane akcje. W całej szkole zbieraliśmy wraz z członkami Szkolnego Koła Wolontariatu przybory szkolne, które zawieźliśmy osobiście do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.

Współpraca z Kołem Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową w Kaliszu Pomorskim.
W czerwcu 2014 roku włączyłam się wraz z grupą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w organizację wspólnego wyjazdu do SOSzW w Niemieńsku na Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Wspólna praca i zabawa dała wszystkim wiele radości i satysfakcji.
W celu przełamania barier psychicznych i zrozumienia oraz integracji osób niepełnosprawnych w społeczności ludzi zdrowych zorganizowałam wyjazd w lutym 2015 roku do Niemieńska na zajęcia otwarte. Była ze mną grupa dziewcząt działających w SKW oraz uczniowie ze SPE, którzy doświadczyli ogromnej radości na zajęciach specjalnie dla nich zorganizowanych.

Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych w ramach współpracy z nauczycielami i Radą Rodziców oraz Stowarzyszeniem Sympatyków Gimnazjum.
W ramach wyżej wymienionej współpracy zrealizowałam:
• happening ulicami miasta pod hasłem „Daj złociaka na psiaka!” - 2012/2013, 2013/2014,
• sprzedaż ciast oraz przeprowadzenie loterii fantowych na rzecz schroniska dla zwierząt,
• Święto Patrona Szkoły – przebieranie się za Patronkę, zakup i sponsorowanie cukierków, konkurs o Patronce., prezentacje multimedialne (co roku),
• Dzień Życzliwości – XI 2011, akcja darmowych uścisków dłoni oraz zakup cukierków dla społeczności uczniowskiej,
• Noc integracyjna w szkole – gry, zabawy, maraton filmowy, ognisko - IX 2013,
• Koordynowanie wszystkich działań w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła” oraz program „Podróż ku wartościom”,
• Włączenie się w akcje charytatywną na rzecz chorego na białaczkę Michała. Współpraca z ZSP w Kaliszu Pomorskim. Zbiórka fantów na loterię, wsparcie rzeczowe i finansowe akcji,
• Udział i współpraca w Mini-Mundialu – VI 2013,
• Zakup słodyczy oraz zorganizowanie Dni Otwartych Gimnazjum z okazji uroczystego otwarcia nowego budynku gimnazjum. Na spotkaniu obecni byli uczniowie i rodzice, których zapoznałam z ofertą edukacyjną gimnazjum – VIII 2013,
• Zorganizowanie we współpracy z Galerią Smaków warsztatów kulinarnych pod nazwą: „Babeczka z pudełeczka” - XI 2013,
• Zorganizowałam wyjazd do teatru Pleciuga w Szczecinie na spektakl „Bajki Samograjki” dla uczniów ze SPE,
• Pełniłam funkcję opiekuna podczas dyskotek szkolnych, współpracowałam przy organizacji ślubowania klas pierwszych, Dni Sportu, WF z klasą,
• Zorganizowałam wycieczkę klasową do Gorzowa Wlkp. do kina oraz na basen w marcu 2014, wycieczkę do Mierzęcina – 01.06.2014 na „Święto Konia”, wycieczkę do Torunia 26.04.2014 oraz wyjazd do Niemieńska na Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 12.06.2014 i coroczne, grudniowe wyjazdy do Berlina, do Drawieńskiego Parku Narodowego,
• Zainicjowałam w X 2014 akcję: „Belfrowie – uczniom” ,
• Byłam autorką scenariusza oraz przygotowałam wraz z koleżanką germanistką przedstawienie dla całej społeczności uczniowskiej pt.: „Boże Narodzenie w krajach Unii Europejskiej”,
• Pełniłam również funkcje opiekuna podczas wyjazdów z uczniami na konkursy do Drawska Pomorskiego, Wałcza, Szczecina, jak również na wycieczki organizowane przez dyrektora szkoły w nagrodę dla wyróżniających się uczniów do Warszawy oraz Trassenheide w Niemczech,
• organizowanie pomocy materialnej dla uczniów (obiady, odzież, buty, dofinansowanie do wycieczek, słodycze, prezenty z okazji urodzin, itp.),
• praca w Zespole ds. Ewaluacji Wewnętrznej, Komisji Socjalnej.

Organizowanie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego dla uczniów zdolnych w celu przygotowań do konkursów.
Celem pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego było rozwijanie zdolności językowych w zakresie nauki języka niemieckiego, kształcenie pomysłowości, rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. Nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu, jeśli nie jest on wsparty rzetelną pracą. Toteż wdrażanie ucznia do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowiło szczególne ważną część moich działań w tym zakresie.
Uczeń zdolny to taki, który w podobnych warunkach przewyższa innych uczniów w wykonaniu tych samych działań. Osiągnięcia ucznia zdolnego w nauce i innych dziedzinach są najczęściej wysokie, oryginalne i twórcze. Uczniowie uzdolnieni przejawiają wysokie zdolności do szybkiego uczenia się pod kierunkiem nauczyciela, skutecznego uczenia się samodzielnego. Uwzględniając te wskazówki opracowałam plan pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego, którymi zainteresowała się pewna grupa uczniów. Nie zawsze jednak mieli oni czas na ciężką i samodzielną pracę w domu. Dla tej niewielkiej grupki osób stworzyłam odrębny plan pracy, który wspólnie, sukcesywnie realizowaliśmy na cotygodniowych spotkaniach przez cały okres stażu.
Umożliwiłam swoim uczniom uczestnictwo w wielu konkursach z języka niemieckiego, gdyż wielokrotnie przekonałam się o tym, że możliwość sprawdzenia swoich sił pozytywnie i motywująco wpłynie na proces nauki. Oto wykaz konkursów, w których braliśmy udział:
• Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Wałeckie Kolegium Języków Obcych (pod patronatem Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałczu).
• Gimnazjada Języka Niemieckiego w Drawsku Pomorskim.
• Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego; eliminacje szkolne i rejonowe.
• Instytut Goethego w Szczecinie – egzamin na certyfikat językowy na poziomie B1.
• Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów; eliminacje rejonowe – Koszalin.
• Konkurs Rejonowy organizowany w naszym gimnazjum.
• Konkurs Ponadprogramowy z języka niemieckiego MŁODY LINGWISTA ogłoszony przez Centrum Edukacji Szkolnej.
• Konkurs szkolny „Realioznawstwo w krajach DACH”.
• Konkurs Wydawnictwa Szkolnego PWN – „DaF – Kenner”.
• Konkurs w Centrum Herdera w Gdańsku „Praca metodą projektu na lekcjach języka niemieckiego”.

W szkole często gubią się uczniowie wybitnie uzdolnieni. Zadanie, którego się podjęłam wykonywane systematycznie na przestrzeni lat mojej pracy zawodowej spowodowało, że moi uczniowie zostali ocaleni z tłumu, zauważeni i zachęceni do pracy. Poświęciłam im swój czas i zainspirowałam do działania. Zaowocowało to wygranymi w konkursach.
A oto osiągnięcia moich uczniów:
• Wysoki wynik na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego; powyżej średniej kraju, województwa, powiatu. Stanin 7,8.
• 100 % wynik na egzaminie gimnazjalnym ucznia Ryszarda.
• Uzyskanie z wynikiem bardzo dobrym certyfikatu językowego w Instytucie InBiT – Instytut Goethego w Szczecinie – Martyna Gabrych.
• Swobodne porozumiewanie się w języku obcym podczas wycieczek do Berlina czy Brukseli.
• I miejsce uczennicy Martyny Gabrych w Gimnazjadzie w Drawsku Pomorskim -2012.
• II miejsce uczennicy Aleksandry Olszackiej w Gimnazjadzie w Drawsku Pomorskim- 2015.
• Zdobycie tytułu Finalisty/Laureata Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.
• I miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego organizowanym przez Wałeckie Kolegium Języków Obcych.
• I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Praca metoda projektu na lekcji języka niemieckiego” organizowanego przez Centrum Herdera w Gdańsku.

Bezpieczna Szkoła – szkolny koordynator działań.
Nasza szkoła, w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”, którego hasłem było : ,,Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”.
Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki - ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.
Warunkiem do otrzymania tytułu Bezpieczna Szkoła było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań, które zostały przydzielone do realizacji. Równocześnie należało ukończyć (zaliczyć co najmniej w 80 % )testy przewidziane w kursie e-lerningowym z zakresu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Kurs trwał od 15.09.2012 do 15.03.2013 i obejmował 100 godzin edukacyjnych. W ramach 10 zadań :
1.Przeprowadzono we wszystkich klasach szkoły debaty uczniowskie na temat: „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.
2. Przeprowadzono konkurs pt.: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?” (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).
3. Przeprowadzono spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych na temat: „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.”.
4. Przeprowadzono pogadanki we wszystkich klasach na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.
5. Przeprowadzono we wszystkich klasach konwersatoria na temat: „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”.
6. Przeprowadzono we wszystkich klasach konwersatoria na temat:
„ Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”.
7. Przeprowadzono we wszystkich klasach konwersatoria pod hasłem: „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?”
8. Przeprowadzono we wszystkich klasach konwersatoria pod hasłem: „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?”
9. Przeprowadzono konwersatoria na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.”
10. Nagranie filmu pt.: „Jak zmniejszyć stres egzaminacyjny? „
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało całe grono pedagogiczne, któremu rozdzielone zostały poszczególne zadania wśród wychowawców poszczególnych klas oraz nauczycielom poszczególnych przedmiotów, pedagogom specjalnym oraz pedagogowi szkolnemu. Ten sposób pracy pozwolił na ciekawsze, bardziej twórcze i profesjonalne podejście do tematyki zadań.

Efekty naszej pracy, nasze pomysły podobały się uczniom, co uwidoczniało się podczas lekcji, spotkań, czy wspólnej pracy. Młodzież bardzo angażowała się w podejmowane działania, tematyka bardzo się podobała, co pozwala przypuszczać, że praca nasza zaowocuje lepszą i bezpieczniejszą przyszłością. Mamy nadzieję, że młodzież będzie bardziej świadoma niebezpieczeństw, jakie na nią czyhają na każdym kroku oraz świadoma sposobów obrony przed wszelkimi zagrożeniami. Różnorodność tematyki pozwoliła na szerokie podejście do problemu bezpieczeństwa w naszej szkole ,w domu, na podwórku i w otoczeniu.
Program konkursu ,,Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń” spełnił nasze oczekiwania i pobudził społeczeństwo szkolne do działania w tak ważnej tematyce współczesnego świata, jaką jest: bezpieczeństwo, profilaktyka, zdrowie - w czasach, kiedy zagrożenie wyłania się z różnych stron życia naszych wychowanków. Zrealizowanie 10 zadań konkursowych jest gwarancją, że młodzież w naszej szkole będzie czuła się bezpiecznie bo bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem dla naszej placówki oświatowej w naszej gminie. Bacznie czuwamy nad bezpieczeństwem naszych uczniów poprzez monitoring wizyjny. Wejścia osób postronnych z zewnątrz jak i wyjścia uczniów w trakcie zajęć są monitorowane. Każdego roku przeprowadzamy próbny alarm i ewakuację uczniów. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw na korytarzach oraz przy salach lekcyjnych reagują na każdy zaistniały fakt stosowania agresji słownej i przemocy fizycznej oraz na akty wandalizmu i niewłaściwych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

ROZDZIAŁ III pkt. 3

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z
innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami.

1. W trakcie stażu współpracowałam z panią pedagog szkoły oraz z psychologiem i pedagogiem z PPP w Drawsku Pomorskim. Na bieżąco otrzymywałam wsparcie przy rozwiązywaniu powstałych problemów i konfliktów w mojej klasie. Również podczas comiesięcznych spotkań Zespołu Wychowawczego omawiałyśmy funkcjonowanie uczniów, których zachowanie oraz słabe wyniki postępów w nauce, czy trudna sytuacja rodzinna wskazywały na konieczność udzielenia pomocy. Efektem tej współpracy była kompetentna i szybka pomoc w rozwiązaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie znają osoby, do których mogą zwrócić się o pomoc, radę. Działania wynikające z rozpoznania potrzeb oraz z profilaktyki pomagają uczniom kształtować właściwe postawy.

2. Współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami, policją – kontakty z kuratorami miały na celu rozwijać trudną sytuację rodzinną uczniów, problemy szkolne, nierealizowanie obowiązku szkolnego, czy brak współpracy rodziców ze szkołą. Redagowanie opinii i pism do Sądu miało na celu wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą rodziny. Współpraca z policją odbywała się w przypadku podejrzenia, że uczeń może być pod wpływem środków odurzających, wulgaryzmów pod adresem nauczyciela, ucieczek z lekcji.

3. Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pomagałam i udzielałam porad dla rodzin dzieci z trudną sytuacją materialną, np.: w przyznaniu posiłków bądź załatwienia formalności w sprawie stypendium szkolnego (wyprawka szkolna). W/w współpraca skutkowała zmniejszeniem dysproporcji, które mogłyby powodować kompleksy i wykluczenie z grupy rówieśników.

4. Współpracowałam z pielęgniarką szkolną, która prowadziła kontrole czystości oraz pogadanki na temat higieny osobistej.

5. Współpraca z wydawnictwami i księgarniami – Wydawnictwo Szkolne PWN, Lektor Klett, WSiP, Harmonia (SPE) ,spotkania indywidualne z koordynatorami oraz udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa pozwolił mi na poznanie bazy dydaktycznej nauczanego przeze mnie przedmiotu, konsultowałam wybór podręczników, pozyskiwałam pomoce dydaktyczne oraz omawiałam problemy metodyczne. Ponadto, korzystałam z możliwości korzystania z zasobów wydawnictw logując się do strefy nauczyciela.

6. Współpraca z MGOK – w roku szkolnym 2011/2012 pełniłam funkcję „łącznika” między szkołą a ośrodkiem kultury. Moim zadaniem było pisanie artykułów o ważnych inicjatywach i wydarzeniach w szkole, które były umieszczane w gazetce lokalnej „Wirówka”. Współpraca rozwijała się również każdego roku w ramach organizacji i pracy w sztabie WOŚP.

7. Współpraca z Radą Rodziców oraz Stowarzyszeniem Sympatyków Gimnazjum. Pozyskiwałam środki finansowe na zakup słodyczy w szczególności, co roku na Święto Patrona Szkoły. Rodzice również piekli ciasta na wiele uroczystości szkolnych.

8. Współpraca ze Szkołą Podstawową z Kalisza Pomorskiego oraz Pomierzyna, jak również z ZSP w Kaliszu Pomorskim. Wspólnie organizujemy wycieczki realizowane do stolicy Niemiec oraz diagnozujemy i analizujemy wyniki uczniów pod kątem zakwalifikowania do grup na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

9. Współpraca z panią Teresą Majchrzak – właścicielem firmy Lokalna Komunikacja – T.J. Majchrzak. Podczas organizowania wszystkich wycieczek w okresie stażu pozyskiwałam nie tylko solidnego przewoźnika i usługi na wysokim poziomie, lecz również dofinansowanie do przejazdów dla uczniów z rodzin ubogich.

10. Współpraca z Drawieńskim Parkiem Narodowym oraz Nadleśnictwem Drawno. Te instytucje wspierały naszą szkołę rzeczowo oraz udostępniały zasoby parku i kadrę obsługującą bezpłatnie. Były to gadżety, plecaki, torby, pen drive, kubki, płaszcze przeciwdeszczowe, foldery, mapy, broszury, artykuły piśmiennicze. Podczas wizyty w DPN mieliśmy zapewnioną bezpłatną opiekę przewodnika, prelekcję i pokaz multimedialny na temat: „Cztery pory roku w DPN”, jak również ognisko na polu namiotowym.

11. Biuro Turystyczne ROMA ze Szczecina – wyjazdy na jarmarki bożonarodzeniowe z tym biurem podróży to czysta przyjemność. Profesjonalizm firmy, przystępne ceny i solidność to atuty, dzięki którym organizacja wyjazdu do Berlina jest przeprowadzana zgodnie z przepisami prawa i regulaminem wycieczek.

12. Współpraca z firmą Contino z Warszawy. Forma zajmuje się montowaniem farm wiatraków w miejscowości Dębsko położonej kilka kilometrów od Kalisza Pomorskiego. Gdy tylko dowiedziałam się, że firma wspiera inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego – zwróciłam się z pisemną prośbą o dofinansowanie w kwocie 500 zł wyjazdu do Teatru „Pleciuga” dla młodzieży ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

13. Współpraca z lokalnymi pracownikami krawieckimi Babette oraz Exactly. Od wielu lat pracownie szyją stroje dla uczniów potrzebne na przedstawienia, flagi, które są ozdobami sali języka niemieckiego. Ponadto pracowania Exactly uszyła dla mnie suknię z epoki Marii Skłodowskiej-Curie, którą wykorzystuję podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.

14. Współpraca z SOSz w Niemieńsku – uczestniczenie w Zamkowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, corocznie w czerwcu. Zbiórka przyborów szkolnych, słodyczy dla dzieci z ośrodka. Wspólny wyjazd na piknik z TPDzNSR w Kaliszu Pomorskim.

15. Współpraca z Galerią Smaków działającą przy gimnazjum. Dzięki przychylności i uprzejmości właścicielek tego lokalu gastronomicznego mogę korzystać z zaplecza kuchni podczas realizacji zajęć z uczniem o SPE. Pieczemy ciasta, robimy sałatki itd. Panie pozwoliły nam również zorganizować warsztaty kulinarne pod nazwą „Babeczka z pudełeczka” oraz warsztaty pieczenia pierników w okresie bożonarodzeniowym 2013. Otrzymałam również bony na obiady, które można było wylosować biorąc udział w loterii na rzecz schroniska dla zwierząt.

16. Schronisko dla zwierząt w Białogardzie – każdego roku, wraz z koleżanką Jolantą przeprowadzamy akcje na rzecz schroniska wyżej wymienionego. Są to happeningi, loterie, sprzedaż ciast bądź zbiórka karmy. Działania na rzecz bezdomnych zwierząt zaowocowały w naszej szkole współpracą z Przedszkolem Miejskim „Bajkolandia”, Urzędem Miasta oraz ZSP, jak również wkładem kilku tysięcy złotych przeznaczonym na ten szczytny cel oraz setkami kilogramów zebranej karmy.

Efekty:
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, promocja szkoły i miasta,
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
• integracja z różnymi instytucjami i podmiotami, nawiązanie kontaktów ludzi, grup zainteresowania oraz młodzieży,
• efektywna współpraca grona pedagogicznego w celu realizowania wymienionych zadań,
• podnoszenie współpracy z instytucjami, pozyskiwanie partnerów, sojuszników i sponsorów,
• pogłębienie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy,
• odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów dla uczniów,
• aktywizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym, integracja uczniów w pracy na rzecz dobra wspólnego,
• kształcenie postaw prospołecznych, nauka wartości,
• integracja ze środowiskiem lokalnym,
• zindywidualizowanie procesu nauczania,
• wsparcie uczniów w sytuacjach trudnych,
• promowanie postaw solidarności i działania na rzecz drugiego człowieka,
• wzrost współpracy z rodzicami, pozytywny wizerunek naszego gimnazjum.

ROZDZIAŁ III pkt. 4

§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych, znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zawód nauczyciela skłania do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Tak, jak różne są dzieci, które uczymy, tak różne powinny być metody, które stosujemy w swojej pracy. Umiejętności, które zdobyłam dzięki podejmowanym działaniom, wpłynęły niewątpliwie korzystnie na proces wychowania i kształcenia gimnazjalistów. Wdrażane przeze mnie sukcesywnie pomysły podniosły poziom pracy szkoły. Dobro szkoły i ucznia, a także własny rozwój miałam zawsze na względzie. Były to cele nadrzędne, które wytyczały kierunki działania. Efektywność mojej pracy i różnorodność prowadzonych zajęć oraz oferty edukacyjne dla uczniów była wielokrotnie zauważana i doceniana przez dyrektora, burmistrza oraz inne współpracujące ze szkołą.
• w roku 2010 – Nagrodę Specjalną Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim za osiąganie wysokich wyników w pracy z uczniami uzdolnionymi oraz wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym.
• w roku 2011 – Nagrodę Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim za rozbudzanie pasji uczniów, motywowanie do nauki, odkrywanie i rozwijanie talentów. Za zaangażowanie i zbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotem.
• w roku 2011 – Nagroda Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pana Artura Gałęskiego za zajęcie I miejsca w konkursie na scenariusz lekcji w projekcie pt.: „Rok 2011 – Rok Marii Skłodowskiej-Curie”.
• w roku 2011 – List Gratulacyjny, spotkania z wicemarszałkiem Senatu, panią Anną Grażyną Sztark oraz nagroda – wyjazd do Brukseli ufundowany przez europosła pana Sławomira Nitrasa. Nagroda przyznana została za I miejsce w konkursie organizowanym w Roku Marii Skłodowskiej-Curie.
• w roku 2011 wraz z koleżanką germanistką wzięłyśmy udział w konkursie ogólnopolskim dla nauczycieli „Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu”. Zostałyśmy wyróżnione i zdobyłyśmy tytuł laureata otrzymując dyplom i nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do Gdańska do Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.
• w roku 2012 – Specjalną Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Kalisz Pomorski za osiągnięcia w pracy pedagogicznej.
• w roku 2012 – również z koleżanką germanistką wzięłyśmy udział w III edycji konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Centrum Herdera w Gdańsku i tym razem zdobyłyśmy I miejsce za realizację projektu pt.: „Czas na Szwajcarię!”
• w roku 2013 – nagrodę dyrektora gimnazjum im Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim.
• w roku 2014 – nagrodę dyrektora gimnazjum im Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim.
• Sukces uczennicy Martyny Gabrych – jako pierwsza w historii szkoły będąc w klasie III gimnazjum zdała z wynikiem bardzo dobrym certyfikat językowy na poziomie B1 w Instytucie Goethego w Szczecinie. Dzisiaj wiem, że pasja i odniesione sukcesy Martyny procentują i uczennica poważnie wiąże swoja przyszłość z germanistyką. Poza tym sukcesem uczennica była Finalistką Konkursu Języka Niemieckiego ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 2011r.
Efekty:
• satysfakcja z docenionej pracy,
• wyróżnienie, które motywuje i potwierdza sens działań,
• akceptacja wysiłków,
• innowacyjność pracy z uczniami metoda projektu,
• sukces ucznia moim sukcesem,
• zapewnienie wysokiego poziomu nauczania,
• odpowiedni standard edukacyjny,
• promocja szkoły w gminie i kraju,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez promowanie przykładów „dobrej praktyki”,
• podnoszenie samooceny, poczucie własnej wartości i dobrze wykonanej pracy,
• podnoszenie jakości pracy własnej i pracy szkoły.


Podsumowanie.
Okres stażu był dla mnie czasem bardzo wytężonej pracy. Zaplanowane w planie rozwoju zawodowego zadania realizowałam na bieżąco. W trakcie stażu niespodziewanie pojawiły się nowe pomysły, które realizowałam z zapałem i byłam otwarta na wszelkie nowe inicjatywy.
Relacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za bardzo dobre. Ich uznanie i akceptacja oraz wielostronne wsparcie daje mi siłę i wiarę w sens tego, co robiłam i robię. Ciągle planuję nowe zadania, należę do nauczycieli twórczych, efektywnych, stanowiących solidny filar naszej szkoły.
Zdobyte przeze mnie umiejętności oraz wiedza z różnych dziedzin przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale przede wszystkim wpłynęły na poprawienie jakości pracy szkoły. Stałam się bardziej poszukująca i twórcza. Z większą odwaga realizuję nowe pomysły. W pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju, motywuję ich do rozwijania zainteresowań oraz rozbudzam ciekawość. Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych, bo tylko ten się nie myli, kto nic nie robi. Potrafię przyznać się do błędu i niewiedzy. Niektóre zadania, które zaplanowałam nie zostały przeze mnie zrealizowane do końca. Nie byłam w stanie ścisłe przewidzieć i zaplanować tego, co niosły za sobą trzy lata stażu.
Okres stażu był tylko niewielkim fragmentem mojej 18 letniej już pracy w szkole. Zakończenie stażu nie świadczy jednak o zakończeniu pracy nad sobą, nad swoimi umiejętnościami, nad warsztatem pracy. Tak, jak różni są uczniowie w szkole, tak różne są metody stosowane w pracy nauczyciela. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Szukam ciągle nowych pomysłów, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć, prowadzę lekcje aktywnymi metodami nauczania, które rozbudzają zainteresowanie przedmiotem.
Realizacja wszelkich zadań w okresie stażu dała mi dużo satysfakcji, skłoniła do autorefleksji, zmotywowała do dalszej pracy. Moja praca, zaangażowanie, wkład finansowy oraz czasowy wpłynęły korzystnie na proces wychowania i kształcenia gimnazjalistów. Moje pomysły i działania przyczyniły się do wzrostu jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. Na koniec pragnę w sposób szczególny podkreślić wzorową współpracę z innymi nauczycielami, bo „sukces ma przecież wielu ojców” a nauczyciel w szkole nie jest samotnym Robinsonem Crusoe na wyspie, który jest skazany tylko i wyłącznie na siebie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.