X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28940
Przesłano:

Oznaczenie zawartości NaOH w analizowanym roztworze - scenariusz zajęć

Agnieszka Stępień- Dziewięcka
II Technik Farmaceutyczny

CZĘŚĆ METODYCZNA
1. TEMAT LEKCJI: Oznaczenie zawartości NaOH w analizowanym roztworze.
2. Dział programu: metody ilościowego i jakościowego oznaczania substancji
3. CELE OGÓLNE:
- kształcenie umiejętności poprawnego stosowania terminologii chemicznej
- wdrażanie do samodzielnego, bezpiecznego (w oparciu o przepisy BHP) wykonywania doświadczeń chemicznych.
4. CELE SZCZEGÓŁOWE:
uczeń wie:
co to jest alkacymetria,
co to jest pH,
co to jest roztwór mianowany,
uczeń potrafi:
przygotować miejsce pracy,
przygotować odczynniki i sprzęt potrzebny do wykonania oznaczenia,
oznaczyć i obliczyć zawartość NaOH w analizowanym roztworze.
5. TYP LEKCJI: doskonaląca
6. FORMA NAUCZANIA: zajęcia edukacyjne w pracowni
7. FORMA ORGANIZACYJNA: praca indywidualna.
8. METODY: opisowa, ilustracyjna, laboratoryjna.
9. ŚRODKI DYDAK TYCZNE: zeszyty, instrukcje z przepisami, odczynniki laboratoryjne, szkło i sprzęt laboratoryjny.
11. LITERATURA:
„Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej” W. Bekas, B. Bortnowska-Bareła, B. Just-Brochocka, A. Jóźwiak-Kot, B. Kowalski, Z. Kruszewski, E. Rostkowska- Demner, E. Więckowska- Bryłka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004;
„Chemia analityczna” J. Minczewski, Z. Marczenko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. FAZA WPROWADZAJĄCA
sprawy organizacyjno- porządkowe

2. FAZA REALIZACYJNA
podanie tematu lekcji - Oznaczenie zawartości NaOH w analizowanym roztworze.
sprawdzenie obliczeń wykonanych na poprzednich zajęciach,
podanie treści zadania kontrolnego

„Oznaczenie zawartości NaOH w analizowanym roztworze”

Postępowanie analityczne:
1. Otrzymany w kolbie miarowej roztwór NaOH dopełnić wodą destylowaną do
kreski i dokładnie wymieszać,
2. czystą pipetę przepłukać roztworem zadania kontrolnego,
3. odpipetować do trzech przepłukanych wodą destylowaną kolb stożkowych roztwór NaOH oraz dodać po dwie krople wskaźnika- fenoloftaleiny (roztwory zabarwią się na różowo),
4. biuretę przepłukać roztworem HCl (25cm3) i napełnić ją do „zera”,
5. kolejno miareczkować przygotowane roztwory, roztworem HCl do momentu odbarwienia (od jednej kropli) roztworu w kolbie stożkowej ( uwaga: miareczkowanie każdej kolejnej kolby stożkowej należy rozpoczynać od „zera” biurety),
6. zapisać objętość zużytego ( w każdym miareczkowaniu) roztworu HCl (uwaga: miareczkowanie prowadzi się do otrzymania zgodnych wyników nie różniących się między sobą więcej niż o 0,1 cm3, jeżeli różnice są większe, należy wykonać dodatkowe miareczkowania),
7. obliczyć stężenie molowe roztworu NaOH oraz masę wodorotlenku sodu w kolbie miarowej.

uczniowie wykonują powierzone im zadania kontrolne.

3. FAZA PODSUMOWUJACA
- uczniowie sporządzają sprawozdanie z wykonanego zadania kontrolnego wg niżej przedstawionego schematu

ALKACYMETRYCZNE O ZNACZENIE ZAWARTOŚCI NaOH W WYDANYM ZADANIU KONTROLNYM
Przygotowanie odważek boraksu.
Waga analityczna: masa naczynka wagowego z boraksem: ............................
masa naczynka wagowego po odsypaniu
ok. 1/3 boraksu do kolby nr 1 ............................
masa naczynka wagowego po odsypaniu
ok. 1/2 boraksu do kolby nr 2 ............................
masa pustego naczynka wagowego
po odsypaniu pozostałości boraksu do kolby nr 3......................
masa boraksu w kolbie nr 1 ...........................
masa boraksu w kolbie nr 2 ...........................
masa boraksu w kolbie nr 3 ...........................

Mianowanie roztworu HCl
objętość zużytego roztworu HCl (biureta) v1 .........................
v2 ........................
v3 ........................

Obliczenia:
Masa molowa boraksu- 381,37 g/mol
Stężenie molowe roztworu HCl (1):

Stężenie molowe roztworu HCl (2):

Stężenie molowe roztworu HCl (3):

Stężenie molowe roztworu HCl (wartość średnia) ...............mol/dm3

Oznaczenie NaOH:
objętość miareczkowanego roztworu NaOH (pipeta): ..................cm3
objętość zużytego roztworu HCl (biureta): v1...................cm3
v2...................cm3
v3 ..................cm3
średnia objętość vśr..................cm3
objętość roztworu zawierającego NaOH (kolba): .................cm3

Obliczenia:
Masa molowa NaOH- 40,00 g/mol
Stężenie molowe roztworu NaOH:

Masa NaOH w kolbie miarowej:

WYNIK:
W zadaniu kontrolnym znajdowało się ...............................NaOH
Data: ............................ Podpis wykonującego analizę:.............................

- uczeń po oddaniu sprawozdania dostaje ocene

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.