X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28840
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Efekty realizacji podstawy programowej w Przedszkolu

Efektem realizacji podstawy programowej w przedszkolu jest osiągnięcie gotowości szkolnej przez wychowanków .Nauczyciele realizując działania dydaktyczne, cele edukacyjne opierają na wymaganiach zawartych w poszczególnych obszarach podstawy, kształcąc umiejętności dzieci.
Systematyczny monitoring realizacji zaplanowanych obszarów pozwala na racjonalne kształcenie umiejętności dzieci zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi a analiza wyników obserwacji i diagnoza pedagogiczna potwierdzają , że efektem realizacji podstawy programowej jest osiągnięcie przez dzieci pięcioletnie 80% umiejętności, które powinno opanować dziecko rozpoczynające naukę w szkole.

Lp. Obszar Podstawy Programowej styczeń czerwiec
I. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci 81 % 94%
II. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych 93% 93%
III. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 81% 83%
IV. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia 76% 94%
V. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci 88% 92%
VI. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych 75% 92%
VII. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem 83% 90%
VIII. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec 90% 94%
IX. Wychowanie przez sztukę; różne formy plastyczne. 88% 94%
X. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 82% 92%
XI. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 80% 94%
XII. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 83% 92%
XIII Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną 74% 94%
XIV Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 69% 90%
XV. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 72% 86%
Średnia procentowa realizacji Podstawy programowej 80/% 90%

W I półroczu roku szkolnego 2014-2015 w obszarach VI , XIII, XIV i XV dzieci osiągnęły niższy poziom umiejętności, który spowodowany jest właściwościami psycho-fizycznycmi dzieci pięcioletnich , szczególnie tych urodzonych w listopadzie i grudniu 2009 .
Realizując Podstawę Programową nauczycielki podejmują działania zmierzające do odkrywania indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzają ich, wzmacniają ze szczególnym uwzględnieniem ich naturalnej aktywności . Planując działania dbają aby, wszystkie dzieci objęte były wsparciem w odkrywaniu indywidualnych zdolności i predyspozycji. Sukcesywnie wzbogacają kąciki , które stymulują rozwój inteligencji wielorakich. Opracowują scenariusze zabaw kształcących inteligencje wielorakie. Podejmują współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci, współpracują z rodzicami, wykorzystują różnorodne programy edukacyjno-wychowawcze , ogólnopolskie , własne . Prowadzą kółka zainteresowań np.: teatralne, taneczne sportowe. Uatrakcyjniają działania wykorzystując kalendarz uroczystości przedszkolnych. Organizują codzienny pobyt na świeżym powietrzu , korzystając z wyposażenia ogrodu przedszkolnego jako miejsca rozwijania aktywności ruchowej dzieci. Stymulują i wspierają dzieci w odkrywaniu indywidualnych zdolności i predyspozycji.
Realizacja podstawy programowej przebiega miarowo , monitorowana jest codziennie w arkuszu monitoringu „Monitoring realizacji poszczególnych umiejętności wynikających z podstawy programowej”, zapisywana w plano-dzienniku ponadto dokonuje się codziennych wpisów w dzienniku wraz z rozliczeniem czasowym oraz dokonuje się wpisów w arkuszu diagnostycznym realizacji podstawy z podziałem na I i II półrocze „ Analiza realizacji Podstawy Programowej”. Wszystkie dzieci realizują Indywidualne programy wspierania i korygowania rozwoju w zakresie wspierania jak i rozwijania zdolności. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i diagnozy nauczycielki opracowują Informacje o gotowości szkolnej , które wydają rodzicom do końca kwietnia. Przeprowadzona diagnoza , sporządzone informacje o gotowości szkolnej i obserwacja końcowa potwierdzają miarową i efektywną realizację podstawy programowej w grupie d pięciolatków , dzieci opanowały umiejętności wynikające z realizacji podstawy w 90%.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.