X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28663

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Izabela Gutowska
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa w Ciechocinie

Rozpoczęcie stażu: 1.IX.2012 r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31.V.2015 r.

Czynności organizacyjne

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego 1. Wstępna analiza własnych umiejętności
2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (artykuły dotyczące awansu zawodowego)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004r. ze zmianami z dn. 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
4.Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. sierpień 2012

wrzesień 2012 Autorefleksja

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu 1.Gromadzenie dokumentacji w formie:
• zaświadczeń
• świadectw
• planów pracy
• regulaminów
• scenariuszy
• konspektów
• programów
• zdjęć
• nagrań
okres stażu
czerwiec 2015
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 1. Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, autorefleksja, analiza realizacji podjętych zadań, sformułowanie wniosków. czerwiec 2015 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

§8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołu przedmiotowego Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołu humanistycznego wg harmonogramu posiedzeń Rady pedagogicznej spotkań zespołu humanistycznego zapisy w protokołach
2. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły 1.Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach dla Rady Pedagogicznej
2.Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez ośrodki szkolenia nauczycieli i inne instytucje wg harmonogramu szkoleń Rady Pedagogicznej

okres stażu świadectwa ukończenia, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
zaświadczenia, certyfikaty
3. Aktualizowanie wiedzy 1. Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
2. Prenumerata miesięcznika „Teacher” okres stażu

okres stażu wykaz literatury i stron internetowych

potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych Realizacja międzynarodowego programu „Comenius- Partnerskie Projekty Szkół”
okres stażu wg możliwości tekst projektu, sprawozdanie
6. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych. Opracowanie planu pracy i prowadzenie koła języka angielskiego okres stażu plan pracy koła języka angielskiego
dziennik zajęć
7. Zagospodarowanie klasopracowni. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach. okres stażu

§8 ust. 2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komunikacyjnych Wykorzystywanie edytora tekstu do pisania niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym okres stażu pomoce dydaktyczne, scenariusz lekcji, testy, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. 1.Przygotowywanie i przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem programów edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
2.Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy , scenariuszy itd.
okres stażu scenariusz lekcji/zajęć, karty pracy ucznia, pomoce
3. Opracowanie prezentacji multimedialnej Wykorzystanie przygotowanej prezentacji w Power Point na zajęcia języka angielskiego
okres stażu scenariusz lekcji/zajęć, przykładowa prezentacja
4. Stosowanie Internetu w życiu zawodowym i prywatnym Wykorzystanie Internetu w celu przygotowania lekcji okres stażu adresy stron internetowych

§8 ust. 2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć okres stażu (wg potrzeb i możliwości) scenariusze lekcji
2. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji i testów
Opracowanie materiałów i ich udostępnienie w bibliotece szkolnej maj 2014
maj 2015 scenariusze, testy, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie Zamieszczenie planu w portalu edukacyjnym I rok stażu potwierdzenie Dyrektora Szkoły, strona www
4. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, współpraca z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych, przykład dobrej praktyki. okres stażu notatki
5. Przeprowadzenie lekcji otwartej Przeprowadzenie lekcji otwartej dla zainteresowanych nauczycieli III rok stażu scenariusz lekcji

§8 ust. 2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Opracowanie, wdrożenie i realizacja własnego programu koła języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zawartych w programie „ Comenius”. Prowadzenie zajęć koła według przygotowanego planu okres stażu plan działań koła, dziennik zajęć
2. Praca z udziałem zdolnych i słabych uczniów Przygotowanie działań w ramach koła i zajęć wychowawczych okres stażu opis działań – cele i zadania koła i zajęć wyrównawczych,
dziennik zajęć

3. Współpraca z rodzicami - rozmowy indywidualne
- pogadanki okres stażu wpisy w dzienniku
plan pracy z rodzicami

§8 ust. 2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Systematyczne poszerzanie wiedzy w celu podnoszenia jakości pracy szkoły Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły wg harmonogramu szkoleń zaświadczenia
2. Organizacja konkursów Opracowanie i przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego cyklicznie sprawozdania, potwierdzenia współorganizatorów, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych Systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteki anglisty okres stażu, wg możliwości spis pomocy

§8 ust. 2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno
- Pedagogiczną Kierowanie uczniów na badania wg potrzeb potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. Współpraca z zagranicą w ramach programu Comenius Koordynowanie programu okres stażu, (wg możliwości) opis realizacji programu, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Współpraca z pedagogiem Systematyczne konsultacje i rozmowy okres stażu notatki

§8 ust. 2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowód realizacji
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności dziecka, kształtowanie umiejętności pracy z uczniem dysfunkcyjnym i radzenia sobie z uczniem trudnym. 1.Udział w warsztatach związanych z tematem.
2.Konsultacje z psychologiem i zgłębianie fachowej literatury. okres stażu zaświadczenie, notatki
2. Rozpoznanie i analiza dwóch przypadków uczniów z trudnościami edukacyjnymi. - zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych,
ustalenie metod pracy,
systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemów wychowawczych okres stażu

opis i analiza przypadków wychowawczych


Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.