X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28658

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA

STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Mastyna
Nauczany przedmiot: język niemiecki
Miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 22 we Wrocławiu
Czas stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2012
Data zakończenia stażu: 31.05. 2015

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Wstępna analiza własnych umiejętności
Analiza teczki osiągnięć zawodowych
IX 2012
Teczka osiągnięć zawodowych

Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
IX 2012
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego

Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego, lekcje koleżeńskie
Okres stażu
Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, scenariusze zajęć

Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN lub ODN, studiowanie literatury fachowej, kurs na egzaminatora maturalnego (OKE)
Okres stażu
Świadectwa ukończenia, dokumentacja z posiedzeń rad
pedagogicznych, notatki z kursów i warsztatów

Opracowanie i wdrożenie programów i projektów edukacyjnych
Opracowanie cyklu zajęć o szeroko pojętej tematyce regionalnej (historia miasta, historia regionu, elementy historii sztuki oraz tzw. historii życia codziennego mieszkańców Dolnego Śląska, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej)
Od IX 2012
Scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne, zdjęcia

Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych Udział w organizacji i przeprowadzaniu konkursów szkolnych oraz międzyszkolnych
-Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza konkursu multimedialnego na temat Szwajcarii
Zgodnie z harmonogramami konkursów
- II semestr 2012/13
Potwierdzenia udziału, sprawozdania

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach
Konsultacje z uczniami –bezpośrednie oraz za pomocą poczty elektronicznej
Okres stażu
Zgłoszenia do konkursów, notatki konsultacji

Przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego
Prowadzenie konsultacji, przygotowanie, przeprowadzenie oraz analiza testów wstępnych dla klas pierwszych, praca z arkuszami maturalnymi w klasach III oraz przygotowanie Krystyny Rozwód uczennicy klasy III J do egzaminu DaF podczas godzin wynikających z KN
Okres stażu
Notatki z konsultacji, analizy diagnoz wraz z wnioskami do dalszej pracy

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z rodzicami oraz uczniami
Wyszukiwanie informacji, tekstów oraz ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć oraz umieszczanie ich w Internecie
Okres stażu
Opis rodzaju i charakteru kontaktów, analiza użyteczności tej formy; przykłady tekstów i ćwiczeń

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły. Okres stażu
Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji

Poznanie programów komputerowych niezbędnych do pracy germanisty i wychowawcy
Wykorzystanie i ewentualne samodzielne przygotowanie prezentacji w programie Power Point
Okres stażu
Prezentacje

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, praktykantów
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Okres stażu
Scenariusze i sprawozdania

Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk’ konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji
- opieka nad praktykantką III roku filologii germańskiej Martyną Bunk
IX.2012
Zaświadczenie sprawozdanie, scenariusze i arkusze

Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, materiałów do ćwiczeń.
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej
-Scenariusz akademii z okazji zakończenie roku szkolnego
Okres stażu; VI.2013
Scenariusze zajęć, materiały do ćwiczeń

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami Opublikowanie na stronie internetowej zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
X.2012
Wydruk

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów (głownie z nauczycielami języka angielskiego)
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i ewentualnie szkoleń Okres stażu Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty.
Sprawozdanie i analiza wspólnych działań.

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów Konsultacje z innymi nauczycielami oraz pedagogiem/psychologiem szkolnym
Okres stażu
Notatki, opis działań

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu pomocy społecznej
Opracowanie i wdrażane programu współpracy z fundacją Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
X 2012
Program, sprawozdanie z jego realizacji

Program pedagogizacji rodziców
Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji na spotkaniach rodzicami, rozmowy indywidualne, ankiety Okres stażu
Program, sprawozdanie, zapis w dzienniku lekcyjnym

§ 8 ust.2 pkt.4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
Udział w pracach OKE; pełnienie funkcji przewodniczącego / członka komisji egzaminacyjnej;
sprawdzanie pisemnych prac maturalnych
Okres stażu
według przydziału
Karta powołania

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
Praca na rzecz prezentacji szkoły na zewnątrz
Przeprowadzenie ankiety; stała współpraca z uczniami, ich rodzicami oraz pedagogiem szkolnym
Okres stażu
Wpisy do dziennika, ankieta
Współorganizowanie i udział w Dniach Otwartych
-Zaprezentowanie najlepszych prezentacji multimedialnych na temat Szwajcarii
Okres stażu
Sprawozdanie, zdjęcia

Organizowanie wycieczek szkolnych
Opracowanie i realizacja wycieczek (powiązanych z tematami zajęć dydaktycznych oraz integracyjnej dla pierwszej klasy wychowawczej)
-Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki integracyjnej dla klasy wychowawczej IE
Okres stażu -IX.2012
Karty wycieczek, sprawozdania i regulaminy

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych
Stworzenie i systematyczne wzbogacanie biblioteczki i wideoteki zespołu przedmiotowego
Okres stażu
Spis materiałów dydaktycznych

§ 8 ust. 2 pkt.4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Dalsze pogłębianie znajomości jęz. angielskiego
Kurs językowy, lektura własna, oglądanie filmów i serwisów informacyjnych w jęz. angielskim
Okres stażu
Zaświadczenie o zdanym egzaminie First Certificate In English

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z fundacjami i organizacjami społecznymi Współpraca z fundacją Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Samorządem Uczniowskim; udział w akcjach charytatywnych
Okres stażu
Sprawozdania, notatki z posiedzeń; ewentualnie zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
Sporządzenie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja.
Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy
uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi
Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania
Studiowanie literatury fachowej
Okres stażu
Kopia planu pracy wychowawcy klasy.
Wnioski z ewaluacji
Okres stażu
Zapisy w dzienniku; notatki własne

Współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym Konsultacje i wspólne działania wychowawcze i opiekuńcze
Okres stażu
Notatki własne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.