X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2859
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Twardogóra, 15.09.2008 r.

Imię i nazwisko: Katarzyna Bryndal

Nauczany przedmiot: Fizyka i astronomia

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2008 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2009 r.
Opiekun stażu: ........................................

Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P.
ZADANIE
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust.10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego
09.2008 r.
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- znajomość wymienionych aktów prawnych

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu
- ustna umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju
09.2008 r.
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu

3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacją szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych - analiza następujących dokumentów:
• Statut ZSP w Twardogórze
• Program Wychowawczy Szkoły
• Szkolny Program Profilaktyczny
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
09 - 10. 2008 r. - znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania
- posiadanie
planu wynikowego i PSO
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym

4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
- udział w szkoleniu BHP
okres stażu
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań - współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami klas
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca w zespole przedmiotowym okres stażu - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
okres stażu
- teczka stażysty

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- autorefleksja
- autoanaliza
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego
05. 2009 r.
- sprawozdanie z realizacji stażu


STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju+ wnioski
09.2008 r.
- wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
okres stażu
- portale internetowe

3. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej - wykorzystanie komputera i internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji okres stażu - scenariusze lekcji

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach
- kontynuacja studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu (matematyka)
okres stażu
- świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy - opieka nad pracownią fizyczną
- tworzenie zestawów testów, konspektów
- gromadzenie materiałów dydaktycznych
okres stażu
- pomoce dydaktyczne

6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - wychowawstwo klasy II p,
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów słabszych, bądź zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z fizyki
- udział w przygotowaniach imprez szkolnych
okres stażu
- teczka wychowawcy
- notatki z prowadzonych zajęć
- krótkie sprawozdania z imprez


STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- obserwacja zajęć
- krótkie omówienie spostrzeżeń
okres stażu
- wnioski, notatki z obserwacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli - opracowanie scenariusza zajęć
- konsultacja z osobą hospitującą
okres stażu - konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
- gromadzenie dokumentacji
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków
okres stażu - scenariusze zajęć, programy nauczania, plany wynikowe, ankiety, testy

STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Zapoznanie się z planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły
- analiza planu wychowawczo - dydaktycznego
10.2008 r.
- notatki własne

2. Obserwacja i analiza możliwości uczniów - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji
- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -pedagogicznej
okres stażu
- wdrażanie wniosków do codziennej pracy

3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - samoocena, wnioski na przyszłość
05. 2009 r.
- teczka stażysty
- sprawozdanie z okresu stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.