X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2849
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

01. 09. 2008r.
Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Kamila Jureńczyk
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Gościnnej
Zajmowane stanowisko: nauczyciel historii, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2008r.
Planowana data zakończenia: 31. 05. 2011r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANEGO PLANU:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004r.);
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2000r. Nr 19, poz. 239).

Nauczyciel Kontraktowy
Szkoły Podstawowej w Gościnnej
Kamila Jureńczyk

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004r. nr 260; poz. 2593


Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego:

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego:

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zakładam, że mój Plan Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jego realizacji mogą pojawić się nowe zadania, wyzwania, których nie byłam w stanie przewidzieć w momencie pisania planu.

Gościnna, 01. 09. 2008r.

§ 8. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

§7 ust. 2, pkt 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach:

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Podejmowane w tym zakresie działania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MENIS z dnia 1 grudnia 2004r;
- Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r., z późniejszymi zmianami (z dn. 15 lipca 2004r.);
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 18 lutego2000r. o zmianie ustawy
Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 19, poz. 239);
VIII-IX 2008r.; Zbiór dokumentacji (biblioteczka);

• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet);

• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
- przy współpracy z innymi nauczycielami;
W okresie trwania stażu;
IX 2008r.;
Zbiór dokumentacji (biblioteczka);
Potwierdzenia opiekuna;

• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu. IX 2008r.; Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem:
-Zawarcie kontraktu;
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
-Ustalenie spotkań z opiekunem stażu;

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
-konsultacja,
-opracowanie konspektów zajęć
- analiza; IX 2008r.;
IX 2008r.;
IX 2008r.;
W okresie trwania stażu; Harmonogram współpracy;
Pisemne przejrzyste zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu;
Kontrakt;
Plan rozwoju zawodowego;
Harmonogram spotkań;
Wykaz konsultacji;
Konspekty lekcji;
Wpisy w dzienniku lekcyjnym;
Arkusze obserwacji;

• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności; IX 2008r.; Arkusz samooceny;
• Prowadzenie lekcji koleżeńskich; Cały okres stażu Konspekty lekcji;
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; Po każdym roku; Sprawozdanie z realizacji planu;

• Napisanie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego;
VI 2011r.;
Wniosek o podjecie postępowania egzaminacyjnego;

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

• Udział w:
- warsztatach metodycznych
- konferencjach
- targach edukacyjnych
- kursach tematycznych
-kursach kwalifikacyjnych
-kursach dla nauczycieli
- Polski Uniwersytet Wirtualny
- szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
-spotkaniach zespołu przedmiotowego
- w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli

• Przygotowanie kart pracy, testów

• Opracowanie scenariuszy i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych
Przez cały okres stażu;
Przez cały okres stażu;
Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia:
Zaświadczenia
Poświadczenia
Dyplomy
Protokoły
Scenariusze zajęć wykorzystujące nowo nabytą wiedzę i umiejętności dokumentacji projektów;
Karty pracy;
Testy;
Scenariusze uroczystości szkolnych;

4. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy pedagogicznej.

• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, tj. gromadzenie dokumentów:
-świadectw
-Zaświadczeń
-Potwierdzeń
-Dyplomów
-Podziękowań
-Programów
-Testów
-Scenariuszy
-Kart pracy
-Czasopism, itp.;

• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości;
• Przygotowanie kryteriów przedmiotowego systemu oceniania spójnego z WSO;
• Opracowanie ścieżek edukacyjnych dla klas IV, V, VI;
• Napisanie programu koła historycznego dla klas IV, V, VI;
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania podnoszących atrakcyjność prowadzonych zajęć;
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania wiedzy uczniów; Przez cały okres stażu;
Przez cały okres stażu;
Zbiór materiałów;
Zbiór materiałów;
Potwierdzenie opiekuna stażu;

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
-Dzienniki lekcyjne
-Dzienniki pozalekcyjne
-Dziennik biblioteki szkolnej
-Arkusze ocen;

• Prowadzenie kroniki szkolnej; W ciągu stażu; Dzienniki lekcyjne;
Dzienniki pozalekcyjne;
Dziennik biblioteki szkolnej;
Arkusze ocen;
Kronika szkolna;

§7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

Podejmowane w tym zakresie działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska uczniowskiego.
• Obserwacja;
• Przeprowadzenie ankiety; Cały okres stażu; Notatki;
Ankieta;

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznych.
• Korzystanie z zasobów biblioteki i publikacji w Internecie;

• Lektura prasy; Cały okres stażu;
Notatki;
Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej;

3. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów. • Udział uczniów w:
- lokalnych imprezach środowiskowych
- konkursach szkolnych i pozaszkolnych
- uroczystościach szkolnych;

• Organizacja wyjazdów edukacyjnych i integracyjnych oraz sprawowanie opieki nad uczniami;

• Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania;

• Przygotowanie uczniów do konkursów pozwalających odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym oraz historycznym zamieszkiwanego środowiska;

• Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

• Udział w zajęciach z koła historycznego i wychowania do życia w rodzinie;

• Diagnozowanie potrzeb czytelniczych uczniów; Według harmonogramu;
Cały okres stażu;
Cały okres stażu;
Według potrzeb;
Potwierdzenia udziału;
Scenariusze uroczystości;
Podziękowania;
Dyplomy;
Adnotacje w dziennikach zajęć; lekcyjnych i pozalekcyjnych;
Prezentacje multimedialne;
Karty wycieczek;
Dokumentacja fotograficzna;
Notatki na stronie internetowej szkoły;
Potwierdzenia;
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym;
Rozmowy z uczniami;
Przygotowanie ankiety badającej potrzeby czytelnicze uczniów;

4. Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych.

• Udział w:
-konferencjach
-warsztatach
-szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata;

• Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym;
• Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami;
• Projekcja filmów profilaktycznych;
• Udział w akcjach społecznych organizowanych przez szkołę;
• Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców;
W ciągu stażu; Potwierdzenia udziału w szkoleniach;
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym;
Potwierdzenia opiekuna;

5. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. Współpraca ze strukturami samorządowymi.
• Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy;
• Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie;
• Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi;
• Spotkania z ciekawymi ludźmi;
• Współpraca z różnego typu organizacjami samorządowymi; W ciągu stażu;
Plany dydaktyczne;
Plany wychowawcze;
Dyplomy;
Wyróżnienia;
Nagrody;
Zaświadczenia o współpracy;


§7 ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej.
• Udział w kursach, szkoleniach, korzystanie z pomocy koleżeńskiej;
• Samodzielne studiowanie literatury (nowości książkowe, czasopisma) na temat obsługi komputera; W ciągu stażu; Zaświadczenie o ukończeniu kursów, szkoleń;
Wykaz literatury;
Notatki własne;

2. Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej.
• Przygotowanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole;
• Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów, kart pracy, konspektów lekcji hospitowanych przez dyrektora;
• Tworzenie prezentacji multimedialnych;
• Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej;
• Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji;
• Prowadzenie dokumentacji przebiegu stażu z wykorzystaniem komputera:
- Wniosek
- „Kontrakt”
- Plan Rozwoju Zawodowego
- Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;

• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”;
• Przeprowadzenie lekcji historii z wykorzystaniem komputera;
• Wykorzystanie filmu oraz źródeł ikonograficznych na lekcjach historii;
• Promowanie szkoły poprzez umieszczanie informacji w Internecie; W ciągu stażu;
W ciągu stażu
W ciągu stażu;
W roku szkolnym 2008/2009;
W ciągu stażu;
W ciągu stażu;
Załączniki wykonane techniką komputerową (sprawdziany, testy, dokumentacja szkolna, zaproszenia, dyplomy, konspekty lekcji);
Zestawy informacji do powielania
Materiały pomocnicze;
Karty pracy;
Prezentacje multimedialne;
Zbiór dokumentacji (biblioteczka);
Informacje w Internecie;
Konspekty lekcji;
Ankieta przeprowadzona wśród uczniów;
Potwierdzenie opiekuna stażu;
Konspekty lekcji;


§7, ust. 2, pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej Lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii
i dydaktyki
na różnego rodzaju
formach
doskonalenia:
- konferencje
- warsztaty
- szkolenia;
• Samodzielne studiowanie literatury fachowej;
• Aktywna praca nad samokształceniem;
• Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami;
Według potrzeb;
Cały okres stażu;
Cały okres stażu;
Potwierdzenia udziału:
Zaświadczenia
Certyfikaty
Dyplomy;
Wykaz literatury;
Notatki własne;
Potwierdzenia;

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
-rozmowy wychowawcze
- obserwacja uczniów
- współpraca z rodzicami;
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych;
• Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych;
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów mających trudności w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym;
Cały okres stażu;
Cały okres stażu;
Według potrzeb;
Cały okres stażu;
Potwierdzenia;
Dokumentacja podjętych działań;
Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych;
Pisma do rodziców potwierdzone przez dyrektora szkoły;
Ankiety;
Dokumentacja;

3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki.
• Wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej;
Cały okres stażu
Konspekty lekcji;

4. Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Zebranie i opracowanie materiałów.
Wystąpienie na Radzie Pedagogicznej;
Według harmonogramu;
Ksero protokołu;
Ksero referatu;

5. Rozmowy z rodzicami na temat postępów dzieci w nauce i zachowaniu. • Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych;
• Wystąpienie na zebraniu rodziców (ogólnoszkolnym lub klasowym) dotyczące tematyki wychowawczo - dydaktycznej;
Cyklicznie w okresie stażu;
Według potrzeb;
Potwierdzenia rodziców;
Ksero Protokołu Rady Rodziców;

6. Przekazanie do biblioteki scenariuszy lekcji z historii, wychowania do życia w rodzinie, lekcji bibliotecznych.
• Opracowanie scenariuszy lekcji;
Przez cały okres stażu;
Scenariusze – potwierdzenia z biblioteki lub dyrektora szkoły;

7 Przygotowywanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury.
• Organizacja wyjść do kina, muzeum, teatru, bibliotek wycieczek, ognisk;
Przez cały okres stażu;
Sprawozdania z imprez;
Dokumentacja fotograficzna:


§7, ust. 2, pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
• Udział w:
- warsztatach
- szkoleniach,
- śledzenie dokumentów;

• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu;
Według harmonogramu;
Zaświadczenia;
Sprawozdania;

2. Dogłębna analiza podstawowej dokumentacji szkolnej. • Analiza dokumentów:
-Statut Szkoły
-Regulamin Rozwoju Szkoły
-Program Wychowawczy
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Regulamin szkoły i biblioteki;
IX – X 2008r;
Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów;

3. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Analiza podstawowych aktów prawnych;
• W ciągu stażu; Wypisy z obowiązujących aktów prawnych;

4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych;
• Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych;
• Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.
W ciągu całego stażu;
W ciągu stażu; Zapisy w protokołach;
Plany wynikowe;

Dokumentacja z przebiegu stażu;

Opinia opiekuna stażu:
........................................
........................................
........................................ Zatwierdzam do realizacji:
podpis nauczyciela ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.