X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28575
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Kamila Myszka
Kwalifikacje:
• Studia licencjackie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie; kierunek: Pedagogika specjalna i wczesnoszkolna
• Studia magisterskie: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; kierunek: Pedagogika specjalna
Nazwa przedszkola: Przedszkole Integracyjne im. Doroty Gellner w Świdniku
Stanowisko pracy: Nauczyciel wspomagający
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05. 2017)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marzenna Myszka

§ 7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania
Poznanie i wdrożenie procedur awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, analiza przepisów:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późn. zm.
- Ustawa z 26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela
-- publikacje dotyczące awansu zawodowego
09-10/2014r.

na bieżąco przez cały okres stażu
Wykaz przepisów

Spis publikacji
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- realizacja planu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
09/2014r.

okres stażu Kontrakt

Plan rozwoju

Konspekty, arkusze hospitacji
Samokształcenie i udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego:
- udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach
- udział w kursach okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, Dyplomy
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- tworzenie pomocy dydaktycznych okres stażu Przykładowe pomoce do zajęć dydaktycznych
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
okres stażu Protokoły z Rad Pedagogicznych
Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
okres stażu Scenariusze zajęć, wnioski z obserwowanych zajęć

§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania
Przygotowywanie dzieci do uroczystości grupowych i przedszkolnych;
Ekspozycja prac dzieci na tablicy grupowej;
Przygotowywanie dzieci do konkursów przedszkolnych oraz międzyszkolnych;
Opracowywanie dokumentów IPET, KIP, PDW dla dzieci z potrzebami rozwojowymi;
Opracowywanie opinii pedagogicznych dla potrzeb PPP;
Konsultacje z rodzicami;
Zajęcia otwarte dla rodziców i spotkania okolicznościowe
okres stażu
Sprawozdanie

Prace dzieci

Arkusze dokumentów

Opinia pedagogiczna

Notatki

Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć „Kreatywne zabawy”
okres stażu Scenariusze, przykładowe pomoce

§ 7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania
Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera
okres stażu
Przykładowe pomoce
Korzystanie z zasobów komputerowych w przygotowywaniu się do zajęć dydaktycznych
okres stażu Lista stron internetowych
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
koniec stażu Literka.pl
Edux.pl

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania
Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
okres stażu
Spis literatury przedmiotu
Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudnych chwil, stresu, problemów emocjonalnych oraz zdrowotnych
okres stażu Notatki

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel
odbywał staż

Formy realizacji
Termin

Sposób dokumentowania
Poznanie zasad funkcjonowania, zadań i organizacji pracy przedszkola:
- analiza Statutu Przedszkola okres stażu
Notatki
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej
okres stażu Notatki

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

Podpis dyrektora Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.