X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28357
Przesłano:

Ipet - upośledzenie umysłowe i autyzm

Przesyłam przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną upośledzenie umiarkowane i autyzm.Dziewczynka realizowała w klasach IV-VI nauczanie indywidualne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Inowrocławiu
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
IPET

Agata ...
(5/4b/2011/2012)

Metryczka z danymi ucznia

Imię i nazwisko: Agata ...
Data i miejsce urodzenia: ... w Inowrocławiu
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ... z dnia ... roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nr ... z dnia ...
Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu
Etap edukacyjny – II etap edukacyjny
Klasa – IV b
Rok szkolny – 2011/2012

Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Diagnoza:
Uczennica wielokrotnie diagnozowana w poradni z powodu autyzmu dziecięcego. Aktualnie dziewczynka funkcjonuje na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym. Zadania wykonuje niepewnie, oczekuje podpowiedzi. Reaguje na imię. Orientuje się w schemacie ciała. Mowa nadal nie służy komunikacji. Agata prawidłowo wymawia samogłoski i niektóre spółgłoski. Nie zna liter. Rozpoznaje przedmioty z otoczenia. Wykonuje proste polecenia. Próbuje rysować po śladzie. Utrzymuje kontakt wzrokowy. Mocną stroną dziewczynki są czynności z zakresu motoryki małej jak np. nawlekanie, wydzieranie, cięcie.
Zalecenia:
Kształcenie specjalne dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną 9autyzmem, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym) realizowane w szkole integracyjnej. Zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia logopedyczne. Kontynuacja prowadzonych form terapii. Opieka lekarzy specjalistów. W przypadku trudności z realizacją treści na wskazanym programie kształcenia zaleca się konsultacje w poradni
Uzasadnienie:
Z uwagi na autyzm oraz upośledzenie umysłowe dziecko wymaga specjalnej formy kształcenia i dodatkowych oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.

Charakterystyka ucznia

Uczennica wychowuje się w rodzinie pełnej. Rodzice bardzo zainteresowani rozwojem i postępami córki. Agata jest grzeczną i sympatyczną dziewczynką. Nie mówi, nie czyta i nie pisze. Reaguje na swoje imię. Chętnie wykonuje polecenia nauczyciela jeśli są prosto i jasno sformułowane. Czasami wymaga powtórzenia lub zademonstrowania czynności. Ma dosyć dobrą motywację do pracy. Reaguje płaczem gdy jest już zmęczona lub zadanie sprawia jej większą trudność. Jest oceniana behawioralnie. Nagrodą jest dla niej owoc, słodycz lub zabawa laleczką, piłką itp. Wszystkie zadania wykonuje przy pomocy pedagoga specjalnego, szuka w nim podpowiedzi we wskazywaniu przedmiotów lub obrazków. Nie rozróżnia kolorów ale potrafi pokolorować rysunek wskazanymi kolorami. Żywo reaguje na muzykę i śpiew, lubi poznawać nowe smaki, spacerować, przebywać wśród dzieci. Potrafi obrać i pokroić warzywo lub owoc, otworzyć drzwi kluczem, ubrać się i rozebrać jeśli ubrania są podane na prawej stronie. Orientuje się w schemacie ciała, zna podstawowe sztućce i potrafi się nimi posługiwać. Zna budynek szkoły i sale w których odbywa zajęcia.

1. ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA

Uczennica realizuje treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dostosowanym do jej indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.
Kształcenie specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w szkole integracyjnej obejmuje następujące przedmioty: funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie fizyczne. Uczennica realizuje nauczanie indywidualne (orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nr 441/10/11 w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo, ponadto uczestniczy w lekcjach z klasą tj. religia, wychowanie fizyczne, godzina wychowawcza.
Zakres treści nauczania i wychowania odpowiada indywidualnym potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym uczennicy.
Funkcjonowanie w środowisku
Cele kształcenia i zadania:
- umiejętność samoobsługi, dbałość o zdrowie, umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, rozwijanie percepcji wzrokowej i postrzegania, rozwijanie percepcji słuchowej, ćwiczenie pamięci dotykowej, ruchowej, nauka czytania i pisania, podstawowe umiejętności matematyczne, poznawanie najbliższego otoczenia, poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturowego, poznawanie przyrody
Przewidywane osiągnięcia uczennicy:
- samodzielnie ubiera się, przebiera, rozbiera, dokonuje doboru ubrania w zależności od pogody i sytuacji, posługuje się sztućcami (łyżką, łyżeczką, widelcem, nożem), kroi warzywa i owoce, obiera jabłka, ziemniaki, ogórki, nalewa płyny do pojemników, odkręca nakrętki, przygotowuje kanapki, estetycznie spożywa posiłki, umie zachować się przy stole, nakrywa stół, korzysta z przyborów toaletowych, dba o higienę ciała, posługuje się grzebieniem i szczotką, właściwie korzysta z urządzeń sanitarnych, rozróżnia produkty spożywcze, mięsne, nabiał słodycze, rozpoznaje warzywa i owoce, rozpoznaje różne formy wypoczynku, wskazuje sprzęty agd i rtv poznane wcześniej umie je włączyć, rozpoznaje punkty usługowe jak poczta, sklepy różnego rodzaju, przychodnia, zna budynek szkoły i znajdujące się w nim pomieszczenia, bierze udział we wspólnych zabawach z dziećmi, wskazuje na zdjęciach najbliższych członków rodziny, rozpoznaje święta i przypisuje im odpowiednie rekwizyty, rozpoznaje typowe zawody, przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, rozpoznaje stany emocjonalne przeżywane przez postacie na obrazkach, rozumie i stosuje gesty rąk, potrafi mimiką okazać radość, smutek, strach, gniew, zdziwienie, rozpoznaje znaki toalety damskiej, męskiej, rozpoznaje dźwięki z otoczenia, słucha i wykonuje proste polecenia, wykonuje poprawnie ćwiczenia narządów mowy, podtrzymuje kontakt wzrokowy, świadomie i adekwatnie porusza głową odpowiadając”tak” lub „nie”, obserwuje przedmioty, wskazuje różnice w zakresie wielkości, długości, wagi przedmiotów, pisze po śladzie cyfry, litery i znaki literopodobne, rozróżnia i wskazuje podstawowe figury, trzyma prawidłowo długopis, kredkę, koloruje proste formy i kolorowanki, rozdziela przedmioty na odpowiednie zbiory, rozpoznaje na obrazkach pory roku, dokarmia ptaki, pielęgnuje rośliny, poznaje przyrodę na spacerach, nazywa kwiaty, narzędzia ogrodnicze, zakłada hodowlę wybranej rośliny, wskazuje obrazki, na których jest las, pole, rzeka, góry, jezioro, staw, wskazuje zwierzęta wiejskie i domowe, naśladuje ich odgłosy
Muzyka z rytmiką:
Cele kształcenia i zadania:
- muzykowanie na instrumentach,
- działania muzyczno-ruchowe,
- słuchanie różnej muzyki
Przewidywane osiągnięcia uczennicy:
- wskazuje podstawowe instrumenty muzyczne, umie wydobyć dźwięk z prostych instrumentów, umie słuchać muzyki, zna proste tańce towarzyskie, ludowe, dyskotekowe, naśladuje ruchem odpowiednie fragmenty piosenek, klaszcze, podskakuje, rozwija zainteresowanie muzyką
Plastyka:
Cele kształcenia i zadania:
- działania plastyczne w różnych materiałach, technikach, formach
- umiejętności plastyczne: rysowanie, malowanie, stemplowanie
- kontakt z różnymi dziełami sztuki
Przewidywane osiągnięcia uczennicy:
- rozpoznaje kolory (żółty, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, biały, czarny, brązowy, szary, różowy), posługuje się kredką, pędzlem, kredą, ołówkiem, dobiera prawidłowe kolory do rysowania, rysuje za pomocą palców, kredek, kredy, kreśli linie, obrysowuje szablony, koloruje rysunek według wzoru, rysuje domy i ludzi w sposób rozpoznawalny, używa farb, odbija stemple, ślady palców, dłoni.
Technika:
Cele kształcenia i zadania:
- przygotowanie do pracy i postępowanie w jej trakcie
- lepienie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, szycie, tworzenie, posługiwanie się narzędziami
- poznanie materiałów i produktów codziennego użytku
Przewidywane osiągnięcia uczennicy:
- utrzymuje wokół siebie łąd i porządek, wykonuje poszczególne polecenia by przygotować się do pracy, wykonuje prace dokładnie, starannie, lepi, ugniata różne materiały, formuje kulki, wałeczki, wypełnia kontury, modeluje, wycina według szablony, tnie po lini prostej, krzywej, okręgu, wydziera i przykleja, zagina, wykleja kuleczkami krepy, posługuje się igłą, szyje, składa i klei papier, nawleka koraliki, posługuje się dziurkaczem, nożyczkami, zszywaczem młotkiem.
Wychowanie fizyczne:
Cele kształcenia i zadania:
- sprawność ogólna
- ćwiczenia gimnastyczne i korekcyjne
- biegi, rzuty, skoki, zabawy i gry ruchowe, gry zespołowe, aktywne spędzanie wolnego czasu
Przewidywane osiągnięcia uczennicy:
- zmienia ubranie na strój gimnastyczny, zmienia obuwie gdy ćwiczy na sali, porusza się dynamicznie, omija przeszkody, przechodzi przez tunel, jeździ na rowerze, naśladuje ruch, rozwija zręczność, skoczność, wytrzymałość, siłę, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, podaje i chwyta piłki, balony, ringo, wykonuje start, biega z unoszeniem kolan, robi skłony, kładzie się na brzuchu, na plecach, podskakuje, gra w hokej, kręgle, kula hula hop,
Ocenianie – behawioralne, pochwały słowne, uśmiech, pochwała przy rodzicach. Oceniamy aktywność na zajęciach, zaangażowanie, wysiłek włożony w pracę.

1. RODZAJ I ZAKRES ZINTEGROWANYCH ZADAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

- dostosowanie celów edukacyjno-terapeutycznych do indywidualnych możliwości ucznia
- wszechstronny rozwój uczennicy
- usprawnianie zachowanych funkcji organizmu i możliwości psychofizycznych – stymulacja polisensoryczna
- praca nad wydłużeniem koncentracji uwagi
- ograniczenie bodźców rozpraszających uwagę (siedzenie zdala od okna, samodzielnie w ławce, w pobliżu nauczyciela)
- udzielanie pochwał za wysiłek włożony w wykonanie zadania,
- budowanie wiary we własne możliwości
- stymulacja sfery emocjonalno-społecznej
- rozwijanie kompetencji społecznych
- doskonalenie umiejętności z zakresu samoobsługi
- praca nad rozwojem naśladownictwa w życiu codziennym
- konsekwencja w realizacji zadań przez uczennicę, nie wyręczanie
- kształtowanie poczucia schematu ciała i orientacji przestrzennej
- kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem drogą werbalną i pozawerbalną
- poznawanie najbliższego otoczenia, przyrody, środowiska społeczno-przyrodniczego
- wzbudzanie motywacji do podejmowania działań
- rozwijanie zainteresowań plastycznych i manualnych
- chwalenie uczennicy za prawidłowe wykonanie zadania, ocenianie behawioralne
- wykorzystanie w pracy z uczennicą jej dobrej sprawności w zakresie motoryki małej

2. FORMY I METODY PRACY Z UCZNIEM

Formy pracy: grupowa, indywidualna, małe grupy
Metody pracy:
- dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości ucznia
- metody słowne – opowiadanie, czytanie uczennicy bajek, historyjek
- stosowanie metod opartych na obserwacji, metody oglądowe – pokaz, metody praktycznego działania, metody zabawowe
- praca z pomocą „Albumów aktywności”
- metody wspierające: elementy Metody Dobrego Startu, techniki relaksacyjne, stymulacja polisensoryczna, elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

4. FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UDZIELANE UCZNIOWI

Uczennica będzie uczestniczyć w następujących dodatkowych formach wsparcia ze strony szkoły
Zajęcia logopedyczne – 1godz.w tygodniu

5. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA ORAZ ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI, PLACÓWKAMI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- wspieranie rodziców w podejmowanych działaniach na rzecz dziecka
- porady i konsultacje szkolnych specjalistów
- rozmowy indywidualne z rodzicami na temat trudnoścci wychowawczych czy trudności w nauce

6. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I RESOCJALIZACYJNE ORAZ INNE ZAJĘCIA ODPOWIEDNIE ZE WZGLĘDU NA INDYWIDUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNE DZIECKA

Zajęcia rewalidacyjne – 1 godz. w tygodniu
Muzykoterapia – 1 godz. w tygodniu
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata – 1 godz. w tygodniu

7. ZAKRES WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI UCZNIA W REALIZACJI ZADAŃ Z REALIZACJĄ ZALECEŃ ZAWARTYCH W ORZECZENIU ORAZ PRZYGOTOWANIU UCZNIÓW DO SAMODZIELNOŚCI W ŻYCIU DOROSŁYM

Współpraca z rodzicami ma na celu podejmowanie efektywnych działań wspierających rozwój dziecka, obejmuje:

- systematyczną kontrola postępów w nauce
-wzajemne poznanie środowiska domowego i szkolnego uczennicy
- pozytywne wzmacnianie ucznia
- doskonalenie różnych technik nauki szkolne
- wyrabianie nawyku systematyczności w czynnościach szkolnych
- kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań
- współpracę w zakresie usprawniania pracy edukacyjnej i wychowawczej ucznia

ZATWIERDZENIE PROGRAMU

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla Martyny Głowickiej został zatwierdzony przez Zespół Nauczycieli pracujących z uczniem:
Data i podpisy zespołu:
Koordynator - ........................................
Zespół Nauczycieli uczących w klasie........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego........................................

Zatwierdzenie Dyrektora szkoły........................................

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu zawsze będzie miała miejsce na koniec roku szkolnego, lub w uzasadnionych sytuacjach przeprowadzana będzie wcześniej.

Dział, którego dotyczy modyfikacja:........................................
Rodzaj modyfikacji........................................
Data modyfikacji........................................
Uwagi........................................

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZESPOŁU

DATA
CEL SPOTKANIA
PODPISY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.