X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28312

Nie pal przy mnie, proszę. Przyjaciel Zippiego. Mam kota na punkcie mleka. Programy profilaktyczne w klasach I-III

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”, „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”,
„MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA”

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wyrabianie nawyków higienicznych, znajomości różnych chorób i ich zapobieganiu jest istotne w rozwoju psychicznym i intelektualnym dzieci. W związku z tym w roku szkolnym 2012/2013 zostałam szkolnym koordynatorem programu „Nie pal przy mnie, proszę”, w roku szkolnym 2013/2014 prowadziłam zajęcia do programu „Przyjaciele Zippiego”, a w roku szkolnym 2014/2015 koordynowałam program „Mam kota na punkcie mleka”.
W realizację programów włączyłam rodziców, gdyż ich realizacja miała postać ciągłą , a więc w szkole i w domu , a także pielęgniarkę szkolną.
Główne cele programów to:
• kształtowanie nawyków higienicznych
• uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia
• kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
• uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
• rozbudzanie zachwytu nad światem i nad ludźmi
• kształtowanie umiejętności bezpiecznego wyrażania swoich emocji
Metody:
• metody aktywizujące( burza mózgów, ćwiczenia oddechowe, drama, układanka o wiewiórce, krzyżówka)
• podające(rozmowy, pogadanki, dyskusje)
• eksponujące(pokazy, filmy)
• praktyczne(wykonywanie określonych zadań, udział w konkursach)
Formy:
• grupowe
• indywidualne


Przebieg i realizacja:
1.Program ,,Nie pal przy mnie, proszę”.
Celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Dotyczył on następujących zagadnień:
a)Co to jest zdrowie?
b) Od czego zależy nasze zdrowie?
c)Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
d) Co robić , gdy moje życie jest zagrożone?
e)Nie pal przy mnie, proszę!
Zagadnienia te realizowałam w formie zajęć warsztatowych.

Ewaluacja programów:
Do ewaluacji posłużyły następujące narzędzia badawcze:
• rozmowy z dziećmi i ich rodzicami,
• zaangażowanie i udział dzieci w akcjach proekologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia,
• ankieta dla rodziców
Z rozmów z dziećmi i rodzicami , a także zaangażowania dzieci w akcjach proekologicznych, dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa wynika, że przeprowadzone działania i związane z nimi różnego rodzaju zajęcia były atrakcyjne i ciekawe dla uczniów. Można stwierdzić, że udało się poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie i wypracować proekologiczne, prozdrowotne i bezpieczne nawyki , a także postawy , które wykorzystują w życiu codziennym.
Z analizy wyników ankiety skierowanej do rodziców wynikało, że rodzice wysoko ocenili przydatność programów profilaktycznych. Stwierdzili tez, że zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej i treści o bezpieczeństwie były bardzo przydatne zarówno dzieciom , jak i rodzicom, a dzieci aktywnie i bardzo chętnie w nich uczestniczyły. Dzięki nim wzrosła odpowiedzialność dziecka za swoje zdrowie, bezpieczeństwo i stan środowiska. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafią przekazać innym oraz wykorzystać w praktyce.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wskazują na to, że programy profilaktyczne: Efekty:
dla doskonalenia własnej pracy:
• zdobyłam kolejne, umiejętności w zakresie wdrożenia nowych programów ;
• wzbogaciłam własny warsztat pracy, zwiększając efektywność kształcenia, wychowania i opieki,
• poszerzyłam współprace z rodzicami i różnymi instytucjami;
• spełniłam się w roli organizatora konkursów, spotkań i o innym charakterze zajęć;
dla doskonalenia pracy szkoły:
• pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym ( szkoła dbająca o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, a także ekologię);
• poszerzenie zakresu działań szkoły- szersza oferta zajęć pozalekcyjnych;
• zacieśniła się współpraca z rodzicami;
• wzrósł poziom wiedzy na temat zdrowia;
dla ucznia:
• są świadomi, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie;
• propagują zdrowy, bezpieczny i ekologiczny styl życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu;
• zdobytą wiedzę i umiejętności potrafią przekazać innym oraz praktycznie je wykorzystać;
dla rodziców:
• aktywnie biorą udział w działaniach dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii;
• poprawa komunikacji z nauczycielami , zmniejszyła się bariera rodzic- nauczyciel;
• zadowolenie z właściwych postaw dzieci, z ich bezpiecznego, zdrowego i ekologicznego funkcjonowania w szkole i poza nią;
Wnioski do dalszej pracy:
• realizować programy profilaktyczne lub ich wybrane treści w następnych latach.

........................................
podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.