X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2823
Przesłano:

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej

I. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

1. PRZYGOTOWANIE ŚWIETLICY DO ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ
- Udział w Radzie Pedagogicznej.
- Zapoznanie się z nowymi wytycznymi i zarządzeniami władz oświatowych w sprawie prowadzenia świetlic.
- Zaopatrzenie w potrzebną dokumentację przebiegu procesu opiekuńczo - wychowawczego.
- Przegląd stanu technicznego sali - przygotowanie sali do rozpoczęcia zajęć, zgłoszenie usterek.
- Zaopatrzenie świetlicy w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć oraz uzupełnianie wyposażenia przez cały rok szkolny.

2. REKRUTACJA DZIECI
- Przygotowanie kart zgłoszeniowych.
- Rozdanie kart rodzicom i wychowawcom klas.
- Przyjmowanie wypełnionych kart, szeregowanie według klas
- Sporządzenie wykazów dzieci uczniów dowożonych
- Prowadzenie przez cały rok szkolny odpowiedniej dokumentacji (dziennik pracy świetlicy, listy obecności uczniów).
- Ustalenie grup wychowawczych.

3. ZDROWIE, HIGIENA I BHP
- Okresowe badania lekarskie i wyrabianie aktualnych książeczek zdrowia.
- Udział w wewnętrznym szkoleniu dotyczącym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Przestrzeganie przepisów BHP.

4. PROJEKTOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ
- Ustalenie z dyrektorem szkoły godzin otwarcia świetlicy.
- Opracowanie harmonogramu godzin pracy wychowawców świetlicy.
- Zredagowanie planów pracy:
rocznego;
miesięcznych;
tygodniowych.
- Opracowanie kalendarza imprez i uroczystości świetlicowych.
- Uaktualnienie regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej.
- Opracowanie regulaminu dowozów dla uczniów klas 0 -VI.

5. POZYSKIWANIE SOJUSZNIKÓW
- Zajęcia integracyjne (z rodzicami, dziadkami, policjantem itp.)
- Pozyskiwanie sponsorów.
- Przeprowadzenie akcji mających wspomóc finanse świetlicy.
- Współpraca z Radą Szkoły- organizowanie imprez środowiskowych mających na celu pozyskiwanie sponsorów i zbiórkę funduszy na działalność świetlicy.
- Współpraca ze Szkołą Podstawową im. Św. Jana de La Salle przy organizowaniu świątecznych zbiórek darów i pieniędzy dla uczniów z ubogich rodzin.

6. MODERNIZACJA BAZY ŚWIETLICY
- Wnioskowanie do dyrektora szkoły o doposażenie w potrzebne pomoce naukowe, sprzęt itp. według potrzeb

7. PRZYGOTOWANIE ŚWIETLICY NA CZAS WAKACJI
- Zabezpieczenie pomocy naukowych i sprzętu.
- Przekazanie dokumentacji przebiegu procesu opiekuńczo - wychowawczego dyrektorowi szkoły. Sporządzenie sprawozdania z całorocznej pracy świetlicy.

8. EWALUACJA PRACY ŚWIETLICY
- Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców i uczniów. Wykorzystanie uzyskanych informacji do projektowania pracy świetlicy w kolejnym roku szkolnym.

II. PROJEKTY I ZADANIA EDUKACYJNE:

1. ZAPEWNIENIE POWODZENIA SZKOLNEGO WYCHOWANKOM ŚWIETLICY
- Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.
- Systematyczna kontrola pracy domowej ucznia, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy i samokontroli.
- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej. Ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
- Utrwalanie zasad poprawnej pisowni.
- Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków na podstawie czytanych lektur, audycji radiowych i telewizyjnych.
- Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce - współpraca z wychowawcami klas - indywidualne omawianie problemów.
- Pomoc w nabyciu umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników, pomocy naukowych i Internetu.
- Organizowanie zabaw i gier dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci.
- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ustalonej liczbie godzin.
- Współpraca z nauczycielami szkoły (udział w radach pedagogicznych, bieżąca wymiana informacji na temat uczniów), z pedagogiem szkolnym, logopedą, dyrekcją szkoły, rodzicami.

2. BUDZENIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ WYCHOWANKÓW
- Ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w formie aktywności:
*plastycznej: poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;
*teatralnej: przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, oglądanie występów grup teatralnych;
*czytelniczo – medialnej: aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (apele, uroczystości), udział w imprezach kulturalno - rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, współpraca z biblioteką szkolną;
*zajęć umuzykalniających: przeprowadzanie zabaw muzyczno rytmicznych, nauka nowych piosenek, powtarzanie już poznanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, nauczanie kroków, elementów tanecznych i łączenie ich w układy taneczne, tańce integracyjne.
*zajęć hobbystycznych.
*zajęć sportowo – zabawowych: stosowanie w szerokim zakresie różnorodnych rodzajów gier i zabaw (ruchowych, planszowych, wymyślonych przez dzieci).

3. PRZYSWAJANIE DZIECIOM DOROBKU KULTURALNEGO REGIONU I KRAJU (EDUKACJA REGIONALNA I PATRIOTYCZNA)
- Organizowanie wyjść do muzeów, na wystawy, organizacja wycieczek.
- Poznanie specyfiki regionu i jego kultury.
- Kultywowanie regionalnych tradycji, obyczajów i zwyczajów.
- Zaznajamianie z miejscowym folklorem, sztuką ludową, gwarą.
- Spotkania z osobami zasłużonymi dla środowiska lokalnego, regionu, kraju.
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
- Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
- Wykonywanie gazetek i wystawek okolicznościowych.

4. KONTYNUOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW SZKOLNYCH
- Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.
- Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (apele, uroczystości).
- Organizowanie i udział w imprezach kulturalno - rozrywkowych wg kalendarza imprez.
- Przeprowadzanie imprez w świetlicy.

5. EDUKACJA PROZDROWOTNA
- Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku. Organizowanie czynnego wypoczynku dzieci po zajęciach lekcyjnych - zabawy i gry ruchowe.
- Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie i współpraca z dorosłymi w tym zakresie.
- Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
- Zdobywanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

6. EDUKACJA EKOLOGICZNA
- Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
- Poznawanie zasad zachowania się na obszarach chronionych.
- Poznawanie roślin i zwierząt chronionych.
- Dbałość o zieleń w świetlicy.
- Udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” i innych tego typu.

7. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
- Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
- Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
- Poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z encyklopedii, słowników i innych źródeł medialnych.
- Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

III. OPIEKA, WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA:

1. ROZPOZNAWANIE ŚRODOWISKA WYCHOWANKÓW
- Współpraca z rodzicami i wychowawcami - bieżąca wymiana informacji na temat uczniów.
- Współpraca z logopedą i pedagogiem szkolnym.
- Bieżąca współpraca z pielęgniarka szkolną.

2. OTOCZENIE SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ DZIECI Z RODZIN NIEWYDOLNYCH WYCHOWAWCZO I PATOLOGICZNYCH
- Wnioskowanie o pomoc rzeczową do różnych organizacji.
- Wnioskowanie o dofinansowanie na wycieczki, wyjazdy do teatru itp.
- Współpraca z Radą Szkoły przy organizowaniu imprez środowiskowych służących pozyskiwaniu funduszy.
- Udział w akcjach charytatywnych, okolicznościowych zbiorkach na rzecz osób potrzebujących.

3. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW WYCHOWANKÓW
- Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
- Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły.
- Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
- Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
- Kształcenie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej, dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i szkole.
- Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się przy stole, wyrabianie nawyków higieny osobistej.
- Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.
- Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.

- Realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego z zakresu bezpieczeństwa powszechnego dzieci dla uczniów klasy III pt. „I maluchy, i starszaki to bezpieczne Świetliczaki”.

4. ROZWIJANIE SAMORZĄDNOŚCI WYCHOWANKÓW
- Poznawanie obowiązków i praw wychowanka świetlicy.
- Wdrażanie do pracy na rzecz szkoły i świetlicy.
- Wdrażanie do podejmowania inicjatyw i odpowiedzialności za wykonanie konkretnych zadań.

IV. DOSKONALENIE ZAWODOWE:

1. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ŚWIETLICY
- Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez wychowawców /wg indywidualnych planów rozwoju zawodowego/.

2. WDN
- Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

3. POZASZKOLNE FORMY DOSKONALENIA
- studia uzupełniające
- kursy
- warsztaty
- konferencje metodyczne
- konsultacje z doradcą.

4. SAMOKSZTAŁCENIE
- Czytanie prasy i czasopism pedagogicznych.
- Indywidualne studiowanie opracowań dotyczących wychowania i dydaktyki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.