X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2812
Przesłano:

Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy

Zadania ogólne

1) Kształtowanie podstawowych nawyków współpracy w grupie, poprawnego zachowania i wzajemnej akceptacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z klas integracyjnych.
Wyrabianie w uczniach umiejętności odróżniania dobra od zła, przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych.

Formy realizacji

1) Zorganizowanie zespołu świetlicowego:
a) Zapoznanie się z sytuacją domową dziecka- karty pobytu dziecka w świetlicy;
b) Zapisy na obiady;
c) Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy
2) Przygotowanie pomieszczeń do zajęć
3) Zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej w godzinach 8:00-16:00.
4) Zapewnienie chętnym obiadu i herbaty
5) Opracowanie planów pracy świetlicy, rozkładu dnia.
6) Zapoznanie dzieci klas I z wychowawcami świetlicy, starszymi koleżankami i kolegami oraz rozkładem zajęć w świetlicy
7) Organizowanie zabaw w grupach oraz wdrażanie do poszanowania sprzętów szkolnych
8) Organizowanie spacerów, wycieczek, gier i zabaw na powietrzu z uwzględnieniem pór roku
9) Otoczenie opieką i wdrażanie do współżycia dzieci z klas integracyjnych
10) Wdrażanie dzieci do poszanowania własności wspólnej i osobistej
11) Zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowe odnoszenie się uczniów do siebie
12) Wdrażanie do kultury osobistej
13) Współpraca ze szkolną pielęgniarką
14) Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego

Zadania ogólne:

Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka

Formy realizacji:
1) Zapewnienie dożywiania chętnym osobom- nawiązanie współpracy z MOPS
2) Prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw i gier
3) Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej poprzez udział w rajdach
4) Kształtowanie prawidłowej postawy przy nauce i jedzeniu
5) Utrwalenie nawyków higienicznych: wietrzenie sali, mycie rąk, zachowanie czystości w pomieszczeniu świetlicy
6) Organizowanie wycieczek i uroczystości
7) Wyrobienie świadomej dyscypliny i współdziałania w grupie
8) Włączenie zespołu świetlicy do organizowania uroczystości szkolnych
9) Wprowadzenie zajęć relaksacyjnych przy muzyce

Zadania ogólne:

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań

Formy realizacji:

1) Prowadzenie różnych form zajęć świetlicowych: czytelnictwo, gry i zabawy stolikowe, gry sportowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, recytacja.
2) Zaszczepienie w dzieciach zainteresowania przyrodą: opieka nad kwiatami, dokarmianie ptaków, oglądanie filmów przyrodniczych, cykl wycieczek o każdej porze roku
3) Rozpoznawanie zainteresowań czytelniczych dzieci i ich ulubionych zabaw
4) Udział dzieci w imprezach rozrywkowych: Dzień Dziecka, zabawa karnawałowa itp.
5) Oglądanie filmów i bajek na dvd
6) Przygotowanie uczniów do przedstawienia o tematyce ekologicznej z okazji Święta Ziemi
7) Przygotowanie i udział uczniów w konkursach międzyszkolnych
8) Prowadzenie zajęć umuzykalniających poprzez słuchanie muzyki, naukę piosenek i pląsów

Zadania ogólne:

Pomoc w zapewnieniu powodzenia szkolnego wychowankom świetlicy

Formy realizacji:

1) Zorganizowanie miejsca i pomoc w odrabianiu lekcji
1) Spotkania ze szkolnym pedagogiem i psychologiem
2) Zorganizowanie szczególnej pomocy uczniom mało zdolnym i zaniedbanym
3) Wykorzystanie zajęć czytelniczych, muzycznych, plastycznych i sportowych do kompensowania braków wiedzy szkolnej
4) Wykorzystanie uczniów zdolnych do pomocy koleżeńskiej
5) Współpraca z wychowawcami klas w zakresie metod pracy nad lekcjami w świetlicy: omówienie trudności poszczególnych uczniów, uzgodnienie rodzaju uzupełniających zajęć świetlicowych

Zadania ogólne:
Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas

Formy realizacji:
1) Ścisła współpraca nauczycieli świetlicy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem
2) Rozmowy indywidualne z rodzicami i opiekunami dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.