X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28216
Przesłano:

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Podstawowej
i Gimnazjum

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

DAMIAN CZYSZCZOŃ

NAUCZYCIEL MIANOWANY UBIEGAJĄCY SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Data zakończenia stażu: 31.05.2015

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
(§ 8 ust.2 pkt.1)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Samoocena własnych atutów oraz słabych stron w kontekście możliwości ich doskonalenia. Autorefleksja. Wrzesień
2012r. Samoocena
2. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych. Wrzesień
2012r. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz projektu planu rozwoju zawodowego
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w pracach zespołu samokształceniowego, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach itp. Okres stażu Świadectwa, zaświadczenia.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. Okres stażu Dokumenty poświadczające
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły Okres stażu Zaświadczenia
4. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania efektów własnej pracy Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem analiz i ewaluacji. Cyklicznie we wrześniu, styczniu i czerwcu każdego roku szkolnego Osiągnięcia sportowe uczniów.
Testy sprawnościowe. Ankiety
5. Samodzielne studiowanie literatury z dziedziny pedagogiki oraz metodyki nauczania Studiowanie literatury fachowej i czasopism
w celu poszukiwania nowych rozwiązań
problemów dydaktyczno – wychowawczych. Na bieżąco Wykaz literatury

6. Konstruowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego Zapoznanie rodziców i uczniów z kryteriami oceniania, motywowanie uczniom każdej oceny
Okres stażu
Dokumenty poświadczające
7. Praca z uczniem zdolnym Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów Okres stażu Dyplomy
8. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Współpraca z dyrektorem,
współpraca z rodzicami,
konsultacje z uczniami,
współpraca przy wdrażaniu ścieżek międzyprzedmiotowych i wewnątrzszkolnego systemu oceniania Okres stażu
diagnozowanie zasobów i potrzeb,
zaplanowanie sposobów realizacji zadań: narzędzi, sposobów monitorowania i ewaluacji
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 8 ust.2 pkt.2)

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej do usprawniania pracy.
Opracowanie wzorów dyplomów, komunikatów sportowych, regulaminów zawodów,
Tworzenie własnej dokumentacji wykorzystywanej w pracy, Na bieżąco Konspekty zajęć
Samodzielne sporządzanie dokumentacji awansu zawodowego, scenariuszy zajęć, ankiet. Na bieżąco Wydruki z internetu, notatki,
Korzystanie z Internetu w celu zdobywania nowych informacji (studiowanie literatury związanej z nauczanymi przedmiotami, poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizujących w nauczaniu). Na bieżąco Wydruki z internetu, notatki,
Wprowadzanie informacji na szkolną stronę internetową dotyczącą wyników zawodów sportowych. Na bieżąco Szkolna strona internetowa


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.
(§ 8 ust.2 pkt.3)

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli np. stażystów, zajęć koleżeńskich W miarę potrzeb Przygotowanie i omówienie zajęć, konspekty lekcji
2. Udostępnienie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć innym nauczycielom. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć. Okres stażu Publikacje w Internecie
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Konsultacje z nauczycielami wychowania fizycznego.. Na bieżąco Notatki w formie wskazówek, wspólnych wniosków.
4. Organizacja wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych. Aktywizowanie uczniów do podejmowania działalności sportowej jako uczestników i organizatorów sportu szkolnego. Okres stażu Scenariusze, zdjęcia
5. Współpraca w tworzeniu szkolnego kalendarza imprez sportowych. Współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego. Cyklicznie we wrześniu każdego roku szkolnego Potwierdzenie

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.
(§ 8 ust.2 pkt.4 a)

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka sportowego Udział uczniów w zajęciach kółka sportowego
Organizowanie zawodów międzyszkolnych i miedzyklasowych sędziowanie 2012/2013 Program, dokumenty poświadczające
2. Opracowanie programów wynikających z potrzeb szkoły. Plan wychowawczy, program profilaktyki 2012/2013 Program, dokumenty poświadczające

POSZERZANIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.
(§ 8 ust.2 pkt.4c)

1. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań. Współorganizator sportu szkolnego na terenie szkoły. Cały okres stażu Sprawozdania, poświadczenia. Zdjęcia, dyplomy.
Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu zespołowych gier sportowych. Raz w tygodniu przez
cały okres stażu Dziennik prowadzonych spotkań, zajęć. Zdjęcia, dyplomy.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego ucznia: - praca z uczniem zdolnym i zainteresowanym. Prowadzenie zajęć sportowych przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych.
Współorganizowanie Dnia Sportu Szkolnego
Pomoc w Organizacji sportowej części Święta Szkoły
Organizowanie zawodów sportowych dla uczniów min. z tenisa stołowego, piłki nożnej w/g kalendarza imprez sportowych Dziennik zajęć

Zaświadczenie

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.
(§ 8 ust.2 pkt.4e)

1. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą. Współpraca z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Nowym Targu.
Okres stażu Poświadczenia
2. Współpraca z biblioteką szkolną. Rozbudzanie u młodzieży zainteresowania książką jako źródłem informacji. Systematycznie w okresie stażu Poświadczenie
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. Według potrzeb Samorządu Poświadczenie współpracy
4. Współpraca z nauczycielami innych szkół. Pomoc na różnych płaszczyznach działania danej szkoły. Okres stażu Notatki
5. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym Rozpoznawanie bieżących problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc w tym zakresie. Okres stażu Poświadczenie

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY
(§ 8 ust.2 pkt.5)

1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych lub edukacyjnych. Opis i analiza dwóch przypadków Okres stażu Opis działań.

Zatwierdzam do realizacji


........................................ ........................................
(miejscowość, data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.