X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28197
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień na nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2012
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2015

Nauczany przedmiot: język polski, muzyka, logopedia
Wykształcenie: mgr filologii polskiej

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu
oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych:

- stała obserwacja rozwoju i analiza możliwości uczniów
- opracowanie, realizacja i ewaluacja planów pracy
- opracowanie kryteriów oceniania
- etapowe diagnozowanie efektów własnej pracy, wprowadzanie korekt
- realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
2. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- doskonalenie warsztatu pracy przez samodzielne studiowanie literatury metodycznej
-studia podyplomowe
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla logopedów
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)

3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- stosowanie metod aktywizujących,
- praca metodą projektu,
Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- praca z uczniem zdolnym:
• przygotowanie uczniów do udziału w przedmiotowym konkursie humanistycznym
• przygotowanie uczniów do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim
- aktywizowanie uczniów na zajęciach, rozbudzanie zainteresowania ucznia omawianą tematyką
- aktywne włączanie się w organizację uroczystości szkolnych
- współpraca z PPP, stosowanie się do jej zaleceń

4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych. - wspólne wycieczki klasowe, szkolne,
- imprezy klasowe ( Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet)
- kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez: aktywne uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie Świata” itp.
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych

5. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
- opieka nad Samorządem Uczniowskim
• wspieranie działań uczniów, służenie radą i pomocą.
• opracowanie planu działalności SU;
• organizacja apeli informacyjnych,
• sprawowanie opieki nad zespołem dekoracyjnym SU

6. Współpraca z rodzicami
- udział rodziców w zebraniach
- zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia
- prowadzenie szkoleń dla rodziców z wybranych tematów dotyczących problemów dydaktycznych i wychowawczych, pojawiających się w okresie nauki ich dzieci

7. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym
- udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych,
- współpraca z lokalną prasą

8. Opieka nad klasopracownią
- przygotowanie w raz z uczniami pomocy
dydaktycznych z języka polskiego(plakaty tematyczne itp.), muzyki.
- dbałość o porządek i estetykę w miejscu nauki i zabawy

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności
korzystania
z komputera
i Internetu.
- udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową

2. Komputerowe opracowanie materiałów wynikających
ze statusu nauczyciela
- wykorzystanie technologii komputerowej do opracowywania dokumentacji własnej
– tworzenie konspektów, scenariuszy, prezentacji multimedialnych
- konsultacje z nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
- wykorzystywanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych do tworzenia pomocy logopedycznych
- wykonywanie i opracowywanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej
3.Członkostwo w internetowym klubie polonisty „Między nami”.
- wykorzystywanie do pracy pedagogicznej materiałów zamieszczonych na stronach klubu,
- udział w szkoleniach przeprowadzanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
4. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
na zajęciach lekcyjnych.
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego
- prowadzenie terapii logopedycznej z udziałem komputera
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera w pracowni informatycznej.
- wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych i zasobów Internetu.
- wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Współpraca z gronem pedagogicznym
- wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi
pokrewnych przedmiotów
- przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
- współpraca w organizowaniu imprez szkolnych , konkursów, wewnętrznych sprawdzianów wiadomości i egzaminów
2. Dzielenie się wiedzą
- prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich,
- udostępnianie nauczycielom opracowanych wcześniej materiałów
- publikowanie na stronie internetowej szkoły informacji o pracy logopedy,
- opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego

3. Pomoc nauczycielom w realizacji uroczystości szkolnych
- współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną, praca nad wymową i dykcją u dzieci
4. Organizowanie form wewnątrzszkolnego dokształcania
- opracowanie materiałów szkoleniowych,
- przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli
5. Aktywna praca w zespole ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej - uczestnictwo w spotkaniach, prowadzenie wymiany doświadczeń, opracowanie materiałów przydatnych do pracy
-Współpraca z nauczycielami – wychowawcami poszczególnych grup - przekazywanie informacji na temat rozwoju mowy ich podopiecznych

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie
i wdrożenie autorskiego programu
- poznanie procedur tworzenia programów autorskich,
- opracowanie i realizacja programu zajęć fakultatywnych dla szkoły podstawowej,
- ewakuacja zrealizowanego przedsięwzięcia, wychwycenie mocnych i słabych stron

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej
- organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju,
2. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
- akcje charytatywne, np. Góra Grosza
- kampanie na rzecz czytelnictwa, np. Cała Polska czyta dzieciom”
3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
- ukończenie kursów kwalifikacyjnych
4. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
- opracowanie zasad konkursu.
- przygotowanie zadań.
- ocena wyników
5. Podtrzymywanie i tworzenie tradycji szkolnej
- aktualizacja kroniki,
- przeprowadzanie konkursów i uroczystości szkolnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


1. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
- zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w szkole /opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej, itp./
- samodzielne zbieranie informacji o środowisku rodzinnym uczniów
- obserwacja uczniów, konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)
- realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej
2. Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- organizowanie lekcji prowadzonych przez członków ośrodka
3. Współpraca z wydawnictwami
- pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
- pozyskiwanie nagród na szkolny konkurs polonistyczny
- udział w programie Lepsza Szkoła będącego częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła”
prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
- udział w spotkaniach szkoleniowych

4. Współpraca z Policją, Ośrodkiem Zdrowia
- propagowanie bezpiecznego stylu życia,
- nawiązanie współpracy z przedstawicielami Policji i służby zdrowia w celu poszerzenia wiadomości uczniów na temat uzależnień, kar i odpowiedzialności za popełniane czyny
5. Współpraca z Biblioteką Szkolną i Miejską Biblioteką - rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- lekcje biblioteczne


§8 ust.2.pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi lub z zaburzeniami rozwoju mowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.