X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28186
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan wychowawczy klasy 3

PLAN WYCHOWAWCZY
KLASY 3
NA ROK SZKOLNY ..................

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ZAMIERZONE EFEKTY

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO STOSUNKU UCZNIA DO ŚWIATA I SAMEGO SIEBIE
Rozwijanie dbałości o własny wygląd i zdrowie.
Przeciwdziałanie uzależnieniom.

• kształtowanie właściwych odruchów, nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych. Zwrócenie uwagi dzieci na higienę osobistą (zwłaszcza w wieku dojrzewania) jako wyznacznika zdrowia i kultury człowieka

• wdrażanie uczniów do częstego uczestnictwa w formach wypoczynku
na powietrzu, brania udziału w zajęciach sportowych.

• Przekazywanie wiadomości
na temat bezpieczeństwa w
domu, w szkole, miejscach
publicznych.

• Uświadomienie przyczyn i skutków palenia papierosów, spożywania alkoholu, przedawkowania leków i używania środków psychoaktywnych. • Uczeń dostrzega potrzebę dbałości o higienę.

• Uczniowie częściej wypoczywają aktywnie.

• Uczeń rozumie potrzebę właściwego zachowania w ró ż nych miejscach, jest świadomy przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

• Ucze ń jest świadom szkodliwo ści używek, preferuje zdrowy styl życia.
Przeciwdziałanie przemocy i agresji. • Ćwiczenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów grupowych.
• Rozwijanie motywacji do udzielania wzajemnej pomocy, jej wpływu na atmosferę grupy.

• Eliminowanie przemocy ze stosunków międzyludzkich, zastępowanie jej kompromisem, uczenia się wybaczania innym popełnionych krzywd i błędów.

• Otoczenie opieką uczniów młodszych klas.

• Walka z wulgaryzmami.

• Przeciwdziałanie cyberprzemocy. • Uczeń potrafi rozwiązywać drobne konflikty między nim a rówieśnikami/ dorosłymi.
• Uczeń jest wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka. Potrafi w niektórych sytuacjach stanąć w obronie słabszego.

• Uczniowie potrafią rozmawiać ze sobą.

• Uczniowie pomagają uczniom z młodszych klas.

• Uczeń dba o kulturę słowa.

• Uczeń kształtuje odpowiedzialność za własne wypowiedzi w Internecie, ostrożnie porusza się w sieci.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów • Jak spędzamy wolny czas?

• Udział w apelach, uroczystościach, konkursach szkolnych i międzyszkolnych, kołach zainteresowań, pracach organizacji szkolnych.
• Realizowanie zadań klasowych z uwzględnieniem inicjatyw uczniów.
• Wspieranie inicjatyw uczniów poprzez pomoc w ich realizacji. • Uczeń poznaje różne metody spędzania wolnego czasu, uczy się dobrych nawyków.

• Uczeń kształtuje postawę świadomego poszerzania swojej wiedzy.

• Uczeń kształtuje umiejętność pracy w zespole.

• Uczniowie potrafią współpracować z otoczeniem.
Odkrywanie własnej odmienności i indywidualności • Stworzenie atmosfery odpowiedzialności uczniów za kształtowanie własnej osobowości poprzez świadome korzystanie z praw i obowiązków.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości. • Uczeń potrafi ocenić swoją pracę i negatywne zachowanie.


• Uczeń zna swoje mocne i słabe strony. Wykorzystuje okazje, by odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE
Umiejętność współpracy w grupie oraz umiejętność kontaktowania się z ludźmi. • Wywoływanie refleksji na temat własnej otwartości w kontaktach z innymi.

• Organizowanie imprez klasowych (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia, Andrzejki) • Uczeń potrafi pracować w grupie.


• Uczeń potrafi zorganizować zabawę klasową. Czerpie radość ze wspólnej zabawy.
Edukacja regionalna • Poznanie historii i tradycji regionu. • Uczeń odnosi się z szacunkiem do historii własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu.
Kultura bycia • Przeciwdziałanie wulgaryzmom.

• Kultura zachowania uczniów w szkole i poza nią. ABC dobrego zachowania.
• Kształtowanie postaw tolerancji.
• Uczeń potrafi wypowiadać się, nie używając wulgaryzmów.
• Uczeń poznaje wzorce prawidłowego zachowania w miejscach publicznych.
• Uczeń uczy się akceptowania odmienności poglądów, upodobań innych osób.
Umiejętność pełnienia przypisanych ról społecznych • Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządu klasowego.

• Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.

• Zapoznanie z kryteriami oceniania z zachowania i z poszczególnych przedmiotów.

• Czynny udział w życiu klasowym.

• Uczeń zna zasady funkcjonowania samorządu klasowego, potrafi umotywować zgłoszoną kandydaturę, potrafi zorganizować i przeprowadzić wybory.

• Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.

• Uczeń zna kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

• Uczeń potrafi działać w grupie i dla jej dobra, czuje się odpowiedzialny za życie klasy, potrafi organizować i wł ączać się w uroczystości klasowe.

Budowanie klimatu szkoły

• Czynny udział w życiu szkoły.

• Aktywizowanie o dbałość wyglądu szkoły i Sali lekcyjnej. • Uczeń wie jak zorganizować uroczystości szkolne, angażuje się w organizację uroczystości i uczestniczy w nich.

• Uczeń przygotowuje ozdoby do szkoły, wystrój okien na korytarzach, gazetki szkolne, dbają o salę lekcyjną.
Patriotyzm • Zapoznanie z historią , kulturą , tradycją, symboliką narodową .

• Udział w obchodach Świąt Narodowych (akademie, apele), wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (hymn, godło, flaga, odświętny strój). • Uczeń ukazuje szacunek dla symboli narodowych i religijnych, potrafi właściwie reprezentować szkołę na zewnątrz, szanuje miejsca pamięci narodowej, umie zachowa ć się podczas uroczystości państwowych i kościelnych.

• Uczen potrafi właściwie zachować się w obecności sztandaru, śpiewania hymnu i wystąpień.
Rozwijanie samodzielności życiowej • Rozpoznawanie własnych predyspozycji zawodowych, uczestnictwo w „Targach Edukacyjnych”, poznawanie specyfiki funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych

• Postępowanie w szkole podczas próbnych alarmów i innych sygnałów alarmowych. • Uczniowie poznają rynek pracy, zapoznają się z różnymi typami szkół ponadgimnazjalnych.

• Uczeń wie, jak zachować się w przypadku alarmu.
Współpraca z rodzicami • Zapoznanie rodziców ze szkolnym planem wychowawczym oraz regulaminami obowiązującymi w szkole.
• Włączenie rodziców do pracy na rzecz szkoły, klasy –trójki Klasowe
• Kontakty w czasie zebrań zbiorowych, comiesięcznych konsultacji i indywidualne, informowanie o postępach w nauce dziecka.
• Organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnych warunkach materialnych.
• Dbanie o wymianę informacji nauczyciel – rodzic na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów. • Rodzice znają program wychowawczy i regulaminy szkolne.

• Rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasowym i szkolnym uczniów.
• Rodzice uczestniczą w zebraniach, są informowani o zachowaniu i postępach uczniów.


• Pomoc uczniom znajdującym się w potrzebie.

• Rodzice otrzymują systematycznie informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów.
WSPOMAGANIE W TWORZENIU WŁASNEGO SYSTEMU WARTOŚCI

Budowanie systemu wartości

• Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz organizacji szkolnych.

• Przedstawianie na forum grupy własnych pasji, umiejętności.
• Uczniowie uwrażliwiają się na ludzkie cierpienie, zauważają ludzi słabych, wyrażają chęć niesienia pomocy.

• Uczniowie dzielą się własnymi sukcesami.
Realizacja podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka • Prawa jednostki - przypomnienie nazw organizacji i instytucji ochrony praw czlowieka (Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Trybunał Praw Człowieka, ONZ, Rzecznik Praw Ucznia)
• Nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego.

• Uczeń zna i rozumie swoje prawa i obowiązki, także te wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

• Uczeń nie opuszcza zajęć lekcyjnych.
Zrozumienie wolności własnej ( w związku z poszanowaniem wolności innych osób) • Kształtowanie postaw asertywnych.

• Uświadomienie uczniom potrzeby bycia tolerancyjnym wobec innych, prawa odrębności przekonań a także przyjaźni i szacunku dla drugiej osoby jako podstawy współżycia z innymi.
• Uczeń posiada umiejętność prezentowania swojego zdania.
• Uczeń umie pogodzić wolność swoją i wolność innych, odnosi się z szacunkiem do rówieśników i dorosłych.
KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
Poznanie ojczystej przyrody i jej zagrożeń • Kształtowanie właściwych postaw wobec świata przyrody, poszanowania wszelkich form życia, postaw humanitarnych i opiekuńczych wobec zwierząt, umiejętność
korzystania z dóbr przyrody,
dbałość o rośliny i czystość środowiska naturalnego.

• Aktywizowanie do udziału w konkursach o tematyce proekologicznej.


• Uczeń zna formy ochrony roślin, rozumie potrzebę szanowania własnego środowiska, czuje się odpowiedzialny za stan najbliższego środowiska.

• Uczeń bierze udział w konkursach.
Promowanie zdrowego stylu życia • Promowanie prawidłowych zwyczajów żywieniowych.


• Promowanie ruchu i sportu. • Uczeń czyta etykiety na produktach spożywczych, zdrowo odżywia się.

• Uczeń bizrze udział w przedsięwzięciach wymagających ruchu.

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy
Wrzesień:
1. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
2. Organizacja pracy klasowej- wybór samorządu klasowego.
3. Zapoznanie z regulaminem egzaminu gimnazjalnego.
4. Święto Chłopaka w naszej klasie.
Październik:
5. Co jest przyczyną wagarów?
6. Rola egzaminu w planowaniu rozwoju ucznia.
7. Przygotowanie do wyboru szkoły.
8. Pamiętamy o zmarłych – 1 listopada.
Listopad:
9. Refleksje nad wolnością – 11 listopada.
10. Kultura zachowania uczniów w szkole i poza nią. ABC dobrego zachowania.
11. Jak przeciwstawić się przemocy i agresji? Jak być asertywnym?
12. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. Negocjacje.
Grudzień:
13. Mikołajki klasowe.
14. Kochaj, nie zabijaj. Przyczyny i rodzaje uzależnień.
15. Zanim zapłoną świeczki na choince... – klasowa Wigilia.
Styczeń:
16. Praca- konieczność czy przywilej?
17. Prezentacja siebie, samoocena, samokrytycyzm, kreatywność a tolerancja.
18. Oceniamy swoje zachowanie - podsumowanie osiągnięć.
19. Zdrowy tryb życia - co to takiego?
Luty:
20. Bezpieczeństwo - postępowanie w sytuacjach zagrożenia.
21. Internet - zagrożenia czyhające w sieci.
Marzec:
22. Najciekawsze zakątki "naszej małej ziemi".
23. Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach egzaminów gimnazjalnych.
24. Kultywowanie tradycji rodzinnych, lokalnych, regionalnych.
25. Nasze talenty, nasze zainteresowania.
Kwiecień:
26. Obrzędy Wielkanocne.
27. Praca na rzecz klasy, szkoły, społeczności lokalnej.
28. Poznajemy i akceptujemy prawa człowieka.
Maj:
29. Święto Pracy, 3 Maja i Dzień Flagi RP
30. Co każdy powinien wiedzieć o Unii Europejskiej.
31. Zagrożenia i pułapki współczesnego świata (AIDS)
32. Odżywianie i sposób przygotowania posiłków a zdrowie.
Czerwiec:
33. Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych.
34. Moja samoocena.
35. Kulturalne, bezpieczne i atrakcyjne wakacje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.