X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28135
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Monika Ł.
Placówka oświatowa: Samorządowe Przedszkole
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014)
Opiekun stażu: mgr Beata

L.p.
Zadania podejmowane w okresie stażu
Formy realizacji Termin realizacji,
osoby wspierające Sposób dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających za statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§ 7 ust.1 pkt.1) 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych:

- Bal Jesieni

- Jasełka

- Dzień Babci i Dziadka

- Bal karnawałowy

- Dzień Rodziny

- Dzień Dziecka

3. Prowadzenie kółka plastyczno – technicznego „Plastuś”

4. Organizacja wewnątrzprzedszkolnego turnieju sportowego „Od przedszkolaka do Awuefka”

5. Współpraca z biblioteką szkolną:
.
- Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”

- Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno- wychowawczej

- Wyjście z dziećmi przedszkolnymi do biblioteki szkolnej
Według harmonogramu

X 2011

XII 2012

I 2013

I – II 2014

V-VI 2012

VI 2013

IX 2012 -VI 2013

V-VI 2012, 2013

XI 2012 – VI 2013

2011-2014

III 2012, 2013 Potwierdzenie obecności

Scenariusze zajęć , zdjęcia

Scenariusze zajęć, prace plastyczne, zdjęcia
Sprawozdanie, zdjęcia

Sprawozdanie, zdjęcia

Opracowane pomoce

Wpisy do dziennika
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
(§ 7 ust. 1 pkt. 2)
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli:

- Udział w pracach zespołu wychowawczego przedszkola

- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego-radach szkoleniowych

2. Udział w zewnętrznym doskonaleniu:

- „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”

- Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

- Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali itp.

2011-2014

Według harmonogramu

IX - X 2011

2012

2013

2011-2014

Sprawozdanie

Potwierdzenie obecności, notatki

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Zbiór pomocy dydaktycznych
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. (§ 7 ust. 1 pkt. 3)
1. Analiza dokumentacji:

- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

- Karta Nauczyciela

- Ustawa o systemie oświaty

- Śledzenie stron internetowych MEN oraz strony internetowej Kuratorium Oświaty

2. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

IX –X 2011

I semestr 2011

II semestr 2011

Na bieżąco


2011-2012

Notatki

Notatki

Notatki

Zaświadczenia

4.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
1. Współpraca z opiekunem stażu.

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków

- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu

- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, ich analiza

- Gromadzenie materiałów zawartych w planie rozwoju

- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- Samoocena pracy (określenie mocnych i słabych stron własnej pracy)

2. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:

- Dzienniki zajęć przedszkolnych

- Karty obserwacji dzieci

- Miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych z różnych źródeł wiedzy

VII 2011r.

IX 2011r.


IX 2011r

IX 2011r

Dwa razy w roku szkolnym

Dwa razy w roku szkolnym


2011-2014

V 2014

Raz w roku szkolnym


2011-2014

2011-2014

2011-2014

2011-2014

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Kontrakt

Plan rozwoju

Grafik spotkań

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Notatki

Sprawozdanie

Notatki własne

Dzienniki zajęć

Teczka obserwacji dzieci
Plany pracy

Notatki
5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. )
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Nawiązanie współpracy z Policją „ Bezpieczna droga do szkoły”

- Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną „ Dzień Strażaka”

- Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Zdrowia – spotkanie z pielęgniarką

2. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety z nauczycielami na temat „ Instytucje współpracujące z przedszkolem”

3. Współpraca z rodzicami

- Włączenie rodziców do organizacji i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych
- Andrzejki
- Dzień Rodziny
- Dzień Dziecka

- Zebrania z rodzicami

- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców:
- „Wieczór Andrzejkowy”
- „My się zimy nie boimy, nawet bardzo ją lubimy”

4. Współpraca ze specjalistami – korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, logopedy

5. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje:

- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpieczny przedszkolak”
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesienne drzewo”
- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Pani wiosna”

6. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych na terenie przedszkola:

- Konkurs recytatorski „Wiosna jest wśród nas”

- Gminny konkurs piosenki

IX-X 2012, 2013

IV- V 2012, 2013

III 2013, 2014

IV/V 2012

2011-2014


XI 2012
VI 2012
VI 2013

Raz w roku

XI 2012
XII 2013

Na bieżąco

X 2011

XI 2011

III 2012

III 2012

V 2012, 2013

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Sprawozdanie

Zdjęcia

Protokoły zebrań wraz z listą obecności

Scenariusz zajęć , zdjęcia

Notatki

Dyplomy

Dyplomy

Dyplomy

Sprawozdanie zdjęcia

Sprawozdanie zdjęcia
6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7 ust. 2 pkt. 3)
1. Doskonalenie własnych umiejętności w zakresie technologii komputerowej i informacyjnej.

2. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy :

- Opracowanie pomocy dydaktycznych, pisanie scenariuszy zajęć, planów miesięcznych, dyplomów
- Korzystanie z komputera, programów komputerowych

3. Ukończenie kursu komputerowego „Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela”

4. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych
- DVD

- Telewizja

- Tablicy interaktywnej

5. Udział w tworzeniu gazetki przedszkolnej „Pajacyk”

6. Korzystanie z edukacyjnych portali internetowych dla nauczycieli

7. Zamieszczanie własnych publikacji (scenariusze zajęć, imprez)na stronach internetowych (www.literka.pl)

2011-2014

2011-2014
2014

2011-2014

Raz w roku

2012

2011-2014


I-II 2014
Notatki


Scenariusze, dyplomy, plany miesięczne

Zaświadczenie

Scenariusze zajęć

Wpis do kontroli wejść

Gazetka przedszkolna

Spis stron www

Wykaz umieszczonych publikacji
7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .
(§ 7 ust. 2 pkt. 4) 1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki przez udział w
różnego rodzaju formach doskonalenia
zawodowego:

- Praca z dzieckiem „trudnym” w grupie przedszkolnej - warsztaty

- Jak rozmawiać i współpracować z trudnymi rodzicami? - warsztaty

2. Samokształcenie – zapoznanie się z
najnowszymi propozycjami wydawniczymi z
w/w dziedzin.

3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• Obserwacja dzieci
• Rozmowy z dziećmi
• Zebrania z rodzicami

4. Współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych
• Dzielenie się wiedza z innymi nauczycielami oraz wspólne rozwiązywanie problemów

2012

2013

2011-2014

Na bieżąco
Na bieżąco
Raz w roku

2011-2014

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Spis literatury

Karty obserwacji dziecka, notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności
Notatki

8. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust. 2 pkt. 5)

1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

2. Udział w pracach komisji konkursowych

3. Praca z innymi nauczycielami przy opracowywaniu dokumentów wewnątrzszkolnych, takich jak:

- Roczny Plan Pracy Samorządowego Przedszkola w Starej Kornicy

- Program Profilaktyczny Samorządowego Przedszkola w Starej Kornicy

- Ewaluacja wewnętrzna Samorządowego Przedszkola
2011-2014

2011-2014

IX 2012


IX 2013

IX 2011
Umiejętność korzystania z prawa

Protokoły

Roczny Plan Pracy

Program Profilaktyczny

Plan ewaluacji przedszkola

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 14 listopada 2007 roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.