X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28138
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego – cele:
1.Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2.Cele szczegółowe:
a) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola.
b) Poznanie dokumentacji obowiązującej w Przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
c) Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć dydaktycznych.
d) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
e) Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
f) Pogłębianie współpracy z rodzicami.

1. Znajomość zasad, zadań i organizacji funkcjonowania Szkoły.
Lp.L.p. Zadania Forma realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody realizacji
1.
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn.01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, opiekun stażu wrzesień 2014 notatki własne, kserokopie dokumentów
2.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu dotycząca przebiegu stażu. Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu. Ustalenie terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu oraz przez stażystę. opiekun stażu wrzesień 2014 notatki własne, pisemny kontrakt, harmonogram zajęć
3.3
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola. Dyrektor Przedszkola do 20.09.2014 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
4.
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola.

Zapoznanie się z dokumentacją Przedszkola, w skład której wchodzą m.in.: Statut Przedszkola, Program Wychowania, Ramowy Plan Nauczania.
Zapoznanie z procedurami obowiązującymi w placówce.
Poznanie podstawowych aktów prawnych dotyczących oświaty: rozporządzeń MEN, nowelizacji ustaw, Karty Nauczyciela.
Dyrektor Przedszkola, opiekun stażu wrzesień – październik 2014
cały okres stażu

wrzesień 2014 notatki własne, potwierdzenie opiekuna stażu
notatki własne

notatki własne
5.
5. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji obowiązującymi w placówce. Analiza dokumentacji i prawidłowe jej prowadzenie (m.in.: dziennika zajęć, planów miesięcznych, organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej).Rozmowy z opiekunem stażu. opiekun stażu cały okres stażu notatki własne, prawidłowo prowadzona dokumentacja
6.
6. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w szkoleniu BHP. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy. Prowadzący szkolenie w wyznaczonym terminie notatki własne, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
7.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, potwierdzeń, zaświadczeń. cały okres stażu teczka stażysty
8.
8. Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju. maj 2015 pisemne sprawozdanie
9.9.9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji. maj 2015 pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań Szkoły.
Lp.L.p. Zadania Forma realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z programami: wychowawczym i profilaktycznym obowiązującymi w Przedszkolu. Analiza dokumentów. opiekun stażu wrzesień 2014 notatki własne
2. Poszerzenie wiedzy i nabywanie umiejętności poprzez uczestnictwo w przedszkolnym systemie doskonalenia oraz szkoleniach zewnętrznych.
Samokształcenie. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. Zbieranie informacji pomocnych w dalszej pracy. Rozmowy ze starszymi pedagogami.
Lektura książek oraz artykułów z zakresu pedagogiki oraz nauczania języków obcych . Dyrektor Przedszkola, opiekun stażu, osoby prowadzące szkolenia wrzesień 2014 – maj 2015 notatki własne, potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i innych formach doskonalenia nauczycieli;
zaświadczenia o ukończonych kursach, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
3. Wykorzystanie techniki multimedialnej jako narzędzia doskonalącego pracę. Publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie. Dokumentowanie przebiegu stażu w formie elektronicznej.
Prowadzenie wpisów na Facebook’u , używanie tablicy multimedialnej wrzesień 2014 – maj 2015 publikacja planu na stronie internetowej, elektroniczny zapis planu, wpisy na Facebooku
4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji. opiekun stażu wrzesień 2014 – maj 2015 scenariusze zajęć, plany wynikowe, arkusze obserwacji, diagnozy, plany działań wspierających pomoc psychologiczno – pedagogiczną
5.

3. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z nimi
Lp.L.p. Zadania Forma realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody realizacji

1. Poznanie środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej. Doskonalenie pracy z wychowankami. Analiza dostępnej dokumentacji. Obserwacja dzieci, indywidualne rozmowy z rodzicami- wykorzystanie informacji, opinii, ocen – w celu polepszenia efektywności pracy. psycholog, logopeda wrzesień 2014 – maj 2015 arkusze obserwacji, notatki własne, notatki z rozmów ze specjalistami
2.
2. Pogłębianie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności w zakresie problemów środowiska dzieci. Rozmowy ze starszymi doświadczeniem nauczycielami oraz z opiekunem stażu. Udział w kursach i szkoleniach. Lektura książek i artykułów z zakresu pedagogiki, psychologii. opiekun stażu, inni nauczyciele cały okres stażu notatki własne, zaświadczenia z udziału w kursach doskonalących, prezentacja wybranej literatury
3.
3. Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych Regularny udział w spotkaniach z rodzicami, rozmowy indywidualne. Sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć, podczas imprez okolicznościowych, wycieczek itp. cały okres stażu notatki własne, potwierdzenie w postaci wpisów do dziennika lub listy obecności

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Lp.L.p. Zadania Forma realizacji Osoby wspierające Termin realizacji Dowody realizacji
1.
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacje zajęć według wcześniej opracowanego harmonogramu, analiza zajęć, zapisanie wyników. opiekun stażu zgodnie z harmonogramem notatki własne, arkusze obserwacji
2.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Przedszkola. Opracowanie scenariuszy zajęć, omówienie ich z osobami obserwującymi. opiekun stażu, Dyrektor Przedszkola. zgodnie z harmonogramem konspekty zajęć, notatki
3.
3. Doskonalenie metod i narzędzi pracy. Obserwacja zajęć otwartych. Opiekun stażu w wyznaczonym terminie potwierdzenie udziału
4.
4. Ocena własna: analiza mocnych i słabych stron oraz nabytych umiejętności podczas prowadzonych i obserwowanych zajęć. Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych badań i analiz. cały okres stażu notatki własne
5.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy w celu podniesienia jej efektywności. Udział w kursach i szkoleniach. opiekun stażu maj 2015 teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.