X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28130
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klas trzecich liceum ogólnokształcącego

Program zajęć dodatkowych
z języka angielskiego
dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego

Autor: Iwona Sołtykiewicz

Przysucha 2014

Wstęp
Zajęcia kierowane są do uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego. W zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji języka angielskiego, aby przygotować ich do maturalnego egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego na poziomie podstawowym .Na zajęciach będą rozwijane te sprawności językowe, które sprawiały uczniom największe trudności na próbnym egzaminie maturalnym. Po analizie wyników próbnej matury okazało się że, rozumienie ze słuchu jest sprawnością najsłabiej opanowaną. Ponadto, zamierzeniem zajęć jest doskonalenie umiejętności pisania oraz mówienia, aby przygotować uczniów do egzaminu ustnego z języka angielskiego.
Termin realizacji: od września 2014 roku do kwietnia 2015
Etap edukacyjny: IV
Zakres kształcenia: podstawowy
Poziom: B1
Czas i forma realizacji: 1 godzina tygodniowo (konsultacje pozalekcyjne)
Obszar wdrożenia : uczniowie klas trzecich liceum
Autor i realizator programu: Iwona Sołtykiewicz – nauczycielka języka angielskiego
Osoby wspomagające: dyrektor szkoły, inni nauczyciele języka angielskiego pracujący w szkole
Cele ogólne:
podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka angielskiego
rozwijanie u ucznia świadomego zaangażowania w proces uczenia się języka obcego
Cele szczegółowe programu:
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
rozwijanie umiejętności pisania
doskonalenie umiejętności mówienia
rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań obowiązujących na egzaminie maturalnym – poziom podstawowy w 2015 roku
formułowanie wskazówek dotyczących rozwiązywania zadań maturalnych na podstawie własnych doświadczeń
rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości i systematyczności
zapoznanie z procedurą i obowiązującymi kryteriami oceniania przyjętymi na egzaminie ustnym z języka angielskiego
Ramowy program pracy
Program realizuje treści nauczania zawarte w ,, W Nowej Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego. Tom 3 Języki Obce”

SPRAWNOŚCI
JĘZYKOWE
FORMA
KOMPETENCJE
UCZNIA

Rozumienie
ze słuchu

- test wielokrotnego wyboru;
- test typu true / false / no info (prawda / fałsz / brak informacji), przy czym uczniowie powinni umieć uzasadnić swój wybór i w przypadku odpowiedzi fałszywej – podać poprawną;
- porządkowanie informacji w kolejności chronologicznej lub w kolejności ich przytaczania w tekście;
-dopasowywanie informacji do odpowiednich fragmentów tekstu.
Uczeń
- potrafi określić główną myśl tekstu i jego poszczególnych fragmentów
-potrafi znaleźć w tekście określone informacje
- potrafi określić intencje autora i przewidywać treść wypowiedzi
-potrafi określić kontekst wypowiedzi (czas, miejsce, uczestników rozmowy), rozróżnianie stylu formalnego i nieformalnego.
- znajduje odpowiedzi na podstawie kontekstu

Mówienie

- rozmowa z odgrywaniem roli
- opisywanie ilustracji i odpowiadanie na 3 pytania
- wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania

Uczeń
- reaguje ustnie w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej w typowych sytuacjach
- potrafi uzyskać lub udzielić informacji
- potrafi wyrazić i uzasadnić opinie
- wyrażać stany emocjonalne adekwatne do sytuacji
Pisanie

- pisanie tekstów użytkowych : listów w formie tradycyjnej lub e-maili, wiadomości umieszczanych na blogu lub forum
Uczeń
- potrafi opisać, relacjonować i uzasadniać opinie, w tym przedstawiać zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów


- rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych ze słuchania i pisania
- próbny egzamin ustny
Uczeń
- sprawdza stan opanowanych przez siebie wiadomości i sprawności

Formy pracy
praca frontalna nauczyciela z grupą
praca samodzielna i w parach
odgrywanie ról
konwersacje
praca z odtwarzaczem audio
Przewidywane osiągnięcia uczniów
Po zrealizowaniu programu uczeń
- potrafi zastosować odpowiednie wskazówki przy rozwiązywaniu zadań ze słuchu występujące na poziomie podstawowym matury z j. angielskiego
- potrafi nawiązać rozmowę w języku angielskim
- zna formę, kryteria oceniania formy wypowiedzi ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym
- potrafi rozwiązywać rodzaje zadań typowych dla matury ustnej i wypowiedzi pisemnej
Sprawdzanie i ocenianie uczniów
Wypowiedzi ustne uczniów oraz ich rozwiązania zadań ze słuchu będą na bieżąco sprawdzane i oceniane przez nauczyciela zgodnie z kryteriami oceniania obowiązującym na egzaminie maturalnym. Ćwiczenia będą omawiane z uczniem zwracając uwagę nie tylko na popełniane błędy, ale przede wszystkim na postępy i rozwój ucznia.

Ewaluacja programu
Obiektem planowanej ewaluacji jest przedstawiony program zajęć dodatkowych. Ma on służyć uczniom, dyrekcji szkoły oraz autorowi programu w celu doskonalenia jakości pracy. Ewaluacja ma na celu sprawdzenie czy działania podjęte były skuteczne, czy osiągnięto zamierzone cele. Ma ona służyć nakreśleniu kierunków dalszej pracy.
Ewaluacji będzie podlegać
- atrakcyjność i skuteczność metod pracy w osiąganiu celu
- tematyka zajęć
- atmosfera w trakcie zajęć
- wykorzystanie czasu pracy, tempo pracy

Formy ewaluacji
- obserwacja
- anonimowa ankieta
- testy i zadania skierowane do uczniów wymagające praktycznych umiejętności

Ankieta na temat zajęć wyrównawczych dla klas trzecich liceum ogólnokształcącego
1. Czy na zajęciach ćwiczyłeś/aś umiejętność rozumienia z ze słuchu ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
2. Czy na zajęciach ćwiczyłeś/aś umiejętność pisania tekstów użytkowych ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
3. Czy na zajęciach ćwiczyłeś/aś umiejętność mówienia ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
4. Czy sposób prowadzenia zajęć był interesujący?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
5. Czy zajęcia pomogły Ci przygotować się do egzaminu maturalnego ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
6.Czy Twoim zdaniem na zajęciach panowała dobra atmosfera ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.