X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27998
Przesłano:

Pytania z Mokotowskiego Konkursu Historycznego dla klasy 3

Mokotowski Konkurs Historyczny dla klas młodszych.
IV edycja - I etap.

........................................
imię inazwisko, nr szkoły

1. Pierwszym królem Polski był:
a) Mieszko I b) Mieszko II c) Bolesław Chrobry d) Siemomysł

2. Mieszko I był pierwszym władcą Polski. Z jakiej dynastii pochodził?
a) Jagiellonów b) Andegawenów c) Wazów d) Piastów

3. Chrzest Polski odbył się w 966r. za panowania:
a) Mieszka I b) Bolesława Chrobrego c) Bolesława Wstydliwego d) Popiela

4. Który z przytoczonych poniżej władców przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa?
a) Bolesław Śmiały b) Kazimierz Odnowiciel c) Władysław Łokietek d) król Krak

5. Kto był autorem słynnej "Kroniki polskiej", w której przedstawione zostały dzieje państwa polskiego od Mieszka I do 1113r.?
a) Wincenty Kadłubek b) Gall Anonim c) Jan Długosz d)Janko z Czarnkowa

6. Jak nazywał się zakon rycerski założony w Palestynie w czasie wypraw krzyżowych dla obrony Jerozolimy? Czy był to:
a) Zakon Cystersów b) Zakon Jezuitów c) Zakon Franciszkanów d) Zakon Krzyżacki

7. Krzyżacy zbudowali nad odnogą dolnej Wisły ogromny zamek, który stał się jedną z najpotężniejszych twierdz średniowiecznej Europy. W jakim mieście możemy go oglądać do dziś?
a) Gdańsku b) Malborku c) Fromborku d)Brodnicy

8. Wymień polskie symbole narodowe.
W skład państwowych symboli narodowych wchodzą: ........................................

........................................

9. Jak nazywa się najstarsza polska pieśń, która przez długi czas pełniła rolę hymnu narodowego?
a) Bogurodzica b)Lament Świętokrzyski c) Breve regnum erigitur d)Pieśń Maura

10. O którym polskim królu mówi się: "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"?
a) Kazimierzu Odnowicielu b) Władysławie Łokietku
c) Kazimierzu Wielkim d) Bolesławie Śmiałym

11. W 1364 r. Kazimierz Wielki uzyskał zgodę papieża na założenie w Polsce pierwszego polskiego Uniwersytetu. Jaką nazwę nosiła ta uczelnia?
a) Uniwersytet Jagielloński b) Akademia Krakowska
c) Uniwersytet Warszawski d) Polska Akademia Nauk

12. Po śmierci Kazimierza Wielkiego pierwsza polska uczelnia wyższa zaczęła podupadać. Na szczęście jedna z polskich królowych przeznaczyła na odbudowę i rozbudowę wszystkie swoje klejnoty. Jak ona się nazywała?
a) królowa Jadwiga b) królowa Bona c)królowa Anna d)królowa Zofia

13. Kazimierz Wielki niestety zmarł bezpotomnie i na tronie polskim zasiadł jego siostrzeniec Ludwik Węgierski. Niestety nie miał on synów, tylko same córki. Jak nazywała się pierwsza "kobieta król" w naszej historii?
a) Jadwiga Andegaweńska b) Wanda c) Anna Jagiellonka d) Bona Sforza
14. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od:
a) 1 maja 2004r. b) 4 maja 1999 r. c) 5 maja 2008 r. d) 8 maja 2000r.

15. 15 lipca 1410r. pod niewielką wsią spotkały się wojska polsko-litewskie pod wodzą Władysława Jagiełły oraz wojska krzyżackie kierowane przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Bitwa ta zakończyła się wielkim zwycięstwem Jagiełły. Co to za bitwa?
a) Bitwa pod Legnicą b) Bitwa pod Płowcami c) Bitwa pod Grunwaldem d) Bitwa pod Cedynią

16. Kto udowodnił, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie, jak uważano do 1543r.?
a)Aleksander Wolszczan b)Galileusz c) Isaac Newton d) Mikołaj Kopernik

17. Jakie wydarzenie historyczne zapewniło królowi Janowi III Sobieskiemu wielką sławę i uznanie?
a) bitwa pod Wiedniem b) bitwa pod Chocimiem
c) bitwa pod Beresteczkiem d) bitwa pod Podhajcami

18. Kto był ostatnim królem Polski uznawanym przez ogół narodu?
a)August II Mocny b) Stanisław August Poniatowski c) Jan III Sobieski d) Jan Kazimierz

19. Co to była Komisja Edukacji Narodowej Ustanowiona za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego?
a) pierwsze w Europie ministerstwo Oświaty b) Ministerstwo Skarbu
c) Ministerstwo Obrony d) Ministerstwo Sprawiedliwości

20. Początkowo książki były pisane odręcznie, a w związku z tym były bardzo drogie. Dzięki jakiemu wynalazkowi stały się one tańsze i bardziej dostępne dla ludzi oraz kto tego dokonał?
Książki stały się tańsze dzięki wynalezieniu ...........................przez ........................................
21. Stanisław August Poniatowski starał się wzmocnić państwo polskie. Niestety było już za późno i wielkie europejskie mocarstwa dokonały I rozbioru Polski. Napisz jakie to były mocarstwa i w którym roku dokonały zagarnięcia części naszych ziem?
I rozbiór Polski nastąpił w ......................... r. dokonany przez ........................................

22. Kto został pierwszym prezydentem wybranym w powszechnych wyborach w 1990 r.?
a) Tadeusz Mazowiecki b) Włodzimierz Cimoszewicz c) Lech Wałęsa d) Leszek Moczulski

23. Po dokonaniu przez Rosję, Austrię i Prusy I rozbioru Polski zwołano za zgodą Rosji Sejm Wielki zwany czteroletnim, na którym miano dokonać niewielkich reform, aby wyciszyć niezadowolenie polskiej szlachty z powodu rozbioru. Uczestnicy jednak uchwalili wiele daleko idących zmian. Najważniejszą było ustanowienie:
a) pierwszej konstytucji w Europie w 1791r. b) pierwszej na świecie konstytucji w 1791r.
c) pierwszej polskiej konstytucji w 1793 r. c) pierwszej europejskiej konstytucji w 1795r.

24. Kto został mężem królowej Jadwigi w 1385 r. po podpisaniu unii polsko-litewskiej w Krewie?
a) Władysław Jagiełło b) Władysław Warneńczyk
c) Kazimierz Jagiellończyk d) Aleksander Jagiellończyk

25. Co to były obozy koncentracyjne?
a) sanatoria dla chorych na gruźlicę. b) miejsca, w których można było poprawić koncentrację c) luksusowe kurorty dla bogatych ludzi d) miejsca zagłady ludzi

26. Dlaczego Konstytucja 3 Maja, która miała szansę wprowadzić porządek w Polsce i wzmocnić ją, obowiązywała bardzo krótko?
Konstytucja 3 Maja obowiązywała krótko, ponieważ........................................

........................................

27. Po upadku powstania kościuszkowskiego w 1795 r. Prusy, Rosja a Austria podpisały niekorzystne dla Polski porozumienie. Co to było za porozumienie, co oznaczało dla Polski i jak długo to trwało?

W 1795 r. Prusy, Rosja i Austria dokonały ........................................

........................................

28. Kto jest autorem słów polskiego hymnu narodowego?
a) Józef Wybicki b) Henryk Dąbrowski c) Ryszard Wagner d)Stefan Czarniecki

29. Miłość do ojczyzny po zniknięciu Polski z map Europy na 123 lata nie umarła wśród polskich patriotów. Nadal szukali oni możliwości walki o niezależność. Zostały powołane ochotnicze Legiony Polskie. Kto i gdzie zgodził się na utworzenie polskiego wojska?

Legiony Polskie zostały utworzone ........................................ za zgodą ........................................

30. Polska odzyskała niepodległość po zakończeniu I wojny światowej. Podaj dokładną datę tego wydarzenia.
Polska odzyskała niepodległość ........................................

31. Niestety Polacy cieszyli się wolnością zaledwie kilka lat, ponieważ Rosja i Niemcy znów postanowili zaatakować i zająć terytorium Polski. Podaj datę rozpoczęci się tak zwanej (tzw.) kampanii wrześniowej.
Kampania wrześniowa rozpoczęła się ........................................


32. Od chwili ustanowienia Nagrody Nobla wśród jej laureatów znalazło się 6 polaków. Wymień minimum 4 nazwiska.
Nagrodę Nobla otrzymali: ........................................

........................................

33. Kim był Karol Wojtyła?
Karol Wojtyła był ........................................

34. Życie w powojennej Polsce (po II wojnie światowej) było trudne. Ludzie zniechęceni rzeczywistością urządzali strajki protestacyjne przeciwko władzy ludowej, sytuacji gospodarczej, braku towarów w sklepach. W 1980 r. powstał niezależny związek zawodowy, na czele którego stał Lech Wałęsa. Napisz jak nazywał się ten związek.
Lech Wałęsa stał na czele związku zawodowego zwanego ........................................

35. Podaj datę rozpoczęcia powstania warszawskiego oraz jak długo trwały działania zbrojne.
Powstanie warszawskie rozpoczęło się ........................................ i trwało ................ dni.

36. W 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło najważniejszy dokument w państwie - konstytucję obowiązującą każdego obywatela do dziś. Napisz co to jest Zgromadzenie Narodowe - jakie instytucje wchodzą w jego skład.
W skład Zgromadzenia Narodowego wchodzą ........................................

37. Jakie wydarzenie przedstawione jest na poniższym obrazie Jana Matejki?

a) Stefan Batory pod Pskowem b)Konstytucja 3 Maja 1791
c) Hołd Pruski d) Zaprowadzenie chrześcijaństwa

38. Jan Matejko to największy polski malarz przedstawiający historię Polski. Napisz jakie wydarzenia historyczne przedstawiają poniższe obrazy.


Obraz ten przedstawia ........................................

Obraz przedstawia ........................................
39. Co przedstawia poniższa ilustracja (dokończ zdanie)?Ta ilustracja przedstawia ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.