X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27855
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Izabela Haberla

nauczyciel przedmiotu analiza leków w zawodzie technik farmaceutyczny

nazwa i adres szkoły: Szkoła Policealna Medyczna
ul. Stawowa 24, Wrocław

wykształcenie: studia wyższe magisterskie na kierunku chemia, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Studium Przygotowania Pedagogicznego.

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.

przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.§ 8 ust.2 pkt 1

Zadania:
1.Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy:
a) Ewaluacja własnej pracy, doświadczeń i umiejętności zawodowych- autorefleksja
b) Opracowanie i aktualizacja dokumentacji przedmiotowej
c) Wzbogacanie pracowni chemicznej o nowe środki dydaktyczne i pomoce naukowe:
d) Aktywna i twórcza współpraca w chemicznej komisji przedmiotowej
e) Wnioskowanie o doposażenie pracowni chemicznej o nowe urządzenia i sprzęt laboratoryjny.
f) Wprowadzanie nowych rozwiązań metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych podczas doskonalenia zawodowego (testy z bezprzewodowymi pilotami).
g) Aktualizowanie wiedzy z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii w oparciu o prasę i literaturę fachową
h) Tworzenie systemu monitorowania osiągnięć uczniów z zakresu obliczeń chemicznych – diagnoza wstępna, końcowa, analiza i wnioski

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
a) Doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności poprzez udział w dostępnych szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych zewnątrzszkolnych
formach doskonalenia zawodowego
b) Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

3. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów:
a) Studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce problemów wychowawczych i dydaktycznych; śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka.
b) Poznanie sytuacji rodzinnej oraz diagnozowanie postaw uczniów, ich oczekiwań i potrzeb (ankiety, wywiady, rozmowy indywidualne);
c) Analiza dokumentacji i uzyskiwanie informacji zwrotnej od innych nauczycieli na temat funkcjonowania i problemów uczniów w szkole;
d) Dopasowanie metod i form pracy z uczniami zgodnie z rozpoznanymi potrzebami edukacyjnymi (metody aktywne, indywidualizacja procesu nauczania)

4. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów poprzez realizację zadań kulturalno – wychowawczych:
a) Organizacja imprez klasowych tj. spotkania świąteczne, ognisko, kino, teatr integrujących zespół klasowy.
b) Aktywizowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez angażowanie do: organizacji uroczystości szkolnych, pracy w Radzie Słuchaczy,
c) Rozwijanie postawy świadomego obywatela uczestniczącego w życiu środowiska lokalnego przez propagowanie i zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w akcjach charytatywnych tj. zbiórka odzieży,
d) Organizowanie wycieczek dydaktycznych np. do zakładów farmaceutycznych, muzeum farmacji.

5. Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i pozalokalnym:
a) Praca w zespole ds. promocji szkoły:
•realizacja i ewaluacja programu promocji szkoły,
•redagowanie i aktualizowanie szkolnej strony internetowej,
•opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych tj. plakaty, informatory, foldery,
•konstruowanie i analiza ankiet badających opinie słuchaczy szkoły,
•popularyzowanie kierunku TF wśród uczniów szkół średnich na targach edukacyjnych.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej §8 ust.2 pkt 2

Zadania
1. Organizacja warsztatu pracy dydaktycznej przy użyciu technik komputerowych:
a) Tworzenie prezentacji multimedialnych; opracowanie dokumentów i pomocy dydaktycznych, testów, scenariuszy, ankiet, analiz wyników nauczania, sprawozdań.
b) Tworzenie narzędzi badawczych do diagnozy i pomiaru jakości własnej pracy oraz osiągnięć edukacyjnych uczniów.
c) Opracowanie wyników diagnozy w postaci graficznej, tabelarycznej lub opisowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, programów graficznych i multimedialnych.
d) Doskonalenie umiejętności zastosowania komputerowych zasobów szkoły: tablicy interaktywnej, programów komputerowych, interaktywnego systemu edukacyjnego Testico.

2. Umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
a)Pozyskiwanie i wykorzystanie zasobów internetowych w praktyce szkolnej:
•wykorzystanie materiałów dydaktycznych z portali i stron edukacyjnych,
•korzystanie z multimedialnych testów sprawdzających wiedzę udostępnionych w portalu Scholaris.pl
•gromadzenie bazy danych do zajęć,
•studiowanie publikacji innych nauczycieli,
•zasięganie informacji na temat szkoleń, warsztatów, konkursów i imprez edukacyjnych.
b) Korzystanie na zajęciach z wiedzy pozyskanej z prasy fachowej, telewizji i literatury specjalistycznej.
c) Udział w szkoleniach i kursach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
d) Wykorzystanie poczty elektronicznej do komunikowania się z uczniami, innymi nauczycielami i dyrektorem w celu wymiany informacji i materiałów edukacyjnych.
e) Administrowanie szkolną stroną internetową:
•aktualizowanie i redagowanie informacji w zakładkach: plan zajęć, organizacja roku szkolnego, materiały dla uczniów i konkursy.
•współtworzenie szkolnej galerii zdjęć,
f) Publikacja własnych materiałów (scenariusze zajęć, dokumentacja stażowa) na branżowych stronach internetowych.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej do dodatkowych zadań obejmujących potrzeby szkoły i innych nauczycieli:
a) Pełnienie obowiązków opiekuna szkolnej pracowni komputerowej.
b) Przygotowanie i opracowanie graficzne szkolnego programu nauczania i tabeli efektów kształcenia kierunku technika farmaceutyczna.
c) Wykonanie dla innych nauczycieli materiałów tj. dyplomy konkursowe, pomoce dydaktyczne (instrukcje, plansze, tablice poglądowe), sprawozdania i prezentacje wyników egzaminu próbnego kierunku TF, analizy wyników ankiet dotyczących promocji szkoły.
d) Przygotowanie narzędzi i działania na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły: korekta informatora szkolnego, opracowanie folderów i plakatów promujących szkołę, prowadzenie badań sondażowych wśród uczniów
e) Wdrażanie interaktywnego systemu Testico poprzez konsultacje dla nauczycieli i pomoc w obsłudze programu komputerowego Testico podczas zajęć.

Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§8 ust. 2 pkt 3

Zadania:
1. Doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom:
a) Prowadzenie otwartych zajęć dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
b) Udostępnianie innym nauczycielom do wykorzystania w szkole własnych materiałów edukacyjnych np. scenariuszy zajęć, testów, pomocy dydaktycznych.
c) Konsultacje i wymiana doświadczeń w ramach samokształceniowego zespołu przedmiotowego. Rozwiązywanie problemów, opracowanie dokumentów i organizowanie zaplecza pracowni chemicznej.
d) Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych np. tworzenia prezentacji multimedialnych, korzystania z zasobów sieci internetowej, obsługi programów komputerowych tj. PowerPoint.
e) Upowszechnianie i promocja własnych materiałów, doświadczeń, form i metod pracy na internetowych portalach szkolnych.
f) Przekazywanie doświadczeń zdobytych podczas różnych form doskonalenia zawodowego.
g) Pomoc w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego;
h) Analizowanie zajęć prowadzonych przez stażystę i pomoc w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.
i) Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego;

2. Prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolne-go doskonalenia nauczycieli.
a) Prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych o tematyce zgodnej z priorytetami Szkoły Policealnej Medycznej.
b) Organizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu umiejętności zdobytych podczas zewnętrznych kursów doskonalących w obszarze dydaktyki, pomiaru dydaktycznego, oceniania, technologii informacyjnej i innych.
c) Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi Interaktywnego Systemu Edukacyjnego „Testico” i przeprowadzania testów z użyciem bezprzewodowych pilotów.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§8 ust.2 pkt 4a

Zadania:
1.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych na kierunku technika farmaceutyczna:
a) Koordynator programu nauczania nr 321301 dla zawodu technik farmaceutyczny realizowanego w Szkole Policealnej Medycznej
b) Autor programu do przedmiotów:
•analiza leków
•pracownia analizy leków
c) Ewaluacja programu nauczania w zawodzie technik farmaceutyczny dla przedmiotów analiza leków i pracownia analizy leków.

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
§ 8, ust.2, pkt 4b

Zadania:
1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
a) Udział w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatora i zdobycie kwalifikacji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
b) Sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§8 ust.2 pkt 4c

Zadania:
1. Podniesienie efektywności nauczania i zwiększenie skuteczności przyswajania wiedzy przez uczniów.
a) Prowadzenie zajęć fakultatywnych z analizy leków i pracowni analizy leków dla uczniów uzdolnionych.
b) Prowadzenie zajęć wyrównawczych z zakresu obliczeń chemicznych na kierunku techniki farmaceutycznej,
c) Współorganizacja szkolnego konkursu chemicznego „Superchemik”

2. Organizacja i prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z innych szkół.
a) Zorganizowanie pokazów lub warsztatów chemicznych w szkolnej pracowni chemicznej dla uczniów innych szkół.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§8 ust.2 pkt 4e

Zadania:
1. Przygotowanie kadr nauczycielskich w ramach współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim/ Politechniką Wrocławską.
a) Pełnienie funkcji opiekuna studenckiej praktyki pedagogicznej.
b) Zapoznanie studenta z podstawowymi dokumentami i zasadami pracy w szkole.
c) Pomoc w zaplanowaniu, przeprowadzeniu i analizowaniu jednostek lekcyjnych.
d) Pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć i w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
e) Przygotowanie opisowej oceny praktyki studenckiej.

2. Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
a) Pełnienie obowiązków przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego etap teoretyczny i praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w SPM lub innych placówkach.

3. Propagowanie zachowań prozdrowotnych i prospołecznych.
a) Nawiązanie współpracy i koordynowanie organizacji spektakli przez słuchaczy Szkoły Policealnej Medycznej z zakresu higieny jamy ustnej dla uczniów szkół podstawowych lub przedszkoli.
b) Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt – zbiórka karmy.
c) Współpraca ze stacjamikrwiodawstwa – współorganizowanie zbiórek krwi
d) Współorganizowanie cyklu prelekcji dla uczniów pogłębiających świadomość na temat transplantologii w ramach programu ”Partnerstwo dla Transplantologii” zainicjowanego
przez Urząd Miejski Wrocławia.

4. Współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
a) Zorganizowanie dla uczniów wykładów lub warsztatów chemicznych min. w ramach festiwalu nauki przy współudziale dydaktyków uczelni wyższej.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§8 ust.2 pkt 5

Zadania:
1. Diagnozowanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych i podjęcie działań naprawczych.
•Diagnoza przyczyn wybranych problemów.

•Określenie sposobu rozwiązania problemów.

•Zastosowanie środków zaradczych.

•Analizy efektów podjętych działań.

•Podsumowanie i wnioski.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.