X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27854

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Wprowadzenie

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w projekcie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Pracuję z dziećmi od 12 lat i jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający a zarazem fascynujący. Jestem nauczycielem mianowanym. Od początku swojej pracy zawodowej staram się poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów aktywności, wzbogacać swój warsztat pracy, brać czynny udział w wydarzeniach szkoły. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

II. Zagadnienia organizacyjne

Rozpoczynając staż, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego a w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 825 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

W trakcie stażu systematycznie śledziłam zmiany w prawie oświatowym, odnoszące się zwłaszcza do awansu zawodowego nauczyciela:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.).

Projekt planu rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. Został on przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radzyniu Podlaskim we wrześniu 2012 r.
Przez cały okres stażu starałam realizować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego. Napisany przeze mnie plan, uwzględniając specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania wychowanków, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego.
W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w projekcie planu rozwoju zawodowego, ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą do podejmowania nowych w ramach pełnionych obowiązków. Okres stażu, będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej, jest okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem. Sprawozdanie z zadań realizowanych podczas stażu, opis ich realizacji przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

III. Zadania wynikające z rozporządzenia

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

W ciągu całego okresu pracy zawodowej dbam o podnoszenie swoich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Poza samokształceniem uczestniczę w szkoleniach, kursach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, konferencjach, szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami kierując się osobistymi zainteresowaniami, celami i potrzebami placówki, jak również potrzebami dziecka. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
• 18 lutego 2012 r. – konferencja metodyczna, na której dowiedziałam się o: 1. Różnicach indywidualnych a nauczaniu grupowym w dydaktyce języka obcego na I etapie edukacyjnym, 2. Technikach pracy z grupą zróżnicowaną pod względem rozwoju umiejętności poznawczych, 3. Elastycznym podejściu do nauczania umiejętności czytania i pisania w klasach I-III, 4. Założeniu nowej podstawy programowej w odniesieniu do nauczania języka obcego w II etapie edukacyjnym, 5. Kryteriach doboru programu nauczania i materiałów dydaktycznych w odpowiedzi na wytyczne Nowej Podstawy Programowej, 6. Nowa Podstawa Programowa jako wyznaczniku celów edukacji w zakresie języka obcego w klasach IV-VI, 7. Stopniowym budowaniu świadomości formy językowej przez wieloetapowe wprowadzanie i powtarzanie struktur, 8. Realizacji komunikacyjno – funkcjonalnych celów kształcenia jako podstawowego warunku osiągnięcia pożądanego poziomu kompetencji językowej.
• Wrzesień 2012 r. – ukończyłam z wynikiem 100% pięciomodułowe szkolenie on-line pt. „Dysleksja”, gdzie dowiedziałam się o: 1. Rozpoznawaniu dysleksji u różnych grup wiekowych, 2. Systemowym wsparciu dla nauczycieli pracujących z dyslektykami, 3. Ocenianiu ucznia dyslektycznego, 4. Technikach pracy z uczniem dyslektycznym – pisanie i czytanie.
• Wrzesień 2012 r. – ukończyłam z wynikiem 93% pięciomodułowe szkolenie on-line pt. „Dokumentacja szkolna 2012/2013 r.”, na którym omawiane były następujące tematy: 1. Podstawa programowa i monitoring jej realizacji, 2. Program nauczania, 3. Rozkład materiału czy plan wynikowy, 4. Od wymagań edukacyjnych do oceniania, 5. Ocenianie a) Wewnątrzszkolny System Oceniania vs. Przedmiotowy System Oceniania vs. klasowe kryteria oceniania, b) testy diagnostyczne i różnicujące, c) ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne.
• 2 lutego 2013 r. – konferencja metodyczna, podczas której omówione zostały następujące zagadnienia: 1. Rozwój receptywnych zdolności językowych w kontekście sprawdzianu szóstoklasisty, 2. Strategie nauczania leksyki i języka funkcjonalnego jako fundamentu skutecznego, nowoczesnego programu nauczania języka obcego w drugim etapie kształcenia, 3. Określenie aspektów gramatycznych niezbędnych w przygotowaniu do sprawdzianu szóstoklasisty.
• 11 kwietnia 2013 r. – szkolenie pt. „Techniki relaksacyjne i aktywizujące, przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu” zorganizowanego przez Centrum Rozwoju i Edukacji.
• 30 kwietnia 2013 r. – ukończyłam z wynikiem 100% trójmodułowe szkolenie on-line przygotowane pod nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Hanny Komorowskiej pt. „Diagnoza szkolna”, w którym było omawiane: 1. czym jest diagnoza szkolna, 2. Diagnoza – korzyści dla ucznia i rodzica, 3. Diagnoza – korzyści dla nauczyciela i szkoły.
• 9 sierpnia 2013 r. – ukończyłam z wynikiem 100% czteromodułowe szkolenie on-line „Rozwój emocjonalny ucznia” – szkolenie psychologiczne gdzie było omawiane: 1. Reagowanie na sytuacje trudne, 2. Udzielanie pochwał, 3. Praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową z deficytami koncentracji uwagi (ADHD), 4. Tworzenie struktury pracy w grupie.
• 14 sierpnia 2013 r. – szkolenie metodyczne wydawnictwa Macmillan dla nauczycieli klas IV - VI prowadzone przez dr Grzegorza Śpiewaka, na którym omówione były następujące tematy: podstawowe założenia sprawdzianu szóstoklasisty (standardy osiągnięć, poziom trudności, pojęcie sukcesu, kluczowe umiejętności), koncepcja funkcjonalna języka obcego i jej implikacje dla codziennej dydaktyki języka angielskiego w II etapie kształcenia.
• 23 stycznia 2014 r. – konferencja metodyczna wydawnictwa Macmillan na części dla nauczycieli I-III omówione zostały następujące zagadnienia: 1. Poziom rozwoju poznawczego i społecznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jako uwarunkowanie procesów dydaktycznych, 2. Zarządzanie procesem edukacyjnym na lekcji w klasach młodszych, 3. Techniki pracy z dużą grupą w I etapie edukacji. Na części dla nauczycieli klas IV-VI trenerka omówiła: 1. Elementy przygotowania ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty, 2. Rozwijanie uwagi, percepcji, dedukcji jako ważnych elementów edukacji językowej.
• 31 stycznia 2014 r. – szkolenie metodyczne wydawnictwa Macmillan dla nauczycieli klas I-III gdzie były omówione następujące tematy: 1. Rola kart obrazkowych jako pomoc dydaktyczna w kursie języka obcego dla najmłodszych uczniów, 2. Techniki wykorzystania kart obrazkowych do wprowadzania i utrwalania słownictwa z dziećmi niepiszącymi, 3. Fundamentalna rola odpowiedniego modelowania w skutecznym przeprowadzaniu ćwiczeń językowych.
• 31 stycznia 2014 r. – szkolenie metodyczne „Sprawdzam! Co kryje sprawdzian?”, gdzie omówiono części arkusza i typy zadań, które pojawią się na sprawdzianie szóstoklasisty w 2015 r. oraz strategie egzaminacyjne niezbędne w przygotowaniu uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego.
• 25 sierpnia 2014 r. – konsultacja metodyczna podczas dni wydawnictwa Macmillan w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, egzaminu szóstoklasisty i nowości wydawniczych.
• 25 sierpnia 2014 r. – konferencja metodyczna wydawnictwa Pearson pt. „Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym”. W trakcie sesji omawiano zagadnienia związane z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników oraz zmian w podstawie programowej: 1. Nowe wymagania edukacyjne wynikające ze zmian w podstawie programowej, 2. Z jakich podręczników nauczyciel może korzystać w szkole, 3. Zasady decydowania o wyborze podręcznika, 4. Proces dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego.
• 25 sierpnia 2014 r. – konferencja metodyczna, gdzie poruszono następujące zagadnienia: 1. Jak odpowiednio dobierać narzędzia metodyczne pomagające w efektywnym przygotowaniu uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty, 2. Jak czerpać wiedzę z diagnozy szkolnej do wzmacniania słabszych obszarów umiejętności językowych ucznia, 3. Jakie praktyczne ćwiczenia w klasie i poza nią stosować w celu przygotowania uczniów do sprawdzianu.
• 26 sierpnia 2014 r. – szkolenie metodyczne, na którym trenerka omówiła następujące tematy: 1. Zarządzanie procesem edukacyjnym na lekcji języka angielskiego w klasach młodszych, 2. Metody aktywizacji grupowej uczniów w klasach I-III, 3. Techniki pracy z dużą grupą na pierwszym etapie edukacji formalnej.
• 8 października 2014 r. – szkolenie nt. „Edukacja globalna. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat” zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, na którym omówiono: 1. Wprowadzenie do edukacji globalnej – definicje, podstawa programowa kształcenia ogólnego, zadania szkoły i nauczyciela, 2. Współzależności globalne: gospodarcze, społeczne, polityczne, środowiskowe, kulturowe, 3. Zasady edukacji globalnej, 4. Milenijne cele rozwoju. Problemy globalne współczesnego świata, 5. Metody w edukacji globalnej. Metoda projektu edukacyjnego. , 6. Zasoby edukacyjne dla nauczycieli. Współpraca z instytucjami zajmującymi się edukacją globalną. Tydzień edukacji globalnej.
• 2 lutego 2015 r. – konferencja metodyczna, którą poprowadził dr Grzegorz Śpiewak i na sesji przeznaczonej dla nauczycieli uczących w klasach I-III omówił: 1. Kluczowe zmiany w układzie podręcznika dla klas I-III związanych z jego postulowaną wieloletniością, 2. Techniki wspierania rozwoju kognitywnego pierwszoklasistów, w tym zwłaszcza małej motoryki, w odniesieniu do nowego kształtu narzędzi dydaktycznych, a dla klas IV-VI trener omówił: 1. Wybrane techniki utrwalania i powtarzania materiału językowego pod kątem sprawdzianu szóstoklasisty, 2. Rozwijanie kompetencji frazowej jako kluczowego aspektu długofalowej strategii nauczania języka obcego w klasach IV-VI.
• 17 marca 2015 r. – szkolenie zespołu nauczycieli nt. „Metodyka nauczania 6-latka w klasie I” organizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
• Kwiecień 2015 r. – konferencja nt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” organizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Efekty:
W miarę możliwości starałam się korzystać z różnych form doskonalenia, co dawało mi satysfakcję zawodową, podnosiło jakość mojej pracy i tym samym pracy szkoły, w której pracuję. Wiedzę zdobytą na kursach, szkoleniach, warsztatach wykorzystuję w swojej pracy pedagogicznej na lekcjach języka angielskiego. Doskonaląc warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty, rozwijałam się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności, a moje uczniowie osiągali najlepsze wyniki w szkole.

2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.

W trakcie stażu poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.
Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, ponieważ jest to praktyczny sposób na doskonalenie swojego warsztatu pracy i metod pracy z dziećmi. Wymiana doświadczeń jest niezwykle korzystna dla obu stron, jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela. Jest to jeden z lepszych sposobów uczenia się i samokształcenia nauczyciela, znajdowania nowych rozwiązań dydaktyczno – wychowawczych.
Gromadziłam różnorodne pomoce dydaktyczne: płyty CD i DVD, podręczniki i zeszyty ćwiczeń, plansze i plakaty tematyczne, zdjęcia, wycinki prasowe, dodatkowe ćwiczenia ze stron internetowych. Udało się mi pozyskać oprogramowanie do tablicy interaktywnej dla podręcznika każdej z klas, w których uczę, językowe gry planszowe. Dbałam stale o wystrój i estetykę pracowni językowej poprzez wykorzystanie prac dzieci, materiałów językowych lub projektów. Wzbogacam warsztat pracy poprzez pozyskiwanie środków dydaktycznych (magazyny, przewodniki i broszury o krajach anglojęzycznych), zakup pozycji książkowych.
Moja prywatna szkolna biblioteczka pełna jest różnorodnych materiałów dydaktycznych, które pozwalają mi na przeprowadzenie ciekawych lekcji. Są to pozycje z zakresu historii i biografii krajów anglojęzycznych jak i życia dnia codziennego, włączając w to kulturę.
Wykorzystywałam publikacje internetowe w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów na takich stronach internetowych jak www.oswiata.abc.com.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.awans.edux.pl. Regularnie odwiedzałam strony internetowe wydawnictw, z którymi współpracuję, miałam stale przesyłaną korespondencję mailową na pocztę z wszelkimi nowościami wydawniczymi i szkoleniami. Uczestniczyłam w serii szkoleń on-line dostępnych na stronach wydawnictw oraz na Facebooku.
Utrzymywałam stały kontakt mailowy, telefoniczny i osobisty z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw: Macmillan, Oxford University Press, MM Publications, Express Publishing (Egis), Longman (Pearson), Nowa Era.

3. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziałów w różnych konkursach językowych.

W okresie stażu konkursy językowe organizowane były przeze mnie w szerokim wymiarze i stanowiły ważną część mojej pracy. W opinii uczniów, a czasem i nauczycieli, konkursy są uważane za wyznacznik sukcesu w aspekcie dydaktycznym gdyż dają ich właścicielom poczucie osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności a dodatkowo pozytywnego wyróżnienia się na tle klasy i szkoły.
Konkursy oprócz oczywistego aspektu dydaktycznego, mają szerszy aspekt wychowawczy, gdyż kształtują charakter młodego człowieka: jego wytrwałość, pracowitość, cierpliwość, przezwyciężanie trudności, organizowanie pracy i nauki, czy umiejętność radzenia sobie z emocjami (pozytywnymi i negatywnymi).
Mając to wszystko na względzie, zainteresowałam się działaniem w kierunku rozszerzania oferty konkursowej z języka angielskiego w naszej szkole.
Oferta konkursowa z założenia miała być szeroka, aby każdy uczeń mógł w niej znaleźć coś dla siebie.
Uzyskiwałam nagrody do konkursów od wydawnictw, z którymi współpracujemy oraz od firmy SM Spomlek w postaci artykułów piśmienniczych lub gadżetów edukacyjnych i marketingowych.

Organizowałam:
• 28 września 2012 r. szkolny konkurs „Poznaj świat przez języki”
• 26 września 2013 r. konkurs na plakat promujący naukę języków obcych – I miejsce Konrad Osak kl. IV a, II miejsce Maciej Piekarski kl. VI a, III miejsce Weronika Kalicka kl. VI a i wyróżnienie Szymon Ejsmont kl. VI a (wszystko to są moje uczniowie).
• 3 czerwca 2014 r. ortograficzny konkurs z języka angielskiego „Spelling Bee” – kategoria klas IV, V i VI moi uczniowie zajęli trzy czołowie miejsca.
• 26 września 2014 r. konkurs na plakat promujący naukę języków obcych – I miejsce Kornelia Niebrzegowska kl. V a, II miejsce Kamil Musikowski kl. VI b, wyróżnienie Ewelina Arasim.

Współorganizowałam:
• 26 października 2012 r. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy „OXFORD.plus” – moi uczniowie z kl. Va: Adam Filipiuk, Kacper Kozak i Weronika Kalicka uzyskali 100 punktów na 100 możliwych.
• 8 stycznia 2013 r. Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek” z języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej – przygotowywanie uczniów do udziału w konkursie.
• 8 stycznia 2014 r. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z języka angielskiego dla klas IV-VI „Olimpus” – mój uczeń Przemysław Zielant kl. V b uzyskał 60 / 60 pkt. I zajął I miejsce.
• 24 października 2014 r. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy „Archimedes.Plus LINGUA.plus” XIVX edycja – moi uczniowie Michał Niewęgłowski Va laureat I stopnia z wyróżnieniem, Przemek Zielant Vib laureat I stopnia, Martyna Ostasiewicz Va oraz Liwia Wojtaś laureatki V stopnia.

Przygotowywałam uczniów:
• 19 września 2013 r. do konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – z kl. VIa 5 uczniów
• 28 marca 2014 r. III edycja powiatowego konkursu „Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej” zorganizowanego w Komarówce Podlaskiej – moja uczennica Liwia Wojtaś zajęła I miejsce.
• 12 czerwca 2014 r. II powiatowy konkurs z języka angielskiego dla szkół podstawowych zorganizowanym przez Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim – mój uczeń Kacper Kozak zajął II miejsce, a Adam Filipiuk i Kinga Opolska dostali wyróżnienie.
• 21 października 2014 r. etap szkolny, 10 grudnia 2014 r. etap okręgowy i 27 lutego 2015 r. etap wojewódzki konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – Przemysław Zielant kl. VI b został laureatem.
• 22 maja 2015 r. III Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „Sing a Song” dla klas IV-VI – I miejsce Izabela Gudelis VIb oraz Martyna Ostasiewicz Va, II miejsce Liwia Wojtaś VIb, wyróżnienie Martyna Sznura Va.

Efekty:
W każdej szkole przy okazji zgłaszania uczniów do konkursów zewnątrz czy wewnątrzszkolnych promuje się przy okazji większa motywacja do zdobywania wiedzy, oraz dysponowania nią na poziomie wyższym niż przeciętny uczeń. Przez udział uczniów w konkursach jest rozwijanie talentów, poszerzanie ich wiedzy, uczenie ich radzenia sobie ze stresem, porażkami i sukcesem. Niemniej ważne jest podniesienie jakości pracy szkoły i promowanie jej w lokalnym środowisku. Ja z kolei zwiększyłam swoją wiedzę z zakresu konstruowania i przeprowadzania konkursów.

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela
Jako nauczyciel szkoły podstawowej obowiązuje mnie przeprowadzenie dwóch dodatkowych lekcji w tygodniu. Jedną z tych godzin postanowiłam przeznaczyć na pracę z uczniem zdolnym językowo a drugą na pracę z uczniem mającym trudności w nauce języka angielskiego. Głównym założeniem takich zajęć jest rozbudzanie wśród uczniów otwartości na inne kultury, motywowanie ich do doskonalenia umiejętności językowych zdobytych na lekcjach oraz przybliżenie realiów kulturowych krajów anglojęzycznych.
Na początku roku szkolnego opracowuję treści i cele przeprowadzanych zajęć. Systematycznie prowadzę dziennik zajęć, a na koniec roku sporządzam ewaluację podjętych działań. Na zajęciach dla uczniów mających trudności staram się wprowadzać nowe słownictwo i tłumaczyć gramatykę poprzez gry i zabawy, stosuję też pracę w grupach, która jest szczególnie dobra dla uczniów nieśmiałych. Na zajęciach z uczniem zdolnym przygotowuję ich do wzięcia udziału w konkursach z języka angielskiego. Poszerzam ich słownictwo, uczniowie utrwalają i poznają gramatykę języka angielskiego w szerszym zakresie. Duży nacisk kładziony jest również na samodzielne wykorzystywanie przez uczestników pomocy naukowych tradycyjnych i nowoczesnych (CD-ROMy edukacyjne, słowniki on-line, strony www z grami i zabawami w języku angielskim).

5. Współpraca z wychowawcami klas.

Utrzymywałam stały kontakt z wychowawcami klas, w których uczę w celu wymiany informacji na temat poszczególnych uczniów oraz całej klasy. Przekazywałam im własne obserwacje dotyczące wyników w nauce bądź zachowania uczniów.

6. Pełnienie funkcji protokolanta podczas Rady Pedagogicznej.

Pisałam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Starałam się wykonywać to rzetelnie i na czas.

7. Podział klasy na grupy.

Jako przewodnicząca zespołu nauczycieli języka angielskiego w naszej szkole przygotowywałam i udostępniałam pozostałym nauczycielom języka angielskiego testów różnicujących dla klas IV, V i VI. Celem tych testów jest zbadanie poziomu wiedzy uczniów z zakresu gramatyki, leksyki i sprawności językowych. Po sprawdzeniu testów dokonywałam analizy i sporządzałam wnioski do dalszej pracy w grupach. Analiza uzyskanych wyników pozwala na zakwalifikowanie uczniów do poszczególnych grup ze względu na stopień zaawansowania poziomu wiedzy języka angielskiego.

8. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów

Opracowywałam przedmiotowe systemy oceniania z języka angielskiego dla klas I-III i IV-VI oraz dokonywałam ich oceny na koniec każdego roku szkolnego. Wymagania edukacyjne wobec uczniów i kryteria oceniania sprawdzianów określam precyzyjnie, wyjątkowo dostosowując je do indywidualnych możliwości uczniów. Właściwie opracowane i stosowane zasady przedmiotowego systemu oceniania wpływają na systematyczność pracy uczniów, umożliwiają przestrzeganie praw ucznia, zapewniając równość szans i obiektywność w ocenianiu.
Brałam aktywny udział we wdrażaniu WZO, co roku we wrześniu zapoznaję moich uczniów i ich rodziców z wymaganiami z języka angielskiego.
Opracowywałam, podsumowywałam i prezentowałam na posiedzeniach Rady Pedagogicznej wyniki próbnych i właściwych testów kompetencji szóstoklasistów. Tworzyłam lub wykorzystywałam publikowane diagnozy: testy poziomujące znajomość języka angielskiego w klasie IV, a od tego roku w każdej klasie, w której uczę. Monitorowałam osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzenie diagnoz. Na podstawie wyciągniętych wniosków pracowałam na lekcjach z uczniami. Zastosowanie wielu różnorodnych narzędzi diagnozowania uczniów dostarczało mi cennych informacji do doskonalenia własnej pracy. Możliwość monitorowania stanu wiedzy uczniów, postępów w nauce i posiadanie obiektywnego narzędzia oceniania uczniów służyło też podniesieniu jakości pracy szkoły.

9. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla zainteresowanych uczniów.

W okresie stażu w miarę potrzeb uczniów prowadziłam z własnej inicjatywy zajęcia dodatkowe, na których można było dokonać poprawy oceny, dowiedzieć się o materiale, który był zrealizowany podczas nieobecności ucznia i przerobić go z nauczycielem, zaliczyć testy, sprawdziany, kartkówki lub uzyskać pomoc w odrabianiu pracy domowej. Szczególnie efektywne były zajęcia ze względu na to, że niewielka liczebność grup pozwalała dopasować sposób uczenia do indywidualnego zapotrzebowania i zainteresowań uczniów. Wzmacniała ich pewność siebie i podnosiła ich poziom zaangażowania na lekcjach języka angielskiego.
Wdrażałam na lekcjach języka angielskiego i prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych metody aktywizujące tj.:
a) Inscenizacja – odgrywanie ról, scenek
b) Gry i zabawy językowe,
c) Metody oglądowe – pokaz, demonstracja, pomoce wizualne
d) Metoda projektu
e) Piosenki
f) Praca z komputerem
g) Linie czasu
h) Burze mózgów
i) „Za i przeciw”
Metody te kształtują umiejętności, stwarzają warunki ułatwiające uczenie się, aktywizują, są atrakcyjne, uwzględniają różne style uczenia się.

Efekty
Trzymanie się metod aktywizujących w procesie dydaktycznym owocuje efektywniejszym pogłębianiem zdobytej przez ucznia wiedzy, jej usystematyzowaniu oraz utrwaleniu. Uczniowie myślą podczas wykonywanych zadań, angażują się emocjonalnie, są aktywni w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno – motywacyjnej. Wykorzystywanie metod aktywizujących, sprzyja przyswojeniu i utrwaleniu przez uczniów właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji.

10. Współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych.

We współpracy z innymi nauczycielami przygotowuję część artystyczną w języku angielskim na zakończenie roku szkolnego z uczniami klas I-III oraz IV-VI.
Pomagam w organizacji imprez okolicznościowych, które wpisują się w charakter naszej szkoły i wynikają z planu pracy szkoły, a mianowicie: Dzień Wiosny, Dzień Sportu organizowanego w ramach Dnia Dziecka, dyskoteki i bale szkolne.
Pomagam w organizacji i przeprowadzeniu różnych akcji Samorządu Uczniowskiego takich jak: „Walentynkowa Poczta” – poprzez wykonanie pocztówek lub listów w języku angielskim, „Góra Grosza” przeprowadzanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz domów dla dzieci – poprzez zbieranie pieniędzy.
Każdego roku organizuję ogólnoszkolną akcję „Język to podstawa. Ucz się języków”. 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków – coroczne święto języków ustanowione przez Radę Europy. Z tej okazji w naszej szkole od 24 do 28 września trwa akcja, która polega na przeprowadzeniu w każdej klasie lekcji na temat Europejskiego Dnia Języków (nauczyciele języka angielskiego przeprowadzają lekcję językową o charakterze kulturowym na podstawie materiałów uzyskanych ode mnie). Celem tej akcji jest dotarcie do jak największej grupy dzieci i przekonanie ich, że znajomość języków obcych jest niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie. Daje możliwość swobodnego podróżowania, komunikowania się z innymi i sprawia, że stajemy się obywatelami świata.

11. Współpraca z rodzicami uczniów.

W ostatni czwartek każdego miesiąca w naszej szkole nauczyciele pełnią dyżury w pokoju nauczycielskim, w trakcie których:
• przeprowadzam rozmowy indywidualne z rodzicami, przekazując im postępy w nauce lub ich braki oraz zachowania na lekcji;
• aktywizuję rodziców do wzięcia udziału w życiu szkoły.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Sięgam po materiały publikowane w serwisach internetowych takich jak www.sozoexchange.com, www.esl.about.com, www.iriddler.com, www.macmillan.pl, www.pearson.pl, www.nowaera.pl.
Systematycznie śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczane na stronach internetowych oraz wymieniałam doświadczenia drogą elektroniczną, bądź poprzez swoją dyskusję na forach internetowych. Do tego służyły mi takie strony internetowe jak www.literka.pl, www.profesor.pl, www.interklasa.pl.

2. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.

Z zastosowaniem komputera przygotowywałam dokumenty, które następnie wykorzystywałam w swojej pracy: dokumentację awansu zawodowego, scenariusze zajęć, dyplomy konkursowe, konspekty lekcji, ankiety, informacje dla rodziców i uczniów
Aby przygotować ciekawe pomoce dydaktyczne najczęściej korzystam z programu Microsoft Word pakietu Office. Praktycznie wszystkie dokumenty wykorzystywane w pracy nauczyciela tworzę za pomocą komputera. Przydatność obsługi komputera jest nieocenionej wagi.
Opracowywałam materiały informacyjne, robiłam zdjęcia związanych z nauką języka angielskiego i przekazywałam je na bieżąco administratorowi szkolnej strony internetowej do umieszczenia. Dziękując czemu nauczyciele, uczniowie i ich rodzice mieli możliwość na bieżąco śledzić ważne wydarzenia z życia szkoły.

3. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami.

Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na bieżąco pracuję z tablicą interaktywną i jej oprogramowaniem. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Jedną z postaci utrzymywania kontaktu z różnymi podmiotami jest używanie przeze mnie takich form komunikacji internetowej jak portal „Facebook” i komunikator internetowy „Skype”. Pozwoliły mi one na szybką i bezpośrednią komunikację oraz przesyłanie informacji.

4. Rozwijanie zainteresowań młodzieży
Często namawiam uczniów i tłumaczę jak korzystać z portali międzynarodowych i anglojęzycznych jako sposób samodzielnej nauki języka angielskiego.
Niejednokrotnie angażowałam uczniów w rozwiązywanie problemów i zagadek dydaktycznych z użyciem Internetu (szczególnie w ramach pracy domowej).

5. Współpraca z biblioteką szkolną

Wykorzystywałam salę komputerową wg potrzeb. Tematyka zajęć była przeróżna, od wyszukiwania informacji o krajach anglojęzycznych przez przepisy kulinarne aż do wirtualnych wycieczek zagranicznych. Lekcje z Internetem nauczyły mnie nowego planowania jednostki lekcyjnej oraz przeprowadzania ich bez pomocy podręcznika. Dla uczniów miały one charakter bardzo samodzielny, rola nauczyciela została zminimalizowana do osoby udzielającej wskazówek i czuwającej nad prawidłowym przebiegiem zajęć.

Efekty
Dokumenty i inne teksty napisane przy pomocy komputera są estetyczne i czytelne. W trakcie pisania można łatwo wprowadzać zmiany.
Użycie technologii informatycznej miało dwojaki wpływ na moją pracę. Po pierwsze realizowałam za jej pomocą samokształcenie: dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę. Po drugie doskonaliłam swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie były bardziej urozmaicone i ciekawsze za sprawą nowinek z Internetu.
Stworzyłam swoistego rodzaju biblioteczkę stron internetowych, które przydają się w trakcie nauki języka angielskiego. Udostępniłam ją wśród swoich uczniów i pozostałych nauczycieli języka angielskiego w szkole. Dzięki mojej pracy i zaangażowaniu powstała wymierna pomoc w nauce języka obcego.
Wielokrotnie przekonałam się o tym, że wykorzystanie narzędzi multimedialnych wzmaga aktywność i zaangażowanie uczniów w pracę podczas lekcji.


§8 ust. 2. pkt. 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli obecnych i przyszłych (praktykantów).

Przez cały okres mojego stażu opracowywałam scenariusze zajęć i przygotowywałam własne materiały przydatne do funkcjonowania jako anglisty w szkole i udostępniałam je innym nauczycielom języków obcych.
W trakcie stażu przeprowadziłam kilka lekcji otwartych dla nauczycieli zainteresowanych i praktykantów, po których wraz z nauczycielami dokonałam ewaluacji zajęć pod kątem zrealizowania celów lekcji oraz efektów użycia metod aktywizujących na lekcji. Wspólna analiza i refleksje po odbytej lekcji pozwoliły mi wyciągnąć wnioski na przyszłość. Szczególnie pozytywny oddźwięk u innych nauczycieli wzbudziło stosowanie przeze mnie elementów nauczania międzyprzedmiotowego, które u uczniów wywołało żywe zainteresowanie pozwalając wykazać się wiedzą z innych przedmiotów np. przyrody, matematyki, języka polskiego czy historii. Stosowane przeze mnie pomoce naukowe (plansze, ulotki, ćwiczenia i gry językowe) udostępniałam pozostałym nauczycielom do wykorzystania w uczonych przez nich klasach.
W ramach wymiany doświadczeń, obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli, co pomogło mi również w doskonaleniu własnego warsztatu. Miałam okazję przekonać się, w jaki sposób nauczyciele innych przedmiotów pracują z uczniami, a niektóre z metod, form, czy technik pracy stosowane przez nich z chęcią zaadoptowałam.
Współpracowałam z nauczycielami innych szkół w trakcie międzyszkolnych lub powiatowych konkursów z języka angielskiego. W razie potrzeby, dzieliłam się swoją wiedzą pomagając w tłumaczeniu materiałów dydaktycznych z języka angielskiego lub rosyjskiego na polski i odwrotnie.

Pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu nauczycieli języka angielskiego, na spotkaniach którego były podejmowane decyzje odnośnie wyboru podręcznika do poszczególnych klas, wybór testów do diagnozy wstępnej oraz testów plasujących, omawianie oferty konkursów zewnątrzszkolnych, podjęcie decyzji o przeprowadzeniu konkursów wewnątrzszkolnych, wymiana pomysłami, spostrzeżeniami oraz wiedzą zdobytą na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.
Na początku stażu pracowałam w szkolnym zespole wychowawczym a obecnie wchodzę w skład zespołu ewaluacji, na spotkaniach których wypracowywaliśmy dokumenty służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Jako członek zespołu ewaluacji samodzielnie opracowałam ankietę dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły pt. „Respektowanie norm społecznych w szkole”.
Podjęte w tym zakresie działania wpłynęły pozytywnie na podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

Kolejną formą dzielenia się wiedzą było zamieszczenie publikacji w Internecie na stronie www.edux.pl: mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania.

3. Objęcie roli opiekuna praktyk studentów filologii angielskiej.

W latach szkolnych 2012/2013 r. oraz 2014/2015 r. pełniłam funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych studentów. Moje zadanie polegało na zapoznaniu ich z pracą szkoły – prowadzenie zajęć dydaktycznych, prowadzenie dokumentacji oraz udział w życiu szkoły. Prowadząc te praktyki, szczególną uwagę starałam się zwrócić jednak na wypracowanie u praktykantów umiejętności dostosowania się do potrzeb uczniów. Prowadząc zajęcia w obecności praktykantów stosowałam różnorodne metody i formy pracy chcąc pokazać, że każdy zespół klasowy ma swoją specyfikę. Uwrażliwiałam ich również na konieczność indywidualizacji procesu nauczania ze względu na różne style uczenia się i preferencje sensoryczne uczniów. Oceniając prowadzone przez moich podopiecznych lekcje koncentrowałam się na dostrzeganiu ich mocnych stron i ukazywaniu przede wszystkim pozytywnych efektów. Stosowałam wobec nich pedagogikę sukcesu licząc na to, że odwdzięczą się tym samym swoim przyszłym uczniom.

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Obustronne dzielenie się wiedzą z pedagogiem szkolnym polegało na pedagogizacji, instruowaniu, omawianiu przypadków i bieżących problemów wychowawczych w ramach realizacji zadań szkoły. Te rozmowy pozwoliły mi na właściwe podejmowanie decyzji wychowawczych.

Podsumowanie
W czasie trwania stażu zrealizowałam prawie wszystkie założone sobie wcześniej działania. Oprócz tego zrealizowałam kilka dodatkowych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wykonywane zadania stały się dla mnie natchnieniem do wdrażania nowych pomysłów, które mam nadzieję realizować w przyszłości. Kolejny raz przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego dokształcania się, krytycznego patrzenia na swoje działania, a czasem wręcz weryfikowania własnych przekonań zawodowych i metod pracy.
Swoją postawą motywowałam do działania innych nauczycieli, to również wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron. Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań, zamierzam rozwijać swoje umiejętności zawodowe oraz korzystać z różnych form doskonalenia, by stawać się coraz lepszym nauczycielem i przysłużyć się uczniom, koleżankom i kolegom oraz szkole. Nie byłoby to możliwe bez życzliwości dyrekcji. Za wszelką okazaną mi pomoc bardzo dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.