X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27791
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Michalina Malec - Sekuła

Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
im. St. Staszica

Czas trwania stażu:
01.09.2011r. – 31.05.2014r.
po przedłużeniu do 25.05.2015

Katowice, wrzesień 2011

Zadania organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.

sierpień 2011


2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. • analiza dokumentacji statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu rozwoju, szkolnego programu wychowawczego szkolnego programu profilaktycznego

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy.

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. • uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza,

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania i Forma realizacji

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych.
- Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
Statut szkoły, Szkolny Program Profilaktyczny,
Program Wychowawczy
-opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym
• Współpraca z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi
• Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
• Współpraca z Domem Dziecka
• Współpraca z instytucją pozarządową Fundacją Śląskiego Hospicjum dla Dzieci
• Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
• Pedagogizacja rodziców - prelekcje na wywiadówkach dotyczące zagrożenia uzależnieniami, sposobów wspieranie i motywowania uczniów do nauki, rozwiązywania konfliktów z dziećmi.
• Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
• Indywidualne kontakty z dzieckiem
• Udział w realizacji programu profilaktycznemu przeciwdziałającemu agresji „ Szkoła bez przemocy”

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska

• Aktywna współpraca z rodzicami uczniów stwarzających problemy wychowawcze, edukacyjne poprzez regularny kontakt telefoniczny i osobiste spotkania, korespondencję.
• Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.
• Organizowanie pomocy materialnej w trudnych sytuacjach .


3. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i placówki
obejmujących m.in. pracę z dzieckiem:
- autystycznym, z zespołem Aspergera, agresywnym, z ADHD, ze specyficznymi trudnościami w nauce,

4. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
• Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia i wspieranie jego mocnych stron
• Diagnoza trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów
• Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych.
• Przeciwdziałanie demoralizacji
i niedostosowaniu społecznemu uczniów
przez prowadzenie grupy socjoterapeutycznej
• Prowadzenie zajęć integracyjnych, rozwijających umiejętności społeczne uczniów, zapewniających uczniom doradztwo w zakresie kierunku kształcenia
• i zawodu
• Opracowanie dla wychowawców wskazań do pracy pedagogiczno – psychologicznej
z danym uczniem
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów
z trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym do PPP oraz tworzenie programów pracy
z tymi uczniami.
• Praca w Zespołach Wychowawczych
• Stworzenie programu pracy z uczniem słabym, zdolnym , z trudnościami wychowawczymi, problemami w domu i wdrażanie go w życie kontakcie indywidualnym
• Organizowanie pomocy psychologicznej rodzinom niewydolnym wychowawczo
• Uczestnictwo w pracach zespołu pedagogiczno – psychologicznego opracowującego IPET, KIPU, PDW oraz wdrażanie zaleceń w życie

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą psychologiczną, wychowawczą i opiekuńczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
• wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na zajęciach tematycznych w poszczególnych klasach na bieżąco

2. Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym.
• wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych.
• lektura różnych publikacji internetowych.
• Kontakt z nauczycielami i uczniami przez skrzynkę mailową i komunikatory na bieżąco Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć

3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej.

• publikowanie materiałów własnych i wymiana doświadczeń w Internecie.
• przesyłanie drogą elektroniczną informacji o konferencjach i szkoleniach dla psychologów
• zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej odnośnie aktualnych propozycji zajęć pozalekcyjnych np. grupy socjoterapeutycznej

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania

1. Prowadzenie prelekcji dla nauczycieli .
• przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie 2 prelekcji podczas posiedzeń rady pedagogicznej dotyczących motywowania uczniów do nauki i wzmacniania ich mocnych stron, na bieżąco scenariusze
sprawozdania
2. Dzielenie się swoją wiedza
i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami

• przewodniczenie zespołowi wychowawczemu
• zamieszczenie planu rozwoju w portalu edukacyjnym.
na bieżąco Sprawozdanie z pracy zespołu

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania

1.Opracowanie i wdrożenie programu grupy socjoterapeutycznej
• opracowanie i realizacja programu zajęć grupy socjoterapeutycznej
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

Zadania

1. Współpraca z Miejską Komendą Policji zespołem d/s nieletnich i d/s narkotyków
• Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, pogadanek dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących ustaw, unikania zagrożeń i konsekwencji zachowań ryzykownych i agresywnych

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania

1. Rozszerzenie kompetencji zawodowych
• Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych z logopedii

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych

• sporządzenie planu pracy psychologa szkolnego i sprawozdania z jego realizacji
• opis, analiza i plan pracy z uczniami wymagającymi indywidualnego podejścia ze względu na sytuację rodzinną, możliwości czy trudności wychowawcze


........................................
psycholog szklony mgr Michalina Malec - Sekuła

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.