X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27709
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

„Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły”
§ 6 ust. 2 pkt 1

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
- Zapoznanie się i analiza treści Karty Nauczyciela i Rozporządzenia MEN - Wrzesień 2014 - Rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
- Napisanie niniejszego planu rozwoju
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Rozmowa wstępna
- Określenie zasad współpracy - Wrzesień 2014 oraz na bieżąco - Współpraca z opiekunem stażu
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego - Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Publikacja planu w Internecie.
- Przedstawienie planu podczas Rady Pedagogicznej - Wrzesień 2014

- Październik 2014

- Najbliższa bieżąca Rada Pedagogiczna - Plan rozwoju zawodowego

- Adres strony www
- Zaświadczenie o publikacji
- Zapis w sprawozdaniu z Rady
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Bursy oraz obowiązującą dokumentacją
- Prowadzenie dzienników, projektów i konspektów
- Zapoznanie się ze:
- statutem Bursy;
- Prawami i obowiązkami ucznia-mieszkańca Bursy;
- Regulaminem Rady Pedagogicznej;
- Programem Rozwoju Placówki;
- Programem Profilaktyki;
- Programem Wychowawczym itp. - Wrzesień 2014 oraz na bieżąco - Zapisy w dziennikach, konspekty
- Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami regulującymi pracę bursy

5. Uczestnictwo w działaniach Bursy
- Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami uczniów, ich rodzicami
- Prowadzenie i praca w kołach zainteresowań - Na bieżąco - Obecność na zebraniach i radach pedagogicznych

6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela
- Obserwacja, zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu, rozmowy, wspólna analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy
- Udział w formach doskonalenia zawodowego (szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne)
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - Na bieżąco

- Na bieżąco - Notatki z hospitacji
- Notatki ze spotkań
- Zaświadczenia
- Wykaz przeczytanej literatury
7. Aktywne uczestnictwo w życiu Bursy
- Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu Bursy
przedmiotowej
- Współpraca w realizacji planu rozwoju bursy, regulaminu - Na bieżąco - Dokumentacja, zapisy w dziennikach

8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
- Analiza własnych działań i ocena skuteczności - Na bieżąco - Wspomniane dokumenty
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją - Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji - Maj 2015 - Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

„Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły”
§ 6 ust. 2 pkt 2

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając literaturę, konspekty, poradniki i pomoce itp
- Przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub internecie
- Analiza wybranych zestawów pomocy dydaktycznych
- Modyfikacja i tworzenie planów wynikowych - Wrzesień 2014 - Wybrane i zakupione pozycje
- Wybrane czasopisma

2. Realizacja zajęć we współpracy z innymi nauczycielami
- Odpowiedni dobór tematów
- Łączenie nauki z edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną, proeuropejską,itp. - Na bieżąco - Zapisy w dziennikach
3. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na zajęciach - Studiowanie literatury metodycznej
- Hospitacje - Na bieżąco - Konspekty
- Arkusze obserwacji
4. Zastosowanie metod aktywizujących (projekty) - Metoda projektowa
- Metody twórczego myślenia - Na bieżąco - Pomoce naukowe
- Konspekty
5. Praca z uczniem szczególnie zdolnym, o szczególnych potrzebach edukacyjnych i z uczniem z dysfunkcjami - Indywidualne podejście do ucznia
- Dostosowanie wymagań do potrzeb i zdolności ucznia - Na bieżąco - Wyniki uczniów
6. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Obecność na zajęciach innych nauczycieli
- Omówienie zajęć - Na bieżąco - Arkusze obserwacji lekcji
7. Hospitacje na własnych lekcjach co najmniej raz w semestrze
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji placówki lub opiekuna stażu
- Omówienie zajęć - Na bieżąco - Arkusze obserwacji lekcji
- Własne wnioski i refleksje
- Opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej
8. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji
- Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne
- Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów - Na bieżąco - Dokumenty pohospitacyjne
- Arkusze obserwacji lekcji
- Ankiety
9. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
- Kursy metodyczne
- Szkolenia
- Seminaria
- Warsztaty
- Aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania - Na bieżąco - Zaświadczenia
- Certyfikaty
- Dyplomy
10. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
- Gromadzenie dokumentacji
- Analiza dokumentacji
- Korzystanie z wniosków - Na bieżąco - Konspekty
- Plany wynikowe
- Testy
- Zaświadczenia publikacji artykułów i konspektów w Internecie

„Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów”
§ 6 ust. 2 pkt 3

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z planem wychowawczym Bursy - Analiza planu wychowawczego - Październik 2014 - Wpis w dzienniku
2. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia
- Rozmowy
- Metody pracy
- Metody twórczego myślenia
- Wsparcie psychologicznedla uczniów
- Lekcje poświęcone wszelkim dostępnym źródłom i formom samodzielnej nauki - Na bieżąco - Konspekty
3. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo –wychowawczych ucznia - Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej - Na bieżąco - Wyniki we współpracy z uczniem
4. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców - Zajęcia obejmujące zagadnienia z kultury innych krajów
- Rozmowy z uczniami
- Dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych - Na bieżąco - Konspekty
- Świadomość kulturowa uczniów
5. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
- Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce
- Rozmowy z uczniem
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami
- Udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających - Na bieżąco - Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

„Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć”
§ 6 ust. 2 pkt 4

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Wstępna samoocena
- Autorefleksja
- Analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju
- Wnioski - Na bieżąco - Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć - Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
- Wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
- Nauka opracowywania scenariuszy lekcji. - Według harmonogramu - Arkusz obserwacji

- Konspekty zajęć
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Publikacja planu rozwoju, konspektów i artykułów w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom
- Współpraca z nauczycielami
- Dzielenie się doświadczeniami
- Analiza i samoocena. - Na bieżąco - Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli
- Portale internetowe
- Zaświadczenie o publikacji
- Kontakty interpersonalne z gronem pedagogicznym
4. Doskonalenie oraz samokształcenie
- Uczestnictwo w radach pedagogicznych
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb. - Na bieżąco - Listy obecności

- Zaświadczenia
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
- Współpraca z nauczycielami
- Dzielenie się doświadczeniami
- Kontakty z rodzicami - Na bieżąco - Kontakty interpersonalne z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym
6. Analiza i samoocena swoich zachowań
- Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych - Na bieżąco - Wyniki pedagogiczne
- Wnioski do dalszej pracy
7. Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i internetu w pracy pedagogicznej

- Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami
- Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i ucznia.
- Wykonanie środków dydaktycznych do zajęć.
- Korzystanie z wersji elektronicznej literatury pedagogicznej, czasopism. - Na bieżąco - Niniejszy plan Scenariusze lekcji
- Publikacje w Internecie
- Wykaz stron internetowych
- Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach
- Przykładowe testy, sprawdziany

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.