X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27702
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Marta Więczkiewicz
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Resku-
filia w Łosośnicy
Dyrektor szkoły: mgr Violetta Dynarska-Adamowicz
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Helena Burcz-Łachmanowicz
Czas trwania stażu: 01.09.2014- 31.05.2015
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków, nauki, zabawy i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć
z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych
w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 2 pkt 1 *
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego
dot. awansu zawodowego nauczycieli, tj.
ustawy, rozporządzenia – podstawa
prawna Karta Nauczyciela
z dnia 26
stycznia 1982r., Rozporządzenie MEN
z dnia 1 marca 2013
r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli
- zredagowanie Planu Rozwoju
Zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły - napisanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2014
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu -określenie formy współpracy,
-ustalenie
z opiekunem terminów
i tematyki zajęć na okres stażu - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć
i potwierdzenie opiekuna stażu. wrzesień 2014
i na bieżąco przez okres stażu
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły - poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
-zapoznanie się
z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej.
- prowadzenie dzienników
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych - zapis
w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
od września do maja
4. Poznanie Podstawy Programowej - zapoznanie się
z programami realizowanymi
w placówce - zapis w dokumentacji przebiegu stażu wrzesień 2014
5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły - analiza regulaminu BHP i p/poż - zapis w dokumentacji przebiegu stażu

wrzesień 2014
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej
dokumentacji - wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
- prowadzenie dokumentacji szkoły, przebiegu nauczania, konspektów

okres stażu

7.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

okres stażu
8.Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego czerwiec 2015

§ 6 ust. 2 pkt 2 *
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy - opracowywanie planu pracy dydaktycznej
-opracowanie planu pracy wychowawczej
- plan pracy dydaktycznej
i wychowawczej zatwierdzony do realizacji okres stażu
2. Zapoznanie
z prawidłowym konstruowaniem scenariuszy zajęć - przygotowanie
i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć
z opiekunem stażu
- zgromadzone scenariusze
Systematycznie przez cały rok
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy - uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: szkoleniach, udział
w szkoleniowych radach pedagogicznych - zaświadczenia
o ukończonych szkoleniach okres stażu
4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej - tworzenie
i opracowywanie dokumentacji, korzystanie
z programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami,
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem. - scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne cały rok
5. Poszerzanie wiedzy
w zakresie nowoczesnych metod wychowania - czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych - notatki
z przeczytanych książek, artykułów okres stażu
6. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego
w Internecie
- portale internetowe
- plan dostępny
w dokumentacji szkoły na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3 *
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Współpraca
z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
- spotkania okolicznościowe
- sprawozdanie, ze współpracy
z rodzicami od września do maja
2. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci - stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia okres stażu
3. Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach szkolnych zamkniętych i otwartych - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych
w szkole
-udział w wycieczkach szkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów. - potwierdzenie nauczyciela współpracującego
- zdjęcia
okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4 *
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć
w obecności lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - scenariusze zajęć okres stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obecność
i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji okres stażu

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Resko, dnia 16.09.2014 r. Resko, dnia 16.09.2014 r.

podpis opiekuna stażu podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.