X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27651
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
mgr inż. Anny Firchów
nauczyciela mianowanego
w Zespole Szkół Gastronomicznych
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1.09.2012
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05. 2015
Czynności organizacyjne

Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2012 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły

Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły - analiza dokumentacji szkolnej: statutu szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Na bieżąco
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej Na bieżąco

Gromadzenie dokumentów: scenariuszy, sprawozdań, zaświadczeń, zdjęć.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu sporządzona przez dyrektora szkoły
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2015 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego - prawidłowe wypełnienie wniosku Czerwiec 2015 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 8. ust. 2. pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

1 2 3 4
Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły
- uczestniczenie w kursach, warsztatach szkoleniowych adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły

- studiowanie literatury pedagogicznej

- korekta rozkładu materiału nauczania po każdym roku stażu,

Okres stażu
Zaświadczenia. potwierdzenia uczestnictwa

Podwyższanie jakości pracy dydaktycznej a w konsekwencji wzrost jakości pracy szkoły
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- udział uczniów w szkolnych konkursach Okres stażu Dyplomy , wyróżnienia
Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka,
- pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia

Okres stażu

spotkania z rodzicami w trakcie stażu
Wykaz literatury

Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Organizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych
- zaplanowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, wigilii klasowej, apeli szkolnych itp. Okres stażu Lista obecności
Karta wycieczki
Prowadzenie zajęć z projektu unijnego „Zawodowe horyzonty”
- przygotowanie planu zajęć,
- przeprowadzenie zajęć
- systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych Okres stażu Sprawozdanie i ewaluacja zajęć

§8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

1 2 3 4
Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii komputerowej - prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej,
- wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami,
Okres stażu Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
Wykaz stron internetowych i rejestr informacji przyswojonych za ich pośrednictwem, scenariusze ciekawych zajęć

Opracowanie dokumentów potrzebnych w pracy nauczyciela z wykorzystaniem technologii komputerowej - wykorzystanie edytora tekstu Word do opracowania następujących dokumentów:
- planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji,
- planów dydaktycznych i wychowawczych,
- tworzenie prezentacji w programie Power Point
- materiałów dydaktycznych – testów, sprawdzianów, kart pracy, dyplomów

Okres stażu Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, plany dydaktyczne i wychowawcze, pomoce dydaktyczne
Publikacja planu rozwoju zawodowego - umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej Czerwiec 2015

§8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

1 2 3 4
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców
- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
- prowadzenie zajęć w obecności rodziców
- stała współpraca i wymiana doświadczeń z nauczycielami z mojej szkoły, podejmowanie wspólnych działań Okres stażu Lista obecności
Omówienie i analiza prowadzonych zajęć

Praca w zespole przedmiotów zawodowych - praca w zespole przedmiotów zawodowych podczas dokonywania analizy wyników egzaminów zawodowych Okres stażu
Sprawozdanie
Czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej - przekazywanie nauczycielom informacji i materiałów szkoleniowych dotyczących szkoleń i kursów Według potrzeb Materiały szkoleniowe, prezentacje


§8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

1 2 3 4
Ukończenie szkolenia na egzaminatora oraz pełnienie funkcji egzaminatora OKE - ukończenie szkolenia na egzaminatora
- udział w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Okres stażu
Zaświadczenie
Historia pracy jako egzaminatora OKE


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

1 2 3 4
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych atrakcyjnych dla młodzieży - rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Okres stażu
Aktywny udział uczniów -dziennik zajęć
Przygotowanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach
tematycznych - wybór bogatej oferty, konkursów ogłaszanych w prasie metodycznej oraz na portalach edukacyjnych Okres stażu Zdjęcia, sprawozdania
Wyjścia do lokalnych
placówek kulturalnych
- Kino, Teatr, Muzea Okres stażu Karty wycieczek

§ 8. ust. 2. pkt 4. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
1 2 3 4
Współpraca z pielęgniarka szkolną
- spotkanie z pielęgniarką,
- pogadanki na temat profilaktyki zdrowia Okres stażu Ustalenie oddziaływań pro zdrowotnych
Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom i patologiom w rodzinie - przygotowanie i przeprowadzenie tematyki godzin wychowawczych dotyczących uzależnień i przemocy
Okres stażu Notatki, plan pracy wychowawczej
Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Policją - podejmowanie działań z zakresu profilaktyki
- pomoc uczniom mającym problemy w nauce oraz uczniom z rodzin dysfunkcyjnych
- organizowanie spotkań z policją w klasie w celu prawa karnego (narkotyki, zniesławienie)
- rozpoznawanie i niwelowanie trudności wychowawczych Okres stażu Zaświadczenie

Wpis do dziennika

Potwierdzenie

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi

1 2 3 4
Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno – wychowawczych - zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole. Identyfikacja problemu. Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
- określenie znaczenia problemu.
- propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań. Efekty oddziaływań. Okres stażu Notatki z rozmów z rodzicami, opis i analiza dwóch przypadków

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała :
mgr inż. Anna Firchów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.