X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27640
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Projekt planu rozwoju zawodowego

mgr inż. Katarzyny Krzyśko-Płachta – nauczyciela bibliotekarza
Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych
w Zwoleniu
w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2015 r.


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego,
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego. IX 2012 r.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji – świadectw, scenariuszy, dyplomów, zdjęć, konspektów, planów i innych dokumentów,
- opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
- analiza osiągniętych wyników i sformułowanie wniosków,
- opracowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Cały okres stażu

VI 2015 r.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy . - udział w szkoleniach oraz kursach
- samokształcenie: studiowanie literatury fachowej, gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą,
- odwiedzanie bibliotecznych stron WWW-poznawanie nowoczesnych technik i metod pracy,
- przygotowywanie i opracowywanie materiałów do gazetek w bibliotece i szkole,
- sporządzanie teczek tematycznych. Cały okres stażu
4. Współudział w organizowaniu imprez i konkursów o zasięgu ogólnoszkolnym. - współudział w organizacji i prowadzeniu imprez, konkursów i projektów szkolnych Dzień Otwarty, Festyn Integracyjny itp. oraz imprez odbywających się w środowisku lokalnym. Cały okres stażu
5. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji. - wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego przy wyszukiwaniu i opracowywaniu informacji,
- udostępnianie czytelnikom zbiorów multimedialnych (encyklopedie, słowniki, programy i prezentacje multimedialne, program do zdawania kursu na prawo jazdy różnych kategorii,),
- udostępnianie uczniom Internetu jako kolejnego źródła informacji. Cały okres stażu
6. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podniesienia jakości pracy biblioteki.
- cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa uczniów i pracowników szkoły,
- diagnozowanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych poprzez rozmowy indywidualne,
- wymiana opinii z nauczycielami różnych przedmiotów na temat zasobów biblioteki,
- konsultacje z doradcą metodycznym. Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji
1. Praca z systemem bibliotecznym Mol Optivum w zakresie udostępniania zbiorów czytelnikom. -komputerowa obsługa czytelników w wypożyczalni,
- konsultacje online i spotkania z bibliotekarzami innych szkół pracujących na tym programie w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego dokształcania się. Cały okres stażu
2. Kształtowanie u czytelników umiejętności poszukiwania konkretnych informacji w katalogach elektronicznych i bazie bibliograficznej. - udzielanie czytelnikom indywidualnych instruktaży przy wyszukiwaniu informacji na dany temat,
- kreowanie i promowanie krytycznego odbioru oraz selekcji dostępnych w Internecie informacji, - zwracanie uwagi na potrzebę przestrzegania praw autorskich i bibliograficzne potwierdzanie znalezionych informacji,
- pomoc w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych. Cały okres stażu
3. Posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy oraz Internetem jako źródłem informacji.
Komunikowanie się?????
Technologii komunikacyjnej - przygotowywanie własnych publikacji,
- opracowywanie multimedialnych prezentacji dotyczących prowadzonych lekcji bibliotecznych,
- przygotowywanie scenariuszy imprez, regulaminów konkursów, ulotek, zaproszeń,
- wyszukiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w gazetkach, teczkach tematycznych oraz podczas imprez czytelniczych,
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu w celu poszukiwania informacji wykorzystywanych przez czytelników do przygotowywania się do lekcji, konkursów, egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Cały okres stażu
4. Wykorzystywanie technologii komputerowej w realizowaniu różnych zadań. - gromadzenie i udostępnianie zbiorów multimedialnych dotyczących życia szkoły,
- publikowanie krótkich informacji, zdjęć z życia biblioteki na stronie internetowej szkoły,
- współudział w nadzorowaniu przeprowadzanego na stanowisku komputerowym wewnętrznego egzaminu na prawo jazdy różnych kategorii,
- tworzenie dokumentów i współpraca w tworzeniu dokumentów dla szkoły (np. uaktualnianie regulaminów, programów nauczania, planów do projektów). Cały okres stażu

Cały okres stażu
5. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. - udział w zespołach samokształceniowych nauczycieli bibliotekarzy ze środowiska lokalnego w celu wymiany cennych doświadczeń związanych z wykorzystywaniem w praktyce ICM,
- udział w formach doskonalenia związanych z technologią komputerową.),
- aktualizacja zakładki biblioteki na stronie internetowej szkoły (współpraca z nauczycielem informatyki. Cały okres stażu wg. Harmonogramu


Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji
1. Dzielenie się wiedzą oraz współpraca z nauczycielami różnych przedmiotów pedagogami szkolnymi i kierownikiem internatu. - współpraca w zakresie realizacji programu nauczania oraz ścieżek edukacyjnych (nauczyciele humaniści),
- konsultacje w sprawach wychowawczych dotyczących poszczególnych uczniów z wychowawcami klas, pedagogiem i opiekunami z internatu,
- uczestniczenie w lekcjach koleżeńskich,
- studiowanie prasy pod kątem przydatności dla nauczycieli oraz przekazywanie im informacji bieżących, ciekawych i przydatnych w pracy z uczniami . Cały okres stażu
2. Udzielanie informacji i pomoc nauczycielom. - udzielanie informacji dotyczących planowania rozwoju zawodowego, obowiązujących przepisów, przygotowania dokumentów związanych z awansem zawodowym,
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie w bibliotece scenariuszy imprez i akademii,
- gromadzenie i udostępnianie publikacji nauczycieli. Cały okres stażu
3. Zamieszczanie własnych publikacji na portalach edukacyjnych. - opublikowanie na portalu edukacyjnym planów rozwoju zawodowego i innych opracowań własnych. X.2012
I cały okres stażu
4. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. - uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, kursach i warsztatach,
- zebranie odpowiednich materiałów oraz przygotowanie i przedstawienie referatu dla zespołu nauczycieli humanistów. Cały okres stażu
5. Współpraca i wymiana doświadczeń z nauczycielami bibliotekarzami. - wspólne planowanie pracy zespołu samokształceniowego,
- konsultacje, wymiana doświadczeń i opinii w trakcie spotkań zespołu,
- aktualizowanie i analizowanie zmian w przepisach dotyczących pracy całości szkoły jak i biblioteki,
- wymiana informacji z bibliotekarzami na internetowym forum www.bibliotekawszkole.pl
- udział w konferencjach i spotkaniach bibliotekarzy. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy szkoły. - opracowanie i wdrożenie programu dla Koła Przyjaciół Biblioteki, (plan, regulamin, wykonanie ankiet ewaluacyjnych, wnioski),
- opracowanie szkolnego systemu obrotu wycofanymi książkami,
- opracowanie programu „Młodzież z kulturą za pan brat” (plan, wykonanie ankiet ewaluacyjnych, wnioski).
Cały okres stażu
2. Organizowanie filmoteki w bibliotece szkolnej. - zakup płyt DVD, w szczególności adaptacji lektur szkolnych. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji
1. Promocja biblioteki szkolnej. - opracowanie i organizacja szkolnego konkursu czytelniczo-plastycznego dla uczniów klas informatycznych we współpracy z nauczycielem informatyki (opracowanie regulaminu konkursu na exlibris i logo biblioteki, wykorzystanie wypracowanych materiałów w promocji biblioteki szkolnej),
- organizacja „Literackich Walentynek w Bibliotece”,
- organizowanie obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Światowego Dnia Książki. Według ustalonego harmonogramu cały okres stażu
2. Współpraca z placówkami kulturalnymi (biblioteki, teatr, Dom Kultury). - organizowanie wyjazdów do teatru, wycieczek do bibliotek, wyjść do Domu Kultury,
- współudział w organizacji wyjazdów kulturalno-turystycznych (opieka nad młodzieżą). Według ustalonego harmonogramu
3. Opracowanie zadań dotyczących podnoszenia poziomu czytelnictwa i kultury słowa uczniów.
- podczas zajęć bibliotecznych i zastępstw, korzystając z prezentacji multimedialnych przedstawianie korzyści z czytania,
- rozmowy indywidualne z uczniami,
- zorganizowanie konkursu czytelniczego dotyczącego wybranych lektur,
- przygotowywanie gazetek oraz prezentacji dotyczących poprawności językowej,
- przygotowywanie gazetek popularyzujących literaturę młodzieżową. Według harmonogramu cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji
1. Współpraca z wydawnictwami i księgarniami.
- pozyskiwanie książek, broszur, płyt DVD do biblioteki,

- prezentowanie paczek pokazowych i współpraca z wychowawcami przy sprzedaży książek przeznaczonych na nagrody (kompletowanie zamówień, rozprowadzanie książek). Cały okres stażu

Cały okres stażu
2. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną. - poznanie pracy biblioteki innego typu – udział w wydarzeniach organizowanych dla uczniów w tych bibliotekach. Cały okres stażu
3. Udział w akcjach charytatywnych. - współpraca z pedagogiem szkolnym przy przeprowadzaniu różnych akcji na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji
1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. - opis i analiza przypadku problemów edukacyjnych, z którymi można się spotkać w szkolnej bibliotece,
- współpraca z pedagogiem,
- korzystanie z literatury fachowej. Cały okres stażu

W związku z planowaniem swoich działań z dość dużym wyprzedzeniem, zastrzegam sobie możliwość zmiany w przygotowanym projekcie planu rozwoju zawodowego.
Opracowała:
Mgr inż. Katarzyna Krzyśko-Płachta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.