X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27649

Kościół jest naszym domem a Maryja jego Matką. Konspekt zajęć

TEMAT : Kościół jest naszym domem a Maryja jego Matką.

CELE :
- Uczniowie winni zgłębić tajemnicę więzi istniejącej między Chrystusem a Kościołem, zwłaszcza przez odniesienie się do obrazów przedstawiających Kościół jako Ciało Chrystusa i sakrament zbawienia.
- Katecheza ma pomóc uczniom odkryć Kościół jako dom aby czuli się w nim bardziej „zadomowieni”.
- Ukazanie roli Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła
- Ukazanie roli Maryi jako pośredniczki łask
- Zachęcenie do naśladowania Maryi w pielgrzymce wiary
- Wezwanie do oddawania czci Maryi – Matce Kościoła.

METODY :
Rozmowa kierowana, analiza tekstu źródłowego, wykład, praca w grupach, dyskusja.

POMOCE :
Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, Konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II o Kościele „Lumen Gentium” (1964), encyklika Jana Pawła II „Redemptoris Mater” – O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (1987), ks Stanisław Budzik „Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła” Tarnów 1997, płyta CD z nagraniem homilii Jana Pawła II na Jasnej Górze 4 czerwca 1997 roku.
Pieśń na rozpoczęcie – „Zwycięzca śmierci”.

WPROWADZENIE :
Jaką rolę pełni dom w życiu człowieka ?
Rozmowa z uczniami na temat współczesnego problemu jakim jest bezdomność.
Bezdomność – zjawisko społeczne, występuje też na płaszczyźnie życia duchowego człowieka.
Bezdomność fizyczna  bezdomność duchowa.

Osoba ludzka stworzona na obraz Boży jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Rozwój duchowy, budowanie swojego wnętrza jest zadaniem, które każdy chrześcijanin powinien podjąć aby spełnić swe powołanie do świętości. Do swojego rozwoju potrzebujemy wspólnoty, najpierw rodziny w której uczymy się właściwych relacji z innymi. Potrzebujemy także wspólnoty Kościoła by budować jak najlepsze relacje z Panem Bogiem i bliźnimi ; by osiągnąć zbawienie.
- Uroczyste odczytanie przypowieści domu na skale (Mt 7, 24 - 27)
Rozmowa z uczniami na temat przeczytanego fragmentu Pisma świętego.
Genezę Kościoła łączymy z osobą Jezusa Chrystusa, który do swego ucznia Szymona Piotra powiedział iż on jest skałą na której Chrystus zbuduje swój Kościół (por. Mt 16, 18).
Kościół jest tajemnicą wiary i podobnie jak wszystkie inne tajemnice, przekracza możliwości i siły naszego umysłu. Wielu ludzi myli się co do natury Kościoła i dostrzega tylko ludzki wymiar jego wielkości. Od chwili chrztu świętego należymy do kościoła. Czy jednak jesteśmy świadomi że w Kościele żyje i działa Chrystus ? Ten sam który oddał życie za kościół i zmartwychwstał abyśmy żyli wiecznie. Wiele światła na tajemnice więzi Chrystusa z kościołem rzuca słowo Boże.
Pracując w grupach z Pismem Świętym przypomnimy różne określenia i obrazy Kościoła.
Grupa I – Boża rola i pole uprawne Mt 13, 3 – 9. 18–23
Owczarnia J10, 11-16
Grupa II – Winny krzew i latorośle J15, 1-11
Grupa III – Kościół Boga żywego, filar i podpora prawdy Ef 2, 19 – 22
1 Tm 3, 15
2 Kor 6, 16b. 18
Grupa IV – Mistyczne Ciało Chrystusa Rz 12, 4 – 5
Kol 1, 18a
Ef 1, 22 – 23
Grupa V – Oblubienica Chrystusa Ef 5, 22 – 32

Każda grupa odpowiada na pytanie : Jaki obraz Kościoła został ukazany w Piśmie Świętym ?
Przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Wtedy również otrzymaliśmy Ducha Świętego, który później ubogacił nas jeszcze bardziej w sakramencie bierzmowania – sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej.
Przynależność do wspólnoty Kościoła stawia konkretne wymagania. Jest to przede wszystkim zawierzenie Bogu, wierność nakazom Ewangelii, życie w stanie łaski uświęcającej oraz służba bliźniemu.
Tą, która nieustannie prowadzi nas po ścieżkach naszej wiary byśmy mogli odnaleźć Jej Syna, jest Maryja. W momencie zwiastowania uwierzyła, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (por. Łk 1, 37). Nigdy tego zawierzenia nie cofnęła. Ona uczy nas heroizmu wiary, gdy zanosimy za Jej wstawiennictwem nasze prośby do Boga. Uczy odkrywania powołania przez słuchanie i przyjmowanie słowa Bożego. Swoim życiem ukazuje nam jaka powinna być nasza wiara.
- Uroczyste odczytanie sceny Zwiastowania Łk 1, 26–38.
Umieszczenia na tablicy planszy z tekstem „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” Łk 1, 38.
Rozmowa z uczniami na temat cech dojrzałej wiary Maryi.
Wybranie Maryi jest dziełem łaski, to jednak Maryja przez swą gotowość przyjęcia Bożych planów współpracuje w dziele zbawienia. Dziewicze macierzyństwo wypływa z działania łaski Bożej, lecz również z wiary Maryi i Jej wolnej decyzji.
Papież Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater”- O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła napisał, że Maryja „Od chwili zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej szła krok w krok za Jezusem w swej macierzyńskiej pielgrzymce wiary” (RM 26).
Uczniowie przypominają wydarzenia z życia Chrystusa, w których obecna była Jego Matka.
Maryja towarzyszyła Chrystusowi w różnych momentach jego życia. Trwała wiernie pod Krzyżem, gdy umierał jej ukochany Syn. Wtedy właśnie Chrystus wyraził swoją ostatnią wolę (Testament z Krzyża), potwierdził duchowe macierzyństwo swej Matki.
- Uroczyste odczytanie sceny - Maryja pod krzyżem. J 19, 25-27
Umieszczenia na tablicy planszy z tekstem : „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: <Niewiasto oto syn Twój>. Następnie rzekł do ucznia: <Oto Matka Twoja>” J 19,26-27.
- Dlaczego łączność Maryi z Synem w sposób szczególny ukazuje się w godzinie Jego męki?
- Dlaczego ten tekst potwierdza macierzyństwo Maryi wobec Kościoła?
Trzeba pamiętać, że Jan pod Krzyżem był przedstawicielem całej ludzkości, a szczególnie wspólnoty Kościoła. Chrystus ogłosił zatem z Krzyża Maryję Matką wszystkich ludzi, przede wszystkim wierzących.
Maryja wspierała początki Kościoła, kiedy Apostołowie oczekiwali w Wieczerniku na spełnienie się obietnicy zesłania Ducha Świętego, o czym mówią Dzieje Apostolskie: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” Dz 1, 14.
Maryja nasza Matka uczy nas zawierzenia Chrystusowi. Na weselu w Kanie Galilejskiej, Maryja zwróciła się do sług „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” J 2, 5.
To Ona uczestniczy i współdziała w wychowaniu uczniów swego Syna aby wierzyli i wychwalali Chrystusa. Troszczy się o rozwój życia łaski w ludzkich duszach. Tak jak w Kanie prosiła Syna aby dokonał pierwszego cudu, tak dziś oręduje i wstawia się w ludzkich potrzebach.
Cześć oddawana Maryi towarzyszy od najdawniejszych wieków dziejom Kościoła. Widzi on w rozlicznych przejawach kultu Matki Chrystusa wypełnienie zapowiedzi zawartej w Magnificat: „Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” Łk 1,48.
- Posłuchajmy co na temat macierzyństwa Maryi mówi Katechizm Kościoła Katolickiego.
Uczeń odczytuje KKK 969.
Od XVII wieku Maryja jest oficjalnie czczona jako Królowa Polski- Król Jan Kazimierz po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie Potopu szwedzkiego w 1655r. uroczyście ogłosił Maryję Królową Polski. Wstawiennictwu Maryi przypisuje się również zwycięstwo Polski w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 r. znanego jako „Cud nad Wisłą”. Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa Kardynała Wyszyńskiego skutecznie zabiegał o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Na koniec III sesji Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI 21 listopada 1964 roku ogłosił Maryję Matką Kościoła tzn. Matką wiernych i pasterzy : „Przeto ku chwale Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła, czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Bożej pod tym właśnie imieniem jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swoje prośby”. Pamiętamy że do Episkopatu Polski należał wówczas Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II, które dewizą życia były słowa Totus Tuus – Cały Twój, co znaczy całkowicie oddany Maryi.
Wielki czciciel Maryi Kardynał Wyszyński postawił wszystko na Nią, Jej powierzył losy naszego kraju i Kościoła, uważał że rozwój Kościoła w Polsce jest zwycięstwem Maryi. 3 maja 1966 roku dokonał uroczystego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego w macierzyńską Niewolę Miłości Najświętszej Maryi Pannie za wolność Kościoła.
Naukę o duchowym macierzyństwie Maryi potwierdził Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater w której przypomina, że Maryja jest matką wierzących w porządku łaski i nazywa ją wprost Matka Kościoła : „To ku Niej Kościół, którego jest Matką i wzorem winien zwracać swój wzrok, by zrozumieć w pełni sens swojej misji” (RM 37).
„Wierzymy że Najświętsza Boża Rodzicielka, nowa Ewa Matka Kościoła, spieszy spełnić z nieba macierzyńskie zadanie wobec członków Chrystusa, aby dopomóc do zrodzenia i pomnożenia życia Bożego w duszach ludzi odkupionych (...). W tym znaczeniu Maryja Matka Kościoła jest także jego wzorem” (RM 47).
- Rozmowa z uczniami na temat znanych im form oddawania czci Matce Bożej (osobistych, liturgicznych, ludowych). Oczekiwane odpowiedzi min. święta liturgiczne, pielgrzymki do miejsc kultu, kościoły pod Jej wezwaniem, sanktuaria Maryjne, liczne dzieła sztuki, modlitwy liturgiczne i pozaliturgiczne Np: różaniec święty, litania loretańska, godzinki ku czci NMP. Z kultem Maryi związane są również objawienia maryjne, uznane oficjalnie przez Kościół : Gietrzwałd 1877 r. (Polska), Guadalupe 1531 r. (Meksyk), objawienie cudownego medalika świętej Katarzynie Laboure 1830 r. (Francja), La Salette 1846 r., Lourdes 1855 r. (Francja) i Fatima 1917 r. (Portugalia).
Sanktuaria Maryjne w diecezji radomskiej :
Błotnica – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Czarna – MB Wychowawczyni
Kałków-Godów – MB Bolesnej Królowej Polski
Skarżysko-Kamienna – MB Miłosierdzia
Skrzyńsko – MB Staroskrzyńskiej (Przysucha)
Studzienna-Poświętne – MB Starorodzinnej
Wysokie Koło – MNP Królowej Różańca Świetego
RACHUNEK SUMIENIA
Pomyślmy :
- Jak często dziękuje Bogu za to że jestem członkiem Kościoła ?
- Jakie podejmuję starania by zgłębić tajemnice Kościoła i pogłębić relacje z Chrystusem ?1
- Co czynię aby moja wiara umacniała się ?
- Jak oddaję cześć Matce Jezusa, która jest także naszą Matką ?
- Wspólna modlitwa Pod Twoja obronę.
Uczniowie przepisują z tablicy temat katechezy oraz cytaty z Pisma Świętego.
- Odtworzenie z płyty CD fragmentu homilii Jana Pawła II „Chrystus żyjący w Kościele wskazuje nam drogę” Jasna Góra 4 czerwca 1997 r. (czas 3:49 min).
PODSUMOWANIE
Praca domowa – Ułóż modlitwę o pogłębienie swej więzi z Chrystusem i Kościołem przez pośrednictwo Maryi Matki Kościoła.
Ocena pracy uczniów na katechezie.
ZAKOŃCZENIE
Pieśń „Usłysz Bożej Matki głos”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.