X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27707

Program Szkolnego Koła Caritas

Wstęp
Jednym z zadań Kościoła we współczesnym świecie jest aktywny udział w wychowaniu młodego pokolenia. Wychowanie to powinno zmierzać do uwrażliwienia dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenia ich uwagi na otaczający nas świat i możliwości jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących.
Naukę miłości i miłosierdzia realizuje kościelna organizacja charytatywna – Caritas. W związku z tym na wniosek Pana Dyrektora Zbigniewa Pietrzaka oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach oraz za zgodą Dyrektora Caritas Archidiecezji Warmińskiej Ks. Pawła Zięby powołano w październiku 2014 r. Szkolne Koło Caritas. Opiekę nad Kołem sprawują p. mgr Edyta Pawłowicz i p. mgr Agnieszka Marciniak. Asystentem z ramienia Kościoła jest ks. mgr Marcin Wysocki.
Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas. Koło swoje działania opiera na Regulaminie Szkolnego Koła Caritas i obejmuje środowisko szkolne i lokalne.

Cel główny
Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
• praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na wiek, przekonania, wyznanie;
• uwrażliwienie na potrzeby, krzywdę, cierpienie, samotność drugiego człowieka;
• budowanie wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wszystkich jej członków;
• pomoc w budowaniu właściwej hierarchii wartości.

Cele szczegółowe
Uczniowie – członkowie SKC – mają możliwość:
• włączać się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej;
• budować wzajemne zaufanie;
• rozwijać naturalną potrzebę czynienia dobra;
• być współodpowiedzialnymi za podejmowane działania;
• realizować przykazanie miłości bliźniego w konkretnych zadaniach;
• uczyć się tolerancji i zrozumienia;
• podejmować własne inicjatywy pod kierunkiem opiekuna SKC mające na celu pomoc osobom potrzebującym, a przez to rozwijać własną samodzielność i odpowiedzialność;
• uczyć się właściwego gospodarowania wolnym czasem;
• budować właściwą hierarchię wartości;
• pracować w zespole;
• szanować drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
• uczyć się wrażliwości na różne obszary ludzkiej biedy;

Formy pracy
• indywidualna
• zespołowa
• praca w terenie

Zadania i formy realizacji
• współpraca z Caritas Archidiecezji Warmińskiej poprzez włączanie się w organizowane przez nią akcje charytatywne;
• współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas działającym przy parafii p.w. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach;
• współpraca z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami;
• rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
• niesienie pomocy potrzebującym pozostającym w domu;
• udział w spotkaniach formacyjnych i modlitewnych;
• udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów;
• organizowanie wycieczek i pielgrzymek dla członków Koła;
• wykonywanie prac rękodzieła zgodnie z pomysłami i zdolnościami oraz sprzedaż ich w celu pozyskania funduszy;
• pozyskiwanie funduszy i sponsorów.

Przewidywane osiągnięcia i umiejętności
• reagowanie na potrzeby środowiska lokalnego;
• podejmowanie własnych inicjatyw pod kierunkiem opiekuna na rzecz osób potrzebujących;
• rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności;
• rozwijanie i doskonalenie własnych talentów i umiejętności;
• integrowanie się ze społecznością lokalną;
• pogłębianie szacunku do drugiego człowieka, zwłaszcza chorego, starego;
• dbanie o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła;
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
• kształtowanie i formowanie przyszłej kadry wolontariuszy, doskonale znających problematykę dobroczynności;
• ukształtowanie człowieka o silnej odpowiedzialności za drugą osobę, który w przyszłości może sam animować charytatywne przedsięwzięcia Kościoła.

Ewaluacja programu
• ocena pracy Koła przez Dyrektora szkoły, Dyrektora Caritas;
• obserwacja i samoocena skuteczności podejmowanych działań;
• systematyczne roczne sprawozdania z przeprowadzonych akcji;
• kronika działalności Koła prowadzona przez członków Koła;
• ilość zdobytych funduszy;
• ewentualne relacje i podziękowania osób, które otrzymały pomoc.

Bartoszyce 2014r. Opracowała:
Edyta Pawłowicz
Opiekun Szkolnego Koła Caritas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.