X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27594
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej mgr XXXX ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego

Miejsce pracy: XXX
Dyrektor szkoły: XXX
Nauczyciel stażysta: XXX
Posiadane kwalifikacje:
* XXX
* XXX
Specjalność: Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne
Opiekun stażu: XXX
Czastrwania stażu : 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończennia stażu: 31.05.2015r.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
* Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
* Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
* Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
* Poznanie przepisów dotyczącyc zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i zabawy.
*Dosonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczyciel- omawianie zajęć z osobą prowadzącą. Samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
* Pogłębianie kontaktów z rodzicami w celu poznania środowiska uczniów.
* Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
* Podniesienie kwalifikacji poprzez udział w formach szkolenia zawodowego.

SFERY ROZWOJU ZAWODOWEGO
1. Sfera organizacyjna
Zadania:
a) Poznanie procedury awansu zawodooowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.
b)Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
c) Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych oraz obserwowanych.
d)Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w szkole: Podstawa programowa, Staut szkoły, Program wychowawczy, Programy profilaktyczne, Zasady Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, Kalendarz imprez
e)Poznanie przepisów dotyczacych zapewnienia bezpiecznych , higienicznych warunków pracy i nauki.
f) Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
g) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zowodowego.
h) Przygotowanie się do postepowania kwalifikacyjnego.

Formy realizacji
a)Analiza Karty Nauczyciela.
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
b) Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu.
Pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego.
Omówienie przebiegu stażu, zasad współpracy, ustalenie współnych zadań i obowiązków.
c)Opracowanie zakresu i tematu zajęć.
d) Analiza dokumentacji.
e) Udział w szkoleniu BHP.
f) Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania stopnia awansu zawodowego.
g) Przygotowanie sprawozdania. Autorefleksja.
h) Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.

Dowody realizacji i terminy realizacji:
a)Znajomość przepisów prawnych. Postępowanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w trakcie realizacji awansu zawodowego. Wrzesień 2014
b)Opiekun stażu. Wrzesień 2014
c)- opiekun stażu
- plan pracy
- scenariusze zajęć
Wrzesień 2014
d)- kserokopie dokumentów
- teczka stażysty
Okres stażu
e)- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Wrzesień 2014
f)teczka stażysty (zaświadczenia, scenariusze zajęć) Okres stażu
g)- sprawozdanie z przebiegu stażu Maj 2014
h)wniosek, dokumentacja stażu Maj 2014

2.Sfera dydaktyczna
Zadania:
a) Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
b) Potwierdzenie zajęć w obecności opiekuna stazu lub Dyrektora szkoły.
c) Pomoc w nauce i wyrownywaniu braków szkolnych.

Formy realizacji:
a)obserwowanie zajęć oraz omawianie ich z prowadzącym
b)opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja
c)praca z dziećmi słabszymi na zajęciach wyrównawczych, gry i zabawy edukacyjne

Dowody realizacji i terminy realizacji:
a)Potwierdzenie:
- opiekun stażu
- dyrekcja
-nauczyciele
Raz w miesiącu.
b)scenariusze zajęć
Raz w miesiącu
c)- opiekun stażu
- scenariusze zajęć
Okres stażu

3.Sfera osobista
Zadania:
a)Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.
b)Studiowanie literatury pedagogicznej.
c)Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
d)Wykorzystanie technologii informatycznej, zwłaszcza komputera i Internetu w pracy pedagogicznej

Formy realizacji:
a)- udział w radach pedagogicznych
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
b)- czytanie czasopism pedagogicznych, literatury fachowej
c)- samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
- wystrój klasy , dekoracje, wystawy
d)- opracowanie z wykorzystaniem komputera scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych
- publikacja w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
- korzystanie ze skrzynki mailowej

Dowody realizacji i terminy realizacji:
a)- lista obecności z Rad Pedagogicznych
- zaświadczenia
Okres stażu
b)- wykaz literatury
Okres stażu
c)- opiekun stażu
- pomoce dydaktyczne
Okres stażu
d)- scenariusze zajęć
- publikacja w internecie
Okres stażu

4. Sfera opiekuńczo-wychowawcza
Zadania:
a)Współpraca z rodzicami.
b)Współpraca z pedagogiem i logopedą szkolnym.
c)Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach.
d)Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości.

Formy realizacji:
a)-spotkania z rodzicami
- rozmowy indywidualne
b)- kontakt z pedagogiem, logopedą
- kierowanie dzieci do pedagoga
c)- udzielanie pomocy
-otoczenie ich szczególną uwaga i opieką
d)- włączanie się do organizacji imprez okolicznościowych:
- przygotowanie dzieci do różnych uroczystości i imprez szkolnych m. in.
- Dzień Chłopca
- 11 Listopada
- Andrzejki
- Mikołajki
- Bal Karnawałowy
- Dzień Kobiet
- 3 Maja

Dowody realizacji i terminy realizacji:
a)- opiekun stażu
- dziennik lekcyjny
Okres stażu
b)- potwierdzenie pedagoga
- potwierdzenie logopedy
Okres stażu
c)- opiekun stażu
Okres stażu
d)- scenariusze
- prezentacje
- zdjęcia
Okres stażu
Harmonogram imprez

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.