X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27593
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

WSTĘP

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie. Praca ta wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonalił swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizował powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
- Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, plan wychowawczy).

- Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.

Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.
- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje itp.).

- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.

Promocja szkoły
- Przygotowywanie młodzieży do rywalizacji sportowej w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

- Udział uczniów w międzyszkolnych turniejach sportowych.

- Prowadzenie drużyn w turniejach towarzyskich, nabór zawodników.

- Udział w różnych formach promocji szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostyczn. uczniów w formie elektronicznej.

- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników, osiągnięć sportowych uczniów.

- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.

Wykorzystanie internetu.
- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

- Elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami.
- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielem odpowiedzialnym za tą stronę.

- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego
oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.

8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

- Prowadzenie zajęć
otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli.

- Przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia dla nauczycieli w ramach WDN.

- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.

- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie własnego programu.

- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z nauki pływania w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych.

Ewaluacja programu.

- Przeprowadzenie ankiet wśród uczestników zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizacja wycieczek i imprez szkolnych.

- Współorganizacja i organizacja jednodniowych i wielodniowych
wycieczek szkolnych
w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.

Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.

- Współorganizacja i organizacja imprez tj.:
• Dzień Dziecka
• Dzień Sportu

- Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych.

- Organizacja turniejów międzyszkolnych.

Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.

- Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych
w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

- Udział w rajdach rowerowych „Konińska Masa Krytyczna”.
- Prowadzenie zajęć sportowych podczas ferii zimowych.

- Realizacja programu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

- Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Organizowanie zawodów sportowych we współpracy ze SZS.
- Przygotowanie uczniów do udziału
w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz
angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.

Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.

Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koninie

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.