X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27539

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

nauczyciel języka rosyjskiego


Rozpoczęcie stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2015 r.

& 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

1. Zapoznanie się ze zmianami w procedurach awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju.
- analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CODN, Kuratorium Oświaty
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
- warsztaty i szkolenia dla nauczycieli języków obcych zewnętrzne oraz w ramach WDN
3. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego.
- przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad
- prowadzenie społecznych zajęć pozalekcyjnych
4. Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie języka rosyjskiego
- prowadzenie dodatkowych zajęć społecznych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego
- organizacja i przeprowadzenie próbnych ustnych egzaminów maturalnych z języka rosyjskiego
- przygotowanie próbnych arkuszy maturalnych z języka rosyjskiego
- analiza wyników egzaminów maturalnych z języka rosyjskiego
5. Praca w zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- tworzenie kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających

- ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi

& 8 ust. 2 pkt 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
1. Wykorzystanie TI w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji wychowawczej

- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą

- przygotowywanie arkuszy próbnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego

- prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce

- wykorzystanie E-platformy w pracy dydaktycznej o tworzenie prezentacji multimedialnych

& 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
- prowadzenie szkoleń w ramach Komisji języków obcych oraz Komisji WDN

- pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji ds. Pomocy Uczniom o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

- współpraca z innymi nauczycielami (działania interdyscyplinarne)


2. Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, wychowawczych w sieci.
- opublikowanie na portalu internetowym dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

- opublikowanie scenariuszy lekcji, godzin do dyspozycji nauczyciela, programów wycieczek itp.


& 8 ust. 2 pkt 4 lit. A
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

1. Opracowanie programu wychowawczego klasy.
- opracowanie programu wychowawczego Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników
2. Opracowanie Programu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- opracowanie Programu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- wdrożenie zaplanowanych działań

- ocena efektywności podjętych działań

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. C
„poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
- współorganizowanie zbiórek żywności

- współorganizacja imprez szkolnych:

- „Maraton Wiedzy i Talentu”

- Imprezy okolicznościowe dla młodzieży z Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

2. Realizacja zadań Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Pryzmat”

- opieka nad młodzieżą

- przygotowanie etiudy filmowej na potrzeby konkursów

- realizacja filmu promocyjnego szkoły

3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
- ukończenie studiów podyplomowych „Dietetyka i żywienie człowieka”

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. E
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
1. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną.
- współpraca z koordynatorem zbiórek żywności na terenie miasta

2. Współpraca z Sądem Rejonowym w Bartoszycach
- współpraca z kuratorami sądowymi
3. Współpraca z pracodawcami.
- współpraca z pracodawcami uczniów odbywających zajęcia praktyczne
& 8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”
1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- identyfikacja problemów
- opis i analiza dwóch przypadków
- propozycje rozwiązania problemu
- wdrażanie oddziaływań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.