X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27517

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2004 r. Nr 260, poz 2593)

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
§ 7.1.1 1. Udział w Radach Pedagogicznych, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Praca w zespole przedmiotowym.
3. Praca w zespole samokształceniowym do języków obcych
4. Praca w zespole wychowawczo- profilaktyczno- zdrowotnym.
5. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy IV
6. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
• przygotowanie kartek z życzeniami dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Samorządu Uczniowskiego
7. Współpraca z rodzicami.
8.Opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
9. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych.
10. Organizacja konkursu z języka angielskiego i jego podsumowanie.
11. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas V-VI
12. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla klasy 0 Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

Według terminarza

Według terminarza

Według terminarza

Rok szkolny 2012/2013
Wrzesień – Listopad 2012/2013

Okres stażu Potwierdzenie obecności

Potwierdzenia,
notatki

Potwierdzenia, notatki

Potwierdzenia, notatki

Zapisy w dziennikach
Potwierdzenia, notatki

Potwierdzenia, notatki

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach
2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
§ 7.1.2 1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego
3. Gromadzenie własnej biblioteki.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej.
5. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów przedmiotowych z języka angielskiego.
6. Prowadzenie dokumentacji nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy:
• prowadzenie dzienników lekcyjnych
• opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania dla klasy I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej

• opracowanie dostsosowania programu nauczania w Szkole Podstawowej dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim
• opracowanie planu pracy wychowawczej klasy IV
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• przygotowanie nowych pomocy naukowych i wykorzystywanie ich na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy
• tworzenie gazetki, plakatów pracy
• przygotowanie testów, kartkówek
8. Samoocena pracy. Okres stażu

Systematycznie

Wrzesień 2012

Wrzesień 2012

Systematycznie

Systematycznie Zaświadczenia

Zaświadczenia

Notatki

Zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

Przedmiotowy System Oceniania dla klasy I-III i IV-VI

Dostosowanie programu nauczania

Plan pracy wychowawczej

Przykładowe pomoce

Przykładowe testy
Dokumentacja działania
3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły
§ 7.1.3 1. Analiza dokumentacji:
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty
• Rozporządzenie MENIS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Wnikliwa analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły:
• Statutu Zespołu Szkół w Łapach
• WSO
• Szkolnego programu wychowawczego
• Regulaminów:
- Rady Pedagogiczej
- Rady Rodziców
- Samorządu Uczniowskiego
- Przepisów BHP Rok szkolny 2012/2013

4 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
§ 7.2.1 1. Współpraca z opiekunem stażu:
• Poznanie procedur awansu zawodowego
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Zawarcie kontraktu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Analizowanie zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• Kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów z języka angielskiego
• Planów wynikowych, wychowawczych i rozkładów materiału
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości
3. Ewaluacja metod pracy:
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowania form pracy z uczniem
• Opracowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych
• Opracowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy
4. Pulikacje własnych prac:
• Publikacja scenariuszy lekcji w Internecie
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju:
• Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, konspektów itp.)
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2012


Wrzesień 2012


Wrzesień 2012

Wrzesień 2012


W miarę potrzeb

Okres stażu

Czerwiec 2012/2013
2013/2014
2014/2015

Podanie o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Konspekty

Konspekty

Wnioski do dalszej pracy

Przedmiotowy System Oceniania

Konspekty

Notatki

Potwierdzenie opiekuna stażu

Notatki

Przykładowe karty pracy

Adres strony www,
notatki

Zapisy w dziennikach

Dokumenty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego

5 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7.2.2 1. Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
2. Wychowawstwo w klasie IV.
3. Czynny udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych.
• przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
4. Organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym.

5. Udział w przygotowywaniu uczniów do konkursów przedmiotowych i współorganizacja gminnego konkursu z języka angielskiego.
6. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
7. Organizowanie uroczystości klasowych.
8. Diagnoza potrzeb i oczekiwan uczniów. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
9. Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce – zajęcia wyrównawcze.
10. Rozwijanie chęci do nauki języka angielskiego – zajęcia z języka angielskiego dla klasy 0.

11.Przygotowanie ściennych gazetek klasowych związanych z językiem angielskim. Wrzesień – Listopad 2012/2013
Rok szkolny 2012/2013
Według planu

Wpisy w dzienniku
6 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7.2.3 1. Wykorzystanie Internetu na lekcji języka angielskiego.
2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
3. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
4. Umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej W miarę potrzeb

Potwierdzenie
7 Umiejętność zastosowania wiedzy z zaskresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7.2.4 1. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
2. Stosowanie na lekcjach języka angielskiego zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.

3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
• Uczestniczenie w szkoleniach
• Zapoznanie się z literaturą
4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
5. Comiesięczna analiza wyników w nauce oraz frekwencji, ewentualne podejmowanie działań zaradczych.
6. Praca uświadamiająca na godzinach do dyspozycji wychowawcy:
• rozmowy wychowawcze z uczniami
• przeciwdziałanie konfliktom w klasie
7. Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych. Okres stażu

Okres stażu Dostosowanie wymagań z języka angielskiego

Potwierdzenie opiekuna

Zaświadczenia, notatki

Wpisy w dziennikach

Wpisy w dziennikach
8 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§ 7.2.5 1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
3.Aktualizacja wiedzy poprzez studiowanie prawa oświatowego. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenie

Zaświadczenie

Umiejętność korzystania z prawa oświatowego

Opracowała:
mgr Dorota Stradałowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.