X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27470
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy z praktykantem

CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH:
-kształcenie kompetencji praktycznych studentów w zakresie działań pedagogicznych umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych zgodnych z profilem realizowanych specjalności,
-przyczynianie się do rozwijania aktywności studentów, ich profesjonalizmu, kształtowania podmiotowości oraz wyzwalania kreatywności studentów w sytuacjach nowych, trudnych,
-rozwijanie wiedzy o funkcjonowaniu przedszkola w zakresie realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
-zapoznanie z bazą lokalową, organizacją pracy, kadrą pedagogiczną oraz dokumentacją prowadzoną w przedszkolu.
-rozwijanie wiedzy o stosowanych w działaniach pedagogicznych metodach pracy z dziećmi.
-rozwijanie umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych kanałów i technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym,
-rozwijanie umiejętności projektowania i realizowania samodzielnych projektów pracy zespołowej,
-rozwijanie umiejętności organizatorskich związanych z prowadzeniem grupy podopiecznych,
-rozwijanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
-kształtowanie postawy otwartości, współpracy w nowych środowiskach pracy pedagogicznej,

EFEKTY PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH:
WIEDZA
-Student ma wiedzę o celach, misji i wizji przedszkola
-Student ma wiedzę o specyfice pracy w przedszkolu
UMIEJĘTNOŚCI:
-Student potrafi analizować i interpretować sytuacje wychowawcze, edukacyjne, opiekuńcze oraz kulturalne dotyczące dzieci,
-Student jest przygotowany do podjęcia pracy pedagoga, wychowawcy, nauczyciela, opiekuna dziecka,
-Student ma rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej,
-Student potrafi podejmować odpowiednie działania pedagogiczne w zależności od występującej sytuacji społecznej i stosować odpowiednie techniki służące rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i środowiskowych,
-Student potrafi wspierać indywidualny rozwój swoich podopiecznych,
-Student potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne role.
KOMPETENCJE:
-ma przekonanie o potrzebie podejmowania różnorodnych działań pedagogicznych w środowisku społecznym i wyraża gotowość podejmowania trudu związanego z pracą nauczyciela
-potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy,
-potrafi pracować w zespole.
TOK PRAKTYKI:
-Student zgłasza się do Dyrektora Przedszkola, z którym ustala tok i przebieg praktyki.
-Student realizuje zadania szczegółowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.
-Praktykę kończy podsumowanie jej przebiegu z opiekunem praktykanta i Dyrektorem Przedszkola
-Praktykant dokumentuje odbycie praktyki poprzez: uzupełnienie dziennika praktyk, otrzymanie zaświadczenia o odbyciu praktyki zawierające opinię przedszkola wraz z oceną, przygotowanie sprawozdania z przebiegu praktyki, konspekty z przeprowadzonych zajęć.
W TRAKCIE PRAKTYK STUDENT:
-bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach podejmowanych w przedszkolu,
-hospituje oraz analizuje z opiekunem praktyki różnego rodzaju zajęcia o charakterze wychowawczym i dydaktycznym
-samodzielnie prowadzi w oparciu o skonstruowane przez siebie scenariusze zajęcia o charakterze wychowawczym i dydaktycznym oraz analizuje sposób i realizacji z opiekunem praktyki
-zapoznaje się z dokumentacją przedszkola oraz sposobem jej prowadzenia

PLAN PRACY Z PRAKTYKANTEM MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY
I DOSTOSOWANY DO INSTRUKCJI OTRZYMANEJ PRZEZ STUDENTA Z UCZELNI.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.