X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27457
Dział: Gimnazjum

Aneks do planu rozwoju zawodowego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anita Popiołek-Puda-nauczyciel języka angielskiego
w Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej

Rozpoczęcie stażu: 1.09.2012 r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31.V.2015 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Wstępna analiza zasobów własnych-Zebranie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe kwalifikacje i osiągnięcia
Poznanie procedur awansu zawodowego
1.Analiza przepisów prawa oświatowego
dotycząca awansu – ustawy i rozporządzenia.
2.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
3.Przedstawienie planu rozwoju zawodowego
dyrektorowi szkoły 1.09.2012
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenie kompetencji i umiejętności, pogłębianie wiedzy 1.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb własnych i szkoły
2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
3. Studiowanie literatury fachowej
4.Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Bielsku-Białej
5. Współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw oraz udział w szkoleniach przez nich organizowanych
6.Konstruowanie i gromadzenie pomocy naukowych, bazy dydaktycznej oraz narzędzi badawczych (testy,sprawdziany,
ankiety, testy diagnozujące, podręczniki, piosenki, itp.)
7.Analiza osiągnieć uczniów, przeprowadzenie badania diagnozującego poziom wiedzy z języka angielskiego
8. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją ich podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
1.Uczestniczenie w pracach różnych komisji i w zespołach służących podnoszeniu jakości pracy szkoły
2.Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez WDN

Rozwijanie u młodzieży zainteresowania językiem angielskim
1. Przygotowywanie uczniów do konkursów zewnętrznych z języka angielskiego
2.Stosowanie aktywizujących metod nauczania
3.Organizowanie konkursów wewnątrz-szkolnych
4.Publikacja dodatkowych ćwiczeń dla uczniów oraz przedstawienie im stron internetowych pomocnych w nauce

Współpraca z nauczycielami podczas przygotowywania uroczystości szkolnych
1. Organizacja Dni Otwartych
2. Gimnazjum oraz innych uroczystości wraz z innymi nauczycielami

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Doskonalenie własnych umiejętności stosowania technologii komunikacyjnej i informacyjnej 1.Tworzenie sprawdzianów, testów, pomocy dydaktycznych, narzędzi badawczych, scenariuszy lekcji, kryteriów oceniania oraz innych dokumentów z wykorzystaniem programów komputerowych
2.Korzystanie w Internecie z serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka angielskiego, jako źródła cennych
informacji oraz wykorzystywanie ich w pracy
3.Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauką języka angielskiego
3. Korzystanie z e-panelu w pracy
4. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych
5.Przygotowanie relacji z przeprowadzonych uroczystości szkolnych w celu umieszczenia ich na stronach internetowych szkoły

Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktyczno - wychowawczej
1.Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika i komputera.
2.Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas lekcji.
3.Prowadzenie e-dziennika, współpraca z nauczycielami i rodzicami
4.Wykorzystanie Internetu w celu przygotowania lekcji
5. Wykorzystanie Internetu do prowadzenia lekcji języka angielskiego i zapoznania młodzieży ze stronami edukacyjnymi wspomagającymi naukę języka angielskiego
6.Zamieszczenie na stronach internetowych szkoły relacji z przeprowadzonych uroczystości szkolnych
7.Zamieszczenie na stronach internetowych szkoły dodatkowych
zadań przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w szkole, w tym prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
1.Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych
2.Konsultacje z nauczycielami zespołu języków obcych oraz z nauczycielami innych przedmiotów, wymiana doświadczeń
i pomoc w doborze podręczników, udostępnianie opracowanych dokumentów, pomocy dydaktycznych
3.Przygotowywanie i prezentacja na spotkaniach zespołu przedmiotowego referatów dotyczących problemów występujących na lekcjach języków obcych
4.Przygotowanie i przedstawienie programu naprawczego po analizie egzaminu gimnazjalnego
5.Opublikowanie i przekazanie do biblioteki zestawu dodatkowych ćwiczeń pomocnych przy przygotowywaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego


Dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami innych szkół oraz upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
1.Wymiana doświadczeń, współpraca z nauczycielami innych szkół podczas pracy na egzaminach gimnazjalnych, maturalnych, podczas konkursów oraz spotkań szkoleniowych
2.Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań Współpraca i dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach europejskiego projektu edukacyjnego

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Systematyczne poszerzanie wiedzy w celu podnoszenia jakości pracy szkoły Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły
1.Pomaganie uczniom słabym w zrozumieniu trudnych zagadnień, uzupełnieniu braków i poprawie ocen
3. Przygotowywanie uczniów do konkursów

Organizacja konkursów przedmiotowych
1.Praca w szkolnych komisjach konkursowych.
2.Przygotowanie i zorganizowanie własnych konkursów
Potwierdzenia współorganizatorów

Rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży 1.Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów interesujących się językiem angielskim
2.Angażowanie młodzieży do opracowywania plakatów, projektów, oraz brania udziału winnych konkursach związanych z nauką języka angielskiego i kulturą krajów anglojęzycznych
3.Organizowanie oraz przeprowadzenie
konkursu języka angielskiego

Nawiązanie współpracy z rodzicami
Współpraca z rodzicami podczas zebrań lub konsultacji oraz poprzez e-dziennik

Projekt edukacyjny
1. Koordynowanie i pomoc w pracach uczniów podczas projektów edukacyjnych
2.Udział w kursie „Kompetencje nauczycieli dla różnojęzycznej integracji”, który jest realizowany w ramach europejskiego projektu edukacyjnego

Promowanie szkoły
1. Organizacja dni otwartych Gimnazjum
2. Wizyta w szkole podstawowej promująca

§ 8 ust.2 pkt 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych -uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

Studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku filologia w zakresie języka handlowego, tytuł licencjata niemieckiego języka handlowego- Dyplom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kolegium Języka Biznesu, nr dyplomu 407/K/97

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Wykonywanie zadań członka komisji egzaminacyjnej oraz członka komisji konkursowej
Praca w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, konkursach przedmiotowych.

Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych
Projektowanie konkursów
Współpraca z innymi nauczycielami
Współpraca z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentów i projektów szkolnych, podejmowaniu działań wynikających z koncepcji pracy i potrzeb szkoły a także organizacji uroczystości i konkursów

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnych i stosunków interpersonalnych
1.Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz wychowawcami
2. Współpraca z rodzicami
3. Diagnozowanie potrzeb uczniów, zindywidualizowana praca z uczniami posiadającymi zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
4.Pozyskiwanie dodatkowych kompletów podręczników dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja i analiza potrzeb uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej
Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce
Analiza podjętych działań i wynikających z nich skutków

Studium przypadku
Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze4
Opis i analiza przypadku

Anita Popiołek-Puda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.